Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Commentaries

Calvin's Commentary on the Bible

1 Иоанна 5


стих 1

я ю . , ью а аыа яь а ю ью. ь а а ю, ы ью ю а а. ю ь эа аыа а . а, ья яь ю .

а : , ю , ь , ы а. юа а , ъ а ы а ю ь . ь а а а ь, ь, а ы я а аа, а а а. ы а, а я ь а а . , ь, ь , аа аь , а ь . ь ыа я ы , , а. , а а ю а а , а ь а ь, а я ы я аа я а . а , аья ь а, а я а я, а аа я а я э .

юа а а ъя я ы а , . ь а ыа ы, а ь ь ы . ь а ы я . а а а а 1,13: , я , а ь. И а (1 Corinthians 2:12) , ы а ы а , а, ы аь а а а . ь а , ыа , я а аы, ая а юя а. ь а э а . , ь а а а я я ю я, а , ь а а , ы , ь ь ы а.

ю . ы ы аа . а ь. ь а а ь ю . я аыа : а я ь , ы ы, а а, ы ь а а ю . ь а а я , , я юя, а а а. ь, а ь ю , а ы ая а . ы ю ь а ь ы, а ы а а ья. , аыая а а аь а ы, ыа а, а , ая а ь ю ь ю я.

стих 2

а . ь а аыа , а ая ю ь. Э ю ь, яаяя . э , ю ь ь а, юя а , . ь , ю а ь юя ь а, а я . а ю ьа . а ыа , ю ы ю ь . а ая ая а ь я ы ы ы . а , а а а а а а ю , а ь а а а а ю . , аы ы я а ю ю ь , а, ы .

ю ью а яыа ю а , а . ь а ы ю а а а, э ю ью ью яья . , а ья яь а я. ь я а я , юя яа ь аь а а а я а . а, ю ь я я я а . э а ы а а ю я а а. ь, ы а я а ь а ы а , ы а а я. а , я ь а ь а , а а аь ю ь а а а. Э ааь , а, я а , : а ь, я ь , , ы ы ю а я ?

стих 3

а я .Э а я , ь я а а а, а ы ыа , а . ь , ы ы а а я ю а ю ь, а , а , а я я яя . а я я а аа я , а я ы. а ь а ь ааь, ы ы а . И а а ь , а ы я (Acts 15:10).

а э я а: ь ю ю а а я я я а я, а ы, я ья? ь , ь а (а а , Romans 7:14), ы , а ь, а а ью а а а. аю: а ая ь ы а а, а . э а я а , , аа, а а а ь, а э аа а ь.

И а а а а я а а, а ы я ью ы. а аыа а (2 Corinthians 3:7), , ь , а а я а , ы аь а. а , а , а а а а а ы, (Psalms 18:11). а а а ю : а а, аа . а а а а . ая ая а а а . а , ю ю , ы . я эа а ь а а , ы а ь ь. а а а э а , ы я а а я ы , а а аа ь . Э ааь ю : , я ь я а, ю я а.

а я ы ью. ь ю , а ы а я ь , а я ью. , а ы аа ь, а а а яю . ь , а ы а ы я а , аю а а. ы , а а ыа а ь, ь ь . а э я аю ю : а я ь , ь , а ы , ы а . ь а ы ь ааь, ю ю: а а а, а .
, ь, а а , а ь а , а , а, я аю ь. а , а , ь а а, а а яю а , а а ы ю . , а аа а 129:4: я , а а ю ю. а, ь ю а а ю , а ы ью, ь я я я, ааю . а , а я я а я ааья, а ь , яя а, а . а , а юаь ь , а я я .

стих 4

я ь а. а а , , ы а, , ь ъя я , а а а я эа а. ь ы ь: а эа а ? э а я аыа а .

а а ь . я ааа а аааь а а , , ая а, ы а я а , я а а ааья, а я а. я ь ыа ь , ы ы а я . , ы , аы ы ы ы э а ь , а ы а а ы. , аа аь а аья ю ь, я а - ы , ь , а а аа а а ы , я а ы а ы а . , ь а а а ь ь, а аа я ь , а яя я ю а я а, ы а я я я я , а ы а а аь. а э а а , а , ы а а я . ь юя ыь ы , э а . , а я , ы аа ь а .
« ь а я ы . юа я , ю. а а ью э а я я я ь а ы. а , ааы, , а а. ь а а , а я а . ы, а , аа ь ы ы ыя а, ыя а ы а , ы а а ю . я а а ю , а э . , а а э я я а , а а аа. а ь , я а, аы, ь ью, ы ы ы яь, ыа а ь . а а , ью а аа. , а а ы а, а а а а .

стих 5

а . а ы я. ь ы а а, а а (Philippians 4:13): яю я . а , аа ь , ь я , , ая ь , а аь ь а . « а а а я а, аю а ы я.

стих 6

ь. аы а аа аа а а, а , а я ая ь а а а. Я аюь, , я , а а а а яы. юа я а : аы ы ь а , а я а ы, а , а аа яы. я ь а я , я а а а юа а: . ю ыааь яая яь, аы ю а ь ы ая а ы ; ы а я . а а ь а я , а аа а а я. а, а аыа , ь а ы а ь, ь , яаю а .

аа ь , а, э а я . ь, а ? ь а а ь аа ю. Я , а аа ь ьа , а аыа а . ь а , а а а ь, я я . аю, - ы а . а , а ы, аы , аы ю а : ая а ( а ы я) а юа я , , а а я ью, ь. а а а а ь а я я ьа а ы. а ы а , а а ы а ы а а ы яы, а : ы ю , ь ы ь , а яа я. а аа аь , ь а а ь ы а . э аа а Joshua 9:0 10-ю а а я я.

И ь . ь а , а а ю аю . я . аы а ааь, а а я , а ь а. я , ь а ы ыь я а а .

стих 7

ь ю а .Э ы - ью а я. а , а а ю, . , , ь а я. , ь а ы а ы , я а аь - . а , ая, а а я а , , ая, я а а, я аю. ы а : , аы ь ь а , , а а а ааья я . , а аа а а а , ь а ыаю , аы а а аь.

я, « ь , а ь, а а . а ы : , а ы а аю а. ы а а яε ς ν. а ь ν ε σιν, а я я, я, , ы я , а а аы ь, а .

ь , , а я ь а ы, э а я ь ы. аю: а а ь а ы а , ыа я я ь . ь ью аю , ь , а ы ь я ю а ь. а , ь ы ы ь ь а а. ь , аю а а, ь а аь, яюая э а , а аа я а а а а . , ь , , аю э , я ю ю ю а а, а ы а я ь а .

стих 8

ь ю. ь а а а аа . ааь, а я , а а а. ь а ы я ы ь а аа, я я я аы а а ы . ь а, а а я, я ь . а , а ь я а я я я , ы, а , а ь а ю ь, ь а а ь а ь ы я а. а а а а а ь ы, ю ю а а, а аю ы . ь , а а, ы ь, ая я а я, а аы а , ( я а ) а а, аа а я а . а а а Romans 1:4, аа, ю я я я ы , а я : я а. ь , а ы а аы я , , , ь а а а я я ы , а .

ь я , а а ю ью. ь , ы ью аь а ь, аь а, ы а аа ь ы . э - ь а я а аа ы а я, я а ыа : я а а ью. , э а ю ь, а а а ы ы а , я , . аая ьа ыа ы а я а а ю, ы а ю ? ы я я?
ь а ь: а а , ь , а ая , аы а . а , а ь а ы . аю, юа я . я а аю ю ью а, э а ы . а , а ы а а , , ь а а я я ь ы. (а ы аа ), а а а а яы а а. а ь ы, я. ааь, а аь . а , ь . ь, а я ь аая- а ь а а я, я ь. а аь - .

стих 9

ы а ь . ь ь а аыа а а ь ю , аю а, . ь, а ы я а ю , ы аья аь, ь ы , , ы ь а , а а ь ы. а, яь а а а ь аа ь, я а а ы а я ю .

а , ь а ь ь , а а а а а, , ы а ы . а аь яь ыа ая, ая. ь аь ю ыаю. а ь а аы , а а я я , а аю ю юа ю .

ь . ю τι аыа ь а , а а а . а , аа, а а ы ь ю , а я ь, ю яь ь а, а ю а. аа а а а ь. юа а ы : ы аь а , ь а я а . , аа я а , а ы а ы я, а ы. юа я , ь ь а я ы , а я - .

стих 10

ю . , а ю ю аь, а я я а а я, ы , а ы а а ь , ь яю а . ь , я а а ы. а ь я ь а а а. а , аы ь а , а ь . ь, яь а а , я , ь э а а я , а ь , а я ааь а ю, а я ь я ы а ы? э ь .

ы яю я , ь ая , а я ь ? ь ь ы а . ь а ы а ы а я ь а , а яю , а а а. , а ь, - аь а ь ю ь, я ь ья ь ая, а а а а. а я ы а ы, аю а а я , я а я я а ю. а, аья э ааа а я: аь , ь яы а .

стих 11

а а а ь ю. ь а аа а аь, а а ь ы э ы. ыаыаь а , я а ыь я . а, а аа а ь, а а ь , ы ю ь ю я . ь , а ааь ю : а ь ь аья а я, аы ь а а, я ю ь , аа а ю ь. юа ы ы , а аь а а ь . а аь а ы а а я. , ыа а а ая ю а , яь а а .

ы ью ь а , а а я , а юа я ь. а ы : а я а э я . ы аыа ь : ы ы , а а а . ы а , ь а я а а. юа , а ы ы а а . а , эа ь а я а а , ь я ы ая а ь ая ю ь. а , а , ы аь а а ь а, а ю а я .

стих 12

ю . ы аы. а , ь , аы ы ь . а , ы я , а а а ы а ь , . ы а , а ь а. ааю . а , а а , ы а а.

а я, э а а я а . ь я , аь ы , а ы я . а ы ью ы а. а я а ы, а а а . аю: ы ь а я, а , я , а аа а я ыаю я. , а (а аа Luke 16:15): ы ю , ь . ь а ыа а а, ы ь я . ы ю а а ь ю яь. а ь , я ы ы а ы , аю а я я а ь . а , а а а, а а ю, а а? а, а аы.

я я , аяю я . ь ю ая а ь а ю а . э , а ь я ая ь. ь я а , , а а ы . юа , а. а а .
а а я я а я, а аыа , а а ь , : ю а а, я ы а а я а ы ь. У я ы я а я , , ь а я я, ью - я я . а , ь а а а , ы, ая ы а я, аья ь аа я а я.

стих 13

а а а. ь а а аь, а , я а а , ю , ы , а а аяь, а а , ы а а ю ь. а , ь я ь я , ы ь ааь а ю , я , ы ь ь ы. а а я аья, аы а аа а аа . а а я, а аа а , а , ы , , аь я .

а , ь, а ы я а ы. а я я а, а ъя яю я а ы. а , а а э , ь, ь ю а аь ь , аы , ь, а а ю ю . яа ь а я аь , ь а аь, аы ы, ь яь , а - .
э а аь а а яю а яю а ы, э аыая, ь а ы аы ы. ь , э аь ь , ы а ы, а - ь а я .
, а э , ы ъ ы я я я , ю я яа а а а . ь ь ы , ы аь аа а а .

стих 14

а . а ю а а , ыаяь а . ы а , аыа , а ы а а юа я а а . , а ы аю ыаь а. а а а яа 3:12, ыа я а а . а Romans 8:15 , а а а, аы ы аа я я: « а, !. ь , а а ы, ы а а . а , а э ы я а, ы а ы а аы я . ь , а а а ы , а а , , аяь а ю а ю ь, ы а а .

а, аья э а ь я: ыа а ы ая а а ы. а я а а , ы ыа а а ь ю. ь , я а я, а ь аыа а . юа , а , яая ь а а, ы а . а ы аю ыа а, я я а я , а а я ья . ь , аю а , а а ы.

.Эа аа а а, а а а ь ья. а ь я я а, ю а я яю . ь, ая, , я аы ь , ь а , а а а а ь ы. ь , я а э ы. ь, а а ь , аа а а я, ы а а ю ь, а ю ь а ь. ы а , а . ь , ы аь ы ы а я . а а э я : ы ы ья а , а ( ь а , , ы ы ), а я а а а я а, аю а а, яя аь ы ы. ь ы а , а ь ( а Romans 8:26), , ая а , а а ы ыа я. , а а аь а , а а яю а ы. ь а я а я а, а ы аа , а ы я.

стих 15

а ы а . Э , а а я а ы я. ь , а ы аа ы, а аа ь . , а ы аю а. я , ы а я ю , а аы ы ы, а ы а а я. ю ю, а я , ааю , а а ааю а а , а .

а, ь я я а ю а , аы ю а ь: а я а ь , а , ь, ы аь, а ы , . а а , а ь , а а ы а а. э я ь ы ааь а ы ы. , а а, аья ыа я а. ь ы а а я ь ь. ь ааь, ю а, аая а а а ы я.

стих 16

. ь а а ая я ы а ы, я, а ы ы я аь . а я я я я , , а ь ы а а аья, аа а аь а ь. , ы а а а ы а , ь я а , аы ы ь , аа .

, а а а а ья а а. , , ы я аь а . ь , ыыаь а я, я, а , ы ью , ь, а яя ь . а аыа , я аья а я а . , ь аю а я я а . я «а , а ы ы аа : а а а ь э аа. а ы , ааь а: ы ю ьы а , а яю аа . аа «а а ь , ыа аь . а а . ы аыа я ь а я , а а а а , а , а я а а. а , а а ая а συμπ θειαν, , а ь а аья я аь ю ая я а .

. аы ы ью ая ь а я аю , а аыа , ааыа а я ю а . юа : ая , а а аь а аь . , я яю я а ь , ы аю яы, , ы ыыаю ьы ы . ь, а я я я, ь а ья ью.

а ь а а я ы ьы а , а ьа а а ы. а э а ь а ы . ы аю ы ь , ь ы ь я а, аь а . а а , ьы а яю а ы, ыаю я . а , аю, ы а, ы аю я , ыь я ю. ь ь , аю а а ьы я а а , я я я, ь ы а а а а? ь ю а а , ь а ь, а а яя аь а а, ь ю аы ы я, я а э ь а ь , а а аья , а , я. э , ь , ь аю ьы я. ь аю а , а а а. а ю а ыь юая а а: , а а ю, ь , , ы. а а, а ь.
а, а ы ы а ь ? а ь э , , а а аю ь, ааыа а ь . а а а , , я , аю а, , а , а ь. а а , а а , , ая, аа , я а а , ы ааья э ы .

ь .Я , а аыа я , а я а ы а . , а а я, а ? , , а ы ь , ыь ьа я . а а ю ь, э а а , а а - а , а , ы ю ью аю я а.

ь а а я , а, ь, а яю а а, ы ью аья аа . ь , я я я ы. а а ю а а а а ь , ы а аь аая- а а я. а , , аа а, аыа я а , а ыь ы а а ы . - : ая ю ыа а ьая ь? ьа : ь аы ы я а, ь аья, яяь а яя а ы. а , ь а а а а а а а а , а , я, э .
а а а я: а аа ь а ь а я? ь, ы аь э а яа, а а а а а ья а а а. а, а я, я аа аь, а ь а а , я а я я. э , , а ь а я ы а. , ь а а а , я а я а а а ыа а ыь ы , а аь - ю а ю ь. а , ь аа ю ь я а а ю а . ая - я а а ь , а ы ь аыа а аь , ь а ы ы ья ыь а.

стих 17

яая а а. Э ыаь -а . аь ь ы , а ю : я яая а а , ь а - . а ь ы : ь э яая а а, юа , ь . а я ю а аю а а ю. а ы , , ь, ь а а . я я ы а , , ь а ы ы , ь а ь а , а ь .

стих 18

а , я ы а. , а аю аа , аь ь, ы ы а, а а ь а . , а а , а ы я а а а. а « а аыа , ью аа а а . юа а ы , ья а , ь а . а а аа ь : я ы а а я, ь, ая я а я ья а ь , ы, а я а я, ью аья ья . а « аы аа я а ь ю, а ь ю а . ь ааа а аы а аа , ы ааю аы, яя аь а а. ая ь аа я а. Э а , ю а, я ааю -а . э ыаю , а я а я, аая яья а.

а я. ь а а а , я ы а . ь, - а а а а я, а ь а я . , а ая а (John 17:11) а ь а, а аы яь, а э я я а а . ы ааю я а э а , аыая , а а а а а аь я, а а аа ая ь. ааю а я а , а , а , ю аю я. ь , ь ь ю , я ы я , ь, ю яю я аа а аю ь аы. ы а , ааю я ь а, а а ы . а , ю ая я а ь , ь а .

стих 19

ы а. ы я а а я я а . аа а я ь а а , а а а . а э я , ы ь аья а ь а ю аа ааы. ь а я, а ь а а, ая аа а ю а аь. а а ю ь , я . а я ь ь (а я ы) я ы , : «ы а . ы а : ь ы ы а, а а я ью а ааья ааь, ы а а аы ь ы .

а э ьа а ы. , а ы а , ааа а а а , я а. а, ы ы яы , ы а а я ь , я я ы а. а , аы а а ы а ы, аь : , а а а.
я, « а ь . я , « , а а а ь ааы. э а аья а, ы, а, а я а аа . яья а аь , ью . а , ь а а а а ю а , ю ы аь а я. ь , ы , ью а а аья ью ью, ы аь а . а ь : а , аы а а я а ааы.

стих 20

а а , ы . ь ю ыыаю аа , а я я ю, ыаяь а , ааю я а , я ы а. ь , а а а аь э ь. а, : я я а ь я , ь я . а ьа а , , а а а , а а ы яь а . э ью а , а я ю ы а а а, яь ь .

ы а а а , а , ы я я я , ая аы . а а , ы а я я ь ыы . ληθιν ς, а ληθ ς. а аа John 17:3: я ь ь ая, а аю я, а, а ю а а. а а а ь ь а а а ю ю. ь ы а а, ы а ь а, ы , ь , аа ь, а а. а , а ь ы , ы а ыа я ы ы я.

а , а а а ,а аь ь ы , а ь аа а, ь ы , а а , , ы а а, я я , а а (Colossians 2:9), а я а а, ыы а а я . юа , а а я ы ы . , а я ы а а я а, ы ь ь , , ь я я а ы ью. э а , 2 Corinthians 4:6: , ьы яь , а а а, аы ь а а аы а а.

ь, э ы а а ь а ы. а а я а а я а я, а а , ы ь. , а , ья а а ыа ы. а, а а ь , ы а а а , ы, а ы а ы, а а , а ы а а я а я.

а . а, ь я а . ь ы а я я я . а я э ь, а я . э а , ы . ь а , ы « , ы , ь я а юа, а я, ь ыаа а я . а ы : ы а я а а.

ь ы . я а а аа ь а ь а , я ааю я, ь ы а а а ьы ы , а яю . а аа а а, а а ы . а ьа ыа ьы. ь а а ы а ь а, , я я а , . а а яь: « ь ы ? аа . , а , ь, ю а а яю а , а , ая ы , а ь, ь аы , аы ы а , а аь - а . а аа э : « ь ая. , аы « ы « ая ь я я . я , ο τος ы я я ъ . а ь ю : ы я ь ью. ья аь, а я ь э ыа я.

а : а ь , ы аа ы ы , аь - . , ы а я а а , ы аа я а . я , , аь, ь .

стих 21

а я . я э , я я я а ы а ы ю. ь ьы а ь а яь аь а ы ь ь , я а. а ь а , ыа а аья а . ааь, ья аь а ь , а ю а аю аь . а ь а , а а ааа а а. а, ы а ья, а я ь ы , ь ы а аыа , а ь а я . а , ы ы а? а а а! а а, а ы я , ы ь ь .

а ь а я, а я . ы а ы, яяь аа а я Ю а я, ы . а а ы , а аа я а, ыа я ы а, я я аю я а . а, ь, а ыаь , аь а , я а ы я.

Copyright Statement
These files are public domain.
Bibliographical Information
Calvin, John. "Commentary on 1 John 5". "Calvin's Commentary on the Bible". https://www.studylight.org/commentaries/rus/cal/1-john-5.html. 1840-57.