Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #4920 - συνίημι

Transliteration
syníēmi
Phonetics
soon-ee'-ay-mee
Origin
from (G4862) and hiemi (to send)
Parts of Speech
Verb
TDNT
7:888,1119
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
συνθρύπτω
 
Next Entry
συνιστάω
Definition   
Thayer's
 1. to set or bring together
  1. in a hostile sense, of combatants
 2. to put (as it were) the perception with the thing perceived
  1. to set or join together in the mind
   1. i.e. to understand: the man of understanding
   2. idiom for: a good and upright man (having the knowledge of those things which pertain to salvation)
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 995 ‑ בִּין (bene);  2363 ‑ חוּשׁ (koosh);  3045 ‑ יָדַע (yaw‑dah');  3559 ‑ כּוּן (koon);  7200 ‑ רָאָה (raw‑aw');  7919 ‑ שָׂכַל (saw‑kal');  8104 ‑ שָׁמַר (shaw‑mar');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (31)
Matthew 10
Mark 6
Luke 5
Acts 5
Romans 2
2 Corinthians 2
Ephesians 1
NAS (27)
Matthew 9
Mark 6
Luke 4
Acts 4
Romans 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
HCS (24)
Matthew 8
Mark 4
Luke 4
Acts 4
Romans 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
BSB (26)
Matthew 9
Mark 5
Luke 4
Acts 4
Romans 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
ESV (22)
Matthew 4
Mark 5
Luke 4
Acts 5
Romans 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
WEB (32)
Matthew 9
Mark 7
Luke 5
Acts 6
Romans 2
2 Corinthians 2
Ephesians 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

συνίημι,

also ξυν-, 2 sg. ξυνίης [ ] S. El. 1347, Ar. Pl. 45, (συν-) Pl. Sph. 238e; 3 sg. and pl. συνίει, συνίουσι, LXX 1 Kings 18:15; imper. ξυνίει Od. 1.271, etc. (ξύνιε Thgn. 1240 is prob. corrupt); 3 sg. subj. συνιῇ Pl. Prt. 325c; inf. συνιέναι, -ῑέμεν Hes. Th. 831; also συνιεῖν Thgn. 565, later συνίειν LXX 1 Kings 2:10, al.; part. ξυνῑείς Ar. Lys. 1016 (lyr.), (συν-) Pl. Sph. 253b, etc.; later συνίων LXX 1 Kings 18:14 : impf. συνίην Ach.Tat. 1.9; συνίειν (s. v.l.) Luc. DDeor. 6.2, Philops. 39; 3 sg. ξυνίει X. An. 7.6.9; 3 pl. ξυνίεσαν Th. 1.3, ξύνιεν Il. 1.273: fut. συνήσω Hdt. 9.98, Pl. Prt. 325e: aor. 1 συνῆκα A. Ag. 1112, 1243, Hdt. 5.92. γ, Ar. Ach. 101, etc.; ξυνέηκα Il. 1.8, al.; ἐξυνῆκα Anacr. 146; ἐσύνηκα Alc. 131; but aor. 2 imper. ξύνες, S. Tr. 868; pl. σύνετε v.l. in Mark 7:14; part. συνείς A. Pers. 361, Hdt. 1.24, 5.92. γ and ή; Aeol. σύνεις Alc. Supp. 4.10; Dor. inf. συνέμεν Pi. P. 3.80: pf. συνεῖκα Plb. 5.101.2 (συνηκέναι codd., corr. Schweigh.), etc.; Dor. 1 pl συνείκαμες Plu. 2.232d; pf. part. συνεικώς prob. l. in J. Vit. 45.--In Hom. we find of pres., only imper. ξυνίει Od. l.c.; of impf., 3 pl. ξύνιεν for ξυνίεσαν, Il. 1.273; of aor. 1, Ephesians 3:1-21 sg. ξυνέηκε; of aor. 2, imper. ξύνες 2.26, al.; of aor. 2 Med., 3 sg. ξύνετο Od. 4.76; subj. 1 pl. συνώμεθα Il. 13.381; all except the last form with ξυν-, though seldom required by the verse. [As in ἵημι, the 1st syll. is short in , long in Trag. and Com.: Hes. however has συνῑέμεν (l.c., metri gr.); S. ξυνιημι in a dactylic verse, El. 131; and Ar. ξυνιημι in an iamb. trim., Av. 946, cf. Philem. 123.3.]

I bring or set together, in hostile sense, τίς τ' ἄρ σφωε.. ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι; Il. 1.8; οὓς ἔριδος μένεϊ ξυνέηκε μάχεσθαι 7.210; but ἀμφοτέρῃς.. ἕνα ξυνέηκεν ὀϊστόν shot one arrow at both together, Musae. 18.

2. Med., come together, come to an agreement, ὄφρα.. συνώμεθα.. ἀμφὶ γάμῳ Il. 13.381.

3. send herewith, PSI 6.665.7 (iii B.C.).

II metaph., perceive, hear, freq. in Hom. (who also has Med. in this sense, ἀγορεύοντος ξύνετο Od. 4.76); ὣς φάθ', ὁ δὲ ξυνέηκε Il. 15.442; εἰ δ' ἄγε νῦν ξυνίει Od. 1.271: Constr., c. acc. rei, ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης Il. 2.182; ἐμέθεν ξυνίει ἔπος Od. 6.289, cf. S. Ant. 1218, Ar. Pax 603: c. gen. pers., νῦν δ' ἐμέθεν ξύνες ὦκα Il. 2.26; καὶ κωφοῦ συνίημι Orac ap. Hdt. 1.47: rarely c.gen.rei, μευ βουλέων ξύνιεν Il. 1.273.

2. to be aware of, take notice of, observe, τοῖιν Od. 18.34; τῶν δὲ σὺ μὴ ξύνιε Thgn. 1240 (sed leg. ξυνίει): c. acc., Hdt. 1.24: folld. by a relat., ξύνες δὲ τήνδ', ὡς.. χωρεῖ S. Tr. 868 (lyr.): abs., πολλά με καὶ συνιέντα παρέρχεται Thgn. 419.

3. understand, ξ. ἀλλήλων understand one another's language, Hdt. 4.114, Th. 1.3; εὖ λέγοντος.. τοῦ Δελφικοῦ γράμματος οὐ ς. Pl. Alc. 1.132c, cf. Lg. 791e: freq. c. acc. rei only, Pi. P. 3.80, A. Pers. 361, Hdt. 3.46, Ar. Pl. 45, etc.; ξυνῆκα τοὔπος ἐξ αἰνιγμάτων A. Ch. 887, cf. Ag. 1243, S. El. 1479; ξ. δὲ αὐτὸς Ἑλληνιστὶ τὰ πλεῖστα X. An. 7.6.9; δι' ἑρμηνέων ξ. τι Id. Cyr. 1.6.2; συνιέντες τὰ ναυτικά Id. HG 1.6.4: abs., τοῖς ξυνιεῖσιν to the intelligent, Thgn. 904; in Com. dialogue, parenthetically, συνίης; like μανθάνεις; Lat. tenes? Alex. 124.6, Diph. 32.13; οὐχὶ ξυνίης; S. El. 1347; οὔπω ξυνῆκα A. Ag. 1112: also folld. by a clause, οὐ ξυνιᾶσιν ὅκως.. Heraclit. 51; ξυνίημ' ὅτι βούλει Ar. Av. 946 (ξυνῆχ' cj. Brunck); ς. τὸ γράμμα ὃ βούλεται Pl. Prm. 128a, cf. Hdt. 9.110: also, like other Verbs of perception, c. part., ξυνιᾶσι τιμώμενοι Democr. 95; οὐ συνίης καταναλίσκων; Plu. 2.231d; συνῆκα ἡδὺς γεγενημένος Luc. DDeor. 2.1, cf. Tim. 8.

Thayer's Expanded Definition

συνιέω, see συνίημι.

STRONGS NT 4920: συνίημι συνίημι, 2 person plural συνίετε, 3 person plural συνιοῦσιν (Matthew 13:13 R G T; 2 Corinthians 10:12 Rec., from the unused form συνιέω), and συνιᾶσιν (2 Corinthians 10:12 L T Tr WH), and συνιοῦσιν (Matthew 13:13 L Tr WH from the unused (συνιω), subjunctive 3 person plural συνιῶσι (R G L T Tr in Mark 4:12 and Luke 8:10, from the unused συνιέω or from συνίημι) and συνιῶσι (WH in Mark and Luke the passages cited, from the unused συνιω), imperative 2 person plural συνίετε, infinitive συνιέναι, participle συνίων (Romans 3:11 R G T from συιέω), and συνίων (Romans 3:11 L Tr WH, and often in the Sept., from συνιω), and συνίεις (Matthew 13:23 L T Tr WH; Ephesians 5:17 R G; but quite erroneously συνίων, Griesbach in Matthew, the passage cited (Alford on Romans 3:11; cf. WHs Appendix, p. 167; Tdf. Proleg., p. 122); Winers Grammar, 81 (77f); Buttmann, 48 (42); Fritzsche on Rom. vol. i., p. 174f); future συνήσω (Romans 15:21); 1 aorist συνῆκα; 2 aorist subjunctive συνῆτε, συνῶσι, imperative 2 person plural σύνετε (Mark 7:14 L T Tr WH); (σύν, and ἵημι to send);

1. properly, to set or bring together, in a hostile sense, of combatants, Homer, Iliad 1, 8; 7, 210.

2. to put (as it were) the perception with the thing perceived; to set or join together in the mind, i. e. to understand (so from Homer down; the Sept. for בִּין and הִשְׂכִּיל): with an accusative of the thing, Matthew 13:23, 51; Luke 2:50; Luke 18:34; Luke 24:45; followed by ὅτι, Matthew 16:12; Matthew 17:13; followed by an indirect question, Ephesians 5:17; ἐπί τοῖς ἄρτοις, 'on the loaves' as the basis of their reasoning (see ἐπί, B. 2 a. α.), Mark 6:52; where what is understood is evident from the preceding context, Matthew 13:19; Matthew 15:10; Mark 7:14; absolutely, Matthew 13:13-15; Matthew 15:10; Mark 4:12; Mark 8:17, 21; Luke 8:10; Acts 7:25; Acts 28:26; Romans 15:21; 2 Corinthians 10:12; συνίων or συνίων as a substantive, (Buttmann, 295 (253f); Winers Grammar, 109 (104)), the man of understanding, Hebraistically equivalent to a good and upright-man (as having knowledge of those things which pertain to salvation; see μωρός): Romans 3:11 (from Psalm 13:2 ()). (Synonym: see γινώσκω, at the end.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

συν -ίημι

and συνίω (v. Bl., § 23, 7),

[in LXX chiefly for H995 hi., H7919 hi.;]

1. to bring or set together.

2. Metaph., to perceive, understand: Matthew 13:13-15 (LXX), Matthew 13:19; Matthew 15:10, Mark 4:9 (WH, mg.), Mark 4:12; Mark 7:14; Mark 8:17; Mark 8:21 Luke 8:10, Acts 7:25; Acts 28:26-27, Romans 15:21 (LXX), 2 Corinthians 10:12; c. acc rei, Matthew 13:23; Matthew 13:51, Luke 2:50; Luke 18:34; Luke 24:45; seq. ὅτι , Matthew 16:12; Matthew 17:13; seq. quæst. indir., Ephesians 5:17; ἐπὶ τ . ἄρτοις , Mark 6:52; as subst., συνίων (ὁ σ ., WH, mg.), a man of understanding, i.e. in moral and religious sense, Romans 3:11 (LXX).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";I send to Tartarus,"; orig, ";the place of punishment of the Titans,"; and hence appropriate in connexion with fallen angels in 2 Peter 2:4. The word is cited elsewhere only from a scholion on Il. xiv. 295 (see LS).

For the subst. τάρταρος (cf. LXX Job 40:15; Job 41:23) see Acta Thomae 32 where the serpent who tempted Eve says ἐγώ εἰμι ὁ τὴν ἄβυσσον τοῦ ταρτάρου οἰκῶν, and the other reff. in Mayor ad 2 Pet l.c. Add PSI I. 28.20 (magic tablet—iii/iv A.D.) ταρτάρου σκῆπτρα, and for Ταρταροῦχος see P Osl I. p. 33.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
συνείτε σύνες συνετε σύνετε συνέτω συνή συνήκα συνηκαν συνήκαν συνῆκαν συνήκας Συνηκατε Συνήκατε συνήκε συνήκεν συνής συνησει συνήσει συνήσεις συνήσεται συνήσουσι συνησουσιν συνήσουσιν συνήσω συνητε συνήτε συνῆτε συνιασιν συνιᾶσιν συνιεί συνιείν συνιεις συνιείς συνιεναι συνιέναι συνίεναι συνιέντας συνιέντες συνιεντος συνιέντος συνιέντων συνιετε συνίετε συνιής συνιόντων συνιούσι συνιουσιν συνιούσιν συνίουσιν συνιων συνιών συνίων συνιώσι συνιωσιν συνιώσιν συνιῶσιν συνίωσιν συνώ συνώσι συνωσιν συνῶσιν sunekan sunēkan Sunekate Sunēkate sunesousin sunēsousin sunete sunēte suniasin sunieis sunienai sunientos suniete sunion suniōn suniosin suniōsin suniousin sunosin sunōsin synekan synêkan synēkan synē̂kan Synekate Synēkate Synḗkate synesousin synēsousin synḗsousin synete synête synēte synē̂te sýnete syniasin syniâsin synieis synieís synienai syniénai synientos syniéntos syniete syníete synion syniōn syníon syníōn syniosin syniōsin syníosin syníōsin syniousin syníousin synosin synôsin synōsin synō̂sin