Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #3847 - לָבֵשׁ

Transliteration
lâbash, lâbêsh
Phonetics
law-bash', law-bashe'
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
1075
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) to dress, wear, clothe, put on clothing, be clothed

1a) (Qal)

1a1) to put on clothes, be clothed, wear

1a2) to put on, be clothed with (figuratively)

1b) (Pual) to be fully clothed

1c) (Hiphil) to clothe, array with, dress

Greek Equivalent Words:
Strong #: 294 ‑ ἀμφιέννυμι (am‑fee‑en'‑noo‑mee);  1743 ‑ ἐνδυναμόω (en‑doo‑nam‑o'‑o);  1839 ‑ ἐξίστημι (ex‑is'‑tay‑mee);  4060 ‑ περιτίθημι (per‑ee‑tith'‑ay‑mee);  4016 ‑ περιβάλλω (per‑ee‑bal'‑lo);  1737 ‑ ἐνδιδύσκω (en‑did‑oos'‑ko);  1744 ‑ ἐνδύνω (en‑doo'‑no);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (111)
Genesis
6
Exodus
6
Leviticus
11
Numbers
2
Deuteronomy
2
Judges
1
1 Samuel
4
2 Samuel
3
1 Kings
2
1 Chronicles
1
2 Chronicles
7
Ezra
1
Esther
6
Job
8
Psalms
10
Proverbs
2
Song of Solomon
1
Isaiah
10
Jeremiah
2
Ezekiel
16
Daniel
3
Jonah
1
Zephaniah
1
Haggai
1
Zechariah
4
NAS (117)
Genesis
6
Exodus
6
Leviticus
11
Numbers
2
Deuteronomy
2
Judges
1
1 Samuel
4
2 Samuel
3
1 Kings
2
1 Chronicles
1
2 Chronicles
8
Ezra
1
Esther
6
Job
9
Psalms
10
Proverbs
2
Song of Solomon
1
Isaiah
12
Jeremiah
2
Ezekiel
17
Daniel
3
Jonah
1
Zephaniah
1
Haggai
2
Zechariah
4
HCS (95)
Genesis
6
Exodus
6
Leviticus
10
Numbers
2
Deuteronomy
2
Judges
1
1 Samuel
3
2 Samuel
3
1 Kings
2
1 Chronicles
1
2 Chronicles
7
Ezra
1
Esther
6
Job
8
Psalms
10
Proverbs
1
Song of Solomon
1
Isaiah
10
Jeremiah
2
Ezekiel
7
Jonah
1
Zephaniah
1
Haggai
1
Zechariah
3
BSB (111)
Genesis
7
Exodus
6
Leviticus
11
Numbers
2
Deuteronomy
2
Judges
1
1 Samuel
4
2 Samuel
3
1 Kings
2
1 Chronicles
1
2 Chronicles
7
Ezra
1
Esther
6
Job
8
Psalms
10
Proverbs
2
Song of Solomon
1
Isaiah
10
Jeremiah
2
Ezekiel
15
Daniel
3
Jonah
1
Zephaniah
1
Haggai
1
Zechariah
4
ESV (99)
Genesis
6
Leviticus
11
Numbers
2
Deuteronomy
2
Judges
1
1 Samuel
4
2 Samuel
3
1 Kings
2
1 Chronicles
1
2 Chronicles
7
Ezra
1
Esther
6
Job
8
Psalms
10
Proverbs
2
Isaiah
6
Jeremiah
2
Ezekiel
15
Daniel
3
Jonah
1
Zephaniah
1
Haggai
1
Zechariah
4
WEB (110)
Genesis
5
Exodus
6
Leviticus
11
Numbers
2
Deuteronomy
2
Judges
1
1 Samuel
4
2 Samuel
3
1 Kings
3
1 Chronicles
1
2 Chronicles
7
Ezra
1
Esther
6
Job
7
Psalms
10
Proverbs
2
Song of Solomon
1
Isaiah
10
Jeremiah
2
Ezekiel
16
Daniel
3
Jonah
1
Zephaniah
1
Haggai
1
Zechariah
4
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2304) sbl (לבסה LBSh) AC: Clothe CO: Clothing AB: ?

V) sbl (לבסה LBSh) - Clothe: To put on clothing. [Hebrew and Aramaic] KJV (115): (vf: Paal, Hiphil, Pual) clothe, put, array, wear, arm, came, apparel, upon - Strongs: H3847 (לָבֵשׁ), H3848 (לְבַשׁ)

dm) sfbl (לבוסה LBWSh) - Clothing: [Hebrew and Aramaic] KJV (34): clothing, garment, apparel, vesture, clothed, put, raiment, vestment - Strongs: H3830 (לְבֻשׁ), H3831 (לְבוּשׁ)

adm) sfblm (מלבוסה MLBWSh) - Clothing: KJV (8): apparel, raiment, vestment - Strongs: H4403 (מַלְבֻּשׁ)

icf2) tsfblt (תלבוסהת TLBWShT) - Clothing: KJV (1): clothing - Strongs: H8516 (תִּלְבֹּשֶׁת)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2022
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
List of Word Forms
אֶלְבָּשֶׁ֑נָּה אַלְבִּ֣ישׁ אַלְבִּ֥ישׁ אלביש אלבשנה הֲתַלְבִּ֖ישׁ הִלְבִּ֖ישָׁה הִלְבִּ֣ישׁוּ הִלְבִּישַׁ֙נִי֙ הַלָּבֻ֣שׁ הַלֹּבְשִׁ֖ים הַמַּלְבִּֽשְׁכֶ֤ם הלבישה הלבישו הלבישני הלבש הלבשים המלבשכם התלביש וְהִלְבִּ֙ישׁוּ֙ וְהִלְבַּשְׁתִּ֣יו וְהִלְבַּשְׁתָּ֖ם וְהִלְבַּשְׁתָּ֙ וְהִלְבַּשְׁתָּ֤ וְהִלְבַּשְׁתָּ֥ וְהַלְבֵּ֥שׁ וְלִבְשִׁי־ וְלָֽבְשׁוּ֙ וְלָבְשׁוּ֙ וְלָבַ֖שׁ וְלָבַ֛שׁ וְלָבַ֨שׁ וַיִּלְבְּשׁ֣וּ וַיִּלְבַּ֞שׁ וַיִּלְבַּ֤שׁ וַיִּלְבַּ֥שׁ וַיִּלְבַּשׁ֙ וַיִּלְבָּשֵׁ֑נִי וַיַּלְבִּשֵֽׁם׃ וַיַּלְבִּשֵׁ֤ם וַיַּלְבִּשֻׁ֙הוּ֙ וַיַּלְבִּשׁ֣וּם וַיַּלְבֵּ֖שׁ וַיַּלְבֵּ֤שׁ וַיַּלְבֵּ֥שׁ וַיַּלְבֵּ֨שׁ וַתִּלְבַּ֖שׁ וַתִּלְבַּ֤שׁ וַתַּלְבֵּ֥שׁ וָאַלְבִּישֵׁ֣ךְ וּלְבֵשָֽׁם׃ ואלבישך והלבישו והלבש והלבשת והלבשתיו והלבשתם וילבש וילבשהו וילבשו וילבשום וילבשם וילבשם׃ וילבשני ולבש ולבשו ולבשי־ ולבשם׃ ותלבש יִֽלְבְּשׁוּ־ יִלְבְּשׁ֛וּ יִלְבְּשׁ֣וּ יִלְבְּשׁוּ־ יִלְבַּ֣שׁ יִלְבַּ֥שׁ יִלְבָּ֑שׁ יִלְבָּ֑שׁוּ יִלְבָּ֗שׁ יִלְבָּ֙שׁוּ֙ יִלְבָּשָׁ֧ם ילבש ילבשו ילבשו־ ילבשם לְב֣וּשׁ לְבַ֣שׁ לְבֻ֣שׁ לְבֻֽשׁ־ לְבֻשֵׁ֣י לְבֻשֵׁ֤י לְהַלְבִּ֣ישׁ לִבְשִׁ֣י ׀ לִבְשִׁ֥י לִבְשִׁי־ לִבְשׁ֖וּ לִלְבֹּ֖שׁ לִלְבֹּֽשׁ׃ לָ֘בַ֤שׁ לָ֫בֵ֥שׁ לָ֭בַשְׁתִּי לָֽבְשָׁה֙ לָֽבַשׁ־ לָב֑וּשׁ לָב֖וֹשׁ לָב֣וּשׁ לָבְשָׁ֖ה לָבְשָׁ֗ה לָבְשׁ֬וּ לָבֵ֣שׁ לָבַ֖שׁ לָבָֽשְׁתָּ׃ לָבֻ֖שׁ לָבֻ֣שׁ לָבֻ֥שׁ לבוש לבש לבש־ לבשה לבשו לבשי לבשי־ לבשת׃ לבשתי להלביש ללבש ללבש׃ מְלֻבָּשִׁ֜ים מְלֻבָּשִׁ֣ים מְלֻבָּשִׁ֤ים מלבשים נִלְבָּ֑שׁ נלבש תִּלְבַּ֧שְׁןָ תִּלְבָּ֔שׁוּ תִּלְבָּֽשׁ׃ תִלְבְּשִׁ֨י תִלְבַּשׁ֙ תִלְבָּ֔שִׁי תַּלְבִּ֥ישׁ תַּלְבִּישֵׁ֑נִי תלביש תלבישני תלבש תלבש׃ תלבשו תלבשי תלבשן ’al·bîš ’albîš ’el·bā·šen·nāh ’elbāšennāh alBish elbaShennah hă·ṯal·bîš hal·lā·ḇuš hal·lō·ḇə·šîm hallāḇuš hallaVush hallōḇəšîm halloeShim ham·mal·biš·ḵem hammalbishChem hammalbišḵem hăṯalbîš hatalBish hil·bî·ša·nî hil·bî·šāh hil·bî·šū hilbîšāh hilbîšanî hilBishah hilbiShani hilBishu hilbîšū lā·ḇā·šə·tā lā·ḇaš lā·ḇaš- lā·ḇaš·tî lā·ḇə·šāh lā·ḇə·šū lā·ḇêš lā·ḇō·wōš lā·ḇuš lā·ḇūš lāḇaš lāḇaš- lāḇāšətā lāḇaštî lāḇêš lāḇəšāh lāḇəšū lāḇōwōš lāḇuš lāḇūš laVash laVasheta Lavashti laVesh laveShah laveShu laVoosh laVush lə·ḇaš lə·ḇu·šê lə·ḇuš lə·ḇūš lə·ḇuš- lə·hal·bîš ləḇaš ləḇuš ləḇūš ləḇuš- ləḇušê ləhalbîš lehalBish leVash leVush levuShei liḇ·šî liḇ·šî- liḇ·šū liḇšî liḇšî- liḇšū lil·bōš lilbōš lilBosh livshi livShu mə·lub·bā·šîm melubbaShim məlubbāšîm nil·bāš nilbāš nilBash tal·bî·šê·nî tal·bîš talbîš talbîšênî talBish talbiSheni ṯil·bā·šî til·bā·šū til·bāš ṯil·baš til·baš·nā ṯil·bə·šî tilbāš ṯilbaš tilBash tilBashi tilBashna tilBashu ṯilbāšî tilbašnā tilbāšū tilbeShi ṯilbəšî ū·lə·ḇê·šām ūləḇêšām uleveSham vaalbiShech vaiyalBesh vaiyalbiShem vaiyalbiShuhu vaiyalbiShum vaiyilBash vaiyilbaSheni vaiyilbeShu vattalBesh vattilBash vehalBesh vehilbashTa vehilbashTam vehilbashTiv vehilBishu velaVash velaveShu velivshi wā’albîšêḵ wā·’al·bî·šêḵ wat·tal·bêš wat·til·baš wattalbêš wattilbaš way·yal·bêš way·yal·bi·šêm way·yal·bi·šu·hū way·yal·bi·šūm way·yil·bā·šê·nî way·yil·baš way·yil·bə·šū wayyalbêš wayyalbišêm wayyalbišuhū wayyalbišūm wayyilbaš wayyilbāšênî wayyilbəšū wə·hal·bêš wə·hil·baš·tā wə·hil·baš·tām wə·hil·baš·tîw wə·hil·bî·šū wə·lā·ḇaš wə·lā·ḇə·šū wə·liḇ·šî- wəhalbêš wəhilbaštā wəhilbaštām wəhilbaštîw wəhilbîšū wəlāḇaš wəlāḇəšū wəliḇšî- yil·bā·šām yil·bā·šū yil·baš yil·bāš yil·bə·šū yil·bə·šū- yilbaš yilbāš yilbāšām yilBash yilbaSham yilBashu yilbāšū yilbeShu yilbəšū yilbəšū-
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
לִבְנִי
Next Entry
לְבַשׁ