corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.19.10.22
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #5233 - ὑπερβαίνω

Transliteration
hyperbaínō
Phonetics
hoop-er-bah'ee-no  
Word Origin
from (5228) and the base of (939)
Parts of Speech
Verb
TDNT
5:743,772
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
 1. to step over, beyond
 2. metaph.
  1. to transgress
  2. to overstep the proper limits
  3. trespass, do wrong, sin
   1. of one who defrauds another in business
  4. overreaches
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1801 ‑ דָּלַג (daw‑lag');  3254 ‑ יָסַף (yaw‑saf');  5472 ‑ סוּג (soog);  5674 ‑ עָבַר (aw‑bar');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (1) NAS (1) HCS (1)
1 Thessalonians 1
1 Thessalonians 1
1 Thessalonians 1
BYZ TIS TR
V-PAN 1
V-PAN 1
V-PAN 1
NA WH
V-PAN 1


Liddell-Scott-Jones Definitions

ὑπερβαίνω, fut. -βήσομαι Heraclit. 94: aor. 2 ὑπερέβην, Ephesians 3:1-21 pl. ὑπέρβᾰσαν Il. 12.469: step over, mount, scale, c. acc., τεῖχος Il. l. c.; οὐδόν Od. 8.80; τείχη E. Ba. 654, Th. 3.20; γεῖσα τειχέων E. Ph. 1180; τάφρους Id. Rh. 111; ὑ. τοὺς οὔρους cross the boundaries, Hdt. 6.108; τὰ ὄρεα, Αἷμον, Id. 4.25, Th. 2.96; δόμους step over the threshold of the house, E. Med. 382 codd.; δῶμα Id. Ion 514 (troch., s. v. l.); ὑ. τέγος ὡς τοὺς γείτονας D. 22.53; ὑ. τὴν οἰκίαν τινός, of burglars, PTeb. 796.2 (ii B. C.); but more usu. ὑ. εἰς τὴν οἰκίαν ib. 793vi21 (ii B. C.), cf. BGU 1007.10 (iii B. C.), PSI 4.396.4 (iii B. C.) (the usage c. gen. is more than dub.; in Hdt. 3.54 the best codd. have ἐπέβησαν; in E. Supp. 1049 Kirchhoff restored ὑπεκβᾶσ'; in Ion 220 Herm. supplied βᾱλόν): abs., ὑ. εἰς τὴν τῶν Θηβαίων X. HG 5.4.59; τῶν [ἡδονῶν] εἰς τὸ ἐπέκεινα ὑ. Pl. R. 587c; of rivers, overflow, ἐς τὴν χώρην, ἐς τὰς ἀρούρας, Hdt. 2.13, 14; εἰ ἐθελήσει ὑπερβῆναι ὁ ποταμὸς ταύτῃ ib. 99.

2. overstep, transgress, μέτρα Heraclit. l. c.; οὐ θέμιν οὐδὲ δίκαν Pi. Fr. 1.5; νόμους τοὺς Περσέων Hdt. 3.83, cf. S. Ant. 449, al.; τοὺς ὅρκους D. 11.2; τὸν τῶν ἀναγκαίων ὅρον Pl. R. 373d; τῆς εἱμαρμένης ὅρον IG 12(7).53.32 (Amorgos, iii A. D.); τἀληθές exceed the truth, Phld. Po. 5.24: abs., transgress, trespass, sin, ὅτε κέν τις ὑπερβήῃ ( aor. subj.) καὶ ἁμάρτῃ Il. 9.501; ὑ. καὶ ἁμαρτάνοντες Pl. R. 366a, cf. 1 Thessalonians 4:6.

3. pass or go beyond, τοὺς προσεχέας Hdt. 3.89; leave out, omit, Pl. R. 528d, al., Epicur. Ephesians 3 p.63U., Gal. 15.592, etc.; ὑ. τι τῷ λόγῳ D. 4.38; ὑ. τὸ σαφὲς εἰπεῖν Id. 60.31; pass over, i. e. leave unmolested, the next heir, Isa 3.57; ὑ. τῆς οὐσίας omit part of it, Arist. APo. 91b27.

4. jump across an intervening space, Phld. D. 3.9.

5. of Time, pass by, elapse, ὑπερβάντων τῶν τῆς συμπαθείας χρόνων Sor. 2.41.

II go beyond, ὑπερβὰς ἑβδομήκοντα [ἔτη ] after passing the age of seventy, Pl. Lg. 755b; ὑ. τοῦτο go beyond this, in their demands, Plb. 2.15.6; transcend, τὸν νοῦν Plot. 6.7.39: abs., dies ὑπερβαίνοντες supernumerary days in the calendar, Macr. Sat. 1.13.10.

2. surpass, outdo, πάσῃ παρὰ πάντας ἀνθρώπους ὑ. ἀρετῇ Pl. Ti. 24d; ὑ. ἢ γνῶσιν σαφηνείᾳ ἢ ἄγνοιαν ἀσαφείᾳ Id. R. 478c: abs., dub. l. in Thgn. 1015. III stand over. shield, protect, c. dat., Opp. H. 1.710. in pf., to be higher than, δύο [ἐσχάρας] ὑπερβεβηκυίας τὴν ἐν τῷ μεταφρένῳ ἐσχάραν Paul.Aeg. 6.44. Causal in aor. 1, put over, ὑπερβησάτω ἐπὶ τὰς δεξιὰς πλευρὰς τὴν κνήμην, as a direction to one mounting a horse, X. Eq. 7.2.

Thayer's Expanded Definition

ὑπερβαίνω; from Homer down; to step over, go beyond; metaphorically, to transgress: δίκην, νόμου, etc., often from Herodotus and Pindar down; absolutely, to overstep the proper limits, i. e. to transgress, trespass, do wrong, sin: joined with ἁμαρτάνειν, Homer, Iliad 9, 501; Plato, Pep. 2, p. 366 a.; specifically, of one who defrauds another in business, overreaches (Luth.zu weit greifen), with καί πλεονεκτεῖν added, 1 Thessalonians 4:6 (but see πρᾶγμα, b.).

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὑπερ -βαίνω ,

[in LXX for H5674, etc.;]

1. trans., to step over, transgress (R, overreach: 1 Thessalonians 4:6).

2. Intrans., to transgress: metaph., 1 Thessalonians 4:6 (R, txt.; v. M, Th., in l).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";a sorcerer"; (Rev. 21:8). For the corr, verb φαρμακεύω, cf. P Oxy III. 4721 (c. A.D. 130) καὶ γὰρ ἀπὸ τῆς ἐκείνου οἰκίας ἐξεληλύθει πεφαρμακεῦσθαι λέ [γω ]ν, ";for it was from his house that he came out saying that he had been poisoned"; (Edd.), and similarly l.5. A striking ex. is also afforded by the Jewish prayers invoking vengeance on the murderers or poisoners of two innocent girls, e.g. Syll 816 (=.3 1181).8 (ii/B.C."; i/B.C.) (=Deissmann LAE2, p. 414)—

Ἐπικαλοῦμαι καὶ ἀξιῶ τὸν θεὸν τὸν ὕψιστον, τὸν κύριον τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός, ἐπὶ τοὺς δόλωι φονεύσαντας ἢ φαρμακεύσαντας τὴν ταλαίπωρον ἄωρον Ἡράκλεαν ἐγχέαντας αὐτῆς τὸ ἀναίτιον αἷμα ἀδίκως κτλ.

";I call upon and pray the Most High God, the Lord of the spirits and of all flesh, against those who with guile murdered or poisoned the wretched, untimely lost Heraclea, shedding her innocent blood wickedly,"; etc. (Deissmann).

The verb φαρμακόω occurs in P Oxy XII. 1477.20 (iii/iv A.D.) where a petitioner addresses to an oracle the question—εἶ πεφαρμάκω ̣μαι; ";have I been poisoned?";

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
υπερβαινειν υπερβαίνειν ὑπερβαίνειν υπερβαίνοντες υπερβαίνουσι υπερβαίνων υπερβή υπερβήσεται υπερβήση υπερβήσομαι υπερέβη υπερέβησαν hyperbainein hyperbaínein uperbainein
Lectionary Calendar
Tuesday, October 22nd, 2019
the Week of Proper 24 / Ordinary 29
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology