Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #4355 - προσλαμβάνω

Transliteration
proslambánō
Phonetics
pros-lam-ban'-o
Origin
from (G4314) and (G2983)
Parts of Speech
Verb
TDNT
4:15,495
Definition
Thayer's
 1. to take to, take in addition, to take to one's self
  1. to take as one's companion
  2. to take by the hand in order to lead aside
  3. to take or receive into one's home, with the collateral idea of kindness
  4. to receive, i.e. grant one access to one's heart
   1. to take into friendship and intercourse
  5. to take to one's self, to take: i.e. food
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 622 ‑ אָסַף (aw‑saf');  3947 ‑ לָקַח (law‑kakh');  4871 ‑ מָשָׁה (maw‑shaw');  6213 ‑ עָשָׂה (aw‑saw');  7126 ‑ קָרַב (kaw‑rab');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (15)
Matthew
1
Mark
1
Acts
7
Romans
4
Philemon
2
NAS (16)
Matthew
2
Mark
2
Acts
7
Romans
4
Philemon
1
HCS (12)
Matthew
1
Mark
1
Acts
5
Romans
4
Philemon
1
BSB (12)
Matthew
1
Mark
1
Acts
5
Romans
4
Philemon
1
ESV (12)
Matthew
1
Mark
1
Acts
6
Romans
4
WEB (16)
Matthew
1
Mark
1
Acts
7
Romans
4
Philemon
3
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

προσλαμβάνω,

fut. -λήψομαι X. An. 7.3.13: aor. προσέλᾰβον Id. Mem. 3.14.4: pf. -είληφα Id. An. 7.6.32, Ion. -λελάβηκα Eus.Mynd. 51:

take or receive besides or in addition, get over and above, ἄρτον προσέλαβε (sc. τῷ ὄψῳ ) X. Mem. l.c.; πρὸς τοῖς παροῦσιν ἄλλα [κακά ] A. Pr. 323; τὸ ἀναίσχυντον τῇ συμφορᾷ E. IA 1145; π. αἰσχύνην Th. 5.111; ἐμπειρίαν Id. 6.18; ὧν μάλιστα δεόμεθα And. 3.23; δόξαν γελοίαν ἡμῖν X. Smp. 4.8; ἄλλην εὔκλειαν πρὸς ἐκείνοις Id. An. 7.6.32; μισθόν ib. 7.3.13; λόγον τῇ ἀληθεῖ δόξῃ Pl. Tht. 207c; δωρειάς D. 19.147; παιδείαν Id. 61.42; παιδεύματα [ S. ] Fr. 1120.4; ἃ μὴ μεμάθηκας προσλάμβανε ταῖς ἐπιστήμαις Isoc. 1.18; in tmesi, τοῦτο πρὸς ζητεῖς λαβεῖν Men. Epit. 132; καιρούς Pl. Phdr. 272a: abs., make gains, D. 2.7; make progress, Lib. Or. 54.16: Pass., τὸ προσειλημμένον what has been gained, opp. τὸ ἀπολειπόμενον, Plu. 2.77c.

2. take in, add an area to a building site, PCair.Zen. 193.6 (iii B.C.): Math., τὸ ποτιλαμβανόμενον or ποτιλᾱφθὲν χωρίον Archim. Spir.Praef.; προσλαβών, plus, opp. λιπών, minus, Apollon.Perg. Con. 3.12 . προσλαβών, multiplied by . ., Archim. Sph.Cyl. 2.8.2: Pass., κοινοῦ -ληφθέντος λόγου if the ratio be multiplied into both, Papp. 164.22 . in Music, ὁ προσλαμβανόμενος [τόνος ] the added note at the bottom of the scale, Ph. 1.111, Plu. 2.1028f, etc.

3. c. acc. pers., take to oneself as one's helper or partner, κῆδος καινὸν καὶ ξυνασπιστὰς φίλους S. OC 378, cf. A. Pr. 219, E. Med. 885, Hipp. 1011; ἱππέας καὶ πελταστάς X. Cyr. 1.4.16; πόλεις τὰς μὲν βίᾳ τὰς δ' ἑκούσας Id. HG 4.1.1; τινὰς τῶν πολιτῶν D. 15.14; τὸν δῆμον Arist. Pol. 1312b17; π. ἀδελφοὺς τοῖς παισί, by a second marriage, X. Lac. 1.9: with a second acc., π. τινὰ σύμμαχον Id. An. 7.6.27, cf. Lys. 26.16: Med., πόλεις προσλαβέσθαι Plb. 1.37.5; μισθοφόρους Plu. Pel. 27; π. τινὰ συνεργόν, κοινωνόν, PFay. 12.10 (ii B.C.), PAmh. 100.4 (ii/iii A.D.); of admitting into the army, π. τὸν . . μου ἀδελφὸν . . εἰς τὴν Δεξειλάου σημέαν UPZ 14.21 (ii B.C.); προσλαβέσθαι γνώμην τινός get his vote besides, Plb. 3.70.2: Pass., -ληφθέντες εἰς τὴν κατοικίαν admitted, enrolled, PTeb. 61 ( a ).2, cf.31,al. (ii B.C.) . Med., appropriate neighbouring land, π. τῇ ἑαυτοῦ οἰκίᾳ ψιλοὺς τόπους Sammelb. 5954.5 (i A.D.), cf. BGU 1060.17 (i B.C.) .

4. in Logic, add by apposition, ὅρους Arist. APo. 78a14, cf. Id. APr. 58b27 ( Pass. ); assume as minor premiss, Stoic. 2.85, Muson. Fr. 1p.2H., Procl. in Prm. p.855S.; cf. πρόσληψις .

5. borrow, τι κερμάτιον Men. Her. 32; ἡ σελήνη φέγγος ἴδιον οὐκ ἔχει, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ ἡλίου προσλαμβάνει Eudox. Ars 11.15 .

II take hold of, με π. κουφίσας S. Tr. 1025 (lyr.); π. τὸν ἀγωγέα βραχύτερον shorten the rein, Stratt. 52: Med., take hold of, c. gen., Ar. Ach. 1215 sq., Lys. 202; μικρᾶς ῥοπῆς ἔξωθεν δεῖται προσλαβέσθαι Pl. R. 556e .

2. fasten, Hp. Art. 78, Arist. PA 670a14; καταδεῖν καὶ π . v.l. in Thphr. HP 6.2.2: Pass., δεσμοῖς π . Arist. PA 654b27, cf. HA 497a22; to be enveloped, Ruf. Anat. 32 .

3. lend a hand, help, X. An. 2.3.11 and 12; π. τινί help, assist, IG 12.374.54, cf. Ar. Pax 9 ( Med. ); τῆς ἀποκρίσεως ὑμῖν . . π . help you to find an answer, Pl. Lg. 897d; οἱ ποταμοὶ π. τῇ θαλάττῃ co-operate with . ., Str. 2.5.17, cf. 11.4.2, 13.1.1: Med., προσελάβετο τοῦ πάθεος he was partly the author of what befell, cj. for -εβάλετο in Hdt. 8.90: Pass., π. ὑπό τινος to be aided by . ., Vett.Val. 58.16 .

III προσείληφασιν have learnt, believe, ὅτι . . f.l. for προσυπ- in Dsc. 2.141.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

προσ -λαμβάνω ,

[in LXX: Psalms 18:16 (H4871 hi.), Psalms 73:24 (H3947), etc.;]

1. to take in addition.

2. to take to oneself, take, receive; in NT always mid., -ομαι ;

(a) of things: of food, c. acc, Acts 27:33; c. gen. part., Acts 27:36;

(b) of persons: c. acc, Matthew 16:22, Mark 8:32 (v. Swete, in l), Acts 17:5; Acts 18:26; Acts 28:2, Romans 14:1; Romans 14:3; Romans 15:7, Philemon 1:17.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";ever yet"; : P Par 47.6 (B.C. 152–1) (= UPZ i. p. 332) οὐκ ἄν με ἶδες τὸ πόρσωπόν (l. πρόσωπόν) μου πόποτε (cf. Genesis 43:2), ib. 51.27 (B.C. 159) (=UPZ i. p. 360, Selections p. 21) ἐὰν μιανθῶσιν [οὐ μ ]ὴ γένονται καθαραὶ πώποτε, ";if they (women) are defiled, they shall never at all be pure."; In BGU IV. 1205ii. 11 (B.C. 28) πέπρακα, π ̣έπ ̣ο ̣τ ̣ε [ . . ]οὐ πεπράκαμεν, Olsson Papyrusbriefe p. 30 proposes to read πώποτε [δ᾽ οὐ (?), ";I have sold, but we have not yet (?) sold."; For perfects with πώποτε, as in John 1:18, expressing ";a close nexus with present time,"; see Proleg. p. 144. For οὐδεπώποτε c. pres. cf. P Leid V xi. 30 (iii/iv A.D.) (=II. p. 37) λύσιν οὐκ ἔχει τοῦτο οὐδεπώποτε.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
προσελαβετο προσελάβετο προσελάβετό προσελαβοντο προσελάβοντο προσελάβου προσλαβείν προσλαβομενοι προσλαβόμενοι προσλαβομενος προσλαβόμενος προσλαβου προσλαβού προσλαβοῦ προσλαμβανεσθε προσλαμβάνεσθε proselabeto proselábeto proselabonto proselábonto proslabomenoi proslabómenoi proslabomenos proslabómenos proslabou proslaboû proslambanesthe proslambánesthe
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: