Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #1872 - ἐπακολουθέω

Transliteration
epakolouthéō
Phonetics
ep-ak-ol-oo-theh'-o
Origin
from (G1909) and (G190)
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:215,33
Definition
Thayer's
  1. to follow (close) upon, follow after
  2. to tread in one's footsteps i.e. to imitate his example
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 309 ‑ אָחַר (aw‑khar');  1980 ‑ הָלַךְ (haw‑lak');  6437 ‑ פָּנָה (paw‑naw');  8454 ‑ תֻּשִׁיָּה (too‑shee‑yaw', too‑shee‑yaw');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (4)
Mark
1
1 Timothy
2
1 Peter
1
NAS (6)
Mark
1
1 Timothy
4
1 Peter
1
HCS (3)
Mark
1
1 Timothy
1
1 Peter
1
BSB (4)
Mark
1
1 Timothy
2
1 Peter
1
ESV (4)
Mark
1
1 Timothy
2
1 Peter
1
WEB (4)
Mark
1
1 Timothy
2
1 Peter
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐπᾰκολουθ-έω,

I

1. follow close upon, follow after, pursue, τινί Ar. V. 1328, Pl. Ap. 23c, al.; move with, τῷ ἄλλῳ σώματι Hp. Fract. 16; ἐ. ἡ χεὶρ τοῦ νεκροῦ X. Cyr. 7.3.8.

2. pursue as an enemy, Th. 4.128, 5.65, X. An. [4.1.1], etc.

3. attend to, follow mentally, understand, τῷ λόγῳ Pl. Phd. 107b; τοῖς λεγομένοις Id. Lg. 861c; αὐτοῖς λέγουσι Id. Sph. 243a; κάλλιστ' ἐπακολουθεῖς Id. Lg. 963a, etc.

4. attend to, follow, i.e. obey or comply with, ταῖς τῶν συμμάχων γνώμαις Isoc. 6.90; τοῖς πάθεσι D. 26.18; αὐτῶν τῇ προαιρέσει Philipp. ap. D. 18.167; ταῖς τῶν ποιητῶν βλασφημίαις ἐ. follow them (as authorities), Isoc. 11.38: c. dat.pers., Arist. EN 1096b7.

5. attend to, i.e. execute, a task, τῷ πραττομένῳ Pl. R. 370c; wait upon, of bees, τοῖς βασιλεῦσι Arist. GA 760b15.

6. supervise, attend to, τῇ ἐγχύσει τοῦ γλεύκους PPetr. 2p.136 (iii B.C.), cf. PAmh. 2.40.24 (ii B.C.), etc.: abs., POxy. 1024.33 (ii A.D.), etc.

7. concur, PFay. 24.19 (ii A.D.).

8. verify, check, PEleph. 10.8 (iii B.C.), PGen. 22.1 (i A.D.), etc.

II

1. accompany, result, accrue, τινί Phld. Ir. p.59 W., al.: βλάβος, ζημία ἐ., PRyl. 126.19 (i A.D.), BGU 3.14 (iii A.D.).

2. τὰ ἐπακολουθοῦντα σημεῖα confirmatory, authenticating signs (cf. 1.7), Mark 16:20.

3. of the offspring of cattle, πρόβατα σὺν τοῖς -οῦσι ἄρνασι POxy. 245.11 (i A.D.), cf. 244.9 (i A.D.).

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐπ -ακολουθέω , - ,

[in LXX (chiefly metaph.) for H309, H1980, etc.;]

to follow after; in NT metaph.; absol.: Mark 16:20 (illustrated by use in verifying accounts; v. MM, Exp., xiv; Milligan; NTD, 78); c. dat. pers., of sins, 1 Timothy 5:24 (cf. Ellic. and CGT, in l); τ . ἴχνεσιν , 1 Peter 2:21; ἔργῳ ἀγαθῷ , 1 Timothy 5:10.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

From its original meaning ";follow,"; ";follow after,"; this verb came to be used in a number of closely related senses from iii/B.C. onwards. Thus it means ";am personally present at,"; ";see to,"; in P Petr II. 40(b).6 (iii/B.C.) καλῶς οὖν ποιήσεις ἀποστείλας τινὰ τῆι η ̄, ὃς ἐπακολουθήσει τῆι ἐγχύσει τοῦ γινομένου σου γλεύκους, ";it were well for you, then, to send some one on the 8th who will see to the pouring out of the must which comes to you"; (Ed.) : cf. P Oxy VII. 1024.83 (A.D. 129) ἣν καταθήσεται εἰς τὴν γῆν ὑγιῶς ἐπακολουθούντων τῶν εἰωθότων, ";under the observance of the usual officers"; (Ed.), and ib. 1031.18 (A.D. 228). Hence the meaning develops to ";conform to,"; ";concur with,"; as P Lille I. 4.22 (B.C. 218–7) τῆς πρὸς Θ. ἐπιστολῆς ὑπογέγραφα ὑμῖν τὸ ἀντίγραφον, ὅπως ἐπακολουθοῦντες ποιῆτε κατὰ [τα ]υ ̣̑τα, ";pour que vous vous y conformiez"; (Ed.), P Fay 24.19 (A.D. 158) ἐγρ (άφη) δ (ιὰ ] Σα ̣ . . .. ς νομο [γ ]ρ (άφου) ἐπακολουθοῦντος Διοδώρου ὑπηρέτου, ";written by S . . .. , scribe of the nome, with the concurrence of Diodorus, clerk,"; and similarly P Grenf II. 62.14 (A.D. 211). The derived meaning ";ensue,"; ";result,"; is common, as P Ryl II. 126.19 (A.D. 28–9) ἐξ οὗ βλάβος μοι ἐπηκλούθ (ησεν) (l. ἐπηκολ —) οὐκ ὀλίγον, ";by which no small loss resulted to me,"; BGU I. 72.12 (A.D. 191) οὗ χολικὴν βλάβην ἐπεκολούθησεν, ib. 2.14 (A.D. 209) ὡς ἐκ τούτου οὐκ ὀλίγη μοι ζημία ἐπηκολούθησεν, P Oxy X. 1255.19 (A.D. 292) τῶν μετρημάτων γ ̣[ι ]ν ̣ο ̣μ ̣ε ̣ν ̣ω ̣[ν ] εἰς τὸ μηδεμίαν μέμψιν ἐπακολουθῆσαι, and from the inscrr. Syll 325.26 (i/B.C.). Another development of meaning is ";ratify,"; as in P Gen I. 22.1 (A.D. 37–8) Ἐπίμαχος Ζωπύρου ἐ [π ]ηκολλούθηκα τῇ [πρ ]οκειμένῃ διαγραφῇ, P Oxy II. 260.20 (A.D. 59), P Ryl II. 122.20 (A.D. 127), P Flor I. 1.29 (A.D. 153), and more particularly ";verify,"; ";check"; an account, as in the signatures to a series of tax receipts P Tebt I. 100.20 f. (B.C. 117–6) Δρεῦο ̣ς ἐπηκλούθηκα (l. ἐπηκολ —), Ἀκουσίλαος ἐπηκολούθηκα. This last usage throws an interesting side-light on [Mk] 16.20 τοῦ κυρίον. . . τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων : the signs did not merely follow, they acted as a kind of authenticating signature to the word (cf. Milligan Documents, p. 78 f.). We need only cite further the usage in registration documents, e. g. P Oxy II. 244.9 (A.D. 23) τοὺς ἐπακολουθ (οῦντας) ἄρνας [κ ]αὶ ἐρίφους, ";the lambs and kids that may be produced"; (Edd.), ib. 245.11 (A.D. 26). See also the important discussion on the verb in Wilcken Ostr i. pp. 76 f., 640, and cf. Archiv ii. p. 103, iii. p. 14. In P Oxy VI. 909.4 (A.D. 225) the mother of certain minors is described as ἐπακολουθήτρια, ";a concurring party"; : cf. P Lips I. 9.6 (A.D. 233) and see Chrest. II. i. p. 250 f. For the subst. ἐπακολούθησις cf. P Ryl II. 233.14 (ii/A.D.) μηδὲν χωρὶς ἐπακολουθήσεως αὐτοῦ ἀγοράζεται, ";nothing is being bought without his cognizance"; (Edd.), P Oxy XII. 1473.8 (A.D. 201) γ ]ράμματα ἐκδιδομένη τῆς ἐπακολουθήσεως τῷ Ὡρείωνι, ";delivering to Horion the documents of settlement"; (Edd.). Note the syncopated form which persists in MGr ἀκλουθῶ, and cf. P Tebt I. 100.20 (quoted above) for its early date, B.C. 117&nd;16.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
επακολουθείτω επακολουθήσαι επακολουθήσατε επακολουθήσεις επακολουθήσετε επακολουθήση επακολουθησητε επακολουθήσητε ἐπακολουθήσητε επακολουθουντων επακολουθούντων ἐπακολουθούντων επακολουθουσιν επακολουθούσιν ἐπακολουθοῦσιν επηκολούθησε επηκολούθησέ επηκολουθησεν επηκολούθησεν ἐπηκολούθησεν epakolouthesete epakolouthēsēte epakolouthḗsete epakolouthḗsēte epakolouthounton epakolouthountōn epakolouthoúnton epakolouthoúntōn epakolouthousin epakolouthoûsin epekolouthesen epekoloúthesen epēkolouthēsen epēkoloúthēsen
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: