corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.20.12.01
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #2094 - ἔτος

Transliteration
étos
Phonetics
et'-os  
Word Origin
apparently a primary word
Parts of Speech
Noun Neuter
TDNT
None
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. year
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3117 ‑ יוֹם (yome);  5704 ‑ עַד (ad);  8141 ‑ שָׁנָה (shaw‑neh', shaw‑naw');  8141 ‑ שָׁנָה (shaw‑neh', shaw‑naw');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (49) NAS (47) HCS (49)
Matthew 1
Mark 2
Luke 15
John 3
Acts 11
Romans 1
2 Corinthians 1
Galatians 3
1 Timothy 1
Hebrews 3
2 Peter 1
Revelation 6
Matthew 1
Mark 2
Luke 13
John 3
Acts 11
Romans 1
2 Corinthians 1
Galatians 3
1 Timothy 1
Hebrews 3
2 Peter 1
Revelation 6
Matthew 1
Mark 2
Luke 15
John 3
Acts 11
Romans 1
2 Corinthians 1
Galatians 3
1 Timothy 1
Hebrews 3
2 Peter 2
Revelation 6
BYZ TIS TR
N-APN 23
N-ASN 2
N-DPN 2
N-DSN 1
N-GPN 15
N-NPN 6
N-APN 23
N-ASN 2
N-DPN 2
N-DSN 1
N-GPN 14
N-NPN 6
N-APN 23
N-ASN 2
N-DPN 2
N-DSN 1
N-GPN 15
N-NPN 6
NA WH
A-APN 1
D-APN 1
N-APN 21
N-ASN 2
N-DPN 2
N-DSN 1
N-GPN 14
N-NPN 6
N-APN 24
N-ASN 2
N-DPN 2
N-DSN 1
N-GPN 16
N-NPN 8


Liddell-Scott-Jones Definitions

ἔτος, εος, τό, irreg. dat. ἔτῃ IG 2.1059.18:

1. year, τῶν προτέρων ἐτέων in bygone years, Il. 11.691; τόδ' ἐεικοστὸν ἔ. ἐστὶν ἐξ οὗ.. 24.765, cf. Od. 2.89, 19.222; ὅτε.. ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔ. ἦλθε 7.261; ἔ. ἐνιαυτῶν, v. ἐνιαυτός; ἑκάστου ἔτους Pl. Phd. 58b; ἀν' ἕκαστον ἔ. Thphr. HP 4.4.4; ἀνὰ πᾶν ἔ. AP 9.430 (Crin.); ἀνὰ πάντα ἔτεα Hdt. 8.65; δι' ἔτους πέμπτου every fifth year, Ar. Pl. 584; κατὰ ἔ. every year, Th. 4.53, D.S. 3.2, Luke 2:41, etc. (freq. καθ' ἕ., as PPetr. 3p.34 (iii B.C.) and later); ἔ. εἰς ἔ. year after year, S. Ant. 340 (lyr.); δι' ἔτους annually, Ph. 1.19, 378; εἰς ἔ. Theoc. 13.4; εἰς ἔ. ἐξ ἔτεος Id. 18.15; ἔ. ἐξ ἔτους LXX Leviticus 25:50; παρὰ ἔ. every other year, Paus. 9.32.3 (but πὰρ ϝέτος yearly, Tab.Heracl. 1.101); πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη Pl. Revelation 18:1-24 b; τρίτῳ ἔτει Th. 1.101; τρίτῳ ἔτεϊ πρότερον Hdt. 6.40; τρίτῳ ἔτεϊ τούτων in the third year after this, ibid., etc.; freq. in acc., ἔ. τόδ' ἤδη δέκατον.. βόσκων now for these ten years, S. Ph. 312; τύραννος ἐγεγόνει ἤδη χιλιοστὸν ἔτος Pl. R. 615c, cf. D. 3.4, 33.23; of a person's age, γεγονὼς ἔτη τρία ἀπολείποντα τῶν ἑκατόν Isoc. 12.270; οἱ ὑπὲρ τὰ στρατεύσιμα ἔτη γεγονότες X. Cyr. 1.2.4, cf. 13, etc.; without γεγονώς, τοὺς ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη Id. An. 5.3.1; οἱ μέχρι τετταράκοντα ἐτῶν ib. 6.4.25, etc.: in gen., ἐπειδὰν ἐτῶν ᾖ τις τριάκοντα Pl. Lg. 721b; μυρίων ἐτῶν within a period of 10, 000 years, Id. Phdr. 248e; ὥρα ἔτους, v. ὥρα 1.

2. regnal year, τὸ πέμπτον ἔ. Δομιτιανοῦ POxy. 477.8 (ii A.D.). (ϝέτος SIG 9.2 (Olympia, vi B.C.), Berl.Sitzb. 1927.8 (Locr., v B.C.), Inscr.Cypr. 135.1 H., Tab.Heracl. l.c.; cf. Lat. vetus.)

Thayer's Expanded Definition

ἔτος, ἔτους (the genitive plural ἐτῶν, cf. Buttmann, 14 (13)), τό, (from Homer down), Hebrew שָׁנַה, a year: Luke 3:1; Acts 7:30; Hebrews 1:12; 2 Peter 3:8; Revelation 20:3, etc.; ἔτη ἔχειν, to have passed years, John 8:57; with ἐν ἀσθένεια added, John 5:5 (cf. Winer's Grammar, § 32, 6); εἶναι, γίνεσθαι, γεγονέναι ἐτῶν, e. g. δώδεκα, to be twelve years old (cf. English (a boy) of twelve years): Mark 5:42; Luke 2:42; Luke 3:23 (cf. Winer's Grammar, 349 (328)); ; Acts 4:22; γεγονυῖα ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα, less than sixty years old, 1 Timothy 5:9 (Winers Grammar, 590 (549)); dative plural, of the space of time within which a thing is done (Winers Grammar, § 31, 9 a.; Buttmann, § 133, 26), John 2:20; Acts 13:20; accusative, in answer to the questtion, How long?: Matthew 9:20; Mark 5:25; Luke 2:36; Luke 13:7f, 11, 16; Luke 15:29; Acts 7:6, 36, 42; Hebrews 3:10 (),; Revelation 20:2, 4, 6. preceded by a preposition: ἀοπ, from ... on, since, Luke 8:43; Romans 15:23; in the same sense ἐκ, Acts 9:33; Acts 24:10 (A. V. of many years); διά with the genitive, ... years having intervened, i. e. after (see διά, II. 2): Acts 24:17; Galatians 2:1; εἰς, for ... years, Luke 12:19; ἐπί with the accusative (see ἐπί, C. II. I, p. 235b bottom), for (the space of), Acts 19:10; μετά with the accusative, after, Galatians 1:18; Galatians 3:17; πρό with the genitive, before (English ago; cf. πρό, b.), 2 Corinthians 12:2; κατ' ἔτος, yearly, Luke 2:41. (Synonym: cf. ἐνιαυτός.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἔτος , -ους , τό ,

[in LXX for H8141;]

a year: Luke 3:1, Hebrews 1:12, Revelation 20:3, al.; ἔτη ἔχειν , John 5:5; John 8:57; εἶναι , γίνεσθαι , ἐτῶν , Mark 5:42, Luke 2:42, Acts 4:22, 1 Timothy 5:9; dat. pl. of space of time, John 2:20, Acts 13:20; acc, in ans. to how long? Matthew 9:20, Mark 5:25, Luke 2:36, Acts 7:6, Hebrews 3:9, al.; preceded by a prep.: dim, Luke 8:43, Romans 15:23; διά , c. gen. (see διά ), Acts 24:17, Galatians 2:1; ἐκ , Acts 24:10; εἰς , Luke 12:19; ἐπί , c. acc, Acts 19:10; μετά , c. acc, Galatians 1:18; Galatians 3:17; πρό , c. gen., 2 Corinthians 12:2; κατ᾿ ἔτος , yearly, Luke 2:41.

SYN.: ἐνιαυτός G1763, q.v.; cf. LS, s.v. ἐνιαυτός .


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Tebt II. 412.3 (late ii/A.D.) ἄνελθε εἰς τὴν μητρόπολιν τοῦ νέου ἔτου ̣̓, ";come up to the metropolis at the New Year."; For κατ᾽ ἔτος, ";yearly,"; as in Luke 2:41, cf. P Amh II. 86.11 (A.D. 78) ἃς (sc. δραχμὰς) καὶ ἀπ [οδ ]ώσω κατ᾽ ἔτος ἐξενίαυτα, the yearly charge was to be paid annually, P Oxy IV. 725.36 (a contract of apprenticeship—A.D. 183) ἀργήσει δὲ ὁ παῖς εἰς λόγον ἑορτῶν κατ᾽ ἔτος ἡμέρας εἴκοσι, ";the boy shall have 20 holidays in the year on account of festivals"; (Edd.) : for καθ᾽ ἔτος see P Tebt II. 311.25 (A.D. 134), 373.10, .14 (A.D. 110–1), al. The aspirated form καθ᾽ ἕτος is also fairly common, e.g. P Petr III. 19(c).36 (B.C. 224) where the words καθ᾽ ἕτος have been added above the line, and the editor explains the form as due to false analogy with καθ᾽ ἡμέραν : see further Meyer Gr. p. 326 f., Proleg. p. 44. Καθ᾽ ἕτος is read quater in P Ryl II. 166 (A.D. 26), and ἐφ᾽ ἕτος in P Oxy X. 1299.8 (iv/A.D.) : cf. MGr ()φέτο (ς), ";this year."; In P Oxy III. 477.8 (A.D. 132–3) τὸ [π ]έμπτον ἔτ [ο ]ς Δομιτιανοῦ, ";in the fifth year of Domitian,"; we have a good ex. of the acc. denoting a point of time, as occasionally in the NT (John 4:52, Acts 20:16, Revelation 3:3) : cf. Proleg, p. 63, CR xviii. p. 152. On the other hand, the instrumental dat. of extension of time (see Proleg. p. 75) may be illustrated by Syll 607.28 (iii/iv A.D.) ἐβ (όησεν) ὁ δ (ῆμος)· ";πολλοῖς ἔτεσι τοὺς νεωκόρους,"; ";Long live the temple-wardens,"; and by the iv/A.D. inscr. regarding a Lycaonian Bishop—.12 εἴκοσι πέντε ὅλοις ἔτεσιν τὴν ἐπισκοπὴν. . διοι [κ ]ήσας (see Exp. VII. vi. p. 387).

A new adv. ἀνετεύτως is found joined with ζῆν, ";to live for countless years,"; in an imprecatory tablet published by Wünsch in Excavations in Palestine, edd. Bliss and Macalister 1902, p. 176, No. 35.2.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ΕΤΕΙ έτει ἔτει έτεσι ετεσιν έτεσιν ἔτεσιν ετη έτη ἔτη ετος έτος ἔτος ετους έτους ετων ετών ἐτῶν ete etē éte étē ETEI etesin étesin eton etôn etōn etō̂n etos étos
Lectionary Calendar
Tuesday, December 1st, 2020
the First Week of Advent
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ἑτοίμως
Next Entry
εὖ
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology