Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #1410 - δύναμαι

Transliteration
dýnamai
Phonetics
doo'-nam-ahee
Origin
of uncertain affinity
Parts of Speech
Verb
TDNT
2:284,186
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
Δρούσιλλα
 
Next Entry
δύναμις
Definition   
Thayer's
  1. to be able, have power whether by virtue of one's own ability and resources, or of a state of mind, or through favourable circumstances, or by permission of law or custom
  2. to be able to do something
  3. to be capable, strong and powerful
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1368 ‑ גִּבֹּר (ghib‑bore', ghib‑bore');  1961 ‑ הָיָה (haw‑yaw');  2308 ‑ חָדַל (khaw‑dal');  2428 ‑ חַיִל (khah'‑yil);  2973 ‑ יָאַל (yaw‑al');  3201 ‑ יָכוֹל (yaw‑kole', yaw‑kole');  3254 ‑ יָסַף (yaw‑saf');  3546 ‑ כְּהַל (ke‑hal');  3557 ‑ כּוּל (kool);  3615 ‑ כָּלָה (kaw‑law');  3811 ‑ לָאָה (law‑aw');  3985 ‑ מָאַן (maw‑ane');  4672 ‑ מָצָא (maw‑tsaw');  6113 ‑ עָצַר (aw‑tsar');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (214)
Matthew 28
Mark 33
Luke 28
John 37
Acts 21
Romans 5
1 Corinthians 16
2 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 5
Philippians 1
1 Thessalonians 2
1 Timothy 3
2 Timothy 3
Hebrews 9
James 6
1 John 2
Jude 1
Revelation 10
NAS (145)
Matthew 19
Mark 26
Luke 13
John 20
Acts 16
Romans 4
1 Corinthians 10
2 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 5
Philippians 2
1 Thessalonians 1
1 Timothy 1
2 Timothy 2
Hebrews 7
James 5
Jude 1
Revelation 9
HCS (207)
Matthew 26
Mark 33
Luke 25
John 37
Acts 20
Romans 5
1 Corinthians 15
2 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 5
Philippians 1
1 Thessalonians 2
1 Timothy 3
2 Timothy 3
Hebrews 9
James 6
1 John 2
Jude 1
Revelation 10
BSB (210)
Matthew 27
Mark 33
Luke 26
John 37
Acts 21
Romans 5
1 Corinthians 15
2 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 5
Philippians 1
1 Thessalonians 2
1 Timothy 3
2 Timothy 3
Hebrews 9
James 6
1 John 2
Jude 1
Revelation 10
ESV (135)
Matthew 17
Mark 23
Luke 16
John 19
Acts 15
Romans 3
1 Corinthians 10
2 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 5
Philippians 1
1 Thessalonians 2
1 Timothy 1
2 Timothy 2
Hebrews 6
James 3
Revelation 8
WEB (208)
Matthew 25
Mark 32
Luke 27
John 35
Acts 21
Romans 5
1 Corinthians 16
2 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 5
Philippians 1
1 Thessalonians 2
1 Timothy 3
2 Timothy 4
Hebrews 9
James 6
1 John 2
Jude 1
Revelation 10
Liddell-Scott-Jones Definitions

δύνᾰμαι [],

2 sg. δύνασαι Il. 1.393, Od. 4.374, S. Aj. 1164 (anap.), Ar. Nu. 811 (lyr.), Pl. 574, X. An. 7.7.8, etc.; δύνῃ Carm.Aur. 19, also in codd. of S. Ph. 798, E. Hec. 253, Andr. 239, and later Prose, Plb. 7.11.5, Ael. VH 13.32; Aeol. and Dor. δύνᾳ Alc. Oxy. 1788 Fr. 15 ii 16, Theoc. 10.2, also S. Ph. 849 (lyr.), dub. in OT 696 (lyr.); δύνῃ is subj., Ar. Eq. 491, cf. Phryn. 337; Ion. 3 pl. δυνέαται Hdt. 2.142; subj. δύνωμαι, Ion. 2 sg. δύνηαι Il. 6.229 (δυνεώμεθα -ωνται as vv.ll. in Hdt. 4.97, 7.163); also δύνᾱμαι Sapph. Supp. 3.3, GDI 4952 A 42 (Crete): impf. 2 sg. ἐδύνω h.Merc. 405, X. An. 1.6.7; later ἐδύνασο Hp. 16 (v.l. ἠδ.), Luc. DMort. 9.1; Ion. 3 pl. ἐδυνέατο Hdt. 4.110, al. (ἠδ- codd.): fut. δυνήσομαι Od. 16.238, etc.; Dor. δυνᾱσοῦμαι Archyt. 3; later δυνηθήσομαι D.C. 52.37: aor. ἐδυνησάμην Il. 14.33, δυν- 5.621; subj. δυνήσωνται Semon. 1.17, never in good Att., f. l. in D. 19.323: Pass. forms, , Ion., Lyr., ἐδυνάσθην or δυνάσθην Il. 23.465, al., Hdt. 2.19, al., Pi. O. 1.56, Hp. Art. 48 (v.l. δυνηθείη), also in X. Mem. 1.2.24, An. 7.6.20; Trag. and Att. Prose ἐδυνήθην S. Aj. 1067, OT 1212 (lyr.), E. Ion 867 (anap.), D. 21.80,186: pf. δεδύνημαι D. 4.30, Din. 2.14, Phld. Rh. 1.261S. The double augment ἠδυνάμην is Att. acc. to Moer. 175, but Ion. acc. to An.Ox. 2.374, and is found in codd. of Hdt. 4.110, al., Hp. Epid. 1.26. β', al.; ἠδύνω is required by metre in Philippid. 16; but is not found in Att. Inscrr. before 300 B.C., IG 22.678.12, al., cf. ἠδύνασθε ib.7.2711 (Acraeph., i A.D.); both forms occur in later writers: ἠδυνήθην occurs in A. Pr. 208, and codd. of Th. 4.33, Lys. 3.42, etc.: δύνομαι is a late form freq. in Pap. as UPZ 9 (ii B. C.), al. [ , exc. in δῡναμένοιο Od. 1.276, 11.414, Hom. Epigr. 15.1, and pr. n. Δῡναμένη, metri gr.] I to be able, strong enough to do, c. inf. pres. et aor., Il. 19.163, 1.562, etc.: fut. inf. is f.l. (πείσειν for πείθειν) in S. Ph. 1394, (κωλύσειν for κωλῦσαι) Plb. 21.11.13, etc.: freq. abs., with inf. supplied from the context, εἰ δύνασαί γε if at least thou canst (sc. περισχέσθαι), Il. 1.393: also c. acc. Pron. or Adj., ὅσσον δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε 20.360; [ Ζεὺς] δύναται ἅπαντα Od. 4.237; μέγα δυνάμενος

I

1. very powerful, mighty, 1.276, cf. 11.414; δ. μέγιστον ξείνων Hdt. 9.9, etc.; μέγα δύναται, multum valet, A. Eu. 950 (lyr.); δ. Διὸς ἄγχιστα Id. Supp. 1035; οἱ δυνάμενοι men of power, rank, and influence, E. Or. 889, Th. 6.39, etc.; οἱ δυνάμενοι, opp. οἱ μὴ ἔχοντες, Democr. 255; opp. οἱ πένητες, Archyt. 3; δυνάμενος παρά τινι having influence with him, Hdt. 7.5, And. 4.26, etc.; δύνασθαι ἐν τοῖς πρώτοις Th. 4.105; δ. τοῖς χρήμασι, τῷ σώματι, Lys. 6.48, 24.4; ὁ δυνάμενος one that can maintain himself, Id. 24.12; of things, [ διαφέρει] οἷς δύνανται differ in their potentialities, Plot. 6.3.17.

2. of moral possibility, to be able, dare, bear to do a thing, mostly with neg., οὔτε τελευτὴν ποιῆσαι δύναται Od. 1.250; σε.. οὐ δύναμαι προλιπεῖν 13.331, cf. S. Ant. 455; οὐκέτι ἐδύνατο ἐν τῷ καθεστῶτι τρόπῳ βιοτεύειν Th. 1.130; οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ κηρύγμαθ' ὥστε.. θεῶν νόμιμα δύνασθαι.. ὑπερδραμεῖν S. Ant. 455. enjoy a legal right, δ. τῆς γεωργίας ἀπηλλάχθαι POxy. 899.31 (ii/iii A.D.), etc.

3. with ὡς and Sup., ὡς ἐδύναντο ἀδηλότατα as secretly as they could, Th. 7.50; ὡς δύναμαι μάλιστα κατατείνας as forcibly as I possibly can, Pl. R. 367b; ὡς δύναιτο κάλλιστον Id. Smp. 214c; ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων D. 27.3, etc.; simply ὡς ἐδύνατο in the best way he could, X. An. 2.6.2: with relat., ὅσους ἐδύνατο πλείστους ἀθροίσας Id. HG 2.2.9; λαβεῖν.. οὓς ἂν σοφωτάτους δύνωμαι Alex. 213.

II

1. to be equivalent to, λόγοι ἔργα δυνάμενοι words that are as good as deeds, Th. 6.40: hence, 1 of money, to be worth, c. acc., ὁ σίγλος δύναται ἑπτὰ ὀβολούς X. An. 1.5.6, cf. D. 34.23: abs., pass, be current, Luc. Luct. 10.

2. of Number, etc., to be equal or equivalent to, τριηκόσιαι γενεαὶ δυνέαται μύρια ἔτεα Hdt. 2.142; δυνήσεται τὴν ὑποτείνουσαν will be equivalent to the hypotenuse, Arist. IA 709a19.

3. of words, signify, mean, Hdt. 4.110, al.; τὸ πειρηθῆναι καὶ τὸ ποιεῖν ἴσον δύναται Id. 6.86. γ; δύναται ἴσον τῷ δρᾶν τὸ νοεῖν Ar. Fr. 691; δύναται τὸ νεοδαμῶδες ἤδη ἐλεύθερον εἶναι Th. 7.58: in later Greek, δύναται τὸ μνασθέντι ἀντὶ τοῦ μνασθέντος "" is equivalent to.., Sch. Pi. O. 7.110. avail to produce, οὐδένα καιρὸν δύναται brings no advantage, E. Med. 128 (anap.), cf. Pl. Phlb. 23d. of things, mean, 'spell', τὸ τριβώνιον τί δύναται; Ar. Pl. 842; αἱ ἀγγελίαι τοῦτο δύνανται they mean this much, Th. 6.36; τὴν αὐτὴν δ. δούλωσιν Id. 1.141, cf. Arist. Pol. 1313b25.

4. Math., δύνασθαί τι to be equivalent when squared to a number or area, τοῖς ἐπιπέδοις ἃ δύνανται in the areas of which they [the lines] are the roots, Pl. Tht. 148b; ἡ ΒΓ τῆς Α μεῖζον δύναται τῇ ΔΖ the square on ΒΓ is greater than the square on A by the square on ΔΖ, Euc. 10.17; αἱ δυνάμεναι αὐτά [τὰ μεγέθη ] the lines representing their square roots, ib. Def. 4, cf. Prop. 22; αὐξήσεις δυνάμεναί τε καὶ δυναστευόμεναι increments both in the roots and powers of numbers, Pl. R. 546b; τὴν ὑποτείνουσαν ταῖς περὶ τὴν ὀρθὴν ἴσον δυναμένην Plu. 2.720a, cf. Iamb. Comm.Math. 17; ἡ δυναμένη, Pythag. name for the hypotenuse of a right-angled triangle, Alex.Aphr. in Metaph. 75.31. of numbers multiplied together, come to, Papp. 1.24, 27.

III impers., οὐ δύναται, c. aor. inf., it cannot be, is not to be, τοῖσι Σπαρτιήτῃσι καλλιερῆσαι οὐκ ἐδύνατο Hdt. 7.134, cf. 9.45; δύναται it is possible, Plu. 2.440e (s. v.l.).

Thayer's Expanded Definition

δύναμαι, deponent verb, present indicative 2 person singular δύνασαι and, according to a rarer form occasional in the poets and from Polybius on to be met with in prose writings also (cf. Lob. ad Phryn., p. 359; (WHs Appendix, p. 168; Winers Grammar, § 13, 2 b.; Veitch, under the word)), δύνῃ (Mark 9:22f L T Tr WH; (Luke 16:2 T WH Tr text); Revelation 2:2); imperfect ἐδυναμην and Attic ἠδυναμην, between which forms the manuscripts and editions are almost everywhere divided (in Mark 6:19; Mark 14:5; Luke 8:19; Luke 19:3; John 9:33; John 12:39 all editions read ἠδυναμην, so R G in Matthew 26:9; Luke 1:22; John 11:37; Revelation 14:3; on the other hand, in Matthew 22:46; Luke 1:22; John 11:37; Revelation 14:3, L T Tr WH all read ἐδυναμην, so T WH in Matthew 26:9; R G in Matthew 22:46. Cf. WHs Appendix, p. 162; Winer's Grammar, § 12, 1 b.; B, 33 (29)); future δυνήσομαι; 1 aorist ἠδυνήθην and (in Mark 7:24 T WH, after manuscripts א B only; in Matthew 17:16 manuscript B) ἠδυνάσθην (cf. (WH as above and p. 169); Kühner, § 343, under the word; (Veitch, under the word; Winers Grammar, 84 (81); Buttmann, 33 (29); Curtius, Das Verbum, 2:402)); the Sept. for יָכֹל; to be able, have power, whether by virtue of one's own ability and resources, or of a state of mind, or through favorable circumstances, or by permission of law or custom;

a. followed by an infinitive (Winers Grammar, § 44, 3) present or aorist (on the distinction between which, cf. Winer's Grammar, § 44, 7). α. followed by a present infinitive: Matthew 6:24; Matthew 9:15; Mark 2:7; Mark 3:23; Luke 6:39; John 3:2; John 5:19; Acts 27:15; 1 Corinthians 10:21; Hebrews 5:7; 1 John 3:9; Revelation 9:20, and often. β. followed by an aorist infinitive: Matthew 3:9; Matthew 5:14; Mark 1:45; Mark 2:4; Mark 5:3; Luke 8:19; Luke 13:11; John 3:3; John 6:52; John 7:34, 36; Acts 4:16 (R G); ; Romans 8:39; Romans 16:25; 1 Corinthians 2:14; 1 Corinthians 3:1; 1 Corinthians 6:5; 2 Corinthians 3:7; Galatians 3:21; Ephesians 3:4, 20; 1 Thessalonians 3:9; 1 Timothy 6:7, 16; 2 Timothy 2:13; 2 Timothy 3:7, 15; Hebrews 2:18; Hebrews 3:19; ( Lachmann); James 1:21; Revelation 3:8; Revelation 5:3; Revelation 6:17, and very often.

b. with an infinitive omitted, as being easily supplied from the context: Matthew 16:3 (here T brackets WH reject the passage); ; Mark 6:19; Mark 10:39; Luke 9:40; Luke 16:26; Luke 19:3; Romans 8:7.

c. joined with an accusative, δύναμαι τί, to be able to do something (cf. German ich vermag etwas): Mark 9:22; Luke 12:26; 2 Corinthians 13:8 (and in Greek writings from Homer on).

d. absolutely, like the Latinpossum (as in Cues. b. gall. 1, 18, 6), equivalent to to be able, capable, strong, powerful: 1 Corinthians 3:2; 1 Corinthians 10:13. (2 Chronicles 32:13; 1 Macc. 5:40f; in 2 Macc. 11:13 manuscript Alex., and often in Greek writings as Euripides, Or. 889; Thucydides 4, 105; Xenophon, an. 4, 5, 11f; Isocrates, Demosthenes, Aeschines)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

δύναμαι ,

depon.,

[in LXX chiefly for H3201;]

to be able, have power, whether by personal ability, permission, or opportunity: c. inf. (M, Pr., 205; W M, § 44, 3) Pres., Matthew 6:24, Mark 2:7, John 3:2, 1 Corinthians 10:21, al.; c inf. aor., Matthew 3:9, Mark 1:45, John 3:3-4, Romans 8:39, al.; c. acc, to be able to do something: Mark 9:22, Luke 12:26, 2 Corinthians 13:8; absol., to be able, capable, powerful: 1 Corinthians 3:2; 1 Corinthians 10:13.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The following exx. of this common verb may be cited—P Par 47.10 (c. B.C. 153) (= Selections, p. 22) ἐνβέβληκαν (sc. οἱ θεοὶ) ὑμᾶς εἰς ὕλην μεγάλην καὶ οὗ δυνάμεθα ἀποθανεῖν, ";they have cast us into a great forest, where we may possibly die,"; P Oxy IV. 743.36 (B.C. 2) οὐκ ἠδυνάσθην συντυχεῖν ᾽Α ";I was unable to meet A.,"; ib. 744.12 (B.C. 1) (= Selections, p. 33) πῶς δύναμαί σε ἐπιλαθεῖν; ";how can I forget you?";, P Lond 144.11 (? i/A.D.) (= II. p. 253) ἵνα δυνηθῇ τὸ παιδάριόν μου ἐλθεῖν πρό [ς μ ]ε, P Oxy III. 472.16 (c. A.D. 130) οὐ δύναται γὰρ κεκλέφθαι τὸ μηδ᾽ ἀρχὴν γενόμενον μὴ δυνατὸν δ᾽ εἶναι, ";for it is impossible for that to have been stolen which neither ever existed at all nor could exist"; (Edd.). It takes an acc. rei (as in Luke 12:26) in P Ryl II. 77.38 (A.D. 192) οὐ γὰρ δύναμαι κοσμητείαν. In P Leid Uiv. 10 (ii/B.C.) ἔφη δύνασθαι τὰ ἔργα πάντα ἐπιτελέσιν ἐν ηλι (?—was ὀλίγαις meant?) ἡμέραι (l. αις) we have δ. construed with the fut. inf. as a substitute for the aor. For the form δύνομαι, which is read by B* in Matthew 19:12; Matthew 26:53 etc., cf. BGU II. 388ii. 8 (ii/iii A.D.) ἐγώ, ἃ δύνομαι ἐνθάδε εὑρίσκειν, ζητῶ, ib. I. 159.5 (A.D. 216) ἀπε ̣στ ̣[η ]ν ̣ τῆς κώμης οὐ δυνόμενος ὑποστῆναι τὸ βάρος τῆς λειτουργίας, P Cattiii. 22 (ii/B.C.) (= Chrest. II. p. 421) : (see further Deissmann BS, p. 193). In P Par 45.3 (B.C. 153) we have ἅ σ᾽ οὐ δεδύνησμαι διασαφῆσαι διὰ τοῦ ἐπιστολίου, and in P Oxy VI. 939.15 (iv/A.D.) εἴ πως ἐκ παντὸς τρόπου δυνηθείης [πρὸς ἡμᾶς ] ἀφικέσθαι. According to Meisterhans Gr. p. 169, δύναμαι first begins to augment with η in the Attic inscrr. after B.C. 300. It occurs in some of the earliest papyri, as P Hib I. 27.34 (iii/B.C. init.), 34.19 (B.C. 243–2). The future δυνηθήσομαι is found in P Lond 897.13 (A.D. 84) (= III. p. 207), and the aorist ἠδυνάσθην in P Petr III. 42 C (14).4 (B.C. 255) : see Mayser Gr. p. 393 for other forms. MGr has δύνομαι.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
αδυνάσθη δυναιμην δυναίμην δυναιντο δύναιντο δυναμαι δύναμαι δύναμαί Δυναμεθα Δυνάμεθα δυνάμεθά δυναμενα δυνάμενα δυνάμενά δυναμεναι δυνάμεναι δυναμενη δυναμένη δυναμενοι δυνάμενοι δυναμενον δυνάμενον δυναμενος δυνάμενος δυναμενου δυναμένου δυναμενους δυναμένους δυναμενω δυναμένω δυναμένῳ δυναμενων δυναμένων δυνανται δύνανται δύνανταί δυνασαι δύνασαι δύνασαί δυνασθαι δύνασθαι δύνασθαί δυνασθε δύνασθε δυναται δύναται δύναταί δυνατόν δυνη δύνη δύνῃ δυνηθή δυνηθής δυνηθητε δυνηθήτε δυνηθῆτε δυνησεσθε δυνήσεσθε δυνησεται δυνήσεται δυνήσεταί δυνηση δυνήση δυνήσῃ δύνησθε δυνήσομαι δυνησομεθα δυνησόμεθα δυνησονται δυνήσονται δυνηται δυνήται δύνηται δυνώμαι δύνωμαι δυνώμεθα δυνωνται δύνωνται εδύναντο εδυνασθε εδύνασθε ἐδύνασθε εδυνατο εδύνατο ἐδύνατο εδυνήθη εδυνήθησαν ηδυνάθησαν ηδυναντο ηδύναντο ἠδύναντο ηδυνασθη ηδυνάσθη ἠδυνάσθη ηδυνάσθην ηδυνάσθης ηδυνάσθησαν ηδυνάσθησάν ηδυνατο ηδύνατο ἠδύνατο ηδυνήθη ἠδυνήθη ηδυνηθημεν ηδυνήθημεν ἠδυνήθημεν ηδυνηθην ηδυνήθην ἠδυνήθην ηδυνήθης ηδυνηθησαν ηδυνήθησαν ηδυνήθησάν ἠδυνήθησαν ηδυνηθητε ἠδυνήθητε dunaimen dunaimēn dunainto dunamai dunamena dunamenai dunamene dunamenē dunameno dunamenō dunamenoi dunamenon dunamenōn dunamenos dunamenou dunamenous Dunametha dunantai dunasai dunasthai dunasthe dunatai dune dunē dunese dunēsē dunesesthe dunēsesthe dunesetai dunēsetai dunesometha dunēsometha dunesontai dunēsontai dunetai dunētai dunethete dunēthēte dunontai dunōntai dynaimen dynaimēn dynaímen dynaímēn dynainto dýnainto dynamai dýnamai dýnamaí dynamena dynámena dynámená dynamenai dynámenai dynamene dynamenē dynaméne dynaménē dynameno dynamenō dynamenoi dynaménoi dynaménōi dynámenoi dynamenon dynamenōn dynaménon dynaménōn dynámenon dynamenos dynámenos dynamenou dynaménou dynamenous dynaménous Dynametha Dynámetha dynámethá dynantai dýnantai dýnantaí dynasai dýnasai dýnasaí dynasthai dýnasthai dynasthe dýnasthe dynatai dýnatai dýnataí dyne dynē dýnei dýnēi dynese dynēsē dynḗsei dynḗsēi dynesesthe dynēsesthe dynḗsesthe dynesetai dynēsetai dynḗsetai dynḗsetaí dynesometha dynesómetha dynēsometha dynēsómetha dynesontai dynēsontai dynḗsontai dynetai dynētai dýnetai dýnētai dynethete dynethête dynēthēte dynēthē̂te dynontai dynōntai dýnontai dýnōntai edunanto ēdunanto edunasthe edunato ēdunato edunethe ēdunēthē edunethemen ēdunēthēmen edunethen ēdunēthēn edunethesan ēdunēthēsan edunethete ēdunēthēte edynanto edýnanto ēdynanto ēdýnanto edynasthe edýnasthe edynato edýnato ēdynato ēdýnato edynethe edynḗthe ēdynēthē ēdynḗthē edynethemen edynḗthemen ēdynēthēmen ēdynḗthēmen edynethen edynḗthen ēdynēthēn ēdynḗthēn edynethesan edynḗthesan ēdynēthēsan ēdynḗthēsan edynethete edynḗthete ēdynēthēte ēdynḗthēte