Attention!
10 million Ukrainians without power because of Russia. Help us purchase electrical generators for churches.
Consider helping today!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #6231 - עָשַׁק

Transliteration
ʻâshaq
Phonetics
aw-shak'
Origin
a primitive root (comp. (H6229))
Parts of Speech
Verb
TWOT
1713
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) to press upon, oppress, violate, defraud, do violence, get deceitfully, wrong, extort

1a) (Qal)

1a1) to oppress, wrong, extort

1a2) to oppress

1b) (Pual) to be exploited, be crushed

Greek Equivalent Words:
Strong #: 71 ‑ ἄγω (ag'‑o);  156 ‑ αἰτία (ahee‑tee'‑a);  650 ‑ ἀποστερέω (ap‑os‑ter‑eh'‑o);  764 ‑ ἀσεβέω (as‑eb‑eh'‑o);  1283 ‑ διαρπάζω (dee‑ar‑pad'‑zo);  2346 ‑ θλίβω (thlee'‑bo);  2616 ‑ καταδυναστεύω (kat‑ad‑oo‑nas‑tyoo'‑o);  4811 ‑ συκοφαντέω (soo‑kof‑an‑teh'‑o);  4132 ‑ πλήμμυρα (plame‑moo'‑rah);  91 ‑ ἀδικέω (ad‑ee‑keh'‑o);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (37)
Leviticus
3
Deuteronomy
3
1 Samuel
2
1 Chronicles
1
Job
2
Psalms
6
Proverbs
4
Ecclesiastes
2
Isaiah
2
Jeremiah
3
Ezekiel
3
Hosea
2
Amos
1
Micah
1
Zechariah
1
Malachi
1
NAS (37)
Leviticus
3
Deuteronomy
3
1 Samuel
2
1 Chronicles
1
Job
2
Psalms
6
Proverbs
4
Ecclesiastes
2
Isaiah
2
Jeremiah
3
Ezekiel
3
Hosea
2
Amos
1
Micah
1
Zechariah
1
Malachi
1
HCS (37)
Leviticus
3
Deuteronomy
3
1 Samuel
2
1 Chronicles
1
Job
1
Psalms
6
Proverbs
4
Ecclesiastes
3
Isaiah
2
Jeremiah
3
Ezekiel
3
Hosea
2
Amos
1
Micah
1
Zechariah
1
Malachi
1
BSB (35)
Leviticus
3
Deuteronomy
3
1 Samuel
2
1 Chronicles
1
Job
2
Psalms
6
Proverbs
4
Ecclesiastes
1
Isaiah
2
Jeremiah
3
Ezekiel
3
Hosea
1
Amos
1
Micah
1
Zechariah
1
Malachi
1
ESV (37)
Leviticus
3
Deuteronomy
3
1 Samuel
2
1 Chronicles
1
Job
2
Psalms
6
Proverbs
4
Ecclesiastes
2
Isaiah
2
Jeremiah
3
Ezekiel
3
Hosea
2
Amos
1
Micah
1
Zechariah
1
Malachi
1
WEB (36)
Leviticus
3
Deuteronomy
3
1 Samuel
2
1 Chronicles
1
Job
1
Psalms
6
Proverbs
4
Ecclesiastes
2
Isaiah
2
Jeremiah
3
Ezekiel
3
Hosea
2
Amos
1
Micah
1
Zechariah
1
Malachi
1
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2584) qso (אהסהק AhShQ) AC: Press CO: ? AB: Oppression: [from: sa]

V) qso (אהסהק AhShQ) - Oppress: KJV (37): (vf: Paal, Pual) oppress, oppressor, defraud, wrong, eceive, deceit, get, oppression, drink, violence - Strongs: H6231 (עָשַׁק)

Nf1) eqso (אהסהקה AhShQH) - Oppressed: KJV (1): oppressed - Strongs: H6234 (עָשְׁקָה)

af1) eqsom (מאהסהקה MAhShQH) - Oppression: KJV (2): oppressor, oppression - Strongs: H4642 (מַעֲשַׁקּוֹת)

cm) qfso (אהסהוק AhShWQ) - Oppressor: KJV (1): oppressor - Strongs: H6216 (עָשׁוֹק)

dm) qfso (אהסהוק AhShWQ) - Oppression: KJV (3): oppression, oppressed - Strongs: H6217 (עָשֻׁק)

gm) qsfo (אהוסהק AhWShQ) - Oppression: KJV (15): oppression, cruelly, extortion, thing - Strongs: H6233 (עֹשֶׁק)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2023
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

עָשַׁק fut. יַעֲשֹׁק, Arab. عسق.

(1)  to oppress, to act towards, or treat any one unjustly or violently, e.g. the needy, helpless, Proverbs 14:31, 22:16 28:3 Ecclesiastes 4:1 a king his subjects, 1 Samuel 12:3, 1 Samuel 12:4 a victor, the vanquished, Isaiah 52:4; Jeremiah 50:33; Psalms 105:14; Hosea 5:11 God, a man, Job 10:3. Metaph. Proverbs 28:17, אָדָס עָשׁוּק בְּדַס־נֶפֶשׁ “a man oppressed with life blood” (which he has shed), i.e. bowed down under this guilt as a burden.

(2) to defraud, any one, to extort from him by fraud and violence, with an acc. of pers. Leviticus 19:13; Deuteronomy 24:14 and of the thing, Malachi 3:5, עשְׁקֵי שְׂכַר שָׂכִיר “who extort the wages of the hireling.”-Both constructions (Nos. 1 and 2) are found together in Micah 2:2, עָֽשְׁקוּ גֶּבֶר וּבֵיתוֹ “they oppress a man and wrest away his house,” i.e. act both with fraud and violence, compare גָּזַל.

(3) to be proud, insolent, metaph. of a river overflowing its banks, Job 40:23 (compare syn. بغا, ظلم, فجر).

Pual, part. מְעֻשָּׁקָה (virgin) violated forcibly, metaph. of a captured city, Isaiah 23:12.

Derivatives, מַעֲשַׁקּוֹת, עָשׁוֹק, עֲשׁוּקִיס, עשֶׁק, עָשְׁקָה pr.n. עֵשֶׁק.

These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
הַֽמְעֻשָּׁקָ֞ה הָעֹשְׁק֣וֹת המעשקה העשקות וְעָֽשְׁקוּ֙ וְעֹשֵׁ֣ק וּבְעֹשְׁקֵ֣י ובעשקי ועשק ועשקו יַעֲשֹׁ֣ק יַעַשְׁקֻ֥נִי יעשק יעשקני לְעָשְׁקָ֑ם לְעָשְׁקָ֔ם לְעֹֽשְׁקָֽי׃ לַעֲשֹׁ֥ק לָעֲשׁוּקִ֗ים לעשוקים לעשק לעשקי׃ לעשקם עֲשַׁקְתָּ֖נוּ עֲשָׁקֽוֹ׃ עֲשׁוּקִ֛ים עֲשׁוּקִֽים׃ עָ֣שְׁקוּ עָ֣שַׁק עָשְׁק֖וּ עָשַׁ֙קְתִּי֙ עָשַׁ֥ק עָשָׁ֔ק עָשֻׁ֣ק עָשׁ֥וּק עָשׁ֧וּק עֹ֣שֵֽׁק עֹ֣שֵֽׁק־ עֹֽשְׁקֵיהֶם֙ עוֹשֵֽׁק׃ עוֹשֵׁ֑ק עושק עושק׃ עשוק עשוקים עשוקים׃ עשק עשק־ עשקו עשקו׃ עשקיהם עשקתי עשקתנו תַּעֲשֹׁ֑קוּ תַֽעֲשֹׁ֔קוּ תַעֲשֹׁ֗ק תַעֲשֹׁ֥ק תעשק תעשקו ‘ă·šā·qōw ‘ā·šaq ‘ā·šāq ‘ă·šaq·tā·nū ‘ā·šaq·tî ‘ā·šə·qū ‘ă·šū·qîm ‘ā·šuq ‘ā·šūq ‘āšaq ‘āšāq ‘ăšāqōw ‘ăšaqtānū ‘āšaqtî ‘āšəqū ‘āšuq ‘āšūq ‘ăšūqîm ‘ō·šə·qê·hem ‘ō·šêq ‘ō·šêq- ‘ō·wō·šêq ‘ōšêq ‘ōšêq- ‘ōšəqêhem ‘ōwōšêq aShak ashaKo ashakTanu aShakti Asheku aShuk ashuKim hā‘ōšəqōwṯ hā·‘ō·šə·qō·wṯ ham‘uššāqāh ham·‘uš·šā·qāh hamushshaKah haosheKot la‘ăšōq lā‘ăšūqîm la·‘ă·šōq lā·‘ă·šū·qîm laaShok laashuKim lə‘āšəqām lə‘ōšəqāy lə·‘ā·šə·qām lə·‘ō·šə·qāy leasheKam leOsheKai oShek oshekeiHem ṯa‘ăšōq ta‘ăšōqū ṯa‘ăšōqū ta·‘ă·šō·qū ṯa·‘ă·šō·qū ṯa·‘ă·šōq taaShok taaShoku ū·ḇə·‘ō·šə·qê ūḇə‘ōšəqê uveosheKei veasheKu veoShek wə‘āšəqū wə‘ōšêq wə·‘ā·šə·qū wə·‘ō·šêq ya‘ăšōq ya‘ašqunî ya·‘ă·šōq ya·‘aš·qu·nî yaashKuni yaaShok
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2023. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
עֵשֶׂק
Next Entry
עֵשֶׁק