corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.20.12.05
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #2716 - κατεργάζομαι

Transliteration
katergázomai
Phonetics
kat-er-gad'-zom-ahee  
Word Origin
from (2596) and (2038)
Parts of Speech
Verb
TDNT
3:634,421
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. to perform, accomplish, achieve
  2. to work out i.e. to do that from which something results
    1. of things: bring about, result in
  3. to fashion i.e. render one fit for a thing
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2799 ‑ חֲרֹשֶׁת (khar‑o'‑sheth);  3773 ‑ כְּרֻתוֹת (kaw‑rooth‑aw');  4952 ‑ מִשְׁרָה (mish‑raw');  5647 ‑ עָבַד (aw‑bad');  6213 ‑ עָשָׂה (aw‑saw');  6466 ‑ פָּעַל (paw‑al');  6687 ‑ צוּף (tsoof);  7287 ‑ רָדָה (raw‑daw');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (24) NAS (22) HCS (22)
Romans 11
1 Corinthians 1
2 Corinthians 6
Ephesians 1
Philippians 1
James 2
1 Peter 1
Romans 11
1 Corinthians 1
2 Corinthians 6
Ephesians 1
Philippians 1
James 1
1 Peter 1
Romans 11
1 Corinthians 1
2 Corinthians 6
Ephesians 1
Philippians 1
James 1
1 Peter 1
BYZ TIS TR
V-ADI-3S 3
V-ADN 1
V-ADP-ASM 1
V-ADP-NPM 1
V-ADP-NSM 1
V-API-3S 1
V-PNI-1S 3
V-PNI-3S 8
V-PNM-2P 1
V-PNN 1
V-PNP-GSM 1
V-PNP-NPM 1
V-PNP-NSF 1
V-ADI-3S 3
V-ADP-ASM 1
V-ADP-NPM 1
V-ADP-NSM 1
V-API-3S 1
V-PNI-1S 3
V-PNI-3S 6
V-PNM-2P 1
V-PNN 1
V-PNP-GSM 1
V-PNP-NPM 1
V-PNP-NSF 1
V-RNN 1
V-ADI-3S 3
V-ADN 1
V-ADP-ASM 1
V-ADP-NPM 1
V-ADP-NSM 1
V-API-3S 1
V-PNI-1S 3
V-PNI-3S 8
V-PNM-2P 1
V-PNN 1
V-PNP-GSM 1
V-PNP-NPM 1
V-PNP-NSF 1
NA WH
V-AMPASM 1
V-PMD-2P 1
V-PMI-3S 2
V-ADI-3S 3
V-ADP-ASM 1
V-ADP-NPM 1
V-ADP-NSM 1
V-API-3S 1
V-PNI-1S 3
V-PNI-3S 6
V-PNM-2P 1
V-PNN 1
V-PNP-GSM 1
V-PNP-NPM 1
V-PNP-NSF 1
V-RNN 1


Liddell-Scott-Jones Definitions

κατεργ-άζομαι,

fut. - άσομαι, later 3 sg. - ᾶται PTeb. 10.2 (ii B.C.): aor. κατειργασάμην, and (in pass. sense) κατειργάσθην (v. infr.): pf. κατείργασμαι both in act. and pass. sense (v. infr.):

I

1. effect by labour, achieve, πρήγματα μεγάλα Hdt. 5.24; πᾶν S. El. 1022; μόρον.. ἐπαλλήλοιν χεροῖν Id. Ant. 57; ταῦθ' ἁπινοεῖς Ar. Ec. 247; τὰ δυνατά Th. 4.65; τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν Phld. Rh. 2.31 S.; μεγάλα μὲν ἐπινοεῖτε, ταχὺ δὲ κατεργάζεσθε X. Hier. 2.2; κ. εἰρήνην τινί And. 3.8; ἢν κατεργάσῃ if you do the job, Ar. Eq. 933: pf. κατείργασμαι, μέγιστα ἔργα X. Mem. 3.5.11: in pass. sense, to have been effected or achieved, Hdt. 1.123, 141, 4.66, E. IT 1081, etc.; κατειργασμένη ὠφέλεια Antipho 2.1.4; ἐλθεῖν ἐπὶ κατειργασμένοις Lys. 31.9: aor. - ειργάσθην Luc. Herm. 5. earn, gain by labour, acquire, τὴν ἡγεμονίην Hdt. 3.65; πόλει σωτηρίαν E. Heracl. 1046; μεγάλα τῇ πόλει Aeschin. 3.229; τοῦτο D. 45.66; ὁ κατειργασμένος τὴν τυραννίδα Pl. Grg. 473d: in pass. sense, ἀρετὴ ἀπὸ σοφίης κατεργασμένη Hdt. 7.102. abs., achieve one's object, be successful, αὐτὸς ἑωυτῷ Id. 5.78; simply, work, ἐν τοῖς ἐργαστηρίοις PTeb.ined. 703.148.

2. c. acc. pers., make an end of, finish, kill, ἑωυτόν Hdt. 1.24, cf. E. Hipp. 888, etc.; λέοντα βίᾳ S. Tr. 1094. overpower, subdue, conquer, Hdt. 6.2, Ar. Eq. 842, Th. 4.85, Isoc. 9.59, etc.; τὴν Ἑλλάδα Hdt. 8.100; ποσὶ καὶ στόματι κ. [τινά ] attack him, of a horse, Id. 5.111: in pass. sense, of land, μακέλλῃ τῇ κατείργασται πέδον is subdued, brought under cultivation, A. Ag. 526; κατεργαζομένη ἡ γῆ Thphr. CP 3.1.3; later trans., cultivate, PTeb. 10.2 (ii B.C.), etc. prevail upon, κατεργάσατο καὶ ἀνέπεισε Ξέρξην, ὥστε.. Hdt. 7.6, cf. X. Mem. 2.3.16, Parth. 13.1, Plu. Fab. 21; κ. τινὰ πειθοῖ Str. 10.4.2: Pass., οὐκ ἐδύνατο κατεργασθῆναι [ἡ γυνή ] could not be prevailed upon, Hdt. 9.108. c. dupl. acc., do something to one, καλόν τι τὴν πόλιν And. 2.17 (but κ. τὴν πόλιν carry on business in the city, SIG 899 (Mesambria, iii A.D.)).

II

1. till, cultivate land, PSI 6.632.9 (iii B.C.), etc.; work up for use, freq. of food, by chewing or digestion, ὀδόντας ἔχει οἷς κ. τὴν τροφήν Arist. HA 501b30, cf. Juv. 469a31, Spir. 482b16, Gal. 11.649 (Pass.); τὸ -αζόμενον ἔχειν εὔρωστον a strong digestion, Id. 17(2).430; κ. τὰ ἐδέσματα Sch. Ar. Eq. 714; by grinding (of corn), Longus 3.30, cf. D.H. 5.13 (Pass.); by ripening (of fruits), κατειργασμένα ἐπὶ τοῦ δένδρου Gal. 11.367; κ. μέλι make.., Hdt. 4.194; κ. τὴν κόπρον prepare it, Arist. HA 552a24; σίδηρον D. 27.10; ξύλα-ειργασμένα Thphr. CP 5.17.2; στίππυον τὸ κατειργαζμένον PCair.Zen. 472.9 (iii B.C.); λίθους D.S. 1.98.

2. turn bullion into coin, PCair.Zen. 21.6 (iii B.C.).

III work at, practise, ἄλλην μελέτην κ. Pl. Ti. 88c. κ. ὄρη level them, J. AJ 11.3.4 (fr. LXX 1 Esdras 4:4).

Thayer's Expanded Definition

κατεργάζομαι; perfect infinitive κατειργάσθαι (1 Peter 4:3 L T Tr WH); 1 aorist middle κατειργασαμην, and κατηργασαμην (Romans 7:8 T Tr.; (2 Corinthians 7:11 T)); 1 aorist passive κατειργασθην, and κατηργασθην (2 Corinthians 12:12 Tdf.); see ἐργάζομαι, at the beginning; a deponent middle verb; (according to Fritzsche, Romans, i., p. 107 the κατά is either intensive (Latinperficere) or descensive (Latinperpetrare));

a. to perform, accomplish, achieve (R. V. often work): Romans 7:15, 17f, 20; τί διά τίνος (the genitive of person), Romans 15:18; ἅπαντα κατεργασάμενοι having gone through every struggle of the fight, Ephesians 6:13 (cf. Meyer, in the place cited); σημεῖα, passive 2 Corinthians 12:12; of disgraceful actions, equivalent to to perpetrate, Romans 1:27; Romans 2:9; 1 Corinthians 5:3; 1 Peter 4:3.

b. to work out (Latinefficere), i. e. to do that from which something results; of man: τήν σωτηραν, make every effort to obtain salvation, Philippians 2:12; of things: bring about, result in, Romans 4:15; Romans 5:3; Romans 7:8; 2 Corinthians 7:10 (where L T Tr WH ἐργάζομαι); James 1:3, and R G in 20; τί τίνι, Romans 7:13; 2 Corinthians 4:17; 2 Corinthians 7:11; 2 Corinthians 9:11.

c. κατεργάζεσθαι τινα εἰς τί, to fashion, i. e. render one fit for a thing: 2 Corinthians 5:5. (Often in Greek writings from Sophocles and Herodotus down; several times in the Sept..)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

κατ -εργάζομαι

(emphatic form of ἐργάζομαι ),

[in LXX for H6466, etc. (9 exx., each for a different Heb. word);]

to effect by labour, achieve, work out, bring about: c. acc, Romans 4:15; Romans 5:3; Romans 7:8; Romans 7:15-20, 2 Corinthians 7:10, Ephesians 6:13, James 1:3; pass., 2 Corinthians 12:12; c. acc rei et dat. pers., Romans 7:13, 2 Corinthians 4:17; 2 Corinthians 7:11; 2 Corinthians 9:11; id. seq. διά , c. gen. pers., Romans 15:18; τ . σωτηρίαν , Philippians 2:12; c. acc pers. seq. εἰς , 2 Corinthians 5:5 (RV, wrought); of evil deeds, Romans 1:27; Romans 2:9, 1 Corinthians 5:3, 1 Peter 4:3.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

This perfective compound, which lays stress on the result, as distinguished from the process, of the action (cf. 2 Corinthians 7:10 f., Philippians 2:12), is very common with reference to the ";cultivation"; of allotments, e.g. P Tebt I. 10.2 (B.C. 119) ἐφ᾽ωι κατεργᾶται τοῖς ἰδίοις ἀνηλώμασιν. . γῆς (ἀρούρας) δέκα, ";on condition that he shall cultivate at his own expense 10 arourae of land,"; PSI I. 32.10 (A.D. 208) ἐπὶ τῷ σε τοῦτο κατεργάσασθ [αι ] πάσ ̣[ῃ ἐργασ ]ίᾳ καὶ ἐπιμελείᾳ : cf. also BGU IV. 1121.16 (B.C. 5) μὴ ἐξόντο [ς ] αὐτοῖς διδόναι τοῖς κατεργαζομένοις τὴν μίσθωσιν ε ̣̓[ργάτ ]αις ̣ [π ]λ ̣εῖον τῶν ̣ [διδο ]μένων ἐν τῶι Κόλπωι [κατ ]ε ̣ρ ̣γ ̣ω ̣ν ̣. In Syll 342 (c. B.C. 48) it is used with reference to public services—.26 τὰ βέλτιστα κατεργάζεται τῇ πατρίδι, .31 κινδύνους ἐπ [ιδ ]εχόμενος [ἀό ]κνως πρὸς τὸ πάντως τι κατεργάζεσ [θαι τ ]ῇ πατρίδι συμφέρον : in ib. 504.5 (iii/A.D.) we find the soloecism πάντας τοὺς κατεργαζομένους τὴν πόλιν (sc. publicanos) for ἐργαζομένους κατὰ τὴν πόλιν (see the editor’s note). Cf. also Aristeas 225 ἠσκηκὼς πρὸς πάντας ἀνθρώπους εὔνοιαν καὶ κατεργασάμενος φιλίας, λόγον οὐφενὸς ἄν ἔχοις, ";if thou hast studiously practised goodwill towards all men and formed friendships, thou needest fear no man"; (Thackeray). For κατεργασία see P Ryl II. 171.15 (A.D. 56–7) εἰς κατεργασίαν, ";for the purpose of tillage,"; and for κάτεργον in the sense of ";work,"; ";service,"; as twice in the LXX (Exodus 30:16; Exodus 35:21) we may perhaps cite P Petr II. 4 (2).8 (B.C. 255–4) ἔγραψά σοι ὃ δεῖ δοθῆναι εἰς ἕκαστον ἀργοῦ καὶ τὸ κάτεργον, ";I have written to you what should be given to each of idle and the working (time?),"; but the meaning is far from clear : see also the editor’s note on P Rev Lxlvi. 2, and cf. BGU 1121 ut s

 

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
κατειργάσασθε κατειργασατο κατειργάσατο κατειργασθαι κατειργάσθαι κατειργασθη κατειργάσθη κατείργασθη κατειργασμένης κατειργάσω κατεργά κάτεργα κατεργαζεσθαι κατεργάζεσθαι κατεργαζεσθε κατεργάζεσθε κατεργαζεται κατεργάζεται κατεργαζομαι κατεργάζομαι κατεργαζομενη κατεργαζομένη κατεργαζομενοι κατεργαζόμενοι κατεργαζομενου κατεργαζομένου κατεργασαμενοι κατεργασάμενοι κατεργασαμενον κατεργασάμενον κατεργασαμενος κατεργασάμενος κατεργάσασθαι κατεργασθήσεσθε κατεργασίας κάτεργον kateirgasato kateirgásato kateirgasthai kateirgásthai kateirgasthe kateirgasthē kateirgásthe kateirgásthē katergasamenoi katergasámenoi katergasamenon katergasámenon katergasamenos katergasámenos katergazesthai katergázesthai katergazesthe katergázesthe katergazetai katergázetai katergazomai katergázomai katergazomene katergazomenē katergazoméne katergazoménē katergazomenoi katergazómenoi katergazomenou katergazoménou
Lectionary Calendar
Saturday, December 5th, 2020
the First Week of Advent
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology