Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2296 - θαυμάζω

Transliteration
thaumázō
Phonetics
thou-mad'-zo
Origin
from (G2295)
Parts of Speech
Verb
TDNT
3:27,316
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
θαῦμα
 
Next Entry
θαυμάσιος
Definition   
Thayer's
  1. to wonder, wonder at, marvel
  2. to be wondered at, to be had in admiration
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1921 ‑ הָדַר (haw‑dar');  2904 ‑ טוּל (tool);  3235 ‑ יָמַר (yaw‑mar');  3655 ‑ כָּנָה (kaw‑naw');  4911 ‑ מָשַׁל (maw‑shal');  5137 ‑ נָזָה (naw‑zaw');  5162 ‑ נָחַם (naw‑kham');  5375 ‑ נָסָה (naw‑saw', naw‑saw');  7688 ‑ שָׁגַח (shaw‑gakh');  8074 ‑ שָׁמֵם (shaw‑mame');  8159 ‑ שָׁעָה (shaw‑aw');  8392 ‑ בֵּבָה (tay‑baw');  8539 ‑ תָּמַהּ (taw‑mah');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (46)
Matthew 8
Mark 6
Luke 12
John 7
Acts 5
Galatians 1
2 Thessalonians 1
1 John 1
Jude 1
Revelation 4
NAS (45)
Matthew 7
Mark 4
Luke 14
John 6
Acts 5
Galatians 2
2 Thessalonians 1
1 John 1
Jude 1
Revelation 4
HCS (44)
Matthew 7
Mark 5
Luke 13
John 6
Acts 5
Galatians 1
2 Thessalonians 1
1 John 1
Jude 1
Revelation 4
BSB (44)
Matthew 7
Mark 5
Luke 13
John 6
Acts 5
Galatians 1
2 Thessalonians 1
1 John 1
Jude 1
Revelation 4
ESV (37)
Matthew 6
Mark 4
Luke 10
John 6
Acts 4
Galatians 1
2 Thessalonians 1
1 John 1
Revelation 4
WEB (47)
Matthew 8
Mark 6
Luke 12
John 7
Acts 5
Galatians 1
2 Thessalonians 1
1 John 1
Jude 2
Revelation 4
Liddell-Scott-Jones Definitions

θαυμ-άζω,

Ion. θωμ-, Att. fut. θαυμάσομαι A. Pr. 476, E. Alc. 157, Pl. Prm. 129c, θαυμάσσομαι Il. 18.467; also θαυμάσω Hp. Nat.Puer. 29, Plu. 2.823f, etc. (in X. Cyr. 5.2.12 θαυμάζουσι is restored for -σουσι, θαυμάσετε is v.l. for -σαιτε, Id. HG 5.1.14): aor. ἐθαύμασα A. Th. 772 (lyr.), etc., θαύμασα h.Merc. 414: pf. τεθαύμακα X. Mem. 1.4.2, etc.: Med., Gal. Med. Ph 2 (v.l.), Ael. VH 12.30: aor. 1 ἐθαυμασάμην v.l. in Aesop. 92; οὐκ ἂν θαυμας ώμεθα (leg. -σαίμεθα) Procl. in Prm. p.750S.; θαυμάσαιτο v.l. in J. BJ 3.5.1: Pass., fut. -ασθήσομαι Isoc. 6.105, Th. 2.41: aor. ἐθαυμάσθην Id. 6.12: pf. τεθαύμασμαι Plb. 4.82.1.

1 abs., wonder, marvel, Il. 24.394, Pl. Hp.Ma. 282e, etc.

2. c. acc., marvel at, Il. 24.631, etc.; πτόλεμόν τε μάχην τε 13.11; τύχη θαυμάσαι μὲν ἀξία S. OT 777, cf. OC 1152, El. 393: Pass., ὡς τέρας θ. Hdt. 4.28; μὴ παρὼν -άζεται I wonder why he is not present, S. OT 289. honour, admire, worship, once in Hom. (but cf. θαυμαίνω), οὔτε τι θαυμάζειν.. οὔτ' ἀγάασθαι Od. 16.203; freq. later, as Hdt. 3.80, A. Th. 772 (lyr.), S. Aj. 1093, etc.; θ. τύμβον πατρός E. El. 519; μηδὲ τὸν πλοῦτον μηδὲ τὴν δόξαν τὴν τούτων θαυμάζετε, ἀλλ' ὑμᾶς αὐτούς D. 21.210; μηδὲν θ., Lat. nil admirari, Plu. 2.44b; technically, of the attendance of small birds on the owl, Arist. HA 609a15; θ. πρόσωπον to show respect to a person, i.e. comply with their request, LXX Genesis 19:21; θ. τινά τινος for a thing, Th. 6.36; θ. τινὰ ἐπὶ σοφίᾳ Pl. Tht. 161c, X. Mem. 1.4.2; ἀπὸ τοῦ σώματος τὸν νεανίσκον Plu. Romans 7:1-25 : Pass., to be admired, Hdt. 7.204; ὑπό τινος Id. 3.82; ἔν τινι Th. 2.39; τῶν προγεγενημένων μᾶλλον -θησόμεθα Isoc. 6.105; τοὺς ὁμοίως τεθαυμασμένους [ποιητάς ] Phld. Po. 5.31; διά τι Isoc. 4.59: c. gen., τῆς ῥώμης Philostr. VA 7.42; χάρις δ' ἀφ' ἡμῶν ὀλομένων -άζεται A. Th. 703; τὰ εἰκότα θ. to receive proper marks of respect, Th. 1.38; θ. τινί Id. 7.63. say with astonishment, ἵνα μηδεὶς.. εἶτα τότ' οὐκ ἔλεγες ταῦτα.. ; θαυμάζῃ D. 19.25.

3. c. gen., wonder at, marvel at, τούτου (cj. for τοῦτο) Lys. 7.23: c. part., ὃ δ' ἐθαύμασά σου λέγοντος Pl. Prt. 329c, cf. Cri. 50c; θ. τῶν προθέντων αὖθις λέγειν Th. 3.38; θ. τί τινος to wonder at a thing in a person, E. Hipp. 1041; ὃ θ. τοῦ ἑταίρου Pl. Tht. 161b, cf. R. 376a: c. dupl. gen., θ. τούτου τῆς διανοίας Lys. 3.44: these phrases are used in Att. as a civil mode of expressing dissent.

4. rarely c. dat. rei, to wonder at, Th. 4.85.

5. folld. by Preps., τὰ -όμενα περί τινος Pl. Ti. 80c; θ. περί τινος τί τῇ τέχνῃ συμβάλλεται Sosip. 1.37; ἐπί σου θαυμάζω, πῶς δύνῃ.. Plb. 23.5.12; θαυμάσονται ἐπ' αὐτῇ LXX Leviticus 26:32.

6. freq. folld. by an interrog. sentence, θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη Il. 2.320; θ. ὅστις ἔσται ὁ ἀντερῶν Th. 3.38; θαυμάζοντες τί ἔσοιτο ἡ πολιτεία X. HG 2.3.17; θ. ὡς οὔπω πάρεισιν Th. 1.90, cf. X. Cyr. 1.4.20, etc.; θ. ὅτι I wonder at the fact that.., Pl. R. 489a; πολλάκις τεθαύμακα ὅπως.. Com.Adesp. 22.46D.; but more commonly, θ. εἰ.. I wonder if.., as a more polite way of saying I wonder that.., Hdt. 1.155, S. OC 1140, Pl. Phd. 97a; ἐὰν.. λέγω, μηδὲν θαυμάσῃς Id. Smp. 215a; ὃ καὶ θαυμάζω, εἰ.. D. 19.86; θαύμαζον ἀκούων, εἰ σὺ μὴ εἴης.., Lat. mirum ni.., Ar. Pax 1292 (hex.). This construction is freq. combined with one or other of the foregoing. c. acc., θαύμαζ' Ἀχιλῆα, ὅσσος ἔην οἷός τε Il. 24.629; Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε they marvelled at Telemachus, that he spake so boldly, Od. 1.382; τὸ δὲ θαυμάζεσκον (Ion. impf.), ὡς.. 19.229; θ. σοῦ γλῶσσαν, ὡς θρασύστομος A. Ag. 1399, etc.: sts. without a connective, ἀλλὰ τὸ θαυμάζω· ἴδον.. Od. 4.655; σοῦ.. θαυμάσας ἔχω τόδε· χρῆν γὰρ.. S. Ph. 1362: sts. c. inf., θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον, αἰχμητὴν ἔμεναι Il. 5.601. c. gen., θ. τινός, ἥντινα γνώμην ἔχων κτλ. Antipho 1.5; θ. τῶν.. ἐχόντων ὅπως οὐ λέγουσιν Isoc. 3.3; θ. αὐτοῦ τί τολμήσει λέγειν D. 24.66; θαυμάζω τινὸς ὅτι.. Isoc. 4.1; θ. τῶν δυναστευόντων εἰ ἡγοῦνται I wonder at men in power supposing, ib.170; ὑμῶν θ. εἰ μὴ βοηθήσετε X. HG 2.3.53; also θ. αὐτοῦ.. τοῦτο, ὡς.. Pl. Phd. 89a.

7. c. acc. et inf., πενθεῖν οὔ σε θ. E. Med. 268, cf. Alc. 1130: after a gen., θαυμάζω δέ σου.. κυρεῖν λέγουσαν A. Ag. 1199.

Thayer's Expanded Definition

θαυμάζω; imperfect ἐθαύμαζον; future θαυμάσομαι (Revelation 17:8 R G T Tr, a form far more common in the best Greek writings also than θαυμάσω; cf. Krüger, § 40, under the word; Kühner, § 343, under the word; (Veitch, under the word)); 1 aorist ἐθαύμασα; 1 aorist passive ἐθαυμασθην in a middle sense (Revelation 13:3 Rst L Tr text); also 1 future passive, in the sense of the middle, θαυμασθήσομαι (Revelation 17:8 L WH; but the very few examples of the middle use in secular authors are doubtful; cf. Stephanus, Thesaurus iv., p. 259f; (yet see Veitch, under the word)); to wonder, wonder at, marvel: absolutely, Matthew 8:10, 27; Matthew 9:8 Rec., ; ; Mark 5:20; Mark 6:51 (Rec.; L brackets Tr marginal reading brackets); Mark 15:5; Luke 1:21 (see below),; ; John 5:20; John 7:15; Acts 2:7; Acts 4:13; Acts 13:41; Revelation 17:7f; with the accusative of the person Luke 7:9; with the accusative of the thing, Luke 24:12 (T omits; L Tr brackets; WH reject the verse (see πρός, I. 1 a. at the beginning and 2 b.)); John 5:28; Acts 7:31; θαῦμα μέγα (see θαῦμα, 2), Revelation 17:6; πρόσωπον, to admire, pay regard to, one's external appearance, i. e. to be influenced by partiality, Jude 1:16 (the Sept. for פָּנִים נָשָׂא, Deuteronomy 10:17; Job 13:10; Proverbs 18:5; Isaiah 9:14, etc.); followed by διά τί, Mark 6:6; John 7:21 where διά τοῦτο (omitted by Tdf.) is to be joined to Mark 7:21 (so G L Tr marginal reading; cf. Meyer (edited by Weiss) at the passage; Winers Grammar, § 7, 3) (Isocrates, p. 52 d.; Aelian v. h. 12, 6; 14, 36); (followed by ἐν with the dative of object, according to the construction adopted by some in Luke 1:21, ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ... αὐτόν, at his tarrying; cf. Winers Grammar, § 33, b.; Buttmann, 264 (227); 185 (160f); Sir. 11:19 (21); evang. Thom. 15, 2; but see above); followed by ἐπί with the dative of person Mark 12:17 (R G L Tr); by ἐπί with the dative of the thing, Luke 2:33; Luke 4:22; Luke 9:43; Luke 20:26; (Acts 3:12) (Xenophon, Plato, Thucydides, others; the Sept.); περί τίνος, Luke 2:18; by a pregnant construction (cf. Buttmann, 185 (161)) ἐθαύμασεν γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου, followed the beast in wonder, Revelation 13:3 (cf. Buttmann, 59 (52)); followed by ὅτι, to marvel that, etc., Luke 11:38; John 3:7; John 4:27; Galatians 1:6; by εἰ (see εἰ, I. 4), Mark 15:44; 1 John 3:13. Passive to be wondered at, to be had in admiration (Sir. 38:3; Wis. 8:11; 4 Macc. 18:3), followed by ἐν with the dative of the person whose lot and condition gives matter for wondering at another, 2 Thessalonians 1:10; ἐν with the dative of the thing, Isaiah 61:6. (Compare: ἐκθαυμάζω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

θαυμάζω ,

[in LXX for H5375, etc.;]

to marvel, wonder, wonder at: absol., Matthew 8:10; Matthew 8:27; Matthew 9:33; Matthew 15:31; Matthew 21:20; Matthew 22:22; Matthew 27:14, Mark 5:20; Mark 15:5, Luke 1:21 (R, txt.; ICC, in l, but v. infr.), Luke 1:63; Luke 8:25; Luke 11:14; Luke 24:41, John 5:20; John 7:15, Acts 2:7; Acts 4:13; Acts 13:41, Revelation 17:7-8; c. acc pers., Luke 7:9; c. acc rei, Luke 24:12 (WH, R, mg. om.), John 5:28, Acts 7:31; θαῦμα μέγα , Revelation 17:6; πρόσωπον (LXX for H6440 H5375, Deuteronomy 10:17, al.), Judges 1:16; seq. διά , c. acc, Mark 6:6, John 7:21; seq. ἐν , c. dat. obj., Luke 1:21 (? R, mg., but v. supr); seq. ἐπί , c. dat. rei, Luke 2:33; Luke 4:22; Luke 9:43; Luke 20:26, Acts 3:12; περί , Luke 2:18; ὀπίσω , Revelation 13:3; ὅτι , Luke 11:38, John 3:7; John 4:27, Galatians 1:6; εἰ , Mark 15:44, 1 John 3:13. Pass. (Sirach 38:3, Wisdom of Solomon 8:11): seq. ἐν , c. dat. pers., 2 Thessalonians 1:10 (cf. ἐκ -θαυμάζω ).†

**† ἐκ -θαυμάζω ,

[in LXX: Sirach 27:23; Sirach 43:18, 4 Maccabees 17:17 *;]

strengthened form of θαυμ -; to wonder greatly: Mark 12:17.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For exx. of this verb denoting incredulous surprise, as in John 3:7 al., see P Oxy III. 471.3 (ii.A.D.) π ]ροσθήσω τι κύριε περ [ὶ οὗ ] (cf. Luke 2:18) θαυμάσεις οἶμαι καὶ ἀπι [στήσ ]εις, ";I will add a fact, my lord, which will, I expect, excite your wonder and disbelief"; (Edd.), ib. I. 123.5 (iii/iv A.D.) πάνυ θαυμάζω, υἱέ μου, μέχρις σήμερον γράμματά σου οὐκ ἔλαβον, ";I have been much surprised, my son, at not receiving hitherto a letter from you"; (Edd.). For the astonishment of admiratio cf. P Giss I. 47.5 (time of Hadrian) ὡς καὶ [ ]πὸ πα ̣ντων τῶν ἰδόντων θαυμασθῆναι, with reference to certain goods that had been purchased, and from the inscrr. Preisigke 1799 (from the walls of the Kings’ graves at Thebes) Βησᾶς ἰδὼν ἐθαύμασα, ib. 1802 Πύρος ἐθαύμασα, al. For θαυμάζω followed by εἰ, as in Mark 15:44 (cf. 1 John 3:13), see P Hib I. 159 (c. B.C. 265) θαυμάζω οὖν εἰ πιστεύεις (so after ἀπιστεύσας in P Oxy II. 237v. 5—A.D. 186), and by πῶς, P Oxy I. 113.20 (ii/A.D.) θαυμάζω πῶς οὐκ ἐδικαίωσας, ";I wonder that you did not see your way"; (Edd.), P Ryl II. 235.6 (ii/A.D.) ἐθ ̣[αύ ]μασε (l. ασα) δὲ πῶς. . οὐκ ἐδήλωσάς μοι περὶ τῆς εὐρωστίας σου, ";I was surprised that you did not inform me of your good health"; (Edd.), BGU IV. 1041.12 (ii/A.D.) θαυμάζω [ουν ] πῶς οὐκ ἔγραψάς μ [οι ἐπι ]στολήν. MGr θαυμάζω, θαυμάζομαι, θιαμάζω, θαμαστῶ.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εθαύμαζε ἐθαύμαζεν εθαυμαζον εθαύμαζον ἐθαύμαζον εθαυμασα εθαύμασα εθαύμασά ἐθαύμασα εθαυμασαν εθαύμασαν ἐθαύμασαν εθαυμασας εθαύμασας ἐθαύμασας εθαύμασε εθαυμασεν εθαύμασεν ἐθαύμασεν εθαυμασθη ἐθαυμάσθη εξεθαυμαζον ἐξεθαύμαζον θαυμάζει θαυμαζειν θαυμάζειν θαυμαζετε θαυμάζετε θαυμαζητε θαυμάζητε θαυμάζοντας θαυμαζοντες θαυμάζοντες θαυμαζοντων θαυμαζόντων Θαυμαζω Θαυμάζω θαυμαζων θαυμάζων θαυμασαι θαυμάσαι θαυμασαντες θαυμάσαντες θαυμασατε θαυμάσατε θαυμάσει θαυμάσετε θαύμασετε θαυμασης θαυμάσης θαυμάσῃς θαυμασθηναι θαυμασθήναι θαυμασθῆναι θαυμασθήσεσθε θαυμασθησονται θαυμασθήσονται θαυμασόμεθα θαυμάσονται θαυμάσουσιν τεθαύμακας τεθαυμασμένος ethaumasa ethaúmasa ethaumasan ethaúmasan ethaumasas ethaúmasas ethaumasen ethaúmasen ethaumasthe ethaumasthē ethaumásthe ethaumásthē ethaumazen ethaúmazen ethaumazon ethaúmazon exethaumazon exethaúmazon thaumasai thaumásai thaumasantes thaumásantes thaumasate thaumásate thaumáseis thaumásēis thaumases thaumasēs thaumasthenai thaumasthênai thaumasthēnai thaumasthē̂nai thaumasthesontai thaumasthēsontai thaumasthḗsontai thaumazein thaumázein thaumazete thaumazēte thaumázete thaumázēte Thaumazo Thaumazō Thaumázo Thaumázō thaumazon thaumazōn thaumázon thaumázōn thaumazontes thaumázontes thaumazonton thaumazontōn thaumazónton thaumazóntōn