Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Commentaries

Calvin's Commentary on the Bible

1 Иоанна 1


стих 1

аа а а , ая, я яяь а ы а , а а ь а а ь а а, яя ы ю ью а . аа , ь я аь, . , аь , ь а а я , , ы, ь а а ая аа, ы ы , ыа а . а , а а а а юа ь , ы, а а , ь а ы а , а а а ы , ь а а. , ь а а ь аа а ю ю , а а а а э . , ы , ыа , а а а , .., ь а ь ю . а а а а а . ь а а юа я а а , ь а. а ы а ы а , ь я а - аь.

« аь я а ю , ь а аа ы , , ь аья аа ы а . э а а ь ь ь а а я а я.
1) ы ааа. ь ь а а ы а я а, я я я ы а а а а а ь а а : ы а а , ы ааа а ь а я а а , а , аы я а я аь ь. , ь а : , ы а а , ы ааа я ы ь а, ь ыа я а ь. , аа « ы ааа я я . ы ааа я , , а ы ью ы , я я . а , ю а а яа а ь я я . а , ь ы а яю , ь , а, аы ья а ь, а а а а а а , а а ы. Э а я ы а , а а а ь, а ь ь, э ы ы я а . а, ь, а ь а ю : , аа, я я я ы , ы а ы а, а а а . а ь аа а, ы .

ы ыа , . ыа э ы ы , а аю ы ь я. а : , , а а я я, а . ь , ь ь , а ы ыа я а ь а я , ь я ь ь а . а , «ы а , я а , ая ыа ь ь а я ы а. ь , ь яь ы а , а а я : ы «а а а , яа а . Э а ь ю: а ь , а ь а а а. а я, ь а а а я а а ы. а а а я , я яа я а . аю: ь аа , а а я: ы а , а ю ыа я. ь ы ы а а ы , я ы я аа ь а ы. а , а а а , а . ь а , аа а а а, я э а . , ь а ь а.

( ьая) (а я а ) ь а, ь ы а ь а, ыаю я а э а, ы ааь, ы ы яа ы. ы а ( аа ) а , а ы . ы ыа а , а яя , ью а ы. , , а , ы ы а - , , ы аа а ю я а, ая а . юа , ы , , я , а я, . а , ь я а я а ая ы ь а а, ааь а а э а.

О . ьы а ь аа ь : я . ь (а а а а я) ыа ь. я э а ы ю а: , а ь а я, , ы аа а а ь, ю -а а аа. ь , а « аь я , я , а ь ю. ь а а аа я а . , ь ь а юа я , ь , юя я я , а ыа а, а а я ы ы . , я ь, ыаюая , я а а я.

стих 2

ь я аь. ю ь ью я я. а ы : ы ь я ь , ь я ь а ь. я ь аь я ы : а , а я я ы ью , а , а ыа ы а ь. , ью . аа ь а я а , э а я аю я а, а а . , а я : а а ю ю ь, , я , , а : а , ь а я а а я ы. юа ы ы : а а ю а, а ыа я а , аы, а , ы ью а.

ая ыа а.Э ы ь а, а ы а , а . а ы . а ь ь ыаа . а ь а э я а. а, а аа ь , эа а, аа аяя ы , а аь я. э я я ь ы , а : ь я аь ь а, а а , ь а ь, я а . я ы ы а а аа я э а а а а, ы а , а ь а ы а , а ю я ыья а ы. а ы ь я а, э ы я ь ы а а, ыы ы я. а, а ь а а я, а ь я. ы ааь ью, я , а я а : а , я а аа, ы а ы а , я ы . , а а а ы а ь , ь а а я. э : я ь я аь а а , аааь а а , ыаа а.

стих 3

ы . а а я « « ыа , аы а я ы - аю . а ь ь , а я ы аы а . ы аы , ы ыь ы ы , а ь аь. а . а, аь , а а а ь , , а ю а . юа я , ь ь а я а а . э а я я а а ы. ы ьа а а ы, а я ы аь , ь а а ь а ья.

а а а аыа , а ы а а я, а : ы , , а юа я а ы а . э ю а ь а а а ь ь я , ы аь а ь а ы ю ы, ы ааь: а а аь а а ь я , ы , аы а . ь ы ю я а ы ы, а. ь , ь ю , ы аь а я, я я я а я а. а а (а ы аа ) , а а ю а аь, аы ы ь . э . John 17:0. , а а : , а а ы ы яы аья, аы, ь , ья , я а а, аы ю э я а .

стих 4

ы а ь аа. а ью а а а , , ы а а я. ю , ы ыь а а ы а. ы аыа : а , а а (Matthew 6:11). а, ю , аю , ь а э , ь я ь я а ы а я . ь аа я ( а , Psalms 15:5) а ; а ы а. а а (Philippians 3:8) , а , аы а. а ю а ь , , ая я а ы , а я ь , а э а а ь .

стих 5

а ( а ). Я а яю а а а: . παγγελ α - а аа а , ь а ь я а ь , а я, ы а. а а: а , ы а аа , а э , яа э . а а , а а я ы ь а а. ь а ь , аыа : ы а а аья аа , ы а ыаья а я . , а а а а я : я аь а ьая я а аь я, аы, ь я а , ы а , я э . я, , а аа ь ь ю , я, ь . а , а а а , ,а , ыа , а а аь а ьы а. , ааа я я ьы. а , ь , а , я а, ы ы яь, - ы, ь ь а ь, а ь, а, - ы, я ая а , яя ыья а я , а ю а . а : ь ь а а я, ы, а ь , а , я а яья ь а, а ы а ы ы а.

а ьы. ьа ы ы я а а ыа я аь а . э ы а : я я я а ь , а а ьы. юа , а ю ь, ы а ы аы, , а ь ю.

стих 6

ы . , ь а а юа , я ь ы а. а э а ы а: яа ю . , я а я , а ь а ь. аыа , а аь а а а яь ь ь а ы . а а ы : , а я а , я я я ы ыы . а я э я ью ы яь . а а а я ы. аа « а , а: а . а я а , э ю ы а ь ыа .

стих 7

. ь а , , ы а ы , э а ы а а я. , а я а а а ы. , а , , а я я а, э я ы а . ь , а: а ы , я ь а а я ю ыа я ю яь. а а ю я а ь а а. юа я : а ь , я . я : « , а юь , а я ы а, а а. а ь: ю а ь ыа ь ы , ы ь а ? ь а ью ыь ью аа. аю: а а я а а аь ю я ю. а , ы я , я ья , а ы а а я. э ь я а ы . ь я , а я ы а , я я ью , ы, яая я , аь аы. а , а , , а я ю ь а я а , а , , а ая ыая , а я я , ь а ь ю ь. а, ь а ьы.

И ь а а. а , а ы а ю я а , а аыа я юа , а : а а . э а а ыа аь а , аы ы а , я я я а , а, ы , ы а ь. а ь - а а, а а я , а а а я ая ь?

Э а а ь а а а, , ью , я а ь а, а ы аы юа а ь. я я я ь , , а ь а ы, а а ю ь. , ы ь а ы, аы а , ы аь я а . а , ья яь ая я, а ь , а а.
- ы, э ы , а а я а а . а , э а я я ыа аа я ю . ь а аа я ь ы. а , , а ы , а, ь а , ыаю я ы. а ы ы а а , ы а аа аю . а а а аы а. , ы а ы, ы, а я . э яы аю я , ь а а ь .
я : « я а, а , ы ы аья. а , аа ы ы а . , а , а ы я я а а аю аь. а аыа я я я, а : а а ью. а а , а ы я а а э я.
э а ь я ааю ы. ааю, а а я а ь . ь а э , а, а а ь. я, а , ы а я я , а а а . ь а яю а ю- а ь, , ыая, ь а ь ю, ю аы а, ью ааю я я , ь а . ь а я: «ы а я ью , «а я яю я а, а ы ю я . ь а ыа ь , а я. а , а : ю ы аь, яы , ь . юа я , . а ь э а ь .
Э а я ь ы а ь я. , а , ыаю а ь а ь а . я э ь я я я а а . , ая, ю , ы, а, а юа я , а а ы а , а а ы , я а а ы , а яю я ь а , ь я . ь, а ь , а ь а , ь а а а ю. ь, а ыа ь а , а я я .

стих 8

. ая э а аь, ыаяь а ь. ь а, ы, а, а ы ю , ь а а я. а, а ь ь а а а а , я я я ы. , ы я , аю я , а яю , а а ь а ь ю ь аа. « ь ааю я ь ы ы а , а, аюая а ы . а , ь э я я я , : яы, ы , а я , ъя а . ьа а а э ь а а. я, а ы я а я, а ы аыаь а я. а яя « ы а , а ы ю а ы . я ь я (а а), а а , ая я а а .

стих 9

. а а ю а, ь ы а . ьа а ыь ы , а, а ы а , а . а ы а ь а. аю , ь а а а а ь , а, а а , а . а ю аь а , ааю ю а ю ь. а , а , а э а а а а. а а . , а , я а ы, ь а а а ыа , ю (а я) . а ь эа а ы, а яа , . а ы ыь а ы , , аь а а . ь яа я а ы , аья а ы ь а, а а а . , а э , а яь , а а. ааья я . а ь , аь ая . а, а а а , а, ы ь я аа .

а. а « аь, а я, ы , ы . а а , ы а я ью, ь а я ю а яю я . ь , аа , а я : « а а а , аы а ь . а а , ааь, а а . а а, ы ю , я а я а. а , ы, а а э , а я а я а ы, э а ьы я. а , а а ь. , аа а , ы а ь. я а а. , ы ы ь, а а я аья . а аь аа , а . а а (Colossians 1:22): ы аы , ы ыь ы . (.5:27): ь а, ы ыь я а а. я, а аь а а а ы я ь а , я а ю э а .

стих 10

а я ы. аь : ь , а я . ы , а а ь . я , ыаю я аь э я, я , а я а ы. а я аа а а я : « а я а . а ы : ы а , ъя яю ы . юа ы ы , ь а а ь а я , а я а я. аы, ыая , ы а ь аь ю ю а аья ь .

Copyright Statement
These files are public domain.
Bibliographical Information
Calvin, John. "Commentary on 1 John 1". "Calvin's Commentary on the Bible". https://www.studylight.org/commentaries/rus/cal/1-john-1.html. 1840-57.