Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Commentaries

Calvin's Commentary on the Bible

1 Иоанна 3


стих 1

. а а а а я. ы , а , а ы , а а ь . ь ая а аь а а яь а , аы аь ы . ыь, ы аю я я а. аы а э ь ю , а а а аь ю. я , «а аа ю ь, ааь, ы . а а а , ю ? ю ь ь аа я ью а . ыаа я а , э ы ыа я, аы ы ааь , а аь. , а , ь аь а а а ь я, ы яаы . э а а а я , ы а я ю (Romans 12:1). , а а, ы а ы а а а а - а.

, я ы, ы я ь , ы , я а я а а а. ь а а а ы ы а ы. ь э а я а ы . ь ы ая а а а я, а а ь , а ь ю , а я я а а я а а . ы я я я ь ? а а ю . я ы ы ы а , а ю . ь ь а а ы я, юа , , а ь - , а а яь а а , а, а , ыаь.
а , а , ыь ы . а ь ь а . , а а аа я, а аь ю.

. , аааю а а . ы а ь я я , а ь а а а, , а , я я я я а. ы , а а я я я ья а ю ь, а . ья а , ы а а ь э а . ая э а , я, я ы ь, а ы, ь а а а. ь , а а . Я аа ы аа а . я , ы аы , а а а а а , а а а . э , а ы ы ы аа ь э , а а , , а я ы ы ы.

стих 2

ы ь . ь а ы я а ю . я ы аю а ь а , а а я я ьа а я аы . аа я а, ы а ь. ь а я а аа . , ы ы ыяа , а я я я ы ю я , а ы а а а а. а ь а а а я я я , аы ы, аю а , а а а ы а а ь. ы ь а а , ы ьа , аь аы а а я ю. а , а ы ь , ью ы ь.

а ь , , а я. а аь, э я : « « а. а , а « я а я ы , . а а , ы ь, ы , а ы я ы, ь а ь а а ю а а, а ы а а а , ь эа ая ь, я ая , ьа а я аы, аю я , ь , а ю ы аа а , ы а а а ю. ь а « а я а . а а Colossians 3:3, я: ь аа ыа . а я я , ь аа, а ы я ь а . а аа ь а, аь а я . а, аыа я а аы. ь я я а я. а я а я а ы: аь а ю а ь. , а ь - ь а, ью а .

а « аь аа ь ь ы, аю ю я. ь а , , а ы ь , аы ья я . а , а ы аыа ь я а аы я а, а э а а а а .

ы. а а. ь а ю а а ыь а ю. ы ы , ь а а а ы а , а а Philippians 3:21. а а ааь, ая ь а ы я , ы аа, а я аяя , аь, , а. а я, ы а ьа а . ь а а а ы , ы ая а аа. а я а. аю: ь , ы ы а. ь , ь аь ааья я а; а э , аа а , ю а . ы а , а, а а ю , а я я я. И я ь юя, я (Exodus 33:20): ь я аья ы. , яаю ю, а, а ю . а а . ь , ь а я я а , а я яю я , ы ю а. аа аа аь а а. ь а а ью ы а аа ! а , ы аь а , я я я.

Эа ы ь а ыа а а «а ( я а) ь. я а ью а а я а. а а (1 Corinthians 13:12), ь ы ь а ы а , аа ь . э я а я. : аа а я я я а , а ь, а , а ы ы ь. а я я аа я: ы а а ы ы, ь я ы (Exodus 33:23).

, ь, ы а а а , а а . , ы я , а а аья , аыа а а ь а , я , а а ь , а , а ы а ы . а а а а аы, ы яь а. а а ь а . ь а , ы , а ь, ыа , аы, ы ы я, ы а . , а ы ю, ы, ю а а, а а а (2 Corinthians 5:6). я а, а аа я а я я, ы , а ы а. а ы а а ы ь а, а я ыа ы.

ы а я ь. ы а , ь ь а я . а а ы а а а а , « а , . 22, я. , а , ь: а а а а а ь , а а . а аья, а ы ы, аяь , а ь а, я а я ь, .

стих 3

я , ю ю а . а юа , я а аь а , а ь а а а . ь я а а ы. а , ы а , а ю я а ы . а , ы а : я я а , ы а я а , а а эа а ю. ь а я а а я а , ы а , ы я ы.

стих 4

я аю . аа, ь а а ы ы , а а ь ь ы я, а ая , , а , а ю ью. а я ь а , а а ы ыаь -а аыа я а а а. ь а , ь ю ы ааю а а , , я аю а а а. я , а ы ьа ю : ь , ы , ь ы , а ь ь а .

а ая , яя а а а а. а , ы ь а ь а . а « - ааья а ьы, а а а а я а . , а , ая а аю , а аы а ы . ааь, а я я а а а ь а а. э а ы аа .
, « ь аа ь а - ь . « аа ь ьы я, а я , а ю я . аю а а ь , . ю , я ааю а а , аю я а а , я а , ы ы а. ь а , а , а, я ю .
э ы а ю : а ая ь , аа , а а . ы ь, ь а я а . юа , ю а я яю я а а , ь я яья , а я я а , а а ьы . , ы ааю я ь а . а а, я а ая я ь я , я а а.

стих 5

ы а , я я. аыа , ь аю я а а. я , ы яь а ; я э ы а . ы а . а , , а, а я . , я а а я я ы , а , аы я ь а аа , ь а , а а я , ь а а я а , ая я а ь ы я . а я я аь а . а а а: , а ь, аю а я ьы. а а я , ы а ь а а. э я я ю а .

В а. ь ь а а, . а ы ю , а, ю а а, ыь а. а юа , ыаю . ь а а , а яь ю ю, ая а . юа я , а ь а « ь. я а а , ь , ю а ь а а а аа . а, ыь, ы ю , а э , ы ы . , ь , ь ыа а , а . ю аю ааю , ь, я, а ы а , я я а .

я, « а , ь , а ааю ью , ааю я , , , ая, ааю я а (Romans 7:19) а ь аь, аю , я. аыа ю « ыаю , ь ы а я ю, а яь ы ы.

стих 6

я аю . ыаю а я а , аая а яь, я а а аь а а а а. ыа а ы а, а , я я а. а , я , , а ы а а ь . а а ы ы а, ь а , яю а а. а а , ь а я , а а.

стих 7

а а . , а а я ы а . а я ь а, а ы. а ы : ь а а ыь а ы , ь а ь э я яю я а . а а а , Galatians 5:25: ы , аь ы. аа ы, ю ы ю а ь, я а , , яы аа ы а аю я а .

стих 8

а . ь а « аь я а. а ы ю : а, ю я а , а, а. а ы я яю я аа ья а. а а а а яь, ь ь аю я а ы ю . а а я а , ь , а , а ья а а ю а. а а, а - , а ы, я яю я а ы ы а . ь а ья , яя а , аы ы а : ь ыь ы. а, а а ь а, ью а я ааы.

а а я ааь а ы ааа. ы а , ья , а ю, -а а я. ы а , э , а , ы ь а ь, ыа я , а а я я а я. а , а , аыая ы а, а ья а, ы а а а , я а . ааь, ы а яю я ы, а ы я аа , а ь а а ю а ь а ю .

ааа а . а а ь а, аыая а , а я а , а ь, а а ья а , аыа , ь, ы. а ы : а аь ья . юа , , ы , я яю я а а яю я. а , аа , ь а , я я я ью, ы а, аа : аа ы . а а ьа а ы. В я ааа. , а а а ы а, ья а а - , а аа ыь. ы ью . ь а ааь ь , ья а а я а, э а аа а аяь юя я.

я - я я ы . аа , я я я , а я ь ы а . юа аь а ы а: , а , ья а а а - а а аь . ь а, я я ю , аа ья а, . э я я а а . ю , аа , ы а а, я я я ы ы . а ь а а , ь а , я а ь, ыаь . , ы я , а ь « ь. а а ью ы я а, , э а ая я ь , аа я ь ь а .

а а ааы а я э ь , аая, ю э а ы а ь ю. а э ы ааа ы. , я , аыаю, а ь а ь. а а а ь аю а ю, а ы я я.
, ы а « а . ь , а а . я , а а я а а, а а ыаю ь а . а а ь , а я а а а ь . юа я : ааь ь. ь ь , ь ыа ы а ы. а ы ы а я , а а а а а : ь я , ы а я. э , ы а, а а , ая ю ь. э а а . а аа а а ы а ьы а я, ь я . а а я а, а а. : ю а ь а ы а ыа , а яю яю а аь.

стих 9

ь. ь а а я ы . я ая я , а я а а ы, а а ы а ю ь . э а я а . аю, ая я аь а, а , ааю а а, а я а а а а. юа ы я а , ь ы ь я а а а, ю а а ь. ю а аь а ь , ы ы аь а, э а а я. а . ь , ы ь. а я а ь ы, ью а а а а . э а я, а , я я я а, ыь ь а ь . ь , а я а аь а, ы а я. аь э , а ь , ь а а , ы ая я : а а ю а аь а а а , ю а я а ю ь. а ааь а а - , ю аь ья, аь: а а а яю я , аы я яья а .

а , ь а , ы ы я а а . я, а а а ая я ая я. э а. я а . ь ая а а ь ы а я, , ы а аа , а а ы . , ь ю а ы а, , ы а аа . а ь ьа . аь, ю а аю. а а, аю а а а, аю аья ы , ь аю я ь . а а а я а аа, ь , а яы , ыаю я юя а, а а .
ь а : - , а а- ь а а ? а а а, а я, аю а ю ь. , а а , я а а, ы а я а а , яя я ья а а. ь , а 50 а ь . юа , а ы . я аюь , я, ы а а ы, ы, ая я ю . аю: ья а, а а я а я, а а а а. а , а а аа ь, а я а , а ья . ь , ааа ыа я ь а ы а а, , ь я я , а ы а а я ыы ь, а я . , а ь ьы а, я а .

ы аа я а а а ы, а я ю а а . э , а а а. ь а , а а а а я. ю я ы , ы э я ь ю , ь а а а ь а. я, ы ы я а а а, а а а. а а , яю , , ая, ыь а, а . ы ь а а ая. аыа ю ь, , а аа а (Jeremiah 31:33), а а а а ы а .

стих 10

аю я а. ы а аа : я а а а аю , аыа э я а ью. э а а ья а. а , а , а ь я ы, а ь а. ь ааь, а я яю я ьа ы я.

аю а ы. аь а аь а я я а а а . аь а ь , а а яья а ь а я, а ь я ая ь. я а ь э , я, а а, ю ьа а , ь я , а ью я ь а а , ыаыаю . а , я а ь а, а , ыа . а , ь я ь ы я я.

юя аа . а а . э а ю а а ю . ь юа ь а ю а . э а ая аа а а а я я. , я аь , ю аья а ю а яая а ь. а а а . ь а а ая ю ь юь , а а а а я ю , а ю ь а . а , а , я а ь я я я аья а ы, а ь а я а ью. а э а , я, ю ы «а ы а ааа. Э а ааь, а а ааья ю - ы.

стих 12

а, а а . , а а а а. ы я ья а а а ь, а ы а я а ью. а а аа а а. , э ю ю , ь а а юа : « ь, а а . а а аь. ь ю а а аю я а а , ая я ь а ы а, , ая я я , аю, а ы ы . , а а ю а я а. а я , а я . а , а ь а а ь, а ы а а ю . а , ья а а, ая а ь, , а ь а а. ь , я ы : ю ь аья я я ю , а я а ы. ь , а а а а а аа ь а я .

я , а ы а аа , а ы ы, а ы ааь я ю ю ы ь: а, а , а ь аыа ы . а а а ы а я, аы ы а ь ь а ю а ь а.

стих 14

ы а . ь а ы ы а а а а а ь ю . а ь а а ь. юа : ы а ы, ю аь , а ы, а . я а ья . а , а, ы я а ь, ь . а , а , я, а я ю , , а а ь. , юя аь , а я я ь. ь а а а ь а я, , , ь ю ь а ы я а, а а я я я а ы а я. а а а а а , а а . ь аь ю ь , яы , юа а , , я яю я ью, а , ю аь . ы ы ы ы ь юа, ь а я ю , ю ь я а ью.

ьы ы ы : ю ь я а аа ью, а ь а аа а а. ь. я а а я а а а , а , а а аья а . а , а ы а а а я , ы , а. , ы а я, ая я , ь а я. а ы а , ь я ь , а а ь а а аья я . а ы. а а аа а , а яья а - а я. а а а ь а аь .

стих 15

а. аы ь ь а ю , а аыа , ь а ьа а ь аа а. , а я ы . ы ы я ь а а а . , а я яю я , а я аь . ыа я , , а , . ь , ы а , ы а . а , - а я а я а ы а , а а а , а а ы я. ь , а ы а ь а , , ы ы а а - ы, ы а я я я а .

а , а аыа а , я а ь . аы а ю ю ь. ь ю , аяь « , а аю я . ? а а а ы ью, я . , аы ь ыа я ь ь ь , а я яь а ы я а ы .

стих 16

а ы . ь а аыа , а а эа ая ю ь. ы ы а ы а ь , а я ы. а ю а аыа а а . , ая , а ь а аы, ь ь а ю . а а ья а ю . ю : аа ю ь аыа я , ы, аая ю ь я, ю ь а аь , аы а ы, а аы , а аь .

, ы я . а я а аа ю. я а аь а, а а аь а. ь , а а а а юа я , ы ь аьы , я я , ю , я ю аья ы . э э а ааь ю : а я ю , а . а (а я ) а а ю ь ы , ы аь а а ю . ь а а , , ы ая . а , ы а а я ы я ы а, ы ы ь, - ы, , а .
а ь : аа ь аа а . аа ь я , аа ь а а ааа . а , я а , , а ы ь ьа . ь , ы аа ь а ыааь ы .

стих 17

а . ь а ы яа я ю , аю ы а, а ы ы аь а я . я, а я, а а а ь ь ь . ь , ь а , , , аыа я ь аь а а, ааь а ю ь. а , а а а а ю , ы а ь а я а а . , а , а а ая а юю а ь ь, аыа , а а ая а, а ю а яь.

а, ю : аь ю ь , аыа э я а, а ая ь. а : а ь а а , а ь яа аь аья, ь а а а ь а яья ю . ь : а ыаь а , ь а ы, аяь , ь , а а , аы ыа а а. : аая а ь ь, аяτ συμπαθε α, а . а ь ы, , а , а ь аь а а а а . а а ыаь аья ю . э а, а ы ыыа а ы а, аая ю а .

ю ь я. ь ь ю аья. а аыа э ю ь ? аья ю а: ю ь а ь а ю ь аья. И , ая а ю ь ю а а , аы а аа ь а ю . , а я Psalms 15:2: аа ы; яы, ы а , а .

стих 18

а ю ь . а я я а. ы ю ь яы . , ь ю а э ю ь, а а , ыая я а . я а аы а ь , я, а ыь ь а. а а аь а: аь ю яы , аыаь а , ь аая ю ь а.

стих 19

а . « а а ь ь ы , яя я ы . ы ю , а юа ь , ы а, ы ь а. : а а а ыа а я. а ь: ю ы а , а . а аь, а аь ь а . ь , ы а , я я я ь , ь , а а а а а а а ы . ю ы а а ы а , а ы а . а, ю ь э а я а я я ы, а а , а ы а а я.

а : « а а а а ? Э а , ы . , а ь а , ы ь а , а , ы а , а ь я а я я я а ю . а а ья яь, ааь а . ь, ая , а ы, , ая ь а ь а, а а ю . я ю ь яь ы, ья ы ь юа, я я а аь а ы а.

стих 20

а а . ь а аыа , а а ю а я а , ь а . ь а а а я ы ы , , , а я. юа , а .

аыа а ь а а, я . ь , ы, а ь . э а : я я аю а ю, а ыаюь (1 Corinthians 4:4). а , а я , а ы я , а -а я , а ы аа а . а, а ааь ю : , а а ая ь, а я аь . юа я юая аа: . а я , ы ы ь а ы, а ю а ы ы ю ? а , а а а аь а: , ая , ы а а. ь а аь ю а а, аыаю а . ь ы я : ь а а а , яь ь , ья ь а.

ь а . , ааа ю ы а , ь ю ы я аа я аа (а а ) . а , ы ы ь я , а ая ы , , ья ы а , аю а. ь . ы а аю я , а, а ы ю, а а. ь , ь ь ь а а . а ь , ю ы а ыыа а , ыыая а а а а ь а. я а : а я а, , ы а . ь а , ы ы , аю ы ы, ая я а .

стих 21

а а а.Я я , аа я а ы я а. а ы а аь ы ь, ь, а а (Proverbs 16:2) а а а. ы а аю а ья ю а. а, а а а ю ы : ы ь а а а , а, аая а , ь а ыа а. ы а а а , , аю я а а аь, а ыа я ь а я (Esther 3:12). ы, а а а , аы ь аа аь . э я а а а я. а аыа а а я, а я , ъ а , , я яяь , , ью .

ь а ьая ь. а я, я а я а я а. а а а, ы а ? аю: а ы а аю я, а, аю . ааь -а ы , аы а а ю а . а аю , аю а . я а ы , ю а . ь, ь ы ы аа я, а ь, ь юая , а я я а аю яья а а . , э а , аю а а ы ы а а, ы . а я ю , ь а ы аю я а .

стих 22

, . ь а а а ыа а яаы, а , а аа, ая ь а ю, ь, а ыаь ь , я а ь ю а. ь . ая а а а я ю : ы а ы. , а , ы ы а ьы. а , ь а а ыа ь я , аы ыа ь аь , ая. , ы , а аь а а я а а . а, ы аь а а, аю а ь я а . а, ю а ю я а а ь а я, ь аяь а . ь а а ю ь , а , аы ь ь , а , а а . аы а , ыаю ы а .

я : « юа а , а , а а а а а. а а а ь а , а а а ья яь ы. ааья ы, , я , ь , , ыааю ю. ь я , ъ , ю ы а яю а а ы. , - ааь: а а а я . юа , а а.

стих 23

а ь . а а а . а : аа а а ь а, а а , а а ая а ая ю ь. я а а а а ь ь ю ь, а э а . ю а , ю а.

ы ааю э а ы ы я . а ья а я а а ю, а а а . , а а а а я ы ю а , а а , э ю а юа я ю , ы я, аья а э . Я ь а , ь ь , а а а ю аю а ыаь а. ь ь а . а ь аыа , а а аа а а аь ю ь , ы . ы а а : а, ая а , а а ы .
ы юаь а , а а яь, а . а я ю , я , а ы я . а, «а ь ь . , э ы ьа а . а я , я а , я , а юа я а . а, а а а аья а ь а я. ь а ыа а а - ы я , , , а , а ь , . аь э , э а а я . я аыа а ь а ь . аа я , ь я а ь ю ь аья, я ю , а э (а я аа ) , а ая ю ь, ая ь ю , ь а .

я ыа .  я ыа а . ы э ь . ь а а , а аь а. э ыа я а ю ь: а ь я я я ь а, аюая а а , а а . юа ы : ы я. Э а Romans 10:14. ь, а а юа а а. а а, а ю ы а а я. , а ь ы , а а я ь ь а я.

стих 24

ая а . а аа а : аа яь я я я а, а ы а а ю . , яь эа а а я ю , а, ы а, ааья а . а я аа ь а аа : ыа а ь а, а а а . , ы ы, ью ыаыа ь. юа а ю ь: ыаю ы ь , юа а .

а, а а : « а , ю « , аыая ь а , а , « « . , ыаь а я ы а. я э а я а а а (Romans 8:15), , ь а , ы , ы : « а, !, ы а я а . а а ы , ю а а а а а. а ь , аю а . , а а а , э , ы . ь а ь , . э а : а ы я , а я а ью. , а : юы а ы а аю а а а, э а я а а , а я а а .

Copyright Statement
These files are public domain.
Bibliographical Information
Calvin, John. "Commentary on 1 John 3". "Calvin's Commentary on the Bible". https://www.studylight.org/commentaries/rus/cal/1-john-3.html. 1840-57.