Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2841 - κοινωνέω

Transliteration
koinōnéō
Phonetics
koy-no-neh'-o
Origin
from (G2844)
Parts of Speech
verb
TDNT
3:797,447
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
κοινόω
 
Next Entry
κοινωνία
Definition   
Thayer's
  1. to come into communion or fellowship with, to become a sharer, be made a partner
  2. to enter into fellowship, join one's self to an associate, make one's self a sharer or partner
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 977 ‑ בָּחַר (baw‑khar');  2266 ‑ חָבַר (khaw‑bar');  6148 ‑ עָרַב (aw‑rab');  
Frequency Lists
Verse Results
ASV (7)
Romans 1
Galatians 1
Philippians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
1 Peter 1
2 John 1
BSB (8)
Romans 2
Galatians 1
Philippians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
1 Peter 1
2 John 1
CSB (8)
Romans 2
Galatians 1
Philippians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
1 Peter 1
2 John 1
ESV (7)
Romans 2
Galatians 1
Philippians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
1 Peter 1
KJV (8)
Romans 2
Galatians 1
Philippians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
1 Peter 1
2 John 1
LEB (0)
The Lexham English Bible
did not use
this Strong's Number
LSB (8)
Romans 2
Galatians 1
Philippians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
1 Peter 1
2 John 1
N95 (8)
Romans 2
Galatians 1
Philippians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
1 Peter 1
2 John 1
NAS (8)
Romans 2
Galatians 1
Philippians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
1 Peter 1
2 John 1
NLT (8)
Romans 4
Galatians 2
Philippians 1
1 Timothy 2
Hebrews 1
1 Peter 4
2 John 3
WEB (7)
Romans 1
Galatians 1
Philippians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
1 Peter 1
2 John 1
YLT (8)
Romans 2
Galatians 1
Philippians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
1 Peter 1
2 John 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

κοινων-έω,

fut. - ήσω Pl. R. 54o c: pf. κεκοινώνηκα Id. Phdr. 246d, etc.: Pass., fut. κοινωνήσομαι (v. infr.): pf. κεκοινώνημαι Id. Lg. 801e:

I

1. have or do in common with, share, take part in a thing with another, c. gen. rei et dat. pers., τῆς πολιτείας κ. τινί ib. 753a; κ. πόνων καὶ κινδύνων ἀλλήλοις ib. 686a, cf. X. HG 2.4.21; κ. αὐτοῖς ὧν ἔπραττον ib. 6.3.1; σιτήσεώς τισι Din. 1.101: also in act. sense, give a share of.., βρωτοῦ μηδενὸς μηδένα τούτῳ κ. D. 25.61; τὰ περὶ τὰς κτήσεις τοῖς συσσιτίοις ὁ νομοθέτης ἐκοινώνησε (v.l. ἐκοίνωσε) Arist. Pol. 1264a1; πυρὸς ἢ ὕδατος κ. Luc. Alex. 46; πάντων ἐκοινώνει μοι τῶν ἀπορρήτων Id. Philops. 34.

2. κ. τινός have a share of, take part in a thing, χθονός A. Supp. 325; μύθου Id. Ch. 165; κακῶν Id. Th. 1038; γάμων S. Tr. 546; τάφου E. Or. 1055; τύχης Id. Med. 302; σίτου καὶ ποτοῦ X. Mem. 2.6.22; τῆς πολιτείας Arist. Pol. 1268a18, etc.; τῶν αὐτῶν κ. πάντων share all things in common, ib. 1257a22; ἱερῶν SIG 1106.7 (Cos, iv/iii B.C.); θυσίας Inscr.Magn. 44.19 (Decr. Corc.); ἦθος παιδείας κεκοινωνηκός Aristeas 290; φύσεως κεκοινώνηκε σαρκίνης Phld. Sign. 27; πάθους, of infection, Gal. 12.312. of partnership in business, BGU 969.13 (ii A.D.), etc.

3. κ. τινί go shares with, have dealings with a man, Ar. V. 692, Av. 653, Pl. R. 343d, etc.; also of things, κοινωνεῖν μὲν ἡγοῦμαι καὶ τοῦτο τοῖς πεπολιτευμένοις I think that this also is concerned with my public measures, D. 18.58; στολὴν φοινικίδα.. ἥκιστα.. γυναικείᾳ κ. has least in common with.., X. Lac. 11.3; οὐδὲν τραγῳδίᾳ κ. Arist. Po. 1453b10, cf. SE 179b16: Medic., sympathize, of bodily parts, Hp. Mul. 1.38: Pass., ἐγκώμια κεκοινωνημένα εὐχαῖς united with.., Pl. Lg. 801e.

4. with Preps., φύσις ἡ θήλεια τῇ τοῦ ἄρρενος γένους κ. εἰς ἅπαντα Id. R. 453a; κ. περί τινος Plb. 31.18.6.

5. c.acc.cogn., κ. κοινωνίαν τινί Pl. Lg. 881e; κ. ἴσα πάντα τοῖς ἀνδράσι Id. R. 540c: rarely c. acc. rei, κ. φόνον τινί commit murder in common with him, E. El. 1048.

6. abs., share in an opinion, agree, σκόπει.., πότερον κοινωνεῖς καὶ ξυνδοκεῖ σοι Pl. Cri. 49d.

7. communicate, join, ἡ ἐρυθρὰ θάλασσα κ. πρὸς τὴν ἔξω.. Arist. Mete. 354a2.

8. form a community, Id. Pol. 1280a26, etc.

II of sexual intercourse, κ. γυναικί, ἀνδρί, Pl. Lg. 784e, Luc. DDeor. 1.2, 10.2, PFlor. 36.6 (iv A.D.): Pass., ὑπὸ μηδενός ποτε κοινωνήσεται εἰ μὴ ὑπὸ σοῦ μόνου PMag.Osl. 1.293.

Thayer's Expanded Definition

κοινωνέω, κοινώνω; 1 aorist ἐκοινώνησα; perfect κεκοινώνηκα; (κοινωνός);

a. to come into communion or fellowship, to become a sharer, be made a partner: as in Greek writings with the genitive of the thing, Hebrews 2:14 ((so Proverbs 1:11; 2 Macc. 14:25)); with the dative of the thing (rarely so in Greek writings), Romans 15:27; (1 Peter 4:13).

b. to enter into fellowship, join oneself as an associate, make oneself a sharer or partner: as in Greek writings, with the dative of the thing, 1 Timothy 5:22; 2 John 1:11; ταῖς χεῖρας τίνος, so to make another's necessities one's own as to relieve them (A. V. communicating to the necessities etc.), Romans 12:13; with the dative of person followed by εἰς τί (as in Plato, rep. 5, p. 453 a.), Philippians 4:15; followed by ἐν with the dative of the thing which one shares with another, Galatians 6:6 (κοινωνησεις ἐν πᾶσι τῷ πλησίον σου καί οὐκ ἐρεῖς ἰδίᾳ εἶναι, Epistle of Barnabas 19, 8 [ET]); cf. Winers Grammar, § 30, 8a.; (Buttmann, § 132, 8; Lightfoot or Ellicott on Galatians 1.

c. Compare: συγκοινωνέω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

κοινωνέω , - ,

[in LXX: 2 Chronicles 20:35, Job 34:8, Ecclesiastes 9:4 (H2266), Proverbs 1:11, Wisdom of Solomon 6:23, Sirach 13:1, al.;]

to have a share of, go shares in (something) with (some one), take part in: c. gen. rei (as usually in cl., so Pr, l.c.), Hebrews 2:14; c. dat. rei, Romans 12:13; Romans 15:27, 1 Timothy 5:22, 1 Peter 4:13, 2 John 1:11; c. dat. pers., seq. εἰς , Philippians 4:15; ἐν , Galatians 6:6 (cf. συν -κοινωνέω ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

Ellicott’s contention (ad 1 Corinthians 10:17) that the difference sometimes drawn between κοινωνέω (partake with others in one undivided thing) and μετέχω (share with those who also have their shares) in 1 Corinthians 10:16 ff. ";cannot be substantiated"; is borne out by the evidence of the inscrr. where the words are practically synonymous : cf. Magn 33.23 (iii/B.C.) τοὺς κοινωνήσοντας τῆς θυσίας with ib. 44.17 ff. (end iii/B.C.) μετέχειν τᾶς τε θυσίας καὶ τοῦ ἀγῶνος, καὶ ἀποστέλλειν θιαρούς, . . . τοὺς κοινωνησοῦντας τᾶς τε θυσίας καὶ τῶν λοιπῶν τιμίων παρ᾽ αὐτοῖς (cf. Thieme, p. 29f.). See also the proclamation by a Prefect, P Oxy XII. 1408.25 f. (A.D. 210–14), where reference is made to the different methods of sheltering robbers—οἱ μὲν γὰρ κοινων ̣[οῦντες τῶν ἀδικη ]μάτων ὑποδέχονται, οἱ δὲ οὐ μετέχοντες μὲν κα [ . . , ";some do so because they are partners in their misdeeds, others without sharing in these yet . . . "; (Edd.). This last ex. bears out Ellicott’s further remark that of the two verbs κοινωνέω ";implies more distinctly the idea of a community with others"; : cf. Brooke ad 1 John 1:3 : ";κοινωνεῖν is always used of active participation, where the result depends on the co-operation of the receiver as well as on the action of the giver."; The editors of the Commagenian Inscriptions (in Humann and Puchstein’s Reisen in Klinasien und Nordsyrien, Texiband p. 371) note the resemblance between a religious inscr. of King Antiochus I. (mid. i/B.C.) πᾶσιν ὅσοι φύσεως κοινωνοῦντες ἀνθρω [πί ]νης and 2 Peter 1:4 ἵνα. . γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως : see Deissmann BS, p. 368 n.2. Cf. also the phrase τ [οὶ τῶ ]ν ἱερῶν κοινωνεῦντες with reference to the hereditary priesthood of Heracles in Cos (Syll 734.7 al.) : Dittenberger’s Index (Syll III. p. 347) gives several exx. of the verb with temples, rites, or mysteries as the object. For the constr. with dat. of person, as in Philippians 4:15, cf. BGU III. 969i. 13 (A.D. 142 ?) ἀπηλλάγησαν μὲν οὖν οἱ ἀντίδικοι τῆς κτηνοτροφία [ς ] ἧς ἐκοινώνουν τῷ τετελευτηκότι, P Flor I. 36.6 (iv/A.D.) ἑτέρᾳ γυναικὶ κοινωνήσαν [το ]ς, and the touching inscr. which a doctor puts up to his wife (who had herself studied medicine), Cagnat IV. 507 b .19 [ς ζωιῆ ]ς μον [αχῇ ] σοι ἐκοινώνησα, ";as with you alone I shared my life.";

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εκοινωνησαν ἐκοινώνησαν εκοινώνησας εκοινώνησε εκοινωνησεν εκοινώνησεν ἐκοινώνησεν κεκοινώνηκε κεκοινωνηκεν κεκοινώνηκεν κοινωνει κοινωνεί κοινωνεῖ κοινώνει κοινωνειτε κοινωνείτε κοινωνεῖτε Κοινωνειτω Κοινωνείτω κοινωνήσαι κοινώνησον κοινωνουντες κοινωνούντες κοινωνοῦντες ekoinonesan ekoinōnēsan ekoinṓnesan ekoinṓnēsan ekoinonesen ekoinōnēsen ekoinṓnesen ekoinṓnēsen kekoinoneken kekoinōnēken kekoinṓneken kekoinṓnēken koinonei koinoneî koinōnei koinōneî koinṓnei koinoneite koinoneîte koinōneite koinōneîte Koinoneito Koinoneíto Koinōneitō Koinōneítō koinonountes koinonoûntes koinōnountes koinōnoûntes
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile