Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #1839 - ἐξίστημι

Transliteration
exístēmi
Phonetics
ex-is'-tay-mee
Root Word (Etymology)
from (G1537) and (G2476)
Parts of Speech
verb
TDNT
2:459,217
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἕξις
 
Next Entry
ἐξισχύω
Definition   
Thayer's
  1. to throw out of position, displace
    1. to amaze, to astonish, throw into wonderment
    2. to be amazed, astounded
    3. to be out of one's mind, besides one's self, insane
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1984 ‑ הָלַל (haw‑lal');  2000 ‑ הָמַם (haw‑mam');  2302 ‑ חָדָה (khaw‑daw');  2314 ‑ חָדַר (khaw‑dar');  2730 ‑ חָרֵד (khaw‑rade');  2865 ‑ חָתַת (khaw‑thath');  3318 ‑ יָצָא (yaw‑tsaw');  3372 ‑ יָרֵא (yaw‑ray');  3847 ‑ לָבֵשׁ (law‑bash', law‑bashe');  4102 ‑ מָהַהּ (maw‑hah');  4116 ‑ מָהַר (maw‑har');  4127 ‑ מוּג (moog);  4549 ‑ מָסַס (maw‑sas');  5074 ‑ נָדַד (naw‑dad');  5128 ‑ נוּעַ (noo'‑ah);  5198 ‑ נָטָף (naw‑tawf');  5590 ‑ סָעַר (saw‑ar');  5969 ‑ עֻלְפֶּה (ool‑peh');  5975 ‑ עָמַד (aw‑mad');  6313 ‑ פּוּג (poog);  6342 ‑ פָּחַד (paw‑khad');  6471 ‑ פַּעֲמָה (pah'‑am, pah‑am‑aw');  7287 ‑ רָדָה (raw‑daw');  7290 ‑ רָדַם (raw‑dam');  7337 ‑ רָחַב (raw‑khab');  7442 ‑ רָנַן (raw‑nan');  7686 ‑ שָׁגָה (shaw‑gaw');  8074 ‑ שָׁמֵם (shaw‑mame');  8539 ‑ תָּמַהּ (taw‑mah');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (21)
Matthew 1
Mark 5
Luke 4
Acts 10
2 Corinthians 1
NAS (19)
Matthew 1
Mark 5
Luke 3
Acts 8
2 Corinthians 2
CSB (17)
Matthew 1
Mark 4
Luke 3
Acts 8
2 Corinthians 1
BSB (17)
Matthew 1
Mark 4
Luke 3
Acts 8
2 Corinthians 1
ESV (17)
Matthew 1
Mark 4
Luke 3
Acts 8
2 Corinthians 1
WEB (20)
Matthew 1
Mark 3
Luke 4
Acts 11
2 Corinthians 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐξίστημι,

I causal in pres., impf., fut., aor. 1:

1. displace: hence, change, alter utterly, τὰν φύσιν Ti.Locr. 100c, Arist. EN 1119a23, cf. Plot. 6.2.7; τὴν πολιτείαν Plu. Cic. 10; ἐ. τῆς ποιότητος τὸν οἶνον Id. 2.702a.

2. metaph., ἐξιστάναι τινὰ φρενῶν drive one out of his senses, E. Ba. 850; νοῦ οἶνος ἐξέστησέ με E. Fr. 265; τοῦ φρονεῖν X. Mem. 1.3.12; ταῦτα κινεῖ, ταῦτα ἐξίστησιν ἀνθρώπους αὑτῶν D. 21.72; simply ἐ. τινά drive one out of his senses, confound, amaze, Hp. Coac. 429; ἐξιστάντα καὶ φοβοῦντα τοὺς ἀνθρώπους Muson. Fr. 8p.35H.; ἐξίστησι diverts the attention, Arist. Rh. 1408b23; excite, ib. 36, Luke 24:22; τὸν λογισμόν, τὴν διάνοιαν, Plu. Sol. 21, Crass. 23; also ἐ. τινὰ τῶν λογισμῶν Id. Fab. 5; εἰς ἀπάθειαν ἐ. τὴν ψυχήν Id. Publ. 6.

3. get rid of, dispose of the claims of a person, Sammelb. 5246.14 (i B.C.), etc.

4. ἐξεστᾰκότα (ἐξεστηκότα cod.): εἰς δίκην κεκληκότα, Hsch. intr. in Pass. and Med., with aor. 2, pf., and plpf. Act.:

1 of Place, arise out of, become separated, ἐξ.. ἵστατο Νεῖκος Emp. 36, cf. 35.10; stand aside from, ἐκστάντες τῆς ὁδοῦ out of the way, Hdt. 3.76; ἐκ τοῦ μέσου X. An. 1.5.14; θάκων καὶ ὁδῶν ἐ. [τινί] stand out of the way for him, make way for him, Id. Smp. 4.31; ἐκστῆναί τινι S. Ph. 1053, Aj. 672, Ar. Ra. 354, etc.: abs., in same sense, E. IT 1229 (troch.), Ar. Ach. 617, etc.: metaph., ἐξ ἕδρας σοι πλόκαμος ἐξέστηχ' is displaced, disordered, E. Ba. 928; οὐδὲ μένει νοῦς.. ἀλλ' ἐξίσταται S. Ant. 564.

2. c. acc., shrink from, shun, νιν οὐκ ἂν ἐξέστην ὄκνῳ Id. Aj. 82; οὐδέν' ἐξίσταμαι D. 18.319; οὐδένα πώποτε κίνδυνον ἐξέστησαν Id. 20.10.

3. go out of joint, ἐ. ἰσχίον Hp. Aph. 6.59, cf. Fract. 14, 6.

II c. gen. rei,

1. retire from, give up possession of, τῆς ἀρχῆς Th. 2.63, 4.28; ἐκστῆναι τῆς οὐσίας, ἁπάντων τῶν ὄντων, become bankrupt, Antipho 2.2.9, D. 36.50; τῶν ὑπαρχόντων BGU 473.11 (ii A. D.).

2. cease from, abandon, τῆς φιλίας, τῶν μαθημάτων, Lys. 8.18, X. Cyr. 3.3.54; τῶν σπουδασμάτων Pl. Phdr. 249c, etc.; οἱ τῶν πολιτικῶν ἐξεστηκότες Isoc. 4.171; τῆς ὑποθέσεως D. 10.46; τῶν πεπραγμένων, i.e. disown them, Id. 19.72; ἐ. τινὸς εἴς τι Pl. Lg. 907d; also ἐ. ἄθλου τινί, στρατηγίας τινί, abandon it in his favour, Nic.Dam. 73J., Plu. Nic. 7; τῆς Σικελίας τινι Id. Pomp. 10.

3. ἐκστῆναι πατρός lose one's father, give him up, Ar. V. 477; καρδίας ἐξίσταμαι τὸ δρᾶν I depart from my heart's purpose, S. Ant. 1105; esp. φρενῶν ἐκστῆναι lose one's senses. E. Or. 1021, etc.; διὰ τὸ γῆρας τοῦ φρονεῖν Isoc. 5.18; ἐμαυτοῦ Aeschin. 2.4, Men. Sam. 276; ψυχὴ ἐξεστηκυῖα τῶν λογισμῶν Plb. 32.15.8: abs., to be out of one's wits, be distraught, ἐ. μελαγχολικῶς Hp. Prorrh. 1.18, cf. Men. Sam. 64, etc.; ἐξέστην ἰδών Philippid. 27; ἐ. ὑπὸ γήρως Com.Adesp. 860; ταῖς διανοίαις Vett. Val.70.25; ἐξίστασθαι καὶ μαίνεσθαι πρὸς τὴν ὀσμήν Arist. HA 577a12; of anger, εὐθέως ἐξστησόμενος Phld. Ir. p.78 W.; to be astonished, amazed, Matthew 12:23, Mark 2:12, etc.; lose consciousness, of Sisera, LXX Jd. 4.21.

4. ἐξίστασθαι τῆς αὑτοῦ ἰδέας depart from, degenerate from one's own nature, Pl. R. 380d; ἐκ τῆς αὑτοῦ φύσεως Arist. HA 488b19; [ δημοκρατία] ἐξεστηκυῖα τῆς βελτίστης τάξεως Id. Pol. 1309b32; αἱ δημοκρατίαι ἐ. εἰς τὰς ἐναντίας πολιτείας degenerate into.., ib. 1306b18, cf. Rh. 1390b28: abs., ἐ. μὴ μεταφυτευόμενον Thphr. HP 6.7.6, etc., cf. Plu. 2.649e; χυμὸς ἐξιστάμενος changing its properties, turning, Hp. VM 24; οἶνος ἐξεστηκώς or ἐξιστάμενος changed, sour wine, D. 35.32, Thphr. CP 6.7.5; πρόσωπα ἐξεστηκότα disfigured faces, X. Cyr. 5.2.34.

5. abs., change one's position, one's opinion, ἐγὼ μὲν ὁ αὐτός εἰμι καὶ οὐκ ἐξίσταμαι Th. 2.61: opp. ἐμμένειν τῇ δόξῃ, Arist. EN 1151b4.

6. of language, to be removed from common usage, Id. Rh. 1404b13.

III stand out, project, ἐξεστηκός convex, opp. κοῖλον, Id. HA 493b4.

Thayer's Expanded Definition

ἐξίστημι: likewise ἐξιστάω and ἐξιστάνω (Acts 8:9 participle ἐξιστῶν R G, ἐξιστάνων L T Tr WH (see ἵστημι)); 1 aorist ἐξέστησα; 2 aorist ἐξέστην; perfect infinitive ἐξεστακέναι; middle (present infinitive ἐξίστασθαι); imperfect 3 person plural ἐξίσταντο;

1. In present, imperfect, future, 1 aorist active to throw out of position, to displace: τινα τοῦ φρονεῖν, to throw one out of his mind, drive one out of his senses, Xenophon, mem. 1, 3, 12 φρενῶν, Euripides, Bacch. 850; hence, simply to amaze, astonish, throw into wonderment: τινα, Luke 24:22; Acts 8:9.

2. In perfect, pluperfect, 2 aorist active and also the middle,

a. to be amazed, astounded: Matthew 12:23; Mark 2:12; Luke 8:56; Acts 2:7, 12; Acts 8:13; Acts 9:21; Acts 10:45; Acts 12:16 (the Sept. for חָרַד, to tremble, Exodus 19:18; Ruth 3:8, etc.); ἐξέστησαν ἐκστάσει μεγάλη, they were amazed with a great amazement (see ἔκστασις, 3), Mark 5:42; ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, Mark 6:51; with the dative of the thing: μαγείαις ἐξεστακέναι, had been put beside themselves with magic arts, carried away with wonder at them, Acts 8:11 (but this form of the perfect is transitive; cf. Buttmann, 48 (41); Veitch, 339); ἐξίσταντο ἐπί with the dative of thing, Luke 2:47 side oneself, insane": 2 Corinthians 5:13 (opposed to σωφρονεῖν); Mark 3:21 (cf. Buttmann, 198 (171); Winer's Grammar, § 40, 5 b.); (Greek writings, where they use the word in this sense, generally add τοῦ φρονεῖν, τῶν φρενῶν: Isocrates, Euripides, Polybius, others).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐξ -ίστημι (also in Hellenistic -ιστάνω , Acts 8:9), [in LXX for H2730, etc. (29 words in all);]

1. causal in Pres., impf., fut., 1 aor., to put out of its place; metaph., . τινά φρενῶν (Eur.), to drive one out of his senses, hence, absol., to confound, amaze: c. acc pers., Luke 24:22, Acts 8:9; Acts 8:11.

2. Intr. in pass. and mid., also in 2 aor., pf., plpf. act., seq. ἐκ or c. gen., to stand aside from, retire from; esp. τ . φρενῶν , to lose one's senses (Eur.), hence, absol.;

(a) to be beside oneself, be mad: Mark 3:21, 2 Corinthians 5:13 (opp. to σωφρονεῖν );

(b) to be amazed, confounded: Matthew 12:23, Mark 2:12 Mark 5:42 Mark 6:51, Luke 2:47 Luke 8:56, Acts 2:7; Acts 2:12 Acts 8:13 Acts 9:21 Acts 10:45 Acts 12:16 (Cremer, 309).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The verb is common in the sense of ";resign"; property, etc., e. g. P Oxy II. 268.11 (A.D. 58) ἡ δὲ Ὠφελοὺς καὶ αὐ [τὴ ]ι ̣ ἐξέσταται τῶι Ἀντιφάνει τοῦ κατ᾽ αὐτὴν μ [ ]ρους τῶν ὑπὸ τοῦ μετηλλαχότος αὐτῆς πατρὸς Ἡρακλᾶτος ἀπολελιμμένων πάντων, ";and Ophelous on her part resigns to Antiphanes her share of all the property left by her late father Heraclas"; (Edd.), P Tebt II. 380.19 (A.D. 67), P Ryl II. 75.6, .10, .16 (late ii/A.D.), ib. 117.22 (A.D. 269) al. Ἐξέστην occurs in BGU IV. 1208.87 (B.C. 27) : cf. also ib. II. 530.18 (i/A.D.) (= Selections, p. 61) κινδυνεύω ἐκστῆναι οὗ ἔχω [κλή ]ρου, ";I run the risk of losing the allotment which I now possess."; See further for the usage of Mark 3:21, 2 Corinthians 5:18, Menandrea p. 47.64 ἐξέστηχ᾽ ὅλως, and ib. p. 57.275 ἐξέ [στηκα ] νῦν τελέως ἐμαυτοῦ καὶ παρώξυμ [μαι σ ]ϕ ̣όδρα, and Vett. Val. p. 70.25 πρὸς γὰρ καὶ ταῖς διανοίαις ἐκστήσονται. The trans, use ";bewilder,"; ";confound,"; as in Luke 24:22, Acts 8:9, is illustrated by Musonius p. 35.12 ταῦτα γὰρ δὴ τὰ ἐξιστάντα καὶ φοβοῦντα τοὺς ἀνθρώπους ἐστίν, ὅ τε θάνατος καὶ ὁ πόνος.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εκστής έκστησαν εκστήσει εκστήσεις εκστήσεται εκστήση εκστήσονται εκστήσω έκστητε εξεστακεναι εξεστακέναι ἐξεστακέναι εξεστη εξέστη ἐξέστη εξεστηκυιά εξεστημεν εξέστημεν ἐξέστημεν εξέστην εξεστησαν εξέστησαν ἐξέστησαν εξέστησας εξέστησε εξέστησεν εξεστώς εξισταντο εξίσταντο ἐξίσταντο εξιστανων ἐξιστάνων εξιστασθαι εξίστασθαι ἐξίστασθαι εξίσταταί εξιστατο εξίστατο ἐξίστατο εξιστών exestakenai exestakénai exeste exestē exéste exéstē exestemen exestēmen exéstemen exéstēmen exestesan exestēsan exéstesan exéstēsan existanon existanōn existánon existánōn existanto exístanto existasthai exístasthai existato exístato
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile