corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.20.02.23
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #3179 - μεθίστημι

Transliteration
methístēmi
Phonetics
meth-is'-tay-mee, -is-tan'-o  
Word Origin
from (3326) and (2476)
Parts of Speech
Verb
TDNT
None
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. to transpose, transfer, remove from one place to another
    1. of change of situation or place
    2. to remove from the office of a steward
    3. to depart from life, to die
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 4185 ‑ מוּשׁ (moosh);  4191 ‑ מוּת (mooth);  4529 ‑ מָסָה (maw‑saw');  5493 ‑ שׂוּר (soor, soor);  5710 ‑ עָדָה (aw‑daw');  6437 ‑ פָּנָה (paw‑naw');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (5) NAS (5) HCS (5)
Luke 1
Acts 2
1 Corinthians 1
Colossians 1
Luke 1
Acts 2
1 Corinthians 1
Colossians 1
Luke 1
Acts 2
1 Corinthians 1
Colossians 1
BYZ TIS TR
V-AAI-3S 2
V-AAP-NSM 1
V-APS-1S 1
V-PAN 1
V-AAI-3S 2
V-AAP-NSM 1
V-APS-1S 1
V-PAN 1
V-AAI-3S 2
V-AAP-NSM 1
V-APS-1S 1
V-PAN 1
NA WH
V-AAI-3S 2
V-AAP-NSM 1
V-APS-1S 1
V-PAN 2


Liddell-Scott-Jones Definitions

μεθίστημι: causal, in pres. and impf., fut. and aor. 1,

I

1. place in another way, change, τοι ταῦτα μεταστήσω I will change thee this present, i. e. give another instead, Od. 4.612; μ. τὰ νόμιμα πάντα Hdt. 1.65; ὄνομα, τύχην, E. Ba. 296, Heracl. 935; τὸ μέγα εἰς οὐδὲν χρόνος μ. Id. Fr. 304 (lyr.); μ. νόμους X. HG 5.4.64; ταύτην τὴν πολιτείαν Pl. R. 562c; ἐκ τοῦ παρόντος κόσμου τὴν πόλιν μεταστήσας Th. 8.48; ἐς ὀλιγαρχίαν μ. [τὴν πολιτείαν ] X. HG 2.3.24; ἐξ ὀλιγαρχίας ἐς τὸ δημοκρατεῖσθαι μ. τοὺς Βυζαντίους ib. 4.8.27; τὰ ἐκεῖ πάντα πρὸς Λακεδαιμονίους ib. 2.2.5; also ἐκ τῆς καθεστηκυίας ἄλλην μ. [πολιτείαν ] introduce a new polity, Arist. Pol. 1301b8; μ. βασιλείαν ἀντὶ τυραννίδος Pl. 319d.

2. c. gen. partit., οὐ μεθίστησι τοῦ χρώματος he changes [nothing] of his colour, Ar. Eq. 398 (lyr.).

II of persons,

1. set free, τινὰ νόσου S. Ph. 463; κακῶν, πόνων, E. Hel. 1442, IT 991, cf. 775; ὕπνου Id. Or. 133.

2. remove by killing, αὑτόν J. AJ 18.6.2: so in Med., τὸν ἄνθρωπον ib. 18.9.5.

3. remove from one place to another, Th. 4.57; ὠστράκιζον καὶ μεθίστασαν ἐκ τῆς πόλεως Arist. Pol. 1284a21; ἐς ἄλλην χθόνα μ. πόδα E. Ba. 49: aor. 1 Med. μεταστήσασθαι remove from oneself or from one's presence, Hdt. 1.89, 8.101, And. 1.12, Th. 1.79; banish, Aeschin. 3.129; μ. φρουρὰς ἐκ πόλεων Plb. 18.44.4. Pass., with aor. 1 μετεστάθην [ ] E. El. 1202 (lyr.), D. 26.6, also aor. 2, pf., and plpf. Act.:

I of persons,

1. stand among or in the midst of, c. dat., ἑτάροισι μεθίστατο Il. 5.514.

2. change one's position, τυράννοις ἐκποδὼν μεθίστασο make way for them, E. Ph. 40; depart, παλαιὸν εἰς ἴχνος A. Supp. 538 (lyr.); ἐκ τῆς τάξιος Hdt. 9.58; ἐκ τυραννικοῦ κύκλου S. Aj. 750; ἔξω τῆς οἰκουμένης Aeschin. 3.165; ἐκ φωτὸς εἰς σκότος μ. Pl. R. 518a: c. gen., δεῦρ' Ἰωλκίας χθονός E. Med. 551; θρόνων Id. Ph. 75; μ. φυγῇ Id. Med. 1295: abs., μετάσταθ', ἀπόβαθι S. OC 162 (lyr.), cf. D. 23.69; ὅταν μεταστῇ [ὄλβος ] S. Fr. 646.6.

3. c. gen. rei, change, cease from, κότου A. Eu. 900; ξηρῶν τρόπων Ar. V. 1451 (lyr.), cf. Pl. 365; λύπης, κακῶν, E. Alc. 1122, Hel. 856; μ. βίου die, Id. Alc. 21 (also μ. alone, J. AJ 17.4.2, Plu. 2.1104c; ἑκὼν μ. commit suicide, Vett. Val.94.9); μ. φρενῶν change from one's former mind, change one's mind, E. Ba. 944.

4. go over to another party, revolt, Th. 1.35, etc.; ἀπό τινος Id. 8.76; παρά or πρός τινα, Id. 1.107, 130.

5. to be banished, ὑπό τινων D. 26.6.

II

1. of things, change, alter, either for the better, τῆς τύχης εὖ μετεστεώσης Hdt. 1.118; ἐς τὸ λῷον.. μεθέστηκεν κέαρ E. Med. 911; or for the worse, ἐξ ἧς [πολιτείας] ἡ ὀλιγαρχία μετέστη from which oligarchy arose by a change, Pl. R. 553e, cf. X. HG 2.3.24, Arist. Pol. 1301a22, Plb. 6.9.10; εἴ τι μὴ δαίμων.. μεθέστηκε στρατῷ hath changed for them, A. Pers. 158 (troch.); νέος μεθέστηκ' ἐκ γέροντος E. Heracl. 796.

2. Medic., of pains, change position, εἰς τὴν ἄνω χώραν Gal. 16.652.

Thayer's Expanded Definition

μεθίστημι and (in 1 Corinthians 13:2 R G WH (cf. ἵστημι)) μεθιστάνω; 1 aorist μετέστησα; 1 aorist passive subjunctive μετασταθῶ; from Homer down; properly, to transpose, transfer, remote from one place to another: properly, of change of situation or place, ὄρη, 1 Corinthians 13:2 (Isaiah 54:10); τινα εἰς τί, Colossians 1:13; τινα (T Tr WH add ἐκ, so L in brackets) τῆς οἰκονομίας, to remove from the office of steward, passive Luke 16:4 (τῆς χρείας, 1 Macc. 11:63); τινα ἐκ τοῦ ζῆν, to remove from life, Diodorus 2, 57, 5; 4, 55, 1; with ἐκ τοῦ ζῆν omitted, Acts 13:22 (in Greek writings also in the middle and in the intransitive tenses of the active to depart from life, to die, Euripides, Alc. 21; Polybius 32, 21, 3; Heliodorus 4, 14). metaphorically, τινα, without adjunct (cf. German verrücken (English pervert), i. e. to lead aside (A. V. turn away) to other tenets: Acts 19:26 (τήν καρδίαν τοῦ λαοῦ, Joshua 14:8).

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

μεθ -ίστημι

and (late form, 1 Corinthians 13:2) μεθιστάνω ,

[in LXX for H5493 hi., etc.;]

trans. in Pres., impf., fut. and aor. 1, to change, remove: c. acc rei, ὄρη , 1 Corinthians 13:2 (cf. Isaiah 54:10); c. acc pers.: seq. εἰς , Colossians 1:13; seq. ἐκ , pass., Luke 16:4; of causing death (cf. similar intrans. sense, Eur., Alc., 21, al.), Acts 13:22. Metaph. (cf. τ . καρδίαν μ ., Joshua 14:8), c. acc pers., to pervert: Acts 19:26.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

μεθιστάνω, μεθίστημι, in the sense of ";remove from,"; is seen in a contract regarding letting a house, BGU IV. 1116.32 (B.C. 13) μεθισταμέ (νῃ) τῆ (ς) μισθώσεως ἐντὸς τοῦ χρό (νου) καὶ ἑτέρο (ις) μεταμισθο (ῦν) : cf. ib. 1117.43, 1159.15, and the late P Oxy I. 135.21 (A.D. 579) [[μεθε ]]στασθαι εἰς ἕτερον τόπον. For the verb, ";depart from life,"; ";die,"; see P Lond 354.10 (c. B.C. 10) (= II. p. 164) φάσκοντες τὸν πατέρα αὐτῶν ἐκ τοῦ ζῆν μεθεστακέναι, and for a causal sense, see BGU I. 36.13 (ii/A.D.) τοῦ ζῆν με [τ ]α [σ ]τῆσαι, and without τοῦ ζῆν (cf. Acts 13:22) OGIS 308.4 (ii/B.C.) μεθέστηκεν εἰς θεούς, which the editor describes as ";usitata formula de regum regiaeque familiae hominum mortibus,"; and compares ib. 338.4 (ii/B.C.) μεθισ ]τάμενος ἐξ ἀνθρώπων ἀπολέλοιπεν τὴ [μ πατρί ]δα ἡμῶν ἐλευθέραν (of Attalus III.), and 339.16 (c. B.C. 125) τῶν τε βασιλέων εἰς θεοὺς μεταστάντων. Cf. also Vett. Val. p. 94.9 ἔκπτωτος ἐγένετο καὶ ἑκὼν μετέστη (mortem sibi conscivit).

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
μεθιστά μεθιστάναι μεθιστανειν μεθιστάνειν μετασταθω μετασταθώ μετασταθῶ μεταστή μεταστησας μεταστήσας μεταστήσεις μεταστήσεσθαι μετάστησον μεταστήσουσι μεταστήσω μετεστάθη μετεστάθησαν μετέστησαν μετέστησε μετεστησεν μετέστησεν metastatho metastathô metastathō metastathō̂ metastesas metastēsas metastḗsas metestesen metestēsen metéstesen metéstēsen methistanai methistánai
Lectionary Calendar
Sunday, February 23rd, 2020
Transfiguration Sunday / the Last Sunday after Epiphany
There are 49 days til Easter!
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
μέθη
Next Entry
μεθοδεία
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology