Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Commentaries

Calvin's Commentary on the Bible

1 Петра 1


стих 1

, . , а аа я а а, а я ь а . а , яь а а , а а а; а я :а я, ы . а а ю ааа а а а, а а я э , а аа .

а ы. ь: а э а? ь а а , аь ь я а. а , я а а ы ь а я я а , а . аю: а аь а аь, а аь, я а я. аь а ы , а я . а ы я а, я я я а а я. э а я ь , ааю, а ы я ь . аь а ы , я а ы я, а ы, а ю . , а а а аы а я, а ы , я а ы а. ь а а я а. а, ь , ь ыаыаю я а ы , а я а ы. яа ь , а а.

а аыа , а а , яю а а ю, аы ы . , а я ю. ь ая а: я а а , аь а ю. а а ь, а э а . ы, а яю ю а аь, ааю, а а а. а а , ы аю я а ы ы , а ы а . а ю а я а , а ю а а , а ы а а. а , , я а ы ю ю, , а а я а - , аь . а я я ь а а а а а я. а, а ыа а - а ю . а э ы а а ю а а я яа а.

а , а ая ю ь а а а а ю ю, а , ы ы аа , я . а а , , я а я, аь ь а а а я я. ь э ы а . , ая ю а ь, я я э а . , ая а , а ь а , аа а а , аыаю а а ь ю . э я я я я а, ь а , а а я а я я а, а ая я а.

ьа. , а , а аа ь аыаю я а ы, ь я я я яю я ьа э , а аю я. а ь а ю «а я . ь а я ь , , а а ы ю , а а а ы, , а , а а а . а ьа ю , ь а ю . ь . ы ьа , а ь а , а ь аа , а ь . ь , а э а аа ь я. ь а, а я а а , а а э а а я ааа ( .8). а а ы а я а аыа ю а ю ю, а Э а а .

стих 2

а ю. ь а я ю а я э , а я, а , а ью . а я я я, ь я а я а , а а, ь ы . а, ааь, яа а а я. э а, а ы я я а ю а , ы ью , а я .

а я, ь ыы а а я а я я. , а а ы а ы а ь ь ь, яя э а а, а я ая ь а а ы а, ы ю ааь а аа ь. а, ь а аь а : , а а а а ь ю я а, а я я я а ью.
ь : а а а а а я я, а а а аь я ыа ы, я , яа а . а , а а я а я : ь а а ю ь ью. , я а. юа ы ы : а ья яь а я, а а ю а ь ы я .

стих 3

а . а ы , а ая ь а я ь ь а, ы а , ю а а . э а а ы а я . , а а аю ыь ы а аа, аь а а я ы. а ы а , ь а аа , , а . э а ь а аь ю , аы а ы я ья а а я а а аья ы . а , аы а а я , ы ы , ая а а . а , а , я а а , аы аа ю а , аю я я а.

И а. а а: , ы ь а а. ь , а а , аыаяь ааа, а я э а ыы ы , а я я я ы ааья ь . , а а а, а ю а, а . а я аю а ь аь а, ь а а а. ь, аа а я а, а а, аь а, а а аь , а ью. ааь, а а я я а а ю ь а ь ь. ь я а , ы а ь ь ю а ь.

а. ааь, ая ь э ы а, ь ы а я аа а. ы ы а ь а ю , а а ы ы ы а а. а, , ы, а а ы , аа а я ю ю. э ь а ы , а я э а а я яа. а аа ь а а ь, я а я, ыы а а , аю я а а , ы, я а ю .

. ааа а я , а а аыа а , ы а ь я. , а а а а а ь а а ю, ь ью ыа . ы ыа ь ь а , . аю, ы а а а я, а а яю а - ы, ьаю ь. ая ь ь ю, аыа а я я, а : . ыаыа а а - . а ю а а я а э ы ю. а , а а , а . ь а а а ь, а я ааа. а ь , ь ь .

стих 4

а . ю э а а ы ь я я а а . а я , ы (а я ) а а ь а а . а , аы: а а ю, ыья,я аю а , ы ая ыа ъя . ь а я а аа ь ы ь. ю ьы а ю а . а я ая я а а, аы ы а : а я я а . ь ы а ь , а ь ы ы а, ы а ь э , а ы ы ыь ы ь ? а , ы а ь а аа, а а , а а а я а аа ааы. , ь ь а а ы а а я, ы а ы а а, а я , а я а : « я а . ь а а, а ь : , а а . я а а я а. , ь а а ю я, а ыа а , аы , а ы , а я аьы а ь, я яю я ы а ы а а . а, ая аы а, а а а я я а аа.

стих 5

ю ю юа ы. ь а яь а а а, а , ы юа я э , а а а а я а а. а а а а ы ь: аая ьа , а а а я а а? ь , ю ю, а а а ы ы. аая ьа , а а а я а аа , а а я ыя а ? а, а а э а , а, а э а а ы юа я . ы а , а, ыа а , а яь а ы. , ь аа а а а а , ы ы а ья а а , ы ь а а ь ь.

ы а , а аа ья ь : я ы а аья , ь ы ы , а а а а а . а а я а ы я. я , ы ю , аы а а . а, я ы ы, , а а ы , ь а я ю . а , а, а ая а, аа ю ь а ы ь ы. юа ь а я , .

а ю. ь ы ы, а а а аь ыаь. э а : а а аыа я , , , а а я я. Э а а а а а а а а ы. а , « а аыа ь а, ь а аь аь . а а а я я. , а я я а я , а я ы а . а я а.

стих 6

а ь ( ). я а а я , ы аь « , а « . аа « я аа а а а , а а а. , а ь а а , ь я . ь а ь , а а ы а ы а а . ь, ю а ь, ь я аю ю ь , аю ю я ю ь. я а « аь ыаа ь , а «а аья. а , я, ю , я а , я, . а ь ь ы а. , аь , ю аю ыа, ъя ь а а.

а , ы а а ь э , а ю : ю , ы а ь , ы ыь ы , яья а , ыыаь я ы , я ы . а , ю я ыыаю . эа ь а я а я ю, аю а аья. а а , ь ь а а , , , а . а , я а ь а ь, а а я ью, ь а а ы. юа я , а . аа а ы ь а а я , а ы я, а . аяю а а ы я я ы а. а а ь, , аа? , а , ь а я ы я а я, ь ыаю я а , ааю я а .

. а я а ы? ь ы я я . , ю ь аю ь, я а ы аю а а. а, а ы я, , а а ы ы а я , ы ь я аь а ь а . ы а , а а ь ыаю я. ы аю я я я, а а . а, а ю , ь ь , а , ааю я ь . я : ь , а а . ь а ь а я а ь я ю я. ь ь а я .

. а я ь а ы. ааь, ьа а а я а а ю . ь ы ааыа а а - ы, ы э ы ы . а, я я а аы а. , а а я , а , ы ы ыь ы ю : э , ь . ь, а , а я. я я а я а а а а ья а а я а а.

стих 7

а а. ь ь . ь , ы а , ь я а, ы а ыаь , аы аы ю ь, ь , ыа ь а ы, ыая, ь а а аа? я а а а а ь а , а а , а а , . юа ы , а а ыа .

а , я , а ы ы а аδοκιμ ζεσθαι аδοκ μιον. ыыаю я . - ы, а а я , а , а ы я . а а ыа я а а я . ь а ыаю а я, а а ааяю а ы , а аа а я , а яь я аа . а ы аыа я, а а а. Я аю а э а , юа я юая аа. , а а я ы ь , а а а ь а ь , а а а а ыа .

я .Э а , аы ю а ь аь а я. ы аа ь ыа , я я я а ы , я я а . ь а а а а, , ы , ь а ы ю я . а , а а ь а а, ы ь а . а я ы а ыа, а ы.

а эа аа я ью, ь ь я.

стих 8

. а: ю юя а, а , ю а, я. а а я . а ю а юа я ь , а а я , а а , а а ю ь , , , аая а а , а ы а а . а, а а а , ю а, я, аы я , а ы а аья ы аа. ь ы ы. я, аяя , а ь а .

я , яь ью. ь ь а а, ью ая ь ы, ы а ь а юа ь а . а, ы ю я , а , ы аю а , ь яь а а. а аа ь , а аа а я (11:1). а а (2 Corinthians 5:6): ы а а а, а ы э ь, ь ю, а .

ая ы ь а а а: а э а , а , а я а а ю . а а а я (а аю ы), ь э аа аь а а я, а ъ а а а. а , а аа я а я а ь, а , а я а, а аа а . а а ь а, а ь, а аа : , а (Matthew 6:21).

а ь. а я ы а ы а э а . ы а я я я ь , аа ь а , , а а я а ю ь. а , ь ыа а а. « а ю аь я . а, аа а , а, эа а ь а я я а , ая ыа ю . а а , « а ая аа , а ая, ы ая, ая а ь. , эа а ь ы , аы , , ь а ь , а а ю а аа .

стих 9

ая а . , ю ы а а яь ы ы. ь, а ю. а а я ь а а, а а яая ь я я ь я я, аю а аь . а, а аа а я а ы яь э , а а а , а аь а а я. я « ая, ая я , аы ю ы ь , ы а я. , а : ь ы , ы ю ь -а аыа я э а я. ы ы ы ь аья ы ь аь аа а . « ь ь «а аа, ы аы. а а ы ы , а а я ь ы. ы а , а а я а а а ы я. э а, , а а я а а , а яья ь а .

а ь ь а, я аа я аа а а а? а а, а ы ыа я , , а а ы ь: ы ы а ь ь (1 Corinthians 5:5). Э а , а ы ы аа : а я. ь ы а ью, я я . , а а я а я а ь , ь .

стих 10

а ь а я а , ыаяь а , ы а . , а а а ю, ыь ы ы. а ь я а я я , ы а ы ь , а, ы ая, ь . , а а ь а , ыаяь а а ь. ааа а ь эа ааа а ы ь я а.
ь ь ь а а: а а а , а а ь , а, э а я аю а аь а я; а , а а а ья аь , ь аь . а , а , а а ь, я я а я ю, а а а ю, а а . юая аа я ю. а , аы я ь ь , а ь а ы ы а ь .
а, а : , аыа а а , я а , ь аь я я. : аа а , а а юа я, а а я я я а ы. , а а ы аа я а а а . ь : ь а , . э ы ы а, ь ь я я , аыа аь аа. : а я ь я я , ь аы , я ъя э я. ь а , а а , аыа ь ы ю. а : аа я , ь а аа а а а а я. а а а ы, ь а а аю я , я а ь. э а а аы а , яь а а а, я я а . ааья а ьы а ю э а ы а я ?
10) - а ю. а а а а ? а , ы а ь, , ы аа я а? ьа : а ь а я а я я , а а а ы. а а ааю , аа а (Matthew 13:16): а а ь , ы , ; а, а ы а , .. а , ь ь а а ю а аь а я, ь ь - ь . а , а, я , э аыа , ы а . а ы а ы.

аыа а ы а я, я:а а а я. а а а ы а , а ь , ы я а . ь , ы ы а ы, ы я, а , а , я ю , ь. я а ы аь я ы а, ыаь а я а я я а я. , я а ы ь а ь ь, а э а ь , а ы ы ь. а , а я аь а аа а я, ь ь ь , , а , а . а, а « я а а , а я « а а а а . а , ь ы аы, я а - яь.

а а а я , а , ы а а я я а а а, ь аа а ю. а а , а а а я, ь ы, . ь , ю ы а, а ь ю а , аы ю а ааь - ь . а ь ы , , я а я а, а ы а. а а яья а ю .

стих 11

. - ы, « , а, - ы, « ь ю , ь «аю ь . Э а а аыа , ы а ы а я ьа ы , я а я я . а ы а а я а а. , а ю а , я ь я а. , я ю ы я ааая э я, а я я я а . а а а а а а, а а ь я а а, а . Э ааь, а а, а а ы а .

ы аа я. аы ю ь а аа , а , а ы ааы . а - , , а ааа а я а а а , ь я а , а ь . э ы я а ь а . а я ья я , аю а а ы . ь а а а а .

ь а ь я , а а а аа я, а а ю а . ааь, ья а ь ь я , а а ю аа я. а а , а а ю а я. : аа а я ья , а а аья а . : а а ь, яаа я ая аа. ь а а ю яь, а яь . , я а , а ы аа а ь а . юа ы а юа , а а а аю а ы . а ы а а аь, я я а , ю ю. а , а а я а а , я а яя а а аы.

, ь а я аа я а, я а а. аа а аь ью а а. С аы а аю я , ы а ы ы. , а а : а а а ыаья , ы ы аь (Romans 8:29). а , , я я я ы , а а я . я я а ы , а аа а а а аь а а ыаю . ь а ы а а ю яь . ь , а э я а , аа , аы, а аа я а ы, ы ю ь а ая аа. э ь ь Colossians 3:0 1 Timothy 4:0.

стих 12

ы ы , . аа ааю я а э , ы ь а а а а ы а а . а ью а , ь ю а а ю . ь ааь, я а, я , а ыа ь . ы , ь ы а , ь а я , ь аа аь. ь а ь а я ю а . а э ы а , а ы , аы а а ю а ? ю а , ь а а ь а я. ы а ы . ь ь я . ы а , а ы ы а ы: ы ы яь а а я а. а , а ь а ыы ю . ю ю а аью, ы , ы я . а ыа ь а . а , ь а ю, ы я а а, аы ы аь ы а, а ы ь а аа. а, аа я ы а я а а а . юа ы ы , а а ь а, .

, я а а , аа ая а аь аыа я а, , , ь а , , ы ы аью. ы ь , ы а ы ы а а ы , аа а аью, ы аа , аь а ы а я.

ы а . а а а ью а я. , а а ыа я а а ь я, а ь а ая а а , а ы а я ая аа а, а ь а . а аыа а ь а я. ь , а а ь а . а а а , а а ая я ь , а а а а, аы а , а - .

аю ь ы. а ьая аа а я , , ы а я а . а - а : ь , а ы , ы а , ы а я , я а ью ая а. аю: а а ыа а ь , ь ы а а а. а а я ы ы, а а . ь ааь, а а , а аю ь а ы (Esther 3:8). а , а яы а а ыаь ая ая ь. ь , а а а , ь ы а ы а ь, ы я ы . а а , а ы а юаю ы а , я ы а ью. а ь ь ая я ы а а , а , а ь а а а а . а, э ь а а, аю а аю ь.

я ы э ы а ыь я . , а а аа я , а а яю аь а а а , ь я а ы а ь . , а аю ь а , а я а а . ы , а я, ь ь .

стих 13

я а а а а ы а . а а а ыь ы я а а , а а а. ь . а а аа: ы ь а а а, а ыа а , а а, а ы а ы я я ю. а, а аь а, ь ы э ? ь , а ы а , а ь ь а я , а а аа ы а . а , ья аа аа, ь э , ы, а ь э , ья ыь . а а , аа я, аы , ы ы , а я ь а ю а аь. а , ы , ь а , а ыа я . а, ая а ь а я: яа а а, ья а а ю а аь. а а ыа э я: а , а ья а ю.
13) яа а. а а ыая. ь, я ю , ю а ья ь яья а а - ь яа ь. юа я ыа я: яаь я , яаья а а - ь . а а аыа ю а ь я я, аы, а ь , ь . , яа ы а, а ь ыаь аь , я ы а. а а а аа , а а (Luke 12:35): а а а яаы ь а ь а а . а а а , ыая а . ааь, а а я я а а , яю ья . а я , аю а яья, ь а я аь ыаь а , аы а я ы а я . юа я ь, а а . ь ь , , , ю ь, а ы а а а, яя ьяяья я а . ь а аы а ю а, я аю я ью а , аыая а я я.

а . а а , ю , а а яю , а ю я а а аь ю а , а а . а ь аая- а а а ь, ь я я ю я э , э а а . аа а а , аы ь ю я ю. а ы ы аь - а , а ь ы а а . а, а аа а а ь, ы ь а а аью? а а ю а а ы.

а « я а аь я . ь а я ыа а а а. а , ь ы а ы а аа ь , аыа я ь я. ы ы а я Эа , я а аь. а я, ь . ь а яа , ы аь а ы э а. я э ьа ь . ь ь , а я а а яы, ы я а . а , ю « а э ы . а а ν аь аε ς. Я ыаю ю а : а , ы а а . ая а, а аая а а аь. ь аа я ы, я я , ы а а ы, а ьа а а а. а а а аа я ы а а аь, ы аь а я.

стих 14

а ы . - ы, а ааь, ь а ыа а э ы я. а , ы я а я , ы ю ь ь а ы . , я а а ю ь , ь а ы я а , я . И , а а я э а , а ая я а ыаья я а , ая, , а ыаья . , а а, , а , , ы а я а, аы ы аа ь ы я ь . э яа ь , ы я я аа аа. юа ы ы , а ю ь ы а ь ью а , а : ааь я . ь а я а я я , а а а а а а, а а ю ь я а. ь , я а а а а а аа я, а а , а я а я .

ы . я а аыа я, а, а а а. юа ы а , ь ь . а я « ы ы . я я я а а , ь я. а , а ы аа ю ь, аю, ы а, ь аю я а ь ы а. э ы а (Esther 4:17): аы ы а, а я яы а. э а , ыаю я. а, а а , а ьа, а , а, ь а . а а ы, а, ааь а , я а а ь я я а. , ь а э а а, я ы а ью а а .

, а а: ы я ы а ю ю, ы ь аья а ы ы ы а я . а, а ь а ы , а ь а . ь а : ь а аа я я, а а а, а ы , а а ю ? аю: юа а я я ы, ь а я а , а я я а. И а а , ая ь , а аь а, , а я аы (Colossians 2:19). а ы , ы, а я , а аа ыа , аю ь а а. ы ы , ы а ы, а , ыа ь а . а а ь а ю а а а, а аю а, ю ь ю, а а аь а .

стих 15

а а яа . а а , я а я. а а . а а а ыь ы я ы. а , а я ю я. ь а а я ю а ы а, ы ы ы аь ы ы а я, ь я ыа . а ы : ы , ы . э а ь я яы . ь ы ыа ы яыаья а , ая аь я а . э аю ы я а , ь а а .

а , я яы ья , аа я а а . ы ы ья э , а ь аа а . ь а а я а , а аа аь я. ь, а а я ь , яаы аь ы, а а я : Я яаю а. : а, аы ы а а а э а а я . ы , а а а а ь а а а ы ю, аы аь ы.

стих 17

ы аыа . ыаю а а а я , я ь . , а, а я (Genesis 48:16), я а а ыа я а а аа ю, аы ья ь . э ы ы - а reclamer. ыа я ь а аа : а ы . я ы а а, а ы , а а а ыаыаь. , а, я я, ь, , ю , а яя а, а (1 Samuel 16:7). аю а (Jeremiah 5:3). а а (Romans 2:2), а, а . ь ь а я а , а ю я, а а ь ью. а : ы а , я ь . ы , ы ь а а. а а а, ы а а . ыа а а а, а . аа « а а я а а а а . ь ь ь а а , а я. ь ааь, а а я я я, а я ая ь а. а ь а а я а. юа яь, ь - а : , а а ы а, я , а а, а ь , а ы а а .

а , а, а а , а я я ь а , ы аю , ь а а а ааа ь а я. ь ь а ь , а а а ы а, а ь я , а аь . а а а а я ю ь, ы , а а а а а ьа . , а ы а э , Hebrews 11:13, Hebrews 11:38.

стих 18

ая. , а ы а я, а аь, ь а а . ь , а а а ь ю а аь, ь а а а , ю , а а а . ы а , ь а я а а аь ь ыа я. а ь а ю, а а э а .

а а я э а я ы а, аы ы а , ь , я ю , а ю э аы. , ы ы , аая яь, я ая ь ь ьы а а , а а я . а , ааь, ы я а ая а а , , , ы а, а ая а а а , аааь а . а ь а ь а а а я, а а а я.

а , а аья, а ы э ь а а а а ь . ь а а , а а ью, ю ааь а а , а а я, аю а, яю я, ааья ы, , а ь а , ы. аю: , я, я а а а , ь а а ь ю, ю . ь а ы а а , а а ь ю ю, а а ю а а. э , а а ь э ю а а. аа я а а а, ы, ы, я, а э а а ь а , ыа а . , ая а а а а а аь ь аа ы а я. а ы я, аа , а ь а а ь а а . ь а я ы я, а ь ы . , ы а я а я а, аа ь ы ь . а , ь а э а ью а а я, ыа ь ы . а , ая а я , я а, ы а а.
юа ы ы : а ь ю я а, а аю ь а аья. а а ыаья э а а а ыа. ь я (20:18): а а я а . я э а ь я я а а . ь, аы а я а ы ы, ья , а ы ь ыа а яаа а я . а, ы ы а ы, аю , я а ы а аья а , аы а а аь , а я.

стих 19

а... а.Э а ааь, ы я . я а а а а аь а а. а юа аь, а э а а а а. , я я я а , а ы а а ю а ы, аы , я а , ы а а . я я аа ы аь а а. а а я а, Leviticus 3:0 22, Numbers 28:0 . И , а ая аа , , а а -а ы . ь, ы а - ь , ы ь ы , я .

20) а а . а я а а а аь ю, ю . , я а ь а, ь а а , ыая, ы а а а ы ы аы . а : , я я я а а я, я а ы ы а ы. э аь . ь, я , а а ьа, а а аа а ы ь, ы ы а , ыя а а , ы ы ь юя? а , ааья а а а , я, ыа а ыа а . , аа я я, ыа а а а. я ь - , а я , ь , а а я.

а а я, ь а а я а, а ы а а аь ? ь а аь я . аю: аа я а ю ю. ь а я а , а . а , а а а а а аь а , ы а ы . а ая а ь я я , а а а а а . а а а , ы а ь ь. а ь а аь - , ь а я а «а а я .

я я. аю, э а аыа я а а я а а, а а а а а я. ь ы , а . , а а, ы ью а а а ь . , аа а, ы , а а Galatians 4:4 . э я , ая а я ая ь, я а .

я а. юа , я а ы ы. , ь а , , ь я а а а , ь а я, ыа я а я. а я « ю , ь я а а а, ь , а ь я а . ь ыа « ю а, а ааю ы. ь , а ь , я а я . ь , ь ы, ы ья ь а, ы а а а. - ы, а яь а аы ь а ы. ь , а а а , ы ь а а. а, я ы а я я я а ью, ью аю а а. аа ь ь а я, яю я а ы а, а а. а а а : ъ а ы я я я . ы ю ы а, я а. а ? а ыаю я яаю я, а а я а. аю, а , а ааю а . а , аыаь , а а я ы а . Э я а , , ы аа ь .

ая а , а а яь а , ы я аа я ь , а ы , а яю а аа. ь а ю а а а ы а я а, а я а. а , а ь а я , ы ью а. ы а , а ь а ю, ью а аю . юа я , ы ь а ь а, а а я аы, яя я а я ю. ь а а а ь, аы а - аа ья .

стих 21

ы . а я а а, аы а а а ю , а ю ы аа ь. Э а а я ы а. ь , а ы ы я а, а ыа ы а а. а , а ы ы ь, ы . а , я , а а , . И ыаа я а а , а, ыаяь а , а ы ья . а а э аь, я я я ? ( а ) ы а а , Esther 3:12. а Hebrews 4:16: ааяь а а я а, ы аь а а а . а а э я ь я , аю юю а ь я а. ь ь а, , Hebrews 6:19. а э аа а а , 1 John 5:4. а ь , , , ь а , а ь ?

а, ь а я а ы а , а а а аю , а ы ья. ь, ы , , а а ью ы ы а , а ая а ю , а ы а а а ь я ы аа ? а, а я, а ъ а ааья, ы аь а а.

стих 22

( ая) а . Эа э : « . а , а я яю я, , а ы ыь ю . ь а , : ая . ы , а яь а аь, а ы, а я аа а. аы аа ь, а я ыа я а, а я : « а, а ы я: ь, , ь ы э аь, аь , аы . ь а, я а а ья ы , а а а , 2 Corinthians 7:1. , ь а ая а я я я ью а юю, а ы я ь ь . а ы : а а ь ь , ью ь а а.

а э я. ь а а юа я , ы а я а . а а а а , ь ыа а а . ь ь ь а, , я а. э а , ю ы я ( ая яя аы а я яа); Acts 15:0 ая , я, а ю а а.

а ю ю. а , а , , а а а а яь а я. а а , я ю , а а я яа а э ю . э а ь , , ая ю я ь а а , э а ы . ы , а а ы ы аю я ыяа ы , , а ая ь ю ь, ю а . а, а, ыа а аь ю , а ь а ь .

а а а , ь , а яь а ю а ь. , ы ы я а ю ю ь . ь ю ы ь , ю а а а. а а а , а а ю . аыа ю ьа νυπ κριτον, а а а ю, Galatians 1:5, ь , ю ь . а а ю ь а , ая а; , а ы я ю ю ь ь , а а ы а ы . а а я « , ь , ы , а ы яь я ы ю. а ы ь , я ь.

стих 23

ы. яю а : ь ю ы ы , а ь ь ю а я. а я, аа яаь а ю , аы а а а я. а э а а а ь , аы ь , ь ы . ь а , ь а ю я а . а, ь , ы а ь а, а ыа я, ь а ю ь я , ы ы а , я , ы , , ью а .

а , а а я я ю я , ы ю а , ья ы ы; , , ы ы , аая а а ь аа, аю я ь а ю , ь , яю я . , ь а аы ы , ь а а, а а. а ая . э я я ы . я ь: э э ы ыаю я я а. , а Hebrews 4:12 , , я ы , а ы , а ь а а, аы ь ы ы а, а ь , аыая ы а ыаю , , а а я а ь я.

стих 24

яая ь. я аа ь а а а а (40:6). ь, ью я ь, ь ы а , ь а аюая а аь. ь э ы а . э , ы аь , а , ю , ы а ья. аю, ы ааю э а, аыая ы . я аа а а, : ы ь ь яья , яаю . аю, ь а я а а ю ь. а а а а э а я, а : , э а аа. ы а ь , ая э я а а. э , я : юя а ь, ы яь а аь ю. , а ю : ь я а ы , а я . ь а ь: ь, ь а . аь ы , , аы ь ь .

ь , ы ыь , ь а ы , а аю я, а я ы а а . ь ? аа. ь ая аа? а а . ь ю ь , , а юа я а , а , ь . а ы : ь , ь я аая- ая аа, аы а а а а , а , ьа а ы. а аыа , а ы а , ыыа ю : я а я. Э ааь, а я - , . а ь аа . а аа я э а а а .

а а аа. аю, аа я ь , аю я. ь а а аь а а . ы а а ь , я я а я , а а ы ы ааь, а . а а а я ь . юа , а я а ь а. ая, я а , а а , а а . , ыа ю, а а. а , , John 3:3: ью а а я, аая ы ы ы, .

стих 25

. , а а , , а а ы. ь , я а , а я аь ь - . э ь , ыаяь а ь а, ыа ю, аы а а я ы . ю : а ая ь а я ь . а я а а . а, я а ая а, ыа я ы , ь аа я ю аь.

, а а . - ы, а а а, , а а я , ьа а яь - а ы, аю . а ааь а , а я ь. а, ь я а ? а , а . , а э а я, аю а ь ааы ы а. э а ь , ы я ю , а а яя а а а ю ь, я я, , а а я. , ы, я ь а я, а а я а а а а , ая а а . , а я , ь ь , ы , , я а . а : ь а а , а а ь а а а.

а , а :а а , э ааь, аь ь аа а . ь , ы а ь . а ы, ы , а а а. юа я , а : , а ; , а (Deuteronomy 30:12). И а аыа , Romans 10:6, аа эа а я а, ая, ы э , а.

, , ъя яя я , а а а юю ь а ю. ь , а а ь , я э ь я . э а а я , ю (1 Corinthians 4:15). , аа аю аю ь , я а, а ь а а ь , а ы а, , а ы, а я .

Copyright Statement
These files are public domain.
Bibliographical Information
Calvin, John. "Commentary on 1 Peter 1". "Calvin's Commentary on the Bible". https://www.studylight.org/commentaries/rus/cal/1-peter-1.html. 1840-57.