Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Commentaries

Calvin's Commentary on the Bible

1 Петра 3


стих 1

а ы , ы ь а ю, а . а а , ая, а ью ю , а а я аа я а а. а , а а аа я я а аы, аыа а (а аа я) (Genesis 18:12). э а а ы. ь ыа , а аая а ая ая а аыа а а . ааь, аа а ы ыааья а, ь аа: а я а а а ь. И а я , , а ааь я , ь , ь, ю .

стих 2

а я. , а ы ы ы , я, ь а ы аы ю . ь а а я я а, аю а ю. э а аяь а , а а яю ю а .

стих 3

а а а . ая а ь а я: аы ы аа я . ь ы а , э ю ы ы а ы . а аа я ь э . я а а я а я , аыа а ы а : аы ы ы ю а а а а ы, ь я ь а - ы я. а , ы а а а ы ы, э а я я я .

а а я, а а ь а ы ы а ы а? - а а аь а а а, а а а а ы. а а а я : ая ь . ы ы ы а ь юы ь я я я. а , а я а ы а, ь а ь. ы а а , а ы а. а а ь ю аа ь , ь ю а ю ю ь . я а ааь а а : а . а я я ь ь. , а а а а ая , а я ью , ья ь ю ь . а , аяаья а а а , , , а ь. я ы а а а, а , я а, я а . а , а , ыя, яа ь а а ы. а, , ь я я ы, я яь ь , аы ы ь а а .

стих 4

ы а . а ь ь а а . а : ь а ы аа ь , а . а я а я а а а аа ь а ю . а я аа ь ю . аыа , а : а а. (а я) а я я ь ы я а, а я а я а. э Эа а ьа а я аа. , ааь, а а а яаю я , я я я .

я а , а ы а . а а э , а ы а. ь ы а , ь ы я я я а ая ая а. , я а я ы, , а. ю ю а а « а а , а « . а ы ая аы. а аая а а аа ь , а я а ь а я ы ? , а , ь ья , ы ыь а ы аа .

стих 6

а ь. ь а а а я ыь ы ьы . ы а, яь, , яья ья, а ааья ь . а я, э , а ая аья а - аа. а ы : я ь а , ь а а а а ю, а а , ы ы . а , э а а аь а я . ьа ы , ы а ю я яа, а а а я ь. аю, а а ь ю я ь . а ы я яь яа а я. ь а я а , я а я .

стих 7

а ы ья. а а а я. а а ь а а а я. а, ь ья я , аю я а а я я а. ь , ь а , аь ь ю я ь аья ь я . а а а а а а .

а . ь а а а я, я : ья ы аыаь ь а, а а ь . ю ь ы ь , , а ю ь а я я а .

а , а , ая - а ааья а , ь я я а . ы а а а а, а , . а я, э я а а: ы а ааь ь ы а, а я яю я - ыаю я. а, а ю ь, э я а а ю я. : а аю аа, ыаыаю , а а - . а , ая а а ы а, ы я ь а а аь а . э ааь а , а, ы а а я ь (1 Corinthians 12:23), ь, ы ь а я а ы . а, ьа ыа а я а, ыаыая а , ы. а , а ы а , - аю ы а а, а ь а а аь а ааья а . « , а , аа а а - ь .

а ы а а . а а я « а а а ( ), а « ь я э « ая. ы я а « а ы а ь а . э а а я ы а. ы а а аью ью а ьы ю. э ь . ь ь, а ая а ы а а , аа ы ь а ы . ы а , ь а а ы ы а а , ы ы я яю я а . я я , а а . а а а я а а : ы а я яю я а а . я а - ы а ы а а , ь ь аа ь , а, аая ь а а я а.

аы... а. а ь ыаь а ь ю. а а а . И , ыая ыь а ы , аы ья , аа я , . юа ы : ь , а я аья . а , а ая а а аь а я ы, аы а ая ья а ыаь а. а а ь ю я а я юы а . ь ы , ы, а а ь ь а ь ыа ю а, а ь я а а.

ы ю э а: ь ю , аы а ы я а ю . а ю а а (1 Corinthians 7:5): а я а а , а а ю а я, аы ыь ы я а ы. а а а . , а , ы ыаю я -а ь а. э ь а я ю а .

стих 8

а ю а , я я ю я . а , а я ы, а ы я я я ы ю . - ы, ы ыь ы ы. я ья ю а аь -а , а а а, а яюая ю ь. ь , а я а ая а ь. υμπ θεια я а, а а а а а , а ы аа ю а , а , а я а ю, а яь ь , .

юая « а ю ы я ю . ь ь а, а аю , а а . , а , а а ь аь аья, ая , ь . а - а я я , ю а я я ы. , а ы а , а ь , ы а ы а. а , а , а ь а а ю . а, а а а ыьταπεινοφρονας, аы ыя а а аь .

стих 9

аа а .Э а а а я яая ь. я а я ю ь . я ь ь а а , а а , ы ы ы ы я, а а а аю ы. а а я, ь я а . ы , а ы аа , я аа . а аья . а , ы ы ь а , а . « а яь аа ь ья а - , ь а я я а . а а , аь а я я . Э ьа , э а ааь , ы а а я ь а а ы . ы ааю ь ь . а а. , аа: «ю а а , а а а : «аы ы а ь .

ая, ы аы. ааь, , ыая ю , а а ыь ь , ы ь а а ы я, , ы а яь я . ь а ааья я а ы, а а а а а . а ы : ю а аья, ь я аю а аа. : а аыа , ь ы . ь , ы а , ь а а а .

а κληρονομε νа я ь ью ь ь а аы. а ы : ы а я ь ы, а ь я, а. а , а я ы ю . а ъя яь а я, а а я а. а , ааь, аю ь а ы я я а а я , ь а аю я а я я.

стих 10

, . а ю ы ь ь а а. Э я Psalms 34:0 [ аь Psalms 33:0, . .], а , а аья я я я а. ы ы аы ы . ь ю аю, а а ь, а я а ы а . а а ю ь ь я . а а ь а, а ь а а ы а . а аь ы а я , а ы.

а ь , я ы а а я аа. а ю : « ю ь ь ы . ьа а ь , ыая, а э , ь ю ь . а, а аыа а а я э аа: а я . - ы, а , а яыа аья, а : ы ы ыь ы а ы , , а аю ь . юа а а, я, ы ы я , аа ь а ь , я яя ь.

стих 11

а. а яь ы . а а аья, а , , а а . ыа а, ы а , а ааю я. -а э я а а аья а , я яь.

стих 12

а... а ы. , ь а а а, аы я ааь а ь, ыь ы я я я ю . , я а а а я я. , ы ь а я , ы ы а ы, а ы а а а а. ь , , ы ь , ь ы а я я , а ь, , ы а а аа я а ь. а а ь ю, ю аю я я , а я а, аыая ю ь. , а , ы ы , а , ы ья , а а , ы а я ь аь а, а . ь а , я, ыы а, ыа а ю .

. ь а , ь а а а а ь а ь ы. а , , ы аь ь я . э а а а . а ь, а ы ы ь а . , - а , ь ю [pacisque amantior], ь аю ы ю . аю: а ь а а, ы я ы - аь. , , а ь ю : а я, я я а я , аю я ь а ь , а ь а ы. а, а [pax] [mundo] а а а я я , ы ь аь , а ы ая я , ы ы я .

стих 13

а а. а а ю ы ь , а а ы ыа. а ы а, ы яю а ы, а а ы а , , ы я я я, ы ья а я. ь , а ь , я аю а аы а ы . а 1- « а (.22 . 351 D.):στασεις γαρ που γε αδικια κα μιση κα μαχας εν αλλ λοις παρεχει δε δικαιοσ νη ομονοιαν κα φιλιαν[ а я а, а ь а ь я а ю а ю; а ь а ы . . .]. ь, а я, а ь ь а а ь, а ь а . а э а , а. , а ы аа ь ь ы а , а а я а ы аа . э а я : а а ь аа .. а : ю ь ю а я , ью ь ь а . , а, , я ааь, а ы , ааю а а ь.

эа ы ь а а . а ьа а , а , ыаяь а а я. а ь а а ь, а а ы , ы а я я ы: а ья а ы, ы, а я а а а я .
ааь а а ь аа ь аь а а ы а, а а ааь, а - , а .

стих 14

аа . а аыа а , а : ы я ы, а ы а а аю. ы а а а ая , а , а ь. , ы ааья а ю а . а, а а я я аь ы а а а ю ь.

а , я, а а а а Ezekiel 8:0- аы. ь а ю аа ь а а я, а а ь а аь . я , а я, я « а а . а а ы я а , ь ы ью аь а , ы а ь а , ю а ь ю ь. а а а , а : а я ь, ю ы ы аю а а а . а , а ь ы а а, э а . ь ыа а ы а а . ь ааь, я а я я а а , а : ы ы аа а а ю ь, ааяь а я ы а .

а а , - аь а « аа ь, а ы я : « , а ы аю ю а , ая , я а ааь. а (а я) а а ая ы. аья ы . ь ыаь а ь . а а а ь а , ю яь я , а а а я а ь я а, я ь а а .
а , э я а ь я ь а. , а аыа а? ы а я , а а аая- а ь, , ы ыа ь ы ь, аь? а ыь а а а я. ы , а , ааю я э а ь. а а я , а ы я а ? а, : аь ьа ь . ы аы я ы я а , ь ы ьы ы , а я а я а а я. а я : « а а . а а я , а а а а , ы а а а ы я а я я аа ю .

стих 15

Эа а ь я я я я , а ы . ю , аы аа . э а ь я я, а . ь ы а а ь, а а, ы аю а а ь ыаь . , ыа , ы ы ю , а , а а а ь. ь я э а а я, аы : а, а ь. ь ыь ы , ы ю , ая а -а аа, ы а я а ы. ю : ы а ы ыь ы ыаь , аая ю , , аы ю -а а я а а аь а ю.
а , ь: а а ыь ы а ь ю аю . а аь а а ю . ь я , я я а а а. а , ааь ь ю : а ы ы аыаь ю , я а , я я ю а ю . э . ы ы ьа , ы ы а ы а ы ю а . а а а ья , ы а аа я ы , а ь ы я а а а.
э а а я ь а . я а ы а а ы а ы. а , а яю ю , а ю ю ы я а а. а , ы ы ьа ы ю , ы ю , ы, аа ь ы ь аь а . э (а я) аа « , а : а ы а ь аь , а я я, а я а я. а я ыыа .

а аа ь . (а ы аа ) , ы ю аь а а ьы а а ы. ь, ы аа а ы ы а . юа ы ы : , , аяь а ь , аь , яю а.

а , а ь аь а а а ыаю а а . ааь, я ь а а , а. ь а ы, а а ь а. а , а а а а , ы а я.

стих 16

ью. ьа а . ь а ы а ь, а аю ы. ь а я я а ы , а ы . а а а я а , ь , а , а я яая а ь. ы э я , ы а ь ыа ы а ы. а ы аю я , ьая а ь ю , ая а ь , а я ью. , ы , ы а а ы, ь а ыя я я я ы.

ю ь. ь а аа ь а , а я а ы ю ь. ы , яы. а я, , ь ь а. , а а а ь ая ь. , а а , а а ью аю я , ь ы а яю я а , аю ы аь а а . а а а ыь ы а , а а ? , а а аь , а ая ы ы . а ая а а а ь а , ь.

а : «аы ы ы ы , а а а а . а ы : а ь, , ы , , а - , ыя я ы; , а , аа ь а я я.

стих 17

.Э я ь ы ю, . а ы, я яа ь ь а ью. ь , , ю я а - а а а ы а, ааь -а э , ааыаья -а . э а а я а ы я, ъя я. а а я ы ь, ая ь а ая а а юы ы ю . Э а ьа ы , а а ьа ь а, а а а а. а я « . Э а : ы - а , э а , ы ю. а а , а а а я - а ы. ю я а аю я , аю: я я я . , аю, ы а , аы я а ы.

стих 18

. : а я ы ю ь, аа а а. юа , ы а ы. а , ыаяь а ь , аыа : а ы, ы ааа а а я. ь , ю а а, аа я , ы а . э , ь а а я а а , ы а ь я .

а, э я а . ая , я а ь , ь э ь а аыа а ы . ая а , , ь ь а а а а а , а а ааь а , а а а . ь ь : а ааыа ю я а, а я ь а - ? аю: а ааа а ю а ааа . И э а . ь , ь ь , . а а аа а , я а а , а ы аыаю я ы ы ю а .

ы . я я я , ы, ая - ы, я я э ы ю. юа а я я я я: ы а ы . ь , я аа , . а , ь а ь . э аа я , ы ы а (а а 2 Corinthians 4:10): ы а ь а а, аы а я аь а ь. ь ь аа а, ю , ь ь.

стих 19

ы . а я э а, аая яь, яая а а, , ыа ыааа ь а , а. а а , Romans 5:5. , ь я я. я , ы я ь а. а , эа а а а ы. юа : ы а ь , а я , а ь. , ь я ь э ы а а (а ы ыа ) а , ааа я а я, а а ы ы ы .

ь а а я , ь я а а. а а а а ааю . ь я а, ь , . а ь а а ьа а ы . а, ь , аы а ь я (а ааь) аь а.
а я аа а а. аь, я я а ы, ь ю . Я а , а , ь, а а а я а . - ы, , а. Э аа , ы . я аыаь а ы ю . , , я ы а 4-, а а а а я. а а а ы ь . - ь , ьа аь, а а , аы , а я. ь , э а ь а я а ы . а, а , , .
а , а я , а , а э ю . а я : ы а а ь . а , ы а , а я а а ы. ь а я аю , , , ь ы, , ы ы ю а я. а ая ь, ь а , а ы а. а, э а я ааь, ы ааа а , а я а . а э ы ь а . , ы а. ь ыа ь а ь ь я, а ая , ы а. э я аюь, а ь : я а а а ы , а ыа а ьая ь а. яья, эа ь а а .
а ь: а а ы а ы? я я φυλακ аа а ю, я , а а а я. а а я э ы . , аа а ьа я : а ы а а а а я а, а а. ь ю, яы ы , а а я ы я. а , а ь « а, э а а . , а ы , а ( а а а, Galatians 3:23) ы я а ы яю а . ы ь а я я а, ь ы а ы я . а а я ы.

а а а а а ю я ь ью а а . , а , а я а . ь а ю , ь , аа я . , а я, эа аа а ы а . а ая а а ы аь, ь я , ю , а ы а ы , ыа а а а. а э ю , ь , а , а ы а . э а а я , ы ю а . а ы а ы, аы ю, я ю . а , ю, а я а , ь. , э а ааю а я а а ю ь а. ааь: , а а а а я аь а я а а ая ыа аа , а а я а.
а яь, а а ь ь ю . а я, , я я , а аыа я ь. я ю э а . а ы а а ы аы ю , ь , ь а ы аа ы ы. аю, а а а э а . , ы ааь э , ы ь , аыа ы а ю ы . , ь а а а ь а , ы , я а а ь а ы , а я ы а юа ь ья, я аюь , ь ая ь. а ы яь: ю а аы , , а а, ы а а .
а ( ), а аа, я я ы, а а я : « а, я, ы ю . Э ааь ю : яы а ь , ью аа а ы. (а я) а ь , , ю э . , ь а ю , ю а ю , а яю ью. Э ы ью ь а я ю , а ы аа ы . а , ы а ь а . а , я а , ю а а ю ю, а я а а ь .

а а а ы, аы ыа аа -а а . а ы а аы а а ьы , а : я, а ь ы . ь а а ааь а ь ья я. а аыа а а я, я, а я, а а э а а .
а : а ы ю . э а ы ы аья а. , а , я ю ы, а а ы а а ю , я а ы.

стих 20

а ю ю. аа я ы, ы а ы . ь аыа , ы а аю я а а . а , , а ы ы , а я а ааа. юа а, , а ь а я, я а я я .

стих 21

а . аю, ь а ь аь а ь а . «ο ы а а «ω ь . ы а я я ы: а я , ю а я. а а э , аы я ааь а . ы аа , эа аа а а а а , ы ы а ь , а ь я ы аа я а а я. э я яа я, ы а я , аы, я а , ь я а. э а а αντ τυπον я я. , я ы а , а а ая а ь, а ы э я а а я (9:24), аыая яы а аαντ τυπα ы . ы а а ыаю э а а, а , а аыаю я αντ τυπον а а. ь а я ь ь . ь ааь а а , (а я) . , ыа я ы , αντ στροφον. а ь а αντ στροφον . ь а, а я а ь а. а, , а ь ь, а ю ы , а а я ь ь , а я , аа , я а ь. а яья а а , ы я э а.

ы. Э а , а а , а ьая а ь ю а ыаь я , , а , . а ы ы аа ы а , я ааю я , а а а ь ь а. И а э а , ь я, ь , яа . а ы : а а, а а я; ь , ь ь а а я ы а а .

ь ы , а а а . - ы а ь: я ьа а я а , ь аю я ьа . а а , а а , ю аю . а а я ыа я ь . юа , ы ы яыаья а , а ю ая а, аы а ь я. а а аь аа а ь.
, аа ( ы ь ю [ ь . .]) ааю а ь , ая ью ь а а я ы я. ь, а а а , ь а ы а а , ы ааю . а , а ь а а, а аь а а а: а . , я я я а, а а ы ью . а юа я , . , а ыа ы ы, -а ю я, а а а а. а, а я аа ыаь а аа ю ь. я а аья а, ая а . а ая, а , а , аа аю я а э , ая а ь а . ы а а а а а. аю , ы а а, аа ы , а а аю , а а ю а яыаю а .
а аь а? а яь , ь. а ь , аь ь я аь а а я; э ы ы аь а я а , ы ь а а ю- а ь а я. ь , ь , я , а я , ы ы, а я аыа , я ы э ыа ь аьы. э а а .

. - ы, « а а . .] аа ь ь . я ь а я, ыая а а я а я, ы аю ы я яь а . Э а , а а , , юа я а. а ь ыь , а а я ы я а ? а ы аь , аья аь а а ? , аыа ь а я, аы а я ы ы , , а э аю ы.

ь а « . Э а а ю : яыаья ы; аа а ь а а аья ь . а , ая , а ы , ы . ы а ью а а а я. юа ы ы : юа , , , ь. а , я ы ь ь а, а ы ы а а а ь а я.

стих 22

ю а. а а а а, аы а а а . э ь а я а ы. ая а а ю а, аы ы а ь, а а ы а ы я а а я. а , а аы « ь ю а ы а а: я ю а ь а а . юая аа « ь а ы э ы ь я я . аа а ы а яа ь ы а. ы э а ааь а . э ы а я а .

Copyright Statement
These files are public domain.
Bibliographical Information
Calvin, John. "Commentary on 1 Peter 3". "Calvin's Commentary on the Bible". https://www.studylight.org/commentaries/rus/cal/1-peter-3.html. 1840-57.