Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5219 - ὑπακούω

Transliteration
hypakoúō
Phonetics
hoop-ak-oo'-o
Origin
from (G5259) and (G191)
Parts of Speech
verb
TDNT
1:223,34
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ὑπακοή
 
Next Entry
ὕπανδρος
Definition   
Thayer's
  1. to listen, to harken
    1. of one who on the knock at the door comes to listen who it is, (the duty of a porter)
  2. to harken to a command
    1. to obey, be obedient to, submit to
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 238 ‑ אָזַן (aw‑zan');  3985 ‑ מָאַן (maw‑ane');  5401 ‑ נָשַׁק (naw‑shak');  6030 ‑ עָנָה (aw‑naw');  7181 ‑ קָשַׁב (kaw‑shab');  7760 ‑ שִׂים (soom, seem);  8003 ‑ שָׁלֵם (shaw‑lame');  8085 ‑ שָׁמַע (shaw‑mah');  
Frequency Lists
Verse Results
ASV (24)
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
Acts 2
Romans 5
Ephesians 3
Philippians 2
Colossians 2
2 Thessalonians 2
Hebrews 2
1 Peter 1
BSB (21)
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
Acts 2
Romans 4
Ephesians 2
Philippians 1
Colossians 2
2 Thessalonians 2
Hebrews 2
1 Peter 1
CSB (21)
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
Acts 2
Romans 4
Ephesians 2
Philippians 1
Colossians 2
2 Thessalonians 2
Hebrews 2
1 Peter 1
ESV (21)
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
Acts 2
Romans 4
Ephesians 2
Philippians 1
Colossians 2
2 Thessalonians 2
Hebrews 2
1 Peter 1
KJV (23)
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
Acts 2
Romans 5
Ephesians 2
Philippians 2
Colossians 2
2 Thessalonians 2
Hebrews 2
1 Peter 1
LEB (0)
The Lexham English Bible
did not use
this Strong's Number
LSB (22)
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
Acts 3
Romans 4
Ephesians 2
Philippians 1
Colossians 2
2 Thessalonians 2
Hebrews 2
1 Peter 1
N95 (23)
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
Acts 3
Romans 5
Ephesians 2
Philippians 1
Colossians 2
2 Thessalonians 2
Hebrews 2
1 Peter 1
NAS (23)
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
Acts 3
Romans 5
Ephesians 2
Philippians 1
Colossians 2
2 Thessalonians 2
Hebrews 2
1 Peter 1
NLT (19)
Matthew 1
Mark 3
Luke 1
Acts 2
Romans 8
Ephesians 2
Philippians 3
Colossians 2
2 Thessalonians 4
Hebrews 2
1 Peter 1
WEB (23)
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
Acts 2
Romans 5
Ephesians 2
Philippians 2
Colossians 2
2 Thessalonians 2
Hebrews 2
1 Peter 1
YLT (21)
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
Acts 2
Romans 4
Ephesians 2
Philippians 1
Colossians 2
2 Thessalonians 2
Hebrews 2
1 Peter 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὑπᾰκού-ω,

fut. -ακούσομαι LXX Genesis 41:40 (v. sub fin.); later -ακούσω Mim.Oxy. 413.222:

I hearken, give ear, θεοὶ δ' ὑπὸ πάντες ἄκουον Il. 8.4; ὁ δ' ἄρ' ἐμμαπέως ὑπάκουσε Od. 14.485, cf. h.Ven. 180: c. gen., ὄττις.. πλάσιον ἆδυ φωνείσας ὐπακούει Sapph. 2.4; ὑμῶν Ar. V. 318 (lyr.); τῆς κρίσεως Aeschin. 3.56 (s.v.l.).

2. answer (by voice or act) when called, ἢ ἐξελθέμεναι ἢ ἔνδοθεν αἶψ' ὑπακοῦσαι Od. 4.283, cf. 10.83, E. Alc. 400 (lyr.), Ar. V. 273 (lyr.), Theoc. 13.59: in Prose, ὁ κῆρυξ ἐκήρυττε τίς τὴν ἱκετηρίαν καταθείη, καὶ οὐδεὶς ὑπήκουεν And. 1.112; τῷ παιδίῳ Ar. Lys. 878, cf. Nu. 360 (anap.), X. Ages. 3.4, Aeschin. 1.49, D. 19.266. in a dialogue, answer when questioned, σοι Pl. Sph. 217d; τοῖς λόγοις Id. Lg. 898c.

3. listen to, heed, regard, c. gen. rei, Id. Tht. 162d, X. Cyr. 8.1.20; ὑ. νόμων Pl. Lg. 708d; ὑ. διαίτῃ submit to a regimen, Id. R. 459c; λόγῳ Arist. Pol. 1333a18; ὑ. τῷ ξυμφόρῳ τινός comply with his interest, Th. 5.98; δείπνῳ ὑ. accept an invitation to dinner, Ath. 6.247d: abs., give way, submit, comply, Hdt. 3.148, 4.119, Pl. Prt. 325a, PCair.Zen. 367.15 (iii B.C.): with a neut. Pron., μάλα γε τοῦτο ὑπήκουσεν in this matter he obeyed, X. Cyr. 2.2.3; οὐδὲν τούτων ὑπήκουον Th. 1.29, cf. 139, 140, etc.; ὑ. τινός τι or τινί τι, obey one in a thing, ib. 26, Pl. Lg. 774b.

II Special senses:

1 of porters, answer a knock at the door, ὑ. τινί Id. Cri. 43a: abs., Id. Phd. 59e, Acts 12:13; [παρὰ] τὴν θύραν Thphr. Char. 4.9, 28.3; ὁ ὑπακούσας the porter, X. Smp. 1.11, cf. D. 47.35.

2. of a judge, listen to a complainant, τινι X. Cyr. 8.1.18; also of the parties in legal proceedings, appear before the court, Isa 4.28, D. 19.257,290; ὑ. εἰς τὸ δικαστήριον Hyp. Eux. 2, cf. PSI 10.1100.10 (ii A.D.), Sammelb. 7369.10 (ii/iii A.D.).

3. of dependants, subjects, etc., obey, submit to, Δαρείου οὐδαμὰ ὑ. Hdt. 3.101; Ἀθηναίων Th. 4.56, cf. 6.82; τοῖς πέλας Id. 2.61. Astrol., to aspect from South to North, of the southernmost of two zodiacal signs equidistant from an equinoctial point, opp. προστάσσειν, Ptol. Tetr. 35; = ἀκούω v, Paul.Al. E. 2.

4. answer one's expectations, succeed, ὑπήκουέ μοι τὸ πρᾶγμα Luc. Icar. 10; τῆς μεταλλείας ἀσθενῶς ὑπακουούσης Str. 9.1.23.

5. ὑ. αὐγαῖς ἁλίου to be subject to the sun's rays, Pi. O. 3.24; ταῖς ὥραις Thphr. CP 1.15.1; τοῦ ψύχους ib. 5.4.2; ὑπακούουσι τῶν τῆς ἀρχῆς παθημάτων οἱ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς μύες feel the effects of.., Gal. 18(2).68.

6. of ailments, yield, give way to a remedy, τινι Hp. Epid. 3.8, Gal. 6.354: abs., Hp. Prorrh. 2.39, Sor. 1.122, Gal. 6.439: metaph., τὸ μυθῶδες ὑ. λόγῳ Plu. Thes. 1; τοῖς ἰσχυρῶς φερομένοις ὑ. ὁ ἀήρ Archyt. 1; πληγαῖς ὑ., of metal, Plu. 2.802b; ὑποχόνδριον ὑπακοῦον yielding to pressure, Hp. Epid. 4.45; μὴ εὐθέως ὑπακούοντος εἰς ἐξολκὴν τοῦ ἐμβρύου Sor. 2.62, cf. 86.

7. concede a point in dispute, Arist. Top. 161b15.

8. correspond, πᾶσα παραγωγὴ ἐπιρρηματικὴ.. μιᾷ ὑπακούει πτώσει κατὰ τὴν διάλυσιν every adverbial derivative corresponds to a case, e.g. οἴκοθι to ἐν οἴκῳ, A.D. Adv. 206.21; conform to a theory, Id. Synt. 236.14.

III κοινὸν ὑ. understand under the term κοινόν.., Pl. Phlb. 31c, cf. Plu. 2.23c: Pass., κοινῶς ὑ. to be understood in a general sense, Phld. Po. 5.35.

2. in Gramm., understand a word omitted, A.D. Synt. 22.21 (Pass.): τὸ -όμενον what one has in mind, the subject, Id. Pron. 68.15, al.

3. understand, c. acc. et inf., Phld. Mus. p.72 K., Po. 5.9. fut. ὑπακούσεται in Th. 6.69, if correct, must be Pass., if their service shall be lighter; but Sch. gives ὑπακούσονται, whence ξυγκαταστρεψάμενοι (for - οις) is conjectured.

Thayer's Expanded Definition

ὑπακούω; imperfect ὑπήκουον; 1 aorist ὑπήκουσα; from Homer down; to listen, hearken;

1. properly, of one who on a knock at the door comes to listen who it is (the duty of the porter), Acts 12:13 (where A. V. hearken, R. V. answer) (Xenophon, symp. 1, 11; Plato, Crito, p. 43 a.; Phaedo, p. 59 e.; Demosthenes, Lucian, Plutarch, others).

2. to hearken to a command, i. e. to obey, be obedient unto, submit to, (so in Greek writings from Herodotus down): absolutely, Philippians 2:12 (cf. Winer's Grammar, 594 (552)); ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν (R. V. obeyed to go out i. e.) went out obediently, Hebrews 11:8; with a dative of the person (in Greek writings also with a genitive), Matthew 8:27; Mark 1:27; Mark 4:41; Luke 8:25; Luke 17:6; Romans 6:16; Ephesians 6:1, 5; Colossians 3:20, 22; Hebrews 5:9; 1 Peter 3:6; with a dative of the thing, τῇ πίστει (see πίστις, 1 b. α., p. 513b near top), Acts 6:7; ὑπηκούσατε εἰς ὅν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς, by attraction for τῷ τύπω τῆς διδαχῆς εἰς ὅν κτλ. (Winers Grammar, § 24, 2 b.; cf. τύπος, 3), Romans 6:17; τῷ εὐαγγελίῳ, Romans 10:16; 2 Thessalonians 1:8; τῷ λόγῳ, 2 Thessalonians 3:14; τῇ ἁμαρτία (Rec.), ταῖς ἐιθυμιαις (L T Tr WH), i. e. to allow oneself to be captivated by, governed by, etc., Romans 6:12.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὑπακούω ,

[in LXX: chiefly for H8085;]

to listen, attend, hence,

(a) to answer a knock at a door (Plat., Xen., al.): Acts 12:13;

(b) to attend to, submit to, obey (Hdt., Thuc., al.): absol., Philippians 2:12; c. inf., Hebrews 11:8; c. dat. pers. (Plat., al.; but more freq. c. gen.), Matthew 8:27, Mark 1:27; Mark 4:41, Luke 8:25; Luke 17:6, Romans 6:16, Ephesians 6:1; Ephesians 6:5, Colossians 3:20; Colossians 3:22, Hebrews 5:9, 1 Peter 3:6; c. dat. rei, Acts 6:7, Romans 6:12; Romans 10:16, 2 Thessalonians 1:8; 2 Thessalonians 3:14; seq. εἰς (by attraction, for dat.; v. ICC, in l), Romans 6:17.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";make clear,"; ";make known"; : P Goodsp Cairo 15.19 (A.D. 362) ἐφανέρωσα τῇ μονῇ καὶ τῷ βοηθῷ [το ]ῦ πραιποσίτου, ";I have made known both to the establishment of the praepositus and to his assistant"; (Ed.). See also the Christian prayer P Oxy VI. 925.4 (v/vi A.D.) (=Selections, p. 131) ὁ θ (εὸ)ς. . . φανέρωσόν μοι τὴν παρὰ σοὶ ἀλήθιαν εἰ βούλῃ με ἀπελθεῖν εἰς Χιούτ, ";O God, reveal to me thy truth, whether it be thy will that I go to Chiout"; (Edd.).

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
υπακουει υπακούει ὑπακούει υπακουειν υπακούειν ὑπακούειν υπακουετε υπακούετε ὑπακούετε υπακούοντος υπακούουσι υπακουουσιν υπακούουσιν ὑπακούουσιν υπακουσαι υπακούσαι ὑπακοῦσαι υπακουσάτω υπακούσεται υπακούσεταί υπακούση υπακούσητέ υπακούσομαι υπακούσονται υπακούσωσί υπακούων υπήκουεν υπηκουον υπήκουον ὑπήκουον υπήκουσα υπηκουσαν υπήκουσαν υπήκουσάν ὑπήκουσαν υπήκουσας υπηκουσατε υπηκούσατε ὑπηκούσατε υπήκουσε υπήκουσέ υπηκουσεν υπήκουσεν ὑπήκουσεν hypakouei hypakoúei hypakouein hypakoúein hypakouete hypakoúete hypakouousin hypakoúousin hypakousai hypakoûsai hypekouon hypēkouon hypḗkouon hypekousan hypēkousan hypḗkousan hypekousate hypekoúsate hypēkousate hypēkoúsate hypekousen hypēkousen hypḗkousen upakouei upakouein upakouete upakouousin upakousai upekouon upēkouon upekousan upēkousan upekousate upēkousate upekousen upēkousen
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile