corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.18.03.17
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #3049 - λογίζομαι

Transliteration
logízomai
Phonetics
log-id'-zom-ahee  
Word Origin
middle voice from (3056)
Parts of Speech
Verb
TDNT
4:284,536
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
 1. to reckon, count, compute, calculate, count over
  1. to take into account, to make an account of
   1. metaph. to pass to one's account, to impute
   2. a thing is reckoned as or to be something, i.e. as availing for or equivalent to something, as having the like force and weight
  2. to number among, reckon with
  3. to reckon or account
 2. to reckon inward, count up or weigh the reasons, to deliberate
 3. by reckoning up all the reasons, to gather or infer
  1. to consider, take into account, weigh, meditate on
  2. to suppose, deem, judge
  3. to determine, purpose, decide
This word deals with reality. If I "logizomai" or reckon that my bank book has in it, it has in it. Otherwise I am deceiving myself. This word refers to facts not suppositions.
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1961 ‑ הָיָה (haw‑yaw');  2803 ‑ חָשַׁב (khaw‑shab');  4487 ‑ מָנָה (maw‑naw');  7121 ‑ קָרָא (kaw‑raw');  7725 ‑ שׁוּב (shoob);  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (41) NAS (41) HCS (40)
Mark 2
Luke 1
Acts 1
Romans 19
1 Corinthians 3
2 Corinthians 7
Galatians 1
Philippians 2
2 Timothy 1
Hebrews 1
James 1
1 Peter 1
Mark 1
Luke 1
John 1
Acts 1
Romans 19
1 Corinthians 3
2 Corinthians 7
Galatians 1
Philippians 2
2 Timothy 1
Hebrews 1
James 1
1 Peter 1
Luke 1
John 1
Acts 1
Romans 19
1 Corinthians 3
2 Corinthians 8
Galatians 1
Philippians 2
2 Timothy 1
Hebrews 1
James 1
1 Peter 1
BYZ TIS TR
V-ADN 1
V-ADP-NSM 1
V-ADS-3S 2
V-AOO-3S 1
V-API-1P 1
V-API-3S 9
V-APN 2
V-FPI-3S 1
V-INI-1S 1
V-INI-3P 1
V-PNI-1P 1
V-PNI-1S 5
V-PNI-2S 1
V-PNI-3S 5
V-PNM-2P 2
V-PNM-3S 3
V-PNP-APM 1
V-PNP-DSM 1
V-PNP-NSM 1
V-PPN 1
V-ADN 1
V-ADS-3S 2
V-AOO-3S 1
V-API-1P 1
V-API-3S 8
V-APN 2
V-FPI-3S 1
V-INI-1S 1
V-PNI-1S 3
V-PNI-2P 1
V-PNI-3S 5
V-PNM-2P 2
V-PNM-3S 3
V-PNP-APM 1
V-PNP-DSM 1
V-PNP-NSM 1
V-PPN 1
V-ADN 1
V-ADP-NSM 1
V-ADS-3S 2
V-AOO-3S 1
V-API-1P 1
V-API-3S 9
V-APN 2
V-FPI-3S 1
V-INI-1S 1
V-INI-3P 1
V-PNI-1P 1
V-PNI-1S 5
V-PNI-2S 1
V-PNI-3S 5
V-PNM-2P 2
V-PNM-3S 3
V-PNP-APM 1
V-PNP-DSM 1
V-PNP-NSM 1
V-PPN 1
NA WH
V-APO-3S 1
V-FPI-3S 1
V-PMD-2P 1
V-ADN 1
V-ADP-NSM 1
V-ADS-3S 2
V-AOO-3S 1
V-API-1P 1
V-API-3S 8
V-APN 2
V-FPI-3S 1
V-INI-1S 1
V-PNI-1P 1
V-PNI-1S 6
V-PNI-2P 1
V-PNI-2S 1
V-PNI-3S 5
V-PNM-2P 2
V-PNM-3S 3
V-PNP-APM 1
V-PNP-DSM 1
V-PNP-NSM 1
V-PPN 1


Liddell-Scott-Jones Definitions

λογ-ίζομαι,

Att. fut. - ιοῦμαι Id. Ra. 1263, Th. 5.87, etc.: aor. ἐλογισάμην E. Or. 555, Th. 6.31, etc.: pf. λελόγισμαι Lys. 32.24,27, D. 28.12: Pass., v. infr. 111: (λόγος):

I

1. prop. of numerical calculation, count, reckon, οὐκ ἐπισταμένους λογίζεσθαι Hdt. 2.16; εὗρον λογιζόμενος Id. 7.28, cf. 194, etc.; in full, λ. ψήφοισι Id. 2.36; λόγισαι φαύλως, μὴ ψήφοις ἀλλ' ἀπὸ χειρός calculate roughly, not by rule, but off-hand, Ar. V. 656: c. acc. rei, λ. τοὺς τόκους calculate the interest, Id. Numbers 20:1-29; τρεῖς μνᾶς ἀναλώσας λογίσασθαι δώδεκα spend 3 minae and set down 12, Id. Pl. 381.

2. c. acc. et inf., reckon or calculate that.., λ. μύρια εἶναι [τὰ ἔτεα ] Hdt. 2.145; τὰς βλάβας, ἃς ἐλογίζεθ' αὑτῷ γεγενῆσθαι D. 21.176: without acc., Θηριππίδῃ μισθὸν ἀποδεδωκέναι λ. Id. 27.20.

3. λ. τινί τι set down to one's account, οὗτος.. τὸ ἥμισυ τούτοις.. λελόγισται Lys. 32.24, cf. 27; τἀνηλωμέν'.. οὐκ ἐλογιζόμην I did not charge them.., D. 18.113: metaph., τὰ παραπτώματα λ. τινί 2 Corinthians 5:19. audit the accounts of a person, c. dat., τοῖς ὑπευθύνοις Arist. Ath. 54.2; ταῖς ἀρχαῖς ib. 48.3.

II

1. without reference to numbers, take into account, calculate, consider, ταῦτα Hdt. 9.53, cf. S. Aj. 816, etc.; λ. τὰ ξυμφέροντα Th. 1.76; λ. τι πρός τινας with them, D. 5.24; also λ. περί τινος calculate, form calculations about.., Hdt. 2.22, X. Mem. 4.3.11.

2. c. acc. et inf., reckon, consider that.., τὸν ἕτερον [παῖδα] οὐκ εἶναί μοι λ. Hdt. 1.38; τὸν Πᾶνα τῶν ὀκτὼ θεῶν λ. εἶναι Id. 2.46; λ. ὅτι.. or ὡς.., X. HG 2.4.28, 6.4.6; ἐλογιζόμην πρὸς ἐμαυτὸν.., ὅτι.. And. 1.52, Pl. Revelation 21:1-27 d: c. acc. et part., Σμέρδιν μηκέτι ὑμῖν ἐόντα λογίζεσθε Hdt. 3.65: also with inf. omitted, reckon or account so and so, τὸν καθ' ἡμέραν βίον λογίζου σόν [εἶναι], τὰ δ' ἄλλα τῆς τύχης E. Alc. 789; πολὺν [εἶναι] τὸν κάτω χρόνον ib. 692; λογίζεταί τ' ἐκεῖνα πάνθ' ἁμαρτίας Ar. V. 745; μίαν ἄμφω τούτω τὼ ἡμέρα λ. count both days as one, X. Cyr. 1.2.11.

3. c. inf. also, count or reckon upon doing, calculate or expect that.., ἐπισιτιεῖσθαι ἐλογίζοντο Hdt. 7.176; ἐλογίζετο κατύπερθέ οἱ τὰ πρήγματα ἔσεσθαι Id. 8.136; λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἡλίῳ δύνοντι X. An. 2.2.13; λελογισμένοι.. εἰσὶν.. διαζῆν E. IA 922, cf. Or. 555 (dub. l.); τί λογίζομ'.. προσδοκῶν χάριν παρὰ γυναικὸς κομιεῖσθαι; Men. 564.

4. count upon, εἴ τις δύο ἢ καί τι πλείους ἡμέρας λ., μάταιός ἐστιν S. Tr. 944.

5. conclude by reasoning, infer that.., c. acc. et inf., Pl. Grg. 524b, X. Ages. 7.3; λ. ὅτι.. Id. HG 6.1.5, cf. Pl. Phd. 62e, al.

6. abs., τοὺς ἐπισταμένους λογίζεσθαι Archyt. 3; ὁ σπουδαῖος λελόγισται ἤδη has finished reasoning, Plot. 3.8.6, cf. 4.4.12.

III Pass., mostly aor. ἐλογίσθην and (less freq.) pf. λελόγισμαι, also in pres., part. λογιζόμενον Hdt. 3.95, freq. in later Gr., PPetr. 3p.340 (iii B. C.), Romans 4:5, etc.; χρήματα εἰς ἀργύριον λογισθέντα counted or calculated in silver, X. Cyr. 3.1.33; ὁπλῖται ἐλογίσθησαν οὐκ ἐλάττους δισμυρίων Id. HG 6.1.19; οὗτος λογισμὸς λογισθείς Pl. Ti. 34b; οὐδ' ἐξ ἑνὸς λόγου λελογισμένου Id. Phdr. 246c; τὸ λελογισμένον, = cross λογισμός, E. IA 386, Luc. Nigr.Prooem.

Thayer's Expanded Definition
 λογίζομαι; imperfect ἐλογιζόμην; 1aorist ἐλογισάμην; a deponent verb with 1aorist passive ἐλογίσθην and 1future passive λογισθήσομαι; in Biblical Greek also the present is used passively (in secular authors the present participle is once used Song of Solomon , in Herodotus 3,95; (cf. Veitch, under the word; Winer s Grammar, 259 (243); Buttmann, 52 (46))); (λόγος); the Sept. for חָשַׁב; (a favorite word with the apostle Paul, being used (exclusive of quotations) some 27 times in his Epistles, and only four times in the rest of the N. T.);

1. (rationes conferre) to reckon, count, compute, calculate, count over; hence,

a. to take into account, to make account of: τί τίνι, Romans 4:3,(4); metaphorically, to pass to one's account, to impute ( A. V. reckon): τί, 1 Corinthians 13:5; τίνι τί, 2 Timothy 4:16 ( A. V. lay to one's charge); τίνι διακιοσυνην, ἁμαρτίαν, Romans 4:6,(8 (yet here L marginal reading T Tr WH text read οὗ)); τά παραπτώματα, 2 Corinthians 5:19; in imitation of the Hebrew לְ נֶחֱשַׁב, λογίζεται τί (or τίς) εἰς τί (equivalent to εἰς τό or ὥστε εἶναι τί), "a thing is reckoned as or to be something, i. e. as availing for or equivalent to something, as having the like force and weight" (cf. Fritzsche on Romans , vol. i., p. 137; (cf. Winer s Grammar, § 29,3Note a.; 228 (214); Buttmann, § 131,7 Rem.)): Romans 2:26; Romans 9:8; εἰς οὐδέν, Acts 19:27; Isaiah 40:17; Daniel (( Theod. ὡς)) Daniel 4:32>; Wisdom of Solomon 3:17 Wisdom of Solomon 9:6; πίστις εἰς δικαιοσύνην, Romans 4:3,5, 9-11,22f, 24; Galatians 3:6; James 2:23; Genesis 15:6; Psalm 105:31 (Psalm 106:31>); 1 Maccabees 2:52.

b. equivalent to to number among, reckon with: τινα μετά τινων, Mark 15:28 (yet G T WH omit; Tr brackets the verse) and Luke 22:37, after Isaiah 53:12, where the Sept. ἐν τοῖς ἀνόμοις.

c. to reckon or account, and treat accordingly: τινα ὡς τί, Romans 8:36 from Psalm 43:23 (Psalm 44:23>); cf. Buttmann, 151 (132); ( Winer's Grammar, 602 (560)); ( Romans 6:11 followed by accusative with an infinitive, but G L omit; Tr brackets the infinitive; cf. Winer's Grammar, 321 (302)).

2. (in animo rationes conferre) to reckon inwardly, count up or weigh the reasons, to deliberate ( A. V. reason): πρός ἑαυτούς, one addressing himself to another, Mark 11:31 R G (πρός ἐμαυτόν, with myself, in my mind, Plato, Apology, p. 21d.).

3. by reckoning up all the reasons to gather or infer; i. e., a. to consider, take account, weigh, meditate on: τί, a thing, with a view to obtaining it, Philippians 4:8; followed by ὅτι, Hebrews 11:19; ( John 11:50 ( Rec. διαλογίζεσθε)); τοῦτο followed by ὅτι, 2 Corinthians 10:11.

b. to suppose, deem, judge: absolutely, 1 Corinthians 13:11; ὡς λογίζομαι, 1 Peter 5:12; τί, anything relative to the promotion of the gospel, 2 Corinthians 3:5; τί εἰς τινα (as respects one) ὑπέρ (τοῦ) etc. to think better of one than agrees with what etc. (`account of one above that which' etc.), 2 Corinthians 12:6; followed by ὅτι, Romans 8:18; τοῦτο followed by ὅτι, Romans 2:3; 2 Corinthians 10:7; followed by an infinitive belonging to the subject, 2 Corinthians 11:5; followed by an accusative with an infinitive, Romans 3:28; Romans 14:14; Philippians 3:13 (cf. Winer's Grammar, 321 (302)); τινα ὡς τινα, to hold ( A. V. 'count') one as, 2 Corinthians 10:2 (cf. Winer's Grammar, 602 (560)); with a preparatory οὕτως preceding, 1 Corinthians 4:1.

c. to determine, purpose, decide (cf. American 'calculate'), followed by an infinitive ( Euripides, Or. 555): 2 Corinthians 10:2. (Compare: ἀναλογίζομαι, διαλογίζομαι, παραλογίζομαι, συλλογίζομαι.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

λογίζομαι

(< λόγος ),

[in LXX chiefly for H2803;]

1. prop., of numerical calculation, to count, reckon: c. acc seq. μετά , Mark 15:23 (LXX) (Rec., R, mg.), Luke 22:37.

2. Metaph., without reference to numbers, by a reckoning of characteristics or reasons;

(a) to reckon, take into account: c. acc rei, 1 Corinthians 13:5; id. seq. dat. pers., Romans 4:3 (LXX), Romans 4:4; Romans 4:6; Romans 4:8 (LXX), 2 Corinthians 5:19, 2 Timothy 4:16; seq. εἰς (cf. Heb. ל H2803; Bl., § 33, 3), Acts 19:27, Romans 2:26; Romans 4:3; Romans 4:5; Romans 4:9-11; Romans 4:22-24; Romans 9:8 Galatians 3:6 (LXX), James 2:23 (LXX);

(b) to consider, calculate: c. acc rei, Philippians 4:8; seq. ὅτι , John 11:50, Hebrews 11:10; τοῦτο , ὅτι , 2 Corinthians 10:11; c. acc pers., c. inf., Romans 6:11; seq. ὡς , Romans 8:36 (LXX);

(c) to suppose, judge, deem: 1 Corinthians 13:11; ὡς , 1 Peter 5:12; οὕτως , 1 Corinthians 4:1; c. acc rei, 2 Corinthians 3:5; id. seq. εἰς , 2 Corinthians 12:6; ὅτι , Romans 8:18; τοῦτο , ὅτι , Romans 2:3, 2 Corinthians 10:7; c. inf., 2 Corinthians 11:5; acc et inf., Romans 3:28; Romans 14:14, Philippians 3:13; c. acc pers. seq. ὡς , 2 Corinthians 10:2;

(d) to purpose, decide: c. inf. (Eur., Or., 555), 2 Corinthians 10:2

(cf. ἀνα -, δια -, παρα -, συλ -λογίζομαι ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

λογίζομαι is common in the sense of ";reckon,"; ";put down to one’s account"; as in Romans 4:6 al., e.g. P Eleph 5.18 (B.C. 284–3) ἐλογισάμην πρὸς Ἑρμαγόραν ὑπὲρ τοῦ οἴνου. . ., P Par 62iv. 1 (c. B.C. 170) ἃ οὐ λογισθήσεται τοῖς τελώναις, P Oxy XII. 1434.8 (A.D. 107–8) τὰ ἀργυρικὰ καὶ σειτικὰ καθ (ήκοντα) [ἐν ]θάδε λογίζεται, ";the due amounts in money and corn are reckoned here,"; ib. III. 533.9 (ii/iii A.D.) αἱ πρόσοδοί μου. . . παρὰ τῷ ταμείῳ ἐ [ν π ]αραθέσει λογισθήτωσαν, ";let my revenues be placed on deposit at the storehouse"; (Edd.), P Flor II. 123.7 (A.D. 254) λογιζομένου αὐτῷ τοῦ μονοχώρου δραχμῶν δεκά -εξ, ";reckoning the wine to him at sixteen drachmae the monochore,"; P Oxy VII. 1056.5 (A.D. 360) τῆς ἀρταβῆς μίας λογισζομένης ἐκ δηναρίων μυριάδων ἑκατὸν ὀγδοήκοντα, ";a single artaba being reckoned at one hundred and eighty myriads of denarii."; ib. X. 1329 (A.D. 399) ἐπὶ τῷ με ταῦτά σοι λογίσασθαι, and OGIS 595.15 (ii/A.D.) τὰ γὰρ ἕτερα ἀναλώματα. . . ἑαυτοῖς ἐλογισάμεθα, ἵνα μὴ τὴν πόλιν βαρῶμεν. The verb is construed with εἰς, as in Acts 19:27, Romans 4:3, in P Fay .9 (A.D. 134) νυνεὶ δὲ συνλήβδ ̣[ην π ]ε ̣ρ ̣[ὶ πάν ]των ὁπωσο ̣υ ̣ͅν διδομένων [[. . . ]] ἢ λογιζομένων εἰς τὸ δημόσιον, ";I now give orders generally with regard to all payments actually made or credited to the government."; From this meaning of the verb comes the λογιστήριον, ";finance-office"; (see s.v. κατακλείω). The verb has the more general sense of ";number,"; ";class amongst,"; as in Luke 22:37 in a return of camels P Lond 328.8 (A.D. 163) (= II. p. 75) πώλου ἑνὸς λ ̣ο ̣γι ̣ζομένου νυνεὶ ἐν τελείοι ̣̓, ";one foal being now numbered among the full-grown (camels)."; Cf. also BGU IV. 1028.17 (ii/A.D.) αἱ δὲ λοιπ (αὶ) πρὸς ἡμίσιαν λογίζ (ονται), P Thead 8.18 (A.D. 306) διὰ τὸ τὰ προκίμενα ἐρύφιά τε καὶ αὐτὰ τέλεια λογείζ [εσθ ]αι ἐπὶ τῷ μεμισθωμένῳ, ";puisque les chevreaux de l’année précédente pourront être comptés comme adultes"; (Ed.), and the late P Giss I. 56.4 (vi/A.D.) ἐπ ̣ὶ δεκαετῆ χρ (όνον) λογιζόμε (νον) ἀπὸ καρπῶν τῶν νῦν ὄντων ἐν ἀγροῖς. Such a passage as OGIS 665.28 (A.D. 49) ἐὰν δέ τις δῶι ἢ ὡς δεδομένον λογίσηται κτλ. prepares us for the meaning ";think,"; ";consider,"; in ib. 763.67 (ii/B.C.) οἰκειοτάτην ἐλογιζόμην τὴν ἀνάθεσιν (τοῦ ἀνδριάντος) ἔσεσθαι ἐν ταύτηι (τῇ Μιλησίων πόλει) : cf. P Par 63.95 (B.C. 164) (= P Petr III. p. 26) τίς γὰρ οὕτως ἐστιν ἀνάλητος ἢ ἀ ̣λ ̣ι ̣τρὸς ἐν τῶι λογίζεσθαι; ";for who is so utterly wanting in reason and the capacity for making distinctions?"; (Mahaffy).

On the Pauline metaphorical use of λογίζομαι see Ramsay Luke, p. 286 f., and Griffith Thomas, Exp T xvii. p. 211 ff. For the form λογισθείη in 2 Timothy 4:16 see Moulton Gr. ii. p. 217. MGr λογιάζω, ";consider,"; ";think upon,"; λο (γ)αριάζω, ";reckon,"; ";value.";

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ελογίζετο ελογιζομην ελογιζόμην ἐλογιζόμην ελογίζοντο ελογισάμεθα ελογισάμην ελογίσαντο ελογίσατο ελογισθη ελογίσθη ἐλογίσθη ελογισθημεν ελογίσθημεν ἐλογίσθημεν ελογίσθης ελογίσθησαν ελογίσω λελογίσμεθα λελόγισται λογιείται λογιζεσθαι λογίζεσθαι λογιζεσθε λογίζεσθε λογιζεσθω λογιζέσθω λογιζεται λογίζεται λογιζη λογίζη λογίζῃ Λογιζομαι Λογίζομαι λογιζομεθα λογιζόμεθα λογιζόμενοι λογιζόμενοί λογιζόμενον λογιζομενος λογιζόμενος λογιζομενους λογιζομένους λογιζομενω λογιζομένω λογιζομένῳ λογιζομένων λογίζονται λογιή λογιούμαι λογιούνται λογισαμενος λογισάμενος λογισασθαι λογίσασθαί λογισάσθω λογίσησθε λογισηται λογίσηται λογισθειη λογισθείη λογισθηναι λογισθήναι λογισθῆναι λογισθήσεσθε λογισθησεται λογισθήσεται λογισθήσονται λογισώμεθα elogisthe elogisthē elogísthe elogísthē elogisthemen elogisthēmen elogísthemen elogísthēmen elogizomen elogizomēn elogizómen elogizómēn logisamenos logisámenos logisasthai logísasthaí logisetai logisētai logísetai logísētai logistheie logistheiē logistheíe logistheíē logisthenai logisthênai logisthēnai logisthē̂nai logisthesetai logisthēsetai logisthḗsetai logize logizē logízei logízēi logizesthai logízesthai logizesthe logízesthe logizestho logizesthō logizéstho logizésthō logizetai logízetai Logizomai Logízomai logizomeno logizomenō logizoménoi logizoménōi logizomenos logizómenos logizomenous logizoménous logizometha logizómetha

Lectionary Calendar
Saturday, March 17th, 2018
the Fourth Week of Lent
There are 15 days til Easter!
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
λογία
Next Entry
λογικός
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology