Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #1225 - διαβάλλω

Transliteration
diabállō
Phonetics
dee-ab-al'-lo
Origin
from (G1223) and (G906)
Parts of Speech
Verb
TDNT
2:71,150
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
διαβαίνω
 
Next Entry
διαβεβαιόομαι
Definition   
Thayer's
  1. to throw over or across, to send over
  2. to traduce, calumniate, slander, accuse, defame
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 398 ‑ אָכַל (aw‑kal');  7853 ‑ שָׂטַן (saw‑tan');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (1)
Luke 1
NAS (1)
Luke 1
HCS (1)
Luke 1
BSB (1)
Luke 1
WEB (0)
WEB (1)
Luke 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

διαβάλλω,

fut. -βᾰλῶ: pf. -βέβληκα: —

I

1. throw or carry over or across, νέας Hdt. 5.33, 34; in wrestling, Ar. Eq. 262 codd.

2. more freq. intr., pass over, cross, ἐκ.. ἐς.. Hdt. 9.114; φυγῇ πρὸς Ἄργος E. Supp. 931; πρὸς τὴν ἤπειρον Th. 2.83: c. acc. spatii, δ. πόρον A. Fr. 69 (dub.); γεφύρας E. Rh. 117; τὸν Ἰόνιον Th. 6.30; τὸ πέλαγος εἰς Μεσσαπίους Demetr.Com.Vet. 1.

3. put through, τῆς θύρας δάκτυλον D.L. 1.118; τύλος διαβεβλημένος διὰ τοῦ ῥυμοῦ Arr. An. 2.3.7 (= Aristobul. Fr. 4); κρίκων δι' ἀλλήλων διαβεβλημένων D.Chr. 30.20; διαβληθέντων τῶν ἀγκώνων διὰ μέσων τῶν τόνων Hero Bel. 101.12, cf. 108.6.

II in Ar. Pax 643 ἅττα διαβάλοι τις αὐτῷ, ταῦτ' ἂν ἥδιστ' ἤσθιεν, for παραβάλοι, whatever scraps they threw to him, with a play on signf. v.

III

1. set at variance, ἐμὲ καὶ Ἀγάθωνα Pl. Smp. 222c, 222d, cf. R. 498c; δ. τινὰς ἀλλήλοις Arist. Pol. 1313b16; set against, τινὰς πρὸς τὰ πάθη, πρὸς τὴν βρῶσιν, Plu. 2.727d, 730f; bring into discredit, μή με διαβάλῃς στρατῷ S. Ph. 582; δ. [τινὰ] τῇ πόλει Pl. R. 566b: Pass., to be at variance with, τινί Id. Phd. 67e; to be filled with suspicion and resentment against another, Hdt. 5.35, 6.64, Th. 8.81, 83; οὐδὲν ὑπολείπεται ὅτῳ ἄν μοι δικαίως διαβεβλῇσθε And. 2.24; πρός τινα Hdt. 8.22, Arist. Rh. 1404b21, Plb. 30.19.2; τοὺς -βεβλημένους πρὸς τὴν φιλοσοφίαν Isoc. 15.175; to be brought into discredit, ἐς τοὺς ξυμμάχους Th. 4.22; διαβεβλημένος discredited, Lys. 7.27, 8.7. put off with evasions, δ. τινὰ μίαν (sc. ἡμέραν) ἐκ μιᾶς Sammelb. 5343.41 (ii A. D.), cf. PFlor. 36.23 (iv A. D.). attack a man's character, calumniate, δ. τοὺς Ἀθηναίους πρὸς τὸν Ἀρταφρένεα Hdt. 5.96; Πελοποννησίους ἐς τοὺς Ἕλληνας Th. 3.109; διέβαλλον τοὺς Ἴωνας ὡς δι' ἐκείνους ἀπολοίατο αἱ νέες Hdt. 8.90; διαβαλὼν αὐτοὺς ὡς οὐδὲν ἀληθὲς ἐν νῷ ἔχουσι Th. 5.45; accuse, complain of, without implied malice or falsehood, PTeb. 23.4 (ii B. C.): c. dat. rei, reproach a man with.., τῇ ἀτυχίᾳ Antipho 2.4.4; δ. τινὰ εἴς or πρός τι, Luc. Demon. 50, Macr. 14: Pass., διεβλήθη ὡς Luke 16:1; ἐπὶ βίῳ μὴ σώφρονι διαβεβλημένος Hdn. 2.6.6.

2. c. acc. rei, misrepresent, D. 18.225, 28.1, etc.: speak or state slanderously, ὡς οὗτος διέβαλλεν Id. 18.20, cf. ib.14; τοῦτό μου διαβάλλει ib.28: generally, give hostile information, without any insinuation of falsehood, Th. 3.4.

3. δ. τι εἴς τινα lay the blame for a thing on.., Procop. Arc. 22.19.

4. disprove a scientific or philosophical doctrine, Gal. 5.289: Pass., Id. 5.480, Plu. 2.930b.

5. δ. ἔπος declare it spurious, Id. Thes. 34. deceive by false accounts, impose upon, mislead, τινά Hdt. 3.1, 5.50, 8.110, E. Fr. 435: Med., Hdt. 9.116, Ar. Av. 1648 (ubi v. Sch.), Th. 1214: Pass., Hp. Nat.Puer. 30, Pl. Phdr. 255a, Plu. 2.563d. divert from a course of action, πρὸς τὴν κακίαν τινάς ib.809f: Pass., ψυχὴ -βέβληται πρὸς μάχην Arr. Epict. 2.26.3. Med., contract an obligation (?), Leg.Gort. 9.26. διαβάλλεσθαι ἀστραγάλοις πρός τινα throw against him, Plu. 2.148d, 272f.

Thayer's Expanded Definition

διαβάλλω: 1 aorist passive διεβλήθην:

1. properly, to throw over or across, to send over, (τί διά τίνος).

2. very often, from Herodotus down, to traduce, calumniate, slander, accuse, defame (cf. Latinperstringere, German durchziehen, διά as it were from one to another; see Winer, De verb. comp. etc. Part v., p. 17)), not only of those who bring a false charge against one (διεβλητο πρός αὐτόν ἀδίκως, Josephus, Antiquities 7, 11, 3), but also of those who disseminate the truth concerning a man, but do so maliciously, insidiously, with hostility (cf. Lucian's Essay de calumn. non temere credend.) (Daniel 3:8, the Sept.; Daniel 6:24 Theod.); so διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων, Luke 16:1 (with the dative of person to whom the charge is made, also in Herodotus 5, 35, et al.; τινα πρός τινα, Herodotus 5, 96, et al.; followed by ὡς with participle, Xenophon, Hell. 2, 3, 23; Plato, epistles 7, p. 334 a.). (Synonym: see κατηγορέω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

δια -βάλλω ,

[in LXX: Da LXX Daniel 3:8, TH Daniel 3:8; Daniel 6:24 (25) (H7170 H398), 2 Maccabees 3:11, 4 Maccabees 4:1 *;]

1. to throw across.

2. To slander, defame, accuse falsely or maliciously: Luke 16:1 (Cremer, 120).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Tebt. I. 23.4 (c. B.C. 119 or 114) ἀπέφαινεν ἠδικῆσθαι ὑπὸ σοῦ καὶ Δημητρίωι ἠναγκάσθαι διαβαλεῖν, ";had been compelled to complain to D.";, shows that malice need not be assumed in Luke 16:1 any more than falsehood. For the stronger meaning see P Oxy VI. 1158.22 (iii/A.D.) ἐὰν οὖν μάθῃς ὅτι μέλλει ζειαβαλεῖν (l. διαβαλεῖν) σε Ἀρητίων περὶ τῶν χαλκείνων, ";if you learn that A. is going to accuse you about the copper"; (Ed.) : cf. ib. VI. 900.13 (A.D. 322) ἀλλ᾽ ἐπιδὴ μανθάνω τούτους βουλομένους ἐνεδρεύειν. . . τισὶ μ ̣ὲν ἀ ̣π ̣ι ̣[ο ]υ ̣̑σι, ἐνίους δὲ διαβάλλοντας, ";but whereas I learn that these persons are desirous of acting fraudulently, some by absenting themselves, and others by deception"; (Edd.). Other examples are P Par 63xi. 70 (B.C. 165) ὡς διαβάλλεται, the Jewish apologia in answer to an Imperial rescript, ib 68.36 ἅ σοι ἀ [νη ]λέως δια [βεβλη ] μένοι προτοῦ, and BGU IV. 1040.22 (ii/A.D.) καθαρ [ ]ν γὰρ ἔχων τὴν ψ ̣υ ̣χ ̣ὴν οὐδενὸς ἐπισ ̣τ ̣[. . . .]ν ̣ τῶν διαβαλόντων. In ib. 1105.14 (B.C. 11) Tryphaena pleading for a divorce calls her husband ] διαβαλλόμενος, ";wohl nur ein ungeschickter Ausdruck für der genannte"; (Ed.) = ";the complained-of person.";

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
διαβαλόντας διαβάσεις διαβάσεων διαβάσεως διάβασιν διάβασις διέβαλον διεβληθη διεβλήθη dieblethe dieblēthē dieblḗthe dieblḗthē