Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #3908 - παρατίθημι

Transliteration
paratíthēmi
Phonetics
par-at-ith'-ay-mee
Root Word (Etymology)
from (G3844) and (G5087)
Parts of Speech
verb
TDNT
8:162,1176
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
παρατήρησις
 
Next Entry
παρατυγχάνω
Definition   
Thayer's
 1. to place beside or near or set before
  1. food, i.e. food placed on a table
  2. to set before (one) in teaching
  3. to set forth (from one's self), to explain
 2. to place down (from one's self or for one's self) with any one
  1. to deposit
  2. to intrust, commit to one's charge
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3322 ‑ יָצַג (yaw‑tsag');  3455 ‑ יָשַׂם (yaw‑sam');  3738 ‑ כָּרָה (kaw‑raw');  5414 ‑ נָתַן (naw‑than');  6040 ‑ עֳנִי (on‑ee');  6485 ‑ פָּקַד (paw‑kad');  7760 ‑ שִׂים (soom, seem);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (22)
Matthew 2
Mark 5
Luke 5
Acts 5
1 Corinthians 1
1 Timothy 1
2 Timothy 1
1 Peter 2
NAS (26)
Matthew 2
Mark 5
Luke 8
Acts 6
1 Corinthians 2
1 Timothy 1
2 Timothy 1
1 Peter 1
CSB (19)
Matthew 2
Mark 4
Luke 5
Acts 4
1 Corinthians 1
1 Timothy 1
2 Timothy 1
1 Peter 1
BSB (19)
Matthew 2
Mark 4
Luke 5
Acts 4
1 Corinthians 1
1 Timothy 1
2 Timothy 1
1 Peter 1
ESV (17)
Mark 4
Luke 5
Acts 4
1 Corinthians 1
1 Timothy 1
2 Timothy 1
1 Peter 1
WEB (21)
Matthew 2
Mark 6
Luke 5
Acts 4
1 Corinthians 1
1 Timothy 1
2 Timothy 1
1 Peter 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

παρατίθημι,

Dor. and poet. παρτίθημι (late forms from παρατίθω PMag.Par. 1.333, Tab.Defix.Aud. 26.27); 3 sg. παρτιθεῖ, παρατιθεῖ, Od. 1.192, Hdt. 4.73: impf. -ετίθει Ar. Ach. 85, Eq. 1223: aor. Act. παρέθηκα, Med. παρεθέμην: pf. παρατέθεικα: in Att. παράκειμαι generally serves as the Pass.:

place beside, πὰρ δὲ τίθει δίφρον Od. 21.177, cf. 182 (tm.), Berl.Sitzb. 1927.167 (Cyrene), etc.; [ εἰκόσι] κόσμον OGI 90.40 (Rosetta, ii B. C.).. freq. of meals, set before, serve up, σφιν δαῖτ' ἀγαθὴν παραθήσομεν Il. 23.810, cf. 9.90 (tm.); ἥ οἱ βρῶσίν τε πόσιν τε παρτιθεῖ Od. 1.192; πὰρ δ' ἐτίθει σπλάγχνων μοίρας 20.260; [ νῶτα βοὸς] γέρα πάρθεσαν αὐτῷ 4.66; νῦν οἱ παράθες ξεινήϊα καλά Il. 18.408; ξείνιά τ' εὖ παρέθηκεν 11.779, cf. Od. 9.517 (tm.); θεὰ παρέθηκε τράπεζαν 5.92: c. gen., τῷ νεκρῷ πάντων παρατιθεῖ Hdt. 4.73, cf. 1.119 (Pass.); παρετίθεσαν ἐπὶ τὴν τράπεζαν κρέα X. An. 4.5.31; οἱ παρατιθέντες the serving-men, Id. Cyr. 8.8.20; τὰ παρατιθέμενα meats set before one (with or without βρώματα), ib. 2.1.30, 5.2.16: in Com., Ar. Ach. 85, Eq. 52, 57, Aristomen. 12, etc.; of a sacrificial meal, σκέλος τοῦ πράτου βοὸς παρθέντω τῷ θιῷ IG 42(1).41.11 (Epid., v/iv B. C.).. of a mother, put to the breast, Sor. 1.105.

2.. generally, provide, furnish, αἲ γὰρ ἐμοὶ.. θεοὶ δύναμιν παραθεῖεν (v.l. περιθεῖεν) oh that they would place power at my disposal !, Od. 3.205; π.ἑκάστων τῶν σοφῶν ἀπογεύσασθαι, i. e. π. ἕκαστα τὰ σοφὰ ὥστε ἀπογεύσασθαι αὐτῶν, Pl. Tht. 157c; π. αὐτοῖς.. ἀναγιγνώσκειν.. ποιήματα Id. Prt. 325e: Med., expose for sale, Arist. HA 622b34.

3.. place upon, στεφάνους παρέθηκε καρήατι Hes. Th. 577 (nisi leg. περίθηκε).

4.. lay before one, explain, X. Cyr. 1.6.14; π. ἔν τισι ὡς οὐ χρή.. POxy. 2110.6 (iv A. D.); allege, produce, Isa 9.32; ὑποδείγματα Phld. Mus. p.79 K.; παραβολὴν π. αὐ τοῖς Matthew 13:24 : Med., v. infr. B. 5.

5.. put or provide side by side, ὁμοῦ λύπας ἡδοναῖς π. Pl. Phlb. 47a; παρατεθείσης τῆς ἀπολογίας (sc. τῇ κατηγορίᾳ) Demad. 6; set side by side, compare, τινά τινι Plu. Demetr. 12.. Gramm., place side by side, juxtapose (opp. συντίθημι form a compound), A.D. Pron. 42.5, al. (Pass.).

6.. deposit, = παρακατατίθημι, Charito 8.4 (s.v.l.), v. infr. B. 2..

Med., set before oneself, have set before one, ἐπὴν δαΐδας παραθεῖτο Od. 2.105 codd., cf. 19.150, 24.140; σκύφος παραθέσθαι E. Cyc. 390; τράπεζαν Περσικήν Th. 1.130; σῖτον X. Cyr. 8.6.12; οἱ τὰ εὐτελέστερα παρατιθέμενοι those who fare less sumptuously, Id. Hier. 1.20; have meat set before others, ἠῶθεν δέ κεν ὔμμιν ὁδοιπόριον παραθείμην Od. 15.506; provide for oneself, supply oneself with, παρετίθεντο τῶν ἀναγκαίων πρὸς τὸν πόλεμον, ὅσα.. Plu. Per. 26.

2.. deposit what belongs to one in another's hands, give in charge, τοῦ παραθεμένου τὰ χρήματα Hdt. 686. β'; τὴν οὐσίαν ταῖς νήσοις π. X. Ath. 2.16; τῶν ἀβακείων ἃ παρεθέμεθα παρ' αὐτῷ PCair.Zen. 71 (iii B. C.), cf. Plb. 3.17.10, PGrenf. 1.14.1 (ii B. C.), etc.; deposit deeds or documents, POxy. 237 iv 38 (ii A. D.), etc.; give a person in charge to, τινὶ ὀρφανόν Arr. Epict. 2.8.22; commend or commit into another's hands, εἰς χεῖράς σου τὸ πνεῦμα Luke 23:46; τινὰς τῷ Κυρίῳ Acts 14:23; cf. Acts 20:32; cf. ; commend by a letter of introduction, PGiss. 88.5 (ii A. D.).. store up in one's mind, ἅ τις ὁρᾷ π. παρ' αὑτῷ Plot. 4.4.8.

3.. venture, stake, hazard, σφὰς γὰρ παρθέμενοι κεφαλάς Od. 2.237; τοίτ' ἀλόωνται ψυχὰς παρθέμενοι 3.74, cf. Tyrt. 12.18.

4.. apply something of one's own to a purpose, employ it, ὄψιν ἐν τῷ διανοεῖσθαι Pl. Phd. 65e.

5.. cite in one's own favour, cite as evidence or authority, π. μῦθον, παράδειγμα, Id. Plt. 275b, 279a; ἀντίγραφον [ἐπιστολῆς ] BGU 1004.12 (iii B. C.); ἀποδείξεις Wilcken Chr. 77.5 (ii A. D.); ψήφισμα Plu. 2.833e, cf. D. Chr. 17.10, Ath. 11.479c, Porph. Abst. 1.3, etc.; mention, ἔννοιάν τινος A.D. Synt. 65.9; ἐκδόσεις π. quote editions, Id. Pron. 89.22: abs., quote instances, ib. 52.7,al.: rarely in Act., λέξεις π. D.H. Dem. 37, v. l. in Id. Comp. 23.

6.. affix, apply a name, τῷ χωρίῳ ὄνομα Paus. 2.14.4.

7.. explain, allege, Wilcken Chr. 20 iii 12 (ii A. D.), etc.

Thayer's Expanded Definition

παρατίθημι; future παραθήσω; 1 aorist παρέθηκα; 2 aorist subjunctive 3 person plural παραθῶσιν, infinitive παραθεῖναι (Mark 8:7 R G); passive, present participle παρατιθέμενος; 1 aorist infinitive παρατεθῆναι (Mark 8:7 Lachmann); middle, present παρατίθεμαί; future παραθήσομαι; 2 aorist 3 person plural παρέθεντο, imperative παράθου (2 Timothy 2:2); from Homer down; the Sept. chiefly for שׂוּם;

1. to place beside, place near (cf. παρά, IV. 1) or set before: τίνι τί, as a. food: Mark 6:41; Mark 8:6; Luke 9:16; Luke 11:6; τράπεζαν a table, i. e. food placed on a table, Acts 16:34 (Ep. ad Diogn. 5, 7 [ET]); τά παρατιθέμενα ὑμῖν (A. V. such things as are set before you), of food, Luke 10:8 (Xenophon, Cyril 2, 1, 30); singular 1 Corinthians 10:27.

b. to set before (one) in teaching (Xenophon, Cyril 1, 6, 14; the Sept. Exodus 19:7): τίνι παραβολήν, Matthew 13:24, 31. Middle, to set forth (from oneself), to explain: followed by ὅτι, Acts 17:3.

2. Middle, "to place down (from oneself or for oneself) with anyone, to deposit; to intrust, commit to one's charge" (Xenophon, respub. Athen. 2, 16; Polybius 33, 12, 3; Plutarch, Numbers 9; Tobit 4:1): τί τίνι, a thing to one to be cared for, Luke 12:48; a thing to be religiously kept and taught to others, 1 Timothy 1:18; 2 Timothy 2:2; τινα τίνι, to commend one to another for protection, safety, etc., Acts 14:23; Acts 20:32 (Diodorus 17, 23); τάς ψυχάς to God, 1 Peter 4:19; τό πνεῦμα μου εἰς χεῖρας Θεοῦ, Luke 23:46; Psalm 30:6 ().


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

παρα -τίθημι ,

[in LXX chiefly for H7760;]

I. Act., to place beside, set before, c. acc et dat.: of food, Mark 6:41; Mark 8:6-7, Luke 9:16; Luke 11:6; τράπεζαν , Acts 16:34; pass. ptcp., Luke 10:8, 1 Corinthians 10:27; metaph., of teaching, παραβολήν , Matthew 13:24; Matthew 13:31.

II. Mid.,

1. to have set before one (Hom., Thuc., Xen., al.).

2. to deposit with another, give in charge or commit to (Hdt., Xen., Polyb., al.) : c. acc et dat., Luke 12:48; Luke 23:46, Acts 14:23; Acts 20:32, 1 Timothy 1:18, 2 Timothy 2:2, 1 Peter 4:19.

3. to bring forward, quote as evidence: seq. ὅτι , Acts 17:3 (v. Page, in l).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For πέραν c. gen., as in John 6:1 al., cf. P Amh II. 149.5 (vi/A.D.) πέραν τῆς Ὀξυρυγχ (ιτῶν) πόλεως, ";opposite the city of Oxyrhynchus."; For τὸ πέραν, ";the region beyond,"; as in Matthew 8:18; Matthew 8:28. al., cf. BGU IV. 1061.4 (B.C. 14) ἐκ Σιναρὺ τοῦ πέραν, and ib. 1022.25 (A.D. 196) εἰς τὸ πε ̣ρ ̣αν. The form πέρα is found in P Leid Wvii. 25 (ii/iii A.D.) (= II. p. 103) διαπεράσεις τὸ πέρα, ";you will cross to the other side,"; and P Oxy I. 117.9 (ii/iii A.D.) τοῦ ἄντα καὶ. . . τοῦ πέρα, ";of the near and the far (vineyard).";

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
παραθειναι παραθείναι παραθεῖναι παράθες παράθετε παραθήσει παραθήσεις παραθήσομαι παραθησω παραθήσω παραθου παράθου παραθώσι παραθώσιν παρατεθήναι παρατιθεμαι παρατίθεμαι παρατίθεμαί παρατιθεμενα παρατιθέμενα παρατιθέμενά παρατιθεμενον παρατιθέμενον παρατιθεμενος παρατιθέμενος παρατιθεναι παρατιθέναι παρατιθεσθωσαν παρατιθέσθωσαν παρατιθωσιν παρατιθῶσιν παρατρέχειν παρατρέχοντας παρατρέχοντες παρατρεχόντων παρατρέχουσι παρεθεντο παρέθεντο παρεθέτο παρέθετο παρεθηκαν παρέθηκαν παρέθηκε παρεθηκεν παρέθηκεν παρετέθη paratheinai paratheînai paratheso parathēsō parathḗso parathḗsō parathou paráthou paratithemai paratíthemai paratíthemaí paratithemena paratithémena paratithemenon paratithémenon paratithemenos paratithémenos paratithenai paratithénai paratithesthosan paratithesthōsan paratithésthosan paratithésthōsan paratithosin paratithôsin paratithōsin paratithō̂sin parethekan parethēkan paréthekan paréthēkan paretheken parethēken parétheken paréthēken parethento paréthento
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile