Attention!
10 million Ukrainians without power because of Russia. Help us purchase electrical generators for churches.
Consider helping today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #2716 - κατεργάζομαι

Transliteration
katergázomai
Phonetics
kat-er-gad'-zom-ahee
Origin
from (G2596) and (G2038)
Parts of Speech
Verb
TDNT
3:634,421
Definition
Thayer's
  1. to perform, accomplish, achieve
  2. to work out i.e. to do that from which something results
    1. of things: bring about, result in
  3. to fashion i.e. render one fit for a thing
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2799 ‑ חֲרֹשֶׁת (khar‑o'‑sheth);  3773 ‑ כְּרֻתוֹת (kaw‑rooth‑aw');  4952 ‑ מִשְׁרָה (mish‑raw');  5647 ‑ עָבַד (aw‑bad');  6213 ‑ עָשָׂה (aw‑saw');  6466 ‑ פָּעַל (paw‑al');  6687 ‑ צוּף (tsoof);  7287 ‑ רָדָה (raw‑daw');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (26)
Romans
12
1 Corinthians
2
2 Corinthians
7
Ephesians
1
Philippians
1
James
2
1 Peter
1
NAS (24)
Romans
13
1 Corinthians
1
2 Corinthians
6
Ephesians
1
Philippians
1
James
1
1 Peter
1
HCS (22)
Romans
11
1 Corinthians
1
2 Corinthians
6
Ephesians
1
Philippians
1
James
1
1 Peter
1
BSB (22)
Romans
11
1 Corinthians
1
2 Corinthians
6
Ephesians
1
Philippians
1
James
1
1 Peter
1
ESV (21)
Romans
11
1 Corinthians
1
2 Corinthians
5
Ephesians
1
Philippians
1
James
1
1 Peter
1
WEB (26)
Romans
12
1 Corinthians
2
2 Corinthians
7
Ephesians
1
Philippians
1
James
2
1 Peter
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

κατεργ-άζομαι,

fut. - άσομαι, later 3 sg. - ᾶται PTeb. 10.2 (ii B.C.): aor. κατειργασάμην, and (in pass. sense) κατειργάσθην (v. infr.): pf. κατείργασμαι both in act. and pass. sense (v. infr.):

I

1. effect by labour, achieve, πρήγματα μεγάλα Hdt. 5.24; πᾶν S. El. 1022; μόρον.. ἐπαλλήλοιν χεροῖν Id. Ant. 57; ταῦθ' ἁπινοεῖς Ar. Ec. 247; τὰ δυνατά Th. 4.65; τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν Phld. Rh. 2.31 S.; μεγάλα μὲν ἐπινοεῖτε, ταχὺ δὲ κατεργάζεσθε X. Hier. 2.2; κ. εἰρήνην τινί And. 3.8; ἢν κατεργάσῃ if you do the job, Ar. Eq. 933: pf. κατείργασμαι, μέγιστα ἔργα X. Mem. 3.5.11: in pass. sense, to have been effected or achieved, Hdt. 1.123, 141, 4.66, E. IT 1081, etc.; κατειργασμένη ὠφέλεια Antipho 2.1.4; ἐλθεῖν ἐπὶ κατειργασμένοις Lys. 31.9: aor. - ειργάσθην Luc. Herm. 5. earn, gain by labour, acquire, τὴν ἡγεμονίην Hdt. 3.65; πόλει σωτηρίαν E. Heracl. 1046; μεγάλα τῇ πόλει Aeschin. 3.229; τοῦτο D. 45.66; ὁ κατειργασμένος τὴν τυραννίδα Pl. Grg. 473d: in pass. sense, ἀρετὴ ἀπὸ σοφίης κατεργασμένη Hdt. 7.102. abs., achieve one's object, be successful, αὐτὸς ἑωυτῷ Id. 5.78; simply, work, ἐν τοῖς ἐργαστηρίοις PTeb.ined. 703.148.

2. c. acc. pers., make an end of, finish, kill, ἑωυτόν Hdt. 1.24, cf. E. Hipp. 888, etc.; λέοντα βίᾳ S. Tr. 1094. overpower, subdue, conquer, Hdt. 6.2, Ar. Eq. 842, Th. 4.85, Isoc. 9.59, etc.; τὴν Ἑλλάδα Hdt. 8.100; ποσὶ καὶ στόματι κ. [τινά ] attack him, of a horse, Id. 5.111: in pass. sense, of land, μακέλλῃ τῇ κατείργασται πέδον is subdued, brought under cultivation, A. Ag. 526; κατεργαζομένη ἡ γῆ Thphr. CP 3.1.3; later trans., cultivate, PTeb. 10.2 (ii B.C.), etc. prevail upon, κατεργάσατο καὶ ἀνέπεισε Ξέρξην, ὥστε.. Hdt. 7.6, cf. X. Mem. 2.3.16, Parth. 13.1, Plu. Fab. 21; κ. τινὰ πειθοῖ Str. 10.4.2: Pass., οὐκ ἐδύνατο κατεργασθῆναι [ἡ γυνή ] could not be prevailed upon, Hdt. 9.108. c. dupl. acc., do something to one, καλόν τι τὴν πόλιν And. 2.17 (but κ. τὴν πόλιν carry on business in the city, SIG 899 (Mesambria, iii A.D.)).

II

1. till, cultivate land, PSI 6.632.9 (iii B.C.), etc.; work up for use, freq. of food, by chewing or digestion, ὀδόντας ἔχει οἷς κ. τὴν τροφήν Arist. HA 501b30, cf. Juv. 469a31, Spir. 482b16, Gal. 11.649 (Pass.); τὸ -αζόμενον ἔχειν εὔρωστον a strong digestion, Id. 17(2).430; κ. τὰ ἐδέσματα Sch. Ar. Eq. 714; by grinding (of corn), Longus 3.30, cf. D.H. 5.13 (Pass.); by ripening (of fruits), κατειργασμένα ἐπὶ τοῦ δένδρου Gal. 11.367; κ. μέλι make.., Hdt. 4.194; κ. τὴν κόπρον prepare it, Arist. HA 552a24; σίδηρον D. 27.10; ξύλα-ειργασμένα Thphr. CP 5.17.2; στίππυον τὸ κατειργαζμένον PCair.Zen. 472.9 (iii B.C.); λίθους D.S. 1.98.

2. turn bullion into coin, PCair.Zen. 21.6 (iii B.C.).

III work at, practise, ἄλλην μελέτην κ. Pl. Ti. 88c. κ. ὄρη level them, J. AJ 11.3.4 (fr. LXX 1 Esdras 4:4).

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

κατ -εργάζομαι

(emphatic form of ἐργάζομαι ),

[in LXX for H6466, etc. (9 exx., each for a different Heb. word);]

to effect by labour, achieve, work out, bring about: c. acc, Romans 4:15; Romans 5:3; Romans 7:8; Romans 7:15-20, 2 Corinthians 7:10, Ephesians 6:13, James 1:3; pass., 2 Corinthians 12:12; c. acc rei et dat. pers., Romans 7:13, 2 Corinthians 4:17; 2 Corinthians 7:11; 2 Corinthians 9:11; id. seq. διά , c. gen. pers., Romans 15:18; τ . σωτηρίαν , Philippians 2:12; c. acc pers. seq. εἰς , 2 Corinthians 5:5 (RV, wrought); of evil deeds, Romans 1:27; Romans 2:9, 1 Corinthians 5:3, 1 Peter 4:3.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

This perfective compound, which lays stress on the result, as distinguished from the process, of the action (cf. 2 Corinthians 7:10 f., Philippians 2:12), is very common with reference to the ";cultivation"; of allotments, e.g. P Tebt I. 10.2 (B.C. 119) ἐφ᾽ωι κατεργᾶται τοῖς ἰδίοις ἀνηλώμασιν. . γῆς (ἀρούρας) δέκα, ";on condition that he shall cultivate at his own expense 10 arourae of land,"; PSI I. 32.10 (A.D. 208) ἐπὶ τῷ σε τοῦτο κατεργάσασθ [αι ] πάσ ̣[ῃ ἐργασ ]ίᾳ καὶ ἐπιμελείᾳ : cf. also BGU IV. 1121.16 (B.C. 5) μὴ ἐξόντο [ς ] αὐτοῖς διδόναι τοῖς κατεργαζομένοις τὴν μίσθωσιν ε ̣̓[ργάτ ]αις ̣ [π ]λ ̣εῖον τῶν ̣ [διδο ]μένων ἐν τῶι Κόλπωι [κατ ]ε ̣ρ ̣γ ̣ω ̣ν ̣. In Syll 342 (c. B.C. 48) it is used with reference to public services—.26 τὰ βέλτιστα κατεργάζεται τῇ πατρίδι, .31 κινδύνους ἐπ [ιδ ]εχόμενος [ἀό ]κνως πρὸς τὸ πάντως τι κατεργάζεσ [θαι τ ]ῇ πατρίδι συμφέρον : in ib. 504.5 (iii/A.D.) we find the soloecism πάντας τοὺς κατεργαζομένους τὴν πόλιν (sc. publicanos) for ἐργαζομένους κατὰ τὴν πόλιν (see the editor’s note). Cf. also Aristeas 225 ἠσκηκὼς πρὸς πάντας ἀνθρώπους εὔνοιαν καὶ κατεργασάμενος φιλίας, λόγον οὐφενὸς ἄν ἔχοις, ";if thou hast studiously practised goodwill towards all men and formed friendships, thou needest fear no man"; (Thackeray). For κατεργασία see P Ryl II. 171.15 (A.D. 56–7) εἰς κατεργασίαν, ";for the purpose of tillage,"; and for κάτεργον in the sense of ";work,"; ";service,"; as twice in the LXX (Exodus 30:16; Exodus 35:21) we may perhaps cite P Petr II. 4 (2).8 (B.C. 255–4) ἔγραψά σοι ὃ δεῖ δοθῆναι εἰς ἕκαστον ἀργοῦ καὶ τὸ κάτεργον, ";I have written to you what should be given to each of idle and the working (time?),"; but the meaning is far from clear : see also the editor’s note on P Rev Lxlvi. 2, and cf. BGU 1121 ut s

 

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
κατειργάσασθε κατειργασατο κατειργάσατο κατειργασθαι κατειργάσθαι κατειργασθη κατειργάσθη κατείργασθη κατειργασμένης κατειργάσω κατεργά κάτεργα κατεργαζεσθαι κατεργάζεσθαι κατεργαζεσθε κατεργάζεσθε κατεργαζεται κατεργάζεται κατεργαζομαι κατεργάζομαι κατεργαζομενη κατεργαζομένη κατεργαζομενοι κατεργαζόμενοι κατεργαζομενου κατεργαζομένου κατεργασαμενοι κατεργασάμενοι κατεργασαμενον κατεργασάμενον κατεργασαμενος κατεργασάμενος κατεργάσασθαι κατεργασθήσεσθε κατεργασίας κάτεργον kateirgasato kateirgásato kateirgasthai kateirgásthai kateirgasthe kateirgasthē kateirgásthe kateirgásthē katergasamenoi katergasámenoi katergasamenon katergasámenon katergasamenos katergasámenos katergazesthai katergázesthai katergazesthe katergázesthe katergazetai katergázetai katergazomai katergázomai katergazomene katergazomenē katergazoméne katergazoménē katergazomenoi katergazómenoi katergazomenou katergazoménou
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2023. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: