Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #3179 - μεθίστημι

Transliteration
methístēmi
Phonetics
meth-is'-tay-mee, -is-tan'-o
Origin
from (G3326) and (G2476)
Parts of Speech
Verb
TDNT
None
Definition
Thayer's
  1. to transpose, transfer, remove from one place to another
    1. of change of situation or place
    2. to remove from the office of a steward
    3. to depart from life, to die
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 4185 ‑ מוּשׁ (moosh);  4191 ‑ מוּת (mooth);  4529 ‑ מָסָה (maw‑saw');  5493 ‑ שׂוּר (soor, soor);  5710 ‑ עָדָה (aw‑daw');  6437 ‑ פָּנָה (paw‑naw');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (5)
Luke
1
Acts
2
1 Corinthians
1
Colossians
1
NAS (6)
Luke
1
Acts
3
1 Corinthians
1
Colossians
1
HCS (5)
Luke
1
Acts
2
1 Corinthians
1
Colossians
1
BSB (5)
Luke
1
Acts
2
1 Corinthians
1
Colossians
1
ESV (5)
Luke
1
Acts
2
1 Corinthians
1
Colossians
1
WEB (5)
Luke
1
Acts
2
1 Corinthians
1
Colossians
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

μεθίστημι: causal, in pres. and impf., fut. and aor. 1,

I

1. place in another way, change, τοι ταῦτα μεταστήσω I will change thee this present, i. e. give another instead, Od. 4.612; μ. τὰ νόμιμα πάντα Hdt. 1.65; ὄνομα, τύχην, E. Ba. 296, Heracl. 935; τὸ μέγα εἰς οὐδὲν χρόνος μ. Id. Fr. 304 (lyr.); μ. νόμους X. HG 5.4.64; ταύτην τὴν πολιτείαν Pl. R. 562c; ἐκ τοῦ παρόντος κόσμου τὴν πόλιν μεταστήσας Th. 8.48; ἐς ὀλιγαρχίαν μ. [τὴν πολιτείαν ] X. HG 2.3.24; ἐξ ὀλιγαρχίας ἐς τὸ δημοκρατεῖσθαι μ. τοὺς Βυζαντίους ib. 4.8.27; τὰ ἐκεῖ πάντα πρὸς Λακεδαιμονίους ib. 2.2.5; also ἐκ τῆς καθεστηκυίας ἄλλην μ. [πολιτείαν ] introduce a new polity, Arist. Pol. 1301b8; μ. βασιλείαν ἀντὶ τυραννίδος Pl. 319d.

2. c. gen. partit., οὐ μεθίστησι τοῦ χρώματος he changes [nothing] of his colour, Ar. Eq. 398 (lyr.).

II of persons,

1. set free, τινὰ νόσου S. Ph. 463; κακῶν, πόνων, E. Hel. 1442, IT 991, cf. 775; ὕπνου Id. Or. 133.

2. remove by killing, αὑτόν J. AJ 18.6.2: so in Med., τὸν ἄνθρωπον ib. 18.9.5.

3. remove from one place to another, Th. 4.57; ὠστράκιζον καὶ μεθίστασαν ἐκ τῆς πόλεως Arist. Pol. 1284a21; ἐς ἄλλην χθόνα μ. πόδα E. Ba. 49: aor. 1 Med. μεταστήσασθαι remove from oneself or from one's presence, Hdt. 1.89, 8.101, And. 1.12, Th. 1.79; banish, Aeschin. 3.129; μ. φρουρὰς ἐκ πόλεων Plb. 18.44.4. Pass., with aor. 1 μετεστάθην [ ] E. El. 1202 (lyr.), D. 26.6, also aor. 2, pf., and plpf. Act.:

I of persons,

1. stand among or in the midst of, c. dat., ἑτάροισι μεθίστατο Il. 5.514.

2. change one's position, τυράννοις ἐκποδὼν μεθίστασο make way for them, E. Ph. 40; depart, παλαιὸν εἰς ἴχνος A. Supp. 538 (lyr.); ἐκ τῆς τάξιος Hdt. 9.58; ἐκ τυραννικοῦ κύκλου S. Aj. 750; ἔξω τῆς οἰκουμένης Aeschin. 3.165; ἐκ φωτὸς εἰς σκότος μ. Pl. R. 518a: c. gen., δεῦρ' Ἰωλκίας χθονός E. Med. 551; θρόνων Id. Ph. 75; μ. φυγῇ Id. Med. 1295: abs., μετάσταθ', ἀπόβαθι S. OC 162 (lyr.), cf. D. 23.69; ὅταν μεταστῇ [ὄλβος ] S. Fr. 646.6.

3. c. gen. rei, change, cease from, κότου A. Eu. 900; ξηρῶν τρόπων Ar. V. 1451 (lyr.), cf. Pl. 365; λύπης, κακῶν, E. Alc. 1122, Hel. 856; μ. βίου die, Id. Alc. 21 (also μ. alone, J. AJ 17.4.2, Plu. 2.1104c; ἑκὼν μ. commit suicide, Vett. Val.94.9); μ. φρενῶν change from one's former mind, change one's mind, E. Ba. 944.

4. go over to another party, revolt, Th. 1.35, etc.; ἀπό τινος Id. 8.76; παρά or πρός τινα, Id. 1.107, 130.

5. to be banished, ὑπό τινων D. 26.6.

II

1. of things, change, alter, either for the better, τῆς τύχης εὖ μετεστεώσης Hdt. 1.118; ἐς τὸ λῷον.. μεθέστηκεν κέαρ E. Med. 911; or for the worse, ἐξ ἧς [πολιτείας] ἡ ὀλιγαρχία μετέστη from which oligarchy arose by a change, Pl. R. 553e, cf. X. HG 2.3.24, Arist. Pol. 1301a22, Plb. 6.9.10; εἴ τι μὴ δαίμων.. μεθέστηκε στρατῷ hath changed for them, A. Pers. 158 (troch.); νέος μεθέστηκ' ἐκ γέροντος E. Heracl. 796.

2. Medic., of pains, change position, εἰς τὴν ἄνω χώραν Gal. 16.652.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

μεθ -ίστημι

and (late form, 1 Corinthians 13:2) μεθιστάνω ,

[in LXX for H5493 hi., etc.;]

trans. in Pres., impf., fut. and aor. 1, to change, remove: c. acc rei, ὄρη , 1 Corinthians 13:2 (cf. Isaiah 54:10); c. acc pers.: seq. εἰς , Colossians 1:13; seq. ἐκ , pass., Luke 16:4; of causing death (cf. similar intrans. sense, Eur., Alc., 21, al.), Acts 13:22. Metaph. (cf. τ . καρδίαν μ ., Joshua 14:8), c. acc pers., to pervert: Acts 19:26.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

μεθιστάνω, μεθίστημι, in the sense of ";remove from,"; is seen in a contract regarding letting a house, BGU IV. 1116.32 (B.C. 13) μεθισταμέ (νῃ) τῆ (ς) μισθώσεως ἐντὸς τοῦ χρό (νου) καὶ ἑτέρο (ις) μεταμισθο (ῦν) : cf. ib. 1117.43, 1159.15, and the late P Oxy I. 135.21 (A.D. 579) [[μεθε ]]στασθαι εἰς ἕτερον τόπον. For the verb, ";depart from life,"; ";die,"; see P Lond 354.10 (c. B.C. 10) (= II. p. 164) φάσκοντες τὸν πατέρα αὐτῶν ἐκ τοῦ ζῆν μεθεστακέναι, and for a causal sense, see BGU I. 36.13 (ii/A.D.) τοῦ ζῆν με [τ ]α [σ ]τῆσαι, and without τοῦ ζῆν (cf. Acts 13:22) OGIS 308.4 (ii/B.C.) μεθέστηκεν εἰς θεούς, which the editor describes as ";usitata formula de regum regiaeque familiae hominum mortibus,"; and compares ib. 338.4 (ii/B.C.) μεθισ ]τάμενος ἐξ ἀνθρώπων ἀπολέλοιπεν τὴ [μ πατρί ]δα ἡμῶν ἐλευθέραν (of Attalus III.), and 339.16 (c. B.C. 125) τῶν τε βασιλέων εἰς θεοὺς μεταστάντων. Cf. also Vett. Val. p. 94.9 ἔκπτωτος ἐγένετο καὶ ἑκὼν μετέστη (mortem sibi conscivit).

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
μεθιστά μεθιστάναι μεθιστανειν μεθιστάνειν μετασταθω μετασταθώ μετασταθῶ μεταστή μεταστησας μεταστήσας μεταστήσεις μεταστήσεσθαι μετάστησον μεταστήσουσι μεταστήσω μετεστάθη μετεστάθησαν μετέστησαν μετέστησε μετεστησεν μετέστησεν metastatho metastathô metastathō metastathō̂ metastesas metastēsas metastḗsas metestesen metestēsen metéstesen metéstēsen methistanai methistánai
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
μέθη