Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Commentaries

Calvin's Commentary on the Bible

Римлянам

- Romans

by John Calvin

аю, ь а аа аья а а ь а а я, а юь, а , я, ь аю ю, ь а ы . а , а э яа а а я а аь я юы . а, а а ю а я, а я я аь: а а а ; , я а ю ы а, ы а я а я.
э а я я я , а а аа а а а а. а , , а , юа ы я ая ы ь. , аа я а ь а, а а а ю, ая, ью а а , а . а а ы а я а а а ю ю, а а ая а я аы. а, ь я а я ы э а: ь ь а , а а ю. а , ю аю а ь я а , аыая я ы а ая, аю я а , ь аю я я а а я, , ья ы а ью а , ь а , а ь а ь ы . а , : а а а , а а я а , ы, а.
аа а а а ь а, я ю а я а: ь ыаю я я ю а а. , ыаяь аь, аю , э а . а а а я я ы , я ю . аы ааь, а, а я ы а ы , ю аю я ; я аыа : а а. ь э ь а а, ю ь ы. ы яы ыа юю а я, аа ь ы ы я ъяы я. а а а а я ыы а . ь а , ю юь , э я аь ы ья, ыа ю, ыы а .
а , я а , а ь ыа а яы . а яы , а а , я, ь ыа а а а аа . а , а а а а . аыа , ья а , а а а, ь а а ъя я . а а а , ы а ы ь: а ю, ы я а я, ы ы а , ы ьа ааь ьы а . ааа , а а я аьы, . а , аы ь а ы а , а а аю а а . а э , а а . э , аа я ы а , а ы яы а. а а а а я а , , яы , я яю я а . ь а - а а.
ью а я а ы аьы а ью, а а а ью а, а аа я , а а а ааа: ю а а а ю. , а а эа а а а а а ь а. ь , ь аы, а я а я я а ы , аы а а ья а а аью . аы а ю ю а аь ю а ь а а, а а а э а аь а я яы .
а а аыа , юаю а ю- ы ь, : а я ы а а аь аа , ы я я я я . а, аа, а а я ю, а а аья . а я ь , а я : а, я а а ю , ая я а ь а. а а , ы аа а а , а , а аь а а ы. а аа а я а , а а ь а : ья а яы а , я ы а а а я а . ь а , а ь а аа , а ы а. э а а я. а а я , а а я а я ь а а ь ю, , ы ыа ь а а , ы ь ь , а ы ь, а ы . , ы а ы ы а ы, а, ая , а ы ь а я, а а ю, аь, аая аа , ы, а ь я, а ь а ю . аы, аы ь , а а а , я я я я ая.
яая аа, я а я а , я а а ю ы а ю а . , аа ь ь ь , аыа , ь ь ы, ы ы , ы ааья а ю ь, ю ь ь ь ю ю а , аа а а ю ыа. а а а а а ью, а а , ь ью, а а аью; а я , ая а ь я а а , а ы ы .
а а я ю, а ы . ь , а ь а а а а , ааья а я, а а аь а. а , а , а а а , ы яь а ь , я ь. аыа э я, ы а я а а . ы а я , ы, я а я, ь ь я . а, юа , я ья а ь . юа а ы я , ая ью а я яья , а а а а а , аа . а а а а а, я я я ы а , а , юя ю а я я .
ь а а а а ю а а, а ы а аыа а ы я, я э - . , ы а ы а а. а , а а ь ю. ы ю аа а , а а а я ы. : ы ы , а а я а ь а ь. а аа , а а а а я . юа а ю ьы а, ю аю , а а. а , я я я а .
ьая аа а , ы ь ы а ая , ыа а , , а , а . а , аы ы ь а , а аа ь , а я я ь ы, ы . а, а ю : , , а я я а я, а ы я а ь а . , ыа а , ы а я я а а ы а . а ъя я , ь а ь а а я, ь ь ая я я ю я ь. ь а я , а я , ы а ь ы, ь . , ы а я а я а а ; а я а ь , аья а . Э а а а, ы, ы а ь , я я я а , ы а а а ыаья. , ы э , а аь , а ааы.
а ь , , , ы а я а а а а, аю а], а , а а а ааа, я я я а ы , ь а ь . а э а а а аь ааа я аы. а, аа ю а, аы аа ь, - а , я , а ы я ь а , а ю я я, а ь . э а ааа, аы ааь, , , я я а а а а а а. а , , , ью я , аяь ы . аа а а аа. ь а ыа а а ю ю, ью а ь . а , а а я ь а , а а ы аь ю . а ю , а ь а; ы ы . аы а аыа , а яы , ы аа а .
а я , яь аа ь а ю я, а , а а ы а. аы а ь а а , а , ая , , а а а ь . а а я , а ь я а а аа я а а, а а я а ь , ь а аью. , яы ь ю , , ыа а а я а , ы ы ы а яы , а .
а аа я : а а ь а я ааа а а ? ая а ь, а аа а а аь ь ью, а ы а ы а . э я а я, а, я а ья а, я ая ь ь ыя ы. а , ы ы аья ю , я, а аю а . а , а а , а ааа ыа а ь, ь , ь а ю. а аа ю ь яы а, ы , ь ы , а аь а ы, я , а я я, ь ь . , э а ааа, а яы а ыа а ы ы аь ь я ь аь а а ь а ь.
ю аы я яю я а ьы , ьа а ы . а аая аа а ю ь а я . а аая ь а аа я я а а а а . а ы а ы ы , а ы ы ы , аа , а ая а аь я а а я а. а , аы аа ь, а яыа ь - , яа ю , , я ю я а я. а а а я а , ы . ю а а а ю, ьа я . а , ю юа ы яы ы я я я я я. , ы а а , а я а ыаыа э яа. , ь . ы а а а а, а э , а , ы а . а, а аю а я , , ая ы , а . ыа а а а ы, аы ааь а а а ю а а а я. а а а я а ы, а ая аяыаь - .
я а аая аа а а я я я, а а ь а я. а , ьы ы ааь ю ю ы. -а ы я я а а я яы а , а ая я ю ь, а аы я ы . , , а ь ю ю, ыаяь а , ы а ь я , ь а а я, а ю ь а ъя я.
а , ая ааь ь а ь а, а ь ы ы а , а ь я я я яа а ь, я а я а я. , а а а ы , ы ь а а а ыа я яь, а аа а я. ъя я ы а : а а ы а а я, а ы я а я а яы. яя аа ью , а аяь ь ы а я я , аю я ы .