Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #2005 - ἐπιτελέω

Transliteration
epiteléō
Phonetics
ep-ee-tel-eh'-o
Origin
from (1909) and (5055)
Parts of Speech
Verb
TDNT
8:61,1161
Definition
Thayer's
 1. to bring to an end, accomplish, perfect, execute, complete
  1. to take upon one's self
  2. to make an end for one's self
   1. to leave off
 2. to appoint to, impose upon
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1214 ‑ בָּצַע (baw‑tsah');  1765 ‑ דָּחַף (daw‑khaf');  2164 ‑ זְמַן (zem‑an');  3615 ‑ כָּלָה (kaw‑law');  6213 ‑ עָשָׂה (aw‑saw');  6466 ‑ פָּעַל (paw‑al');  6999 ‑ קָטַר (kaw‑tar');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (13)
Luke
1
Romans
1
2 Corinthians
5
Galatians
2
Philippians
1
Hebrews
2
1 Peter
1
NAS (10)
Romans
1
2 Corinthians
4
Galatians
1
Philippians
1
Hebrews
2
1 Peter
1
HCS (10)
Romans
1
2 Corinthians
4
Galatians
1
Philippians
1
Hebrews
2
1 Peter
1
BSB (10)
Romans
1
2 Corinthians
4
Galatians
1
Philippians
1
Hebrews
2
1 Peter
1
ESV (10)
Luke
1
Romans
1
2 Corinthians
3
Galatians
1
Philippians
1
Hebrews
2
1 Peter
1
WEB (13)
Luke
1
Romans
2
2 Corinthians
4
Galatians
2
Philippians
1
Hebrews
2
1 Peter
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐπιτελ-έω,

I fut. -τελῶ SIG 229.17 (Erythrae, iv B.C.), Dor. 3 pl. fut. -τελεσσεῦντι Annuario 4 /5.225.27 (Rhodes, ii B.C.), 3 pl. pf. -τετελέκαντι SIG 1158.3 (Delph., iii B.C.):

1. complete, finish, accomplish, ἐ. τὰ ἐπιτασσόμενα Hdt. 1.115, cf. 51, 90; τὰς ἐντολάς ib. 157; τὸν προκείμενον ἄεθλον ib. 126; ἀποδείξιας Archyt. 4; ἐ. ἔργῳ ἃ ἂν γνῶσιν Th. 1.70; ταῦτα τοῖς ἔργοις ἐ. Isoc. 2.38; πόλεμον Plb. 1.65.2; esp. of the fulfilment of oracles, visions, etc., Hdt. 1.13 (Pass.), al.; εὐχήν ib. 86; ἃ ὑπέσχετο Th. 1.138: Med., τὴν κρίσιν ἐπιτελέσασθαι get it completed, Pl. Phlb. 27c; καλὴν καὶ σεμνὴν πρᾶξιν -τετελεσμένος Plb. 15.22.1: Pass., ὅπως ἂν ἡ εἰρήνη ἐπιτελεσθῇ that it may be brought to pass, Decr. ap. D. 18.29; of movements, Hero Aut. 19.5; [ παθήματα ] τῇ ἀδελφότητι ἐ. 1 Peter 5:9.

2. bring to perfection, τὴν γένεσιν Arist. GA 741b5, cf. HA 539a33: Pass., Id. GA 758b26.

3. Pass. in Logic, of a syllogism, to be made perfect, by reduction to the first figure, Id. APr. 28a5, 41b4.

II

1. discharge a religious duty, θυσίας Hdt. 2.63, Thphr. ap. Porph. Abst. 2.16, Inscr.Prien. 108.27 (ii B.C.); τὰ νομιζόμενα τοῖς θεοῖς PAmh. 2.35.50 (ii B.C.); νηστείας καὶ ὁρτάς Hdt. 4.186; λατρείας Hebrews 9:6 (so in Med., εὐωχίαν ἐπετελέσατο Inscr.Prien. 113.61 (i B.C.)): abs., sacrifice, τινί Ael. VH 12.61.

2. celebrate, τὴν τοῦ Κυνὸς ἐ. ἐπιτολήν Olymp. in Mete. 113.14.

III pay in full, ἀποφορήν Hdt. 2.109; πεντακόσια τάλαντα βασιλέϊ τὸν ἐπέτειον φόρον Id. 5.49, cf. 82, 84; ἐπιμήνια Id. 8.41: metaph. in Med., ἐπιτελεῖσθαι τὰ τοῦ γήρως to have to pay, be subject to, the burdens of old age, X. Mem. 4.8.8; ἐ. θάνατον have to pay the debt of death, Id. Ap. 33: Pass., ἡ δίκη.. τοῦ φόνου.. ἐκ Μαρδονίου ἐπετελέετο was paid in full by.., Hdt. 9.64. impose upon, ἀσεβείας δίκην τινί Pl. Lg. 910d.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐπι -τελέω , - ,

[in LXX for H3615, H6213, etc.;]

to complete, accomplish, execute: c. acc rei, Romans 15:28, 2 Corinthians 7:1; 2 Corinthians 8:6; 2 Corinthians 8:11, Philippians 1:6, Hebrews 8:5; of religious services (cf. Hdt., ii, 37, al.), Hebrews 9:6; art. inf., 2 Corinthians 8:11. Mid.,

(a) to complete for oneself, make an end (R, mg.; pass., R, txt; cf. Meyer, in l): Galatians 3:3;

(b) to pay in full, pay the tax, be subject to: c. acc (cf. Xen., Mem., iv, 8, 8), 1 Peter 5:9 (pass., RV, etc.; cf. Thayer, s.v.; ICC, in 1). †


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For this verb in connexion with the performance of religious duties cf. P Leid G.21 (B.C. 181–145) [να ] τυχὼν τῆς παρ᾽ ὑ [μ ]ῶν φιλ [αν ]θρ [ω ]πίας, [ ]πιτελῶ τὰς τῶν θεῶν λε [ι ]τουργίας, P Tebt I. 6.48 (B.C. 140–39) ἐπιτ ]ελεῖν τὰ νομιζόμενα τοῖς θεοῖς ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τῶν τ [έκ ]νων, ib. II. 294.11 (A.D. 146) τὰ τῇ προφητείᾳ προ [σ ]ήκοντα ἐ [πι ]τ ̣[ελ ]ε ̣[ ]ν, ib. 292.21 (A.D. 189 90) τὰς ἐπιβαλλο [ύσας ἱερουρ ]γ ̣ι ̣α ̣ς ἐπιτελεῖν, and from the inscrr. Priene 108.27 (after B.C. 129) τάς τε θυσίας ἐπετέλεσεν, al. (cf. Rouffiac Recherches, p. 66), The word is very common = ";accomplish,"; ";complete,"; any work or duty. Thus P Tor I. 1viii. 15 (B.C. 117) μηδὲ τὴν αὐτὴν ἐργασίαν ἐπιτελεῖν, P Par 63.16 (B.C. 164) (= P Petr III. p. 18) ἕκαστα δ᾽ ἐπιτελεσθῆι κατὰ τὸν ὑποδεδειγμένον ἐν τῶι πεμφθέντι σοι παῤ ἡμῶν ὑπομνήματι τρόπον, ";that everything be performed in the manner laid down in the minute sent to you by us"; (Mahaffy), ib. 26.28 (B.C. 163–2) ἡμῖν μὲν ὑπέσχετο τὸ προκείμενον ἐπιτελέσειν (for form see Mayser Gr. p. 357), ";promised us that he would perform what he had been directed to do."; So in connexion with building P Grenf I. 21.17 (B.C. 126) ἕως ἂν ἐπιτελέσωσι —of a dove-cote, P Ryl II. 161.16 (A.D. 71) ἀν [ο ]ικοδομοῦντος καὶ ἐπιτελοῦντος [καὶ ἐπισκ ]ευάζοντος —of a priest’s chamber, or with agricultural operations ib. 166.20 (A.D. 26) τὰ ̣ δ ̣ὲ γεωργ [ι ]κὰ ἔργα πάντα ἄ [ξ ]ω κ ̣α ̣ι ̣, ἐπιτελέσω καθ᾽ ἕτ [ος, PSI I. 57.23 (A.D. 52) προήγμ [ε ]θα ἐγβῆναι τῆς τοῦ κλή (ρου) γεωργ (ίας) τὸ καθῆκ ̣ο ̣ν ̣ ἐπιτελέσας, and with the execution of a deed in P Oxy III. 483.34 (A.D. 108) διὸ ἐπιτελεῖτε ὡς καθήκ (ει). In BGU IV. 1062.19 (A.D. 236–7) the verb is used of a payment—πάντα ἐπιτελέσαι ὅσα τῇ αὐτῇ ὠνῇ ἀνήκει., and in P Giss I. 39.11 (B.C. 204–181) ὃ γέγ ̣[ραφά σοι διὰ ? τῆς συγγραφῆς ], ω ̣[στε ἐμὲ ἐπιτελέσαι, ἐγὼ ἐπ ̣[ιτελέσω ἄνευ λόγου παντὸς ὁτ ]ινοσου ̣̑ν το ̣ῦ πρός σε, the editor notes that ὥστε ἐμὲ ἐπιτελέσαι is dependent on the foregoing ὅ γέγ [ραφά σοι. For a weakened sense corresponding to our ";do,"; cf. P Oxy VIII. 1118.10 (i/ii A.D.) ἐξαλλοτριώσοντα καὶ ἐπιτελέσοντα ὃ ἐὰν αἱρῶμαι, ";alienate it (mortgaged property) and do with it whatever I choose"; (Ed.), P Ryl II. 105.27 (A.D. 136) ἐπιτέλ (εσον) ὡς καθ (ήκει) ";do what is proper"; (Edd.). For the adj. see Michel 1001i. 18 (c. B.C. 200) ἐντειλαμένου ἐπιτελῆ με ποιῆσαι τὰν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Φοίνικος ἐντολάν. In the same inscr. the daughter’s name is seen to be Ἐπιτέλεια

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
επετέλεσεν επιτελειν επιτελείν ἐπιτελεῖν επιτελεισθαι επιτελείσθαι ἐπιτελεῖσθαι επιτελεισθε επιτελείσθε ἐπιτελεῖσθε επιτελεσαι επιτελέσαι ἐπιτελέσαι επιτελεσας επιτελέσας ἐπιτελέσας επιτελεσατε επιτελέσατε ἐπιτελέσατε επιτελεσει επιτελέσει ἐπιτελέσει επιτελεση επιτελέση ἐπιτελέσῃ επιτελεσθήσεται επιτελέσουσιν επιτελέσω επιτελουμενον επιτελουντες επιτελούντες ἐπιτελοῦντες επιτελώ epitelein epiteleîn epiteleisthai epiteleîsthai epiteleisthe epiteleîsthe epitelesai epitelésai epitelesas epitelésas epitelesate epitelésate epitelese epitelesē epitelesei epitelései epitelésēi epitelountes epiteloûntes
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: