Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #321 - ἀνάγω

Transliteration
anágō
Phonetics
an-ag'-o
Root Word (Etymology)
from (G303) and (G71)
Parts of Speech
verb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἀνάγνωσις
 
Next Entry
ἀναδείκνυμι
Definition   
Thayer's
  1. to lead up, to lead or bring into a higher place
  2. of navigators: launch out, set sail, put to sea
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 935 ‑ בּוֹא (bo);  1641 ‑ גָּרַר (gaw‑rar');  1980 ‑ הָלַךְ (haw‑lak');  2986 ‑ יָבַל (yaw‑bal');  3318 ‑ יָצָא (yaw‑tsaw');  5090 ‑ נָהַג (naw‑hag');  5927 ‑ עָלָה (aw‑law');  7725 ‑ שׁוּב (shoob);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (27)
Matthew 1
Luke 5
Acts 18
Romans 2
Hebrews 1
NAS (36)
Matthew 1
Luke 3
Acts 30
Romans 1
Hebrews 1
CSB (23)
Matthew 1
Luke 3
Acts 17
Romans 1
Hebrews 1
BSB (23)
Matthew 1
Luke 3
Acts 17
Romans 1
Hebrews 1
ESV (22)
Matthew 1
Luke 2
Acts 17
Romans 1
Hebrews 1
WEB (29)
Matthew 2
Luke 5
Acts 19
Romans 2
Hebrews 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀνάγω,

fut. ἀνάξω Hdt. 7.10. θ, etc.: aor. 2 ἀνήγαγον, etc.: (v. ἄγω): opp. κατάγω, I

I

1. hence prop. weighing as much, of like value, worth as much as, c. gen., βοὸς ἄ. Il. 23.885; νῦν δ' οὐδ' ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν Ἕκτορος we are not all together worth one Hector, 8.234, cf. Hdt. 1.32, 7.21; πάντων Ζεὺς ἄξιον ἦμαρ ἔδωκεν Il. 15.719; so πολλοῦ ἄ. worth much, X. An. 4.1.28, Pl. Smp. 185b, etc.; πλείονος ἄ. Id. Phdr. 235b, etc.; πλείστου ἄ. Th. 2.65, Pl. Grg. 464d, etc.; παντός, τοῦ παντὸς ἄ., E. Fr. 275, Pl. Sph. 216c; παντὸς ἄ., c. inf., Ar. Av. 797; λόγου ἄ., = cross ἀξιόλογος, Hdt. 1.133, Th. 1.73, etc.; σπουδῆς, μνήμης ἄ., Plu. 2.35a,172e: opp. to these are οὐδενὸς ἄ. Thgn. 456; ἢ παντὸς ἢ τὸ παράπαν οὐδενός Pl. Phlb. 64d; ὀλίγου Id. Grg. 497b, etc.; σμικροῦ Id. R. 504d, etc.; βραχέος Id. Lg. 692c; μείονος, ἐλάττονος ἄ., X. Vect. 4.50, Cyr. 2.2.14; πολλαπλασίου τιμήματος ἄ. κτήσεις Arist. Pol. 1306b12; also εἰς ὀγδοήκοντα μνᾶς ἄ. worth up to a sum of.., D. 27.10.

2. c. dat. pers., σοὶ δ' ἄξιόν ἐστιν ἀμοιβῆς 'tis worth a return to thee, i.e. will bring thee a return, Od. 1.318; πολέος δέ οἱ ἄξιος ἔσται Il. 23.562; βασιλεῖ ἂν πολλοῦ ἄξιοι γένοιντο X. An. 2.1.14.

3. abs., worthy, goodly, ἄξια δῶρα Il. 9.261; ἄ. ὦνος a goodly price, Od. 15.429; ὅθεν κέ τοι ἄξιον ἄλφοι it would bring thee a good price, 20.383; φέροντες ὅ τι ἕκαστος ἄξιον εἶχε X. Cyr. 3.3.2. in Att. in an exactly opposite sense, 'good value for the money', i.e. cheap, Ar. Eq. 672, 895: Comp., ib. 645; ὡς ἀξιώτατον πρίασθαι Lys. 22.18; ὡς ἄ. γεγόνασιν οἱ πυροὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ Thphr. Char. 3.3, cf. X. Vect. 4.6.

4. deserved, meet, due, δίκη S. El. 298, X. Oec. 12.19; χάρις Id. HG 1.6.11; ἄξια δράσας ἄξια πάσχων fit suffering for fit deeds, A. Ag. 1527, cf. E. Ion 735.

5. of persons, οἱ ἑωυτοῦ ἄξιοι those of one's own rank, his peers, Hdt. 1.107.

6. sufficient for, c. gen., ἄ. τοῦ πολέμου τὰ χρήματα D. 14.27.

7. αἰδοῦς ἀξίαν.. τὴν προθυμίαν μᾶλλον ἢ θράσους more like modesty than rashness, Arist. Cael. 291b25.

II after Hom., in moral relation,

1. worthy, estimable, of persons and things, Hdt. 7.224, etc.; οὐδὲν ἀξία nothing worth, A. Ch. 445; ἀξίαν κἀπ' ἀξίων Id. Eu. 435; ἀξίων γεννητόρων ἤθη φυλάσσεις E. Ion 735.

2. worthy of, deserving, mostly c. gen. rei, ἄξιον φυγῆς, ἄξια στεναγμάτων, γέλωτος, Id. Med. 1124, Or. 1326, Heracl. 507; ἐγκωμίων τί ἀξιώτερον ἤ..; X. Ages. 10.3: c. gen. pers., ποιεῖν ἄξια οὔτε ὑμῶν οὔτε πατέρων Th. 2.71; ἄξιον τοῦ πατρός Isoc. 9.80; ἄξια τοῦ Μαραθῶνος διανοεῖσθαι Plu. Cim. 5. c. gen. rei et dat. pers., ἡμῖν δ' Ἀχιλλεὺς ἄξιος τιμῆς is worthy of honour at our hands, E. Hec. 309; πολλῶν ἀγαθῶν ἄ. ὑμῖν Ar. Ach. 633; ἄ. πλείστου Λακεδαιμονίοις Th. 4.81; θανάτου τῇ πόλει X. Mem. 1.1.1, cf. 1.2.62; εἰμὶ δ' οὐ τούτων ὑμῖν ἄ. D. 21.217; χάριτος ἄ. τῇ πόλει Antipho 6.10; later τιμῆς ἄ. παρὰ πάντων Luc. Tox. 3.

3. c. inf., Προθοήνορος ἀντὶ πεφάσθαι ἄ. worthy to be killed instead of him, Il. 14.472, cf. Th. 1.76; τίεσθαι δ' ἀξιώτατος A. Ag. 531; ἄ. θρήνων τυχεῖν S. Aj. 924; ἄξιοι δουλεύειν only fit to be slaves, Arist. Pol. 1254b36; also ἄ. σέβειν E. Heracl. 315 (Elmsl.). ἄξιός εἰμι, like cross δίκαιός εἰμι, I deserve to.., ἄξιός εἰμι πληγὰς λαβεῖν Ar. Ec. 324; ἄξιός εἰμι ἀπολαῦσαι X. Cyr. 5.4.19: abs., the inf. being supplied, authorized to act, And. 1.132; ἄ. γάρ, emphatically, Pl. Tht. 143e. later ἄ. ἵνα John 1:27.

4. ἄξιόν [ἐστι ] 'tis meet, fit, due, ἄξιον εἶναι τρεῖς ἑνὸς ἀντὶ πεφάσθαι Il. 13.446; ἄ. μνήμην ἔχειν Hdt. 1.14: later c. fut. inf., ἄ. διαπορήσειν Did. in D. 9.15. c. dat. pers. et inf., τῇ πόλει γὰρ ἄξιον ξυλλαβεῖν τὸν νο̄ρα 'tis meet for the city, is worth her while.., Ar. Ach. 205; τί σοι ζῆν ἄξιον; Id. Nu. 1074, cf. Av. 548; ἄξιόν γε πᾶσιν ἐπολολύξαι Id. Eq. 616; freq. in X. as ὡς οὐκ ἄξιον εἴη βασιλεῖ ἀφεῖναι κτλ. that it was not meet for him.., An. 2.3.25. the inf. is sts. omitted, ἄξιον γὰρ Ἑλλάδι 'tis meet in the eyes of Hellas [so to do], Ar. Ach. 8; and sts. the dat., ἄξιόν ἐστι operae pretium est, it is worth while, ἐνθυμηθῆναι D. 1.21; γαμεῖν οὐκ ἄξιον E. Alc. 628.

III Adv. ἀξίως, c. gen., ἐμάχοντο ἀξίως λόγου Hdt. 6.112; οὔτε ἑωυτοῦ ἀ. Id. 3.125; οὐκ ἀ. ἀπηγήσιος ibid.; τῆς ἀσικίας Th. 3.39; ἀ. τοῦ θεοῦ, τῆς θεᾶς, OGI 331.9 (Pergam.), Inscr.Magn. 33.30, cf. 1 Thessalonians 2:12 : abs., S. OT 133, etc.; κολάσετε ἀξίως as they deserve, Th. 3.40.

I throw against or in turn, Th. 7.25 (the acc. pers. being understood); βέλος Plb. 6.22.4: c. dat., ἀ. ἀκοντίοις Plu. Nic. 25; ἀ. τῷ κωρύκῳ practise by striking against the sack, in the gymnasium, Luc. Lex. 5; put back a protruding bone, Pall. in Hp.Fract. 12.285C.

II put one against the other, compare, collate, of Mss., Str. 13.1.54, 17.1.5, POxy. 1479 (i B.C., Pass.); match, compare with, λέοντι τίς αἰετὸν ἀντιβάλοιτο; Opp. C. 1.68; λόγους ἀ. πρὸς ἀλλήλους exchange words in conversation, Luke 24:17; πρὸς ἑαυτὸν ἀ. τὸ γεγονός weigh with oneself, LXX 2 Maccabees 11:13.

III in Med., change, μορφήν dub. 1. Opp. C. 3.16. I

I giving back in turn, opp. ἀποδοχή, Th. 4.81; rendering, requiting, repayment, Arist. EN 1133a3, 1163a11, al.; χάριτος Men. Mon. 330, D.S. 20.100; τῶν εὐεργεσιῶν Phld. Piet. 14; retribution, LXX Isaiah 61:2, LXX Isaiah 63:4, al.; reprisals, γίγνεται ἀ. ἔκ τινος Plb. 5.30.6; reward, LXX Psalms 19:11 (18). 11, Colossians 3:24.

II

1. turning back, opposite direction or course, of a current, ἀ. ποιεῖσθαι Plb. 4.43.5, etc., cf. Plu. 2.136b.

2. responsive sound, Arist. Aud. 803a31.

III

1. alternation, e.g. of action and reaction, περιόδων πρὸς ἀλλήλας Hp. Aph. 1.12; reaction, prob. in Epicur. Ephesians 2 p.48U., cf. Thphr. Vent. 10.

2. Rhet., parallelism or opposition of clauses in a periodic sentence, Demetr. Eloc. 23, cf. 250; in a simile, correspondence with the object of comparison, Quint. Inst. 8.3.77. Gramm., correlativity of words such as τοιοῦτος, οἷος, A.D. Synt. 54.1. answering clause, Hermog. Id. 1.11, 2.1; v l. in A.D. Synt. 20.6.

3. capping verses, as a subject of competition, Michel 913 (Teos).

I

1. lead up from a lower place to a higher, ἐς Ολυμπον Thgn. 1347, E. Ba. 289; πρὸς τὸ ὄρος X. An. 3.4.28; ἱερὸν ἀ. ξόανον, of the Trojan horse, E. Tr. 525; ὁ πέπλος ἀνάγεται εἰς τὴν ἀκρόπολιν Pl Euthphr. 6c.

2. lead up to the high sea, carry by sea, λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ' ἀείρας Il. 9.338; γυναῖκ' εὐειδέ' ἀνῆγες ἐξ Ἀπίης γαίης 3.48, cf. 6.292; στρατὸν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα Hdt. 7.10. θ: but freq. = simple ἄγω, conduct, carry to a place, Il. 8.203, Od. 3.272; ἀ. ναῦν put a ship to sea, Hdt. 6.12, 7.100, etc.; ἀνάγειν abs. in the same sense, Id. 3.41, 8.76, cf. D. 23.169: but this is more common in Med., v. infr. B.I.

3. take up from the coast into the interior, Od. 14.272; esp. from Asia Minor into Central Asia, ἀ. παρὰ or ὡς βασιλέα Hdt. 6.119, X. HG 1.4.6, An. 2.6.1, etc.; from Piraeus to Athens, Id. HG 2.4.8.

4. bring up, esp. from the dead, ἀ. εἰς φάος Hes. Th. 626; εἰς φῶς Pl. R. 521c, S. Fr. 557 (Pass.); τῶν φθιμένων ἀ. A. Ag. 1023, cf. E. Alc. 985; κλίνει κἀνάγει πάλιν lays low and brings up again, S. Aj. 131; ἐκ λεχέων ἀ. φάμαν παλαιάν waken up, revive, renew, Pi. I. 4(3).22.

5. ἀ. χορόν conduct the choir, Hes. Sc. 280, E. Tr. 326, Th. 3.104; ἀ. θυσίαν, ὁρτήν celebrate.., Hdt. 2.48, 60, al., cf. Acts 7:41; sacrifice, ταύρους OGI 764.47 (ii B. C.).

6. lift up, raise, κάρα S. Ph. 866; τὸ ὄμμα ἀ. ἄνω Pl. R. 533d; ἀ. τὰς ὀφρῦς, = ἀνασπᾶν, Plu. 2.975c; ἂν πυκτεύοντες ἀνάγωσιν ἑαυτούς Id. 2.541b.

7. ἀ. παιᾶνα lift up a paean, S. Tr. 210; ἄναγε πολύδακρυν ἁδονάν, of a song of lamentation, E. El. 126; κωκυτόν Ph. 1350.

8. ἀ. εἰς τιμήν raise to honour, Plu. Numbers 16:1-50; τίμιον ἀ. τινά E. HF 1333; elevate, οἱ εἰς φιλοσοφίαν ἀνάγοντες [ἀστρονομίαν ] Pl. R. 529a.

9. in various senses, φάρμακα ἀνάγοντα expectorants, Hp. Morb. 3.15; ἀ. ὀδόντας cut teeth, Id. Aph. 3.25; ἀ. πλῆθος αἵματος bring up blood, Plu. Cleom. 30; ἀ. μηρυκισμόν chew the cud, LXX Leviticus 11:3, al.; τὸν Νεῖλον ἀναγέτω bring the Nile up [over its banks], Luc. DDeor. 3; ἀ. φάλαγγα deploy, Plu. Crass. 23: Geom., draw a line, Arist. Metaph. 1051a25; ἀ. τεταγμένως erect as an ordinate, Apollon.Perg. Con. 2.49; in building, carry a line of works to a point, Plu. Nic. 18: ἀ. ὕδωρ distil, Syn.Alch. p.66B.

10. μύρια τάλαντ' εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἀνήγαγον, i.e. paid them into the treasury there, D. 3.24.

11. bring up a prisoner for examination, X. HG 3.3.11, OGI 483.185 (Pergam.), Plb. 40.4.2, Acts 12:4.

12. train, rear, θετὸν υἱόν AP 9.254 (Phil.): Pass., εἰς μέτρα ἥβης ἀνηγόμην IG 12(7).449 (Amorgos); of plants, ἀ. ἀμπελῶνας S. (?) Fr. 1010.

II

1. bring back, ἀνήγαγον αὖθις Ἄργος ἐς ἱππόβοτον Il. 15.29, cf. Od. 24.401, Pi. P. 5.3, etc.

2. τὸν λόγον ἐπ' ἀρχὴν ἀ. carry back, refer to its principles, Pl. Lg. 626d; εἰς ἄλλας ἀρχάς Arist. EN 1113b20; εἰς αὑτὸν τὴν ἀρχήν 1113a6, cf. GA 778b1, al.; εἰς γνωριμώτερον Metaph. 1040b20; generally, refer, πάντα τοῖς λογισμοῖς εἰς ἀσφάλειαν Plu. Brut. 12; εἰς κοινὸν ὄνομα A.D. Synt. 266.13; freq. in Pass., ἀνάγομαι εἴς τι Procl. Inst. 21; ὑπό τι Olymp. in Mete. 326.33; ἀπό, ἔκ τινος to be derived from, A.D. Adv. 121.25, Synt. 23.26; ἀ. ἀπό, ἐξ.. derive one's subsistence from.., Vett.Val. 10.15, 73.11.

3. ἀ. τι εἰς τὸν δῆμον, Arist. Pol. 1292a25; of persons, ἀ. τινὰ ἐπὶ τὴν συγγραφήν refer him to the contract, D. 56.31.

4. reduce syllogism to another figure, Arist. APr. 29b1; reduce an argument to syllogism, ib. 46b40, al.

5. in Law, return a slave sold with an undisclosed defect, εἰς πρατῆρα Pl. Lg. 915c, cf. Hyp. Ath. 15.

6. refer a claimant, πράτορι ἢ εἰς πόλιν ἔνδικον Milet. 3 No.140.42: abs., ὁ ἔχων ἀναγέτω Foed.Delph.Pell. 2 A15; ἀ. ὅθεν εἴληφας D. 45.81.

7. rebuild, Plu. Publ. 15, Cam. 32.

8. restore to its original shape, Parth. Dedic.; τάφρον PHal. 1.5.

9. reckon, calculate, ἀ. τὰς ἡμέρας πρὸς τὸ μαντεῖον Plu. Cim. 18; χρόνον ἐκ τῶν Ὀλυμπιονικῶν Numbers 1:1-54.

10. intr. (sc. ἑαυτόν), withdraw, X. Cyr. 7.1.45, etc.; ἐπὶ πόδα ἀ. retreat facing enemy, 3.3.69; ἀ. ἐπὶ σκέλος Ar. Av. 383: metaph., ἄναγε εἰς τοὐπίσω, perh.

1. nautical, put back again, Pl. R. 528a. Med. and Pass., put out to sea, set sail (v. supr. 1.2), Il. 1.478, Hdt. 3.137, etc.: fut. ἀνάξεσθαι Th. 6.30, etc.; ἀναχθέντες Hdt. 3.138, 4.152, cf. A. Ag. 626.

2. metaph., put to sea, i. e. make ready, prepare oneself, ὡς ἐρωτήσων Pl. Chrm. 155d, cf. Erx. 392d.

3. in thought, ascend to higher unity, Dam. Pr. 117.

Thayer's Expanded Definition

ἀνάγω: 2 aorist ἀνήγαγον, infinitive ἀναγαγεῖν (participle ἀναγαγών); passive (present ἀνάγομαι); 1 aorist (cf. under the end) ἀνήχθην; (from Homer down); to lead up, to lead or bring into a higher place; followed by εἰς with accusative of the place: Luke 2:22; Luke 4:5 (T Tr WH omit; L brackets the clause); (T Tr WH ἀπήγαγον); Acts 9:39; Acts 16:34; Matthew 4:1 (εἰς τήν ἔρημον, namely, from the low bank of the Jordan). τινα ἐκ νεκρῶν from the dead in the world below, to the upper world, Hebrews 13:20; Romans 10:7; τινα τῷ λαῷ to bring one forth who has been detained in prison (a lower place), and set him before the people to be tried, Acts 12:4; θυσίαν, τῷ εἰδώλῳ to offer sacrifice to the idol, because the victim is lifted up on the altar, Acts 7:41. Navigators are κατ' ἐξοχήν said ἀνάγεσθαι (passive (or middle)) when they launch out, set sail, put to sea (so ἀναγωγή in Justin Martyr, dialog contra Trypho,

c. 142 (and in the classics)): Luke 8:22; Acts 13:13; Acts 16:11; Acts 18:21; Acts 20:3, 13; 21:(), ; . (Polybius 1, 21, 4; 23, 3, etc.) (Compare: ἐπανάγω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀν -άγω ,

[in LXX chiefly for H5927 hi.;]

to lead or bring up: seq. είς , c. acc loc., Matthew 4:1, Luke 2:22; Luke 4:5 (WH om. είς , κ .τ .λ .), Acts 9:39; Acts 16:34; of raising the dead (cl.), ἐκ νεκρῶν , Romans 10:7, Hebrews 13:20; to produce and set before, τ . λαῷ , Acts 12:4 (MM, VGT, s.v.); in sacrificial sense (MM, 1 c.), to offer, θυσίαν , Acts 7:41. Mid., in nautical sense (Hom., Hdt., Thuc., al.), to put to sea: Luke 8:22, Acts 13:13; Acts 16:11; Acts 18:21; Acts 20:3; Acts 20:13; Acts 21:1-2; Acts 27:2; Acts 27:4; Acts 27:12; Acts 27:21; Acts 28:10-11 (cf.ἐπ -ανάγω ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The use of . in Acts 12:4 finds a ready parallel in Syll 366.24 (i/A.D.) ἀναχθέντα εἰς τὸν δῆμον ἐὰν μὲν πολείτης ᾖ, ἀποξενοῦσθαι. For the meaning ";restore,"; ";bring back,"; cf. P Par 10.12 τοῦτον ὃς ἂν ἀναγάγῃ, with reference to a runaway slave, and Wilcken’s restoration (Archiv iv. p. 548) of P Lond 921.5 (ii/iiiA.D.) (= III. p. 134) ἀναγαγεῖν ε [ἰς ἄμπελον ] of bringing back certain arouras to use as a vineyard. See the editor’s note on P Oxy VII. 1032.8 (A.D. 162) ἀνη ̣ξ ̣α ̣μ ̣εν κτλ. ";we converted out of our own ancient plots . . . 7/16 of an aroura of vine-land,"; and ib. IV. 707.23 (c. A.D. 136) γῆν ἀνάξαι ἀμπέλῳ. (On the vulgar 1st aor. see above under ἄγω.) P Flor II. 134.6 (A.D. 260) ἵν [α ] τὸ ἀναγόμενον ἐν Βουβάστῳ κτημάτιον ὑποσχισθῇ, is rendered by Comparetti ";perchè la terra annessa in Bubasto venga dissodata."; Syll 936.6 καὶ καταβαλέτω τὰμ πεντηκοστὰν π [ρὶ ]ν ἀνάγειν τι ἢ πωλεῖν seems to mean ";before he brings (the merchandise) into the town or sells it,"; i.e. ";bring up"; from the landing stage. The familiar use of ἀνάγειν for ";putting out to sea"; is found in BGU IV. 1200.14 (B.C. 1) τοῦ τὴν πρόσοδον ἀνη ̣γ ̣μ ̣ένου εἰς Ἰτ ̣αλίαν, modified in a transitive direction. For its sacrificial use (as in Acts 7:41) cf. OGIS 764.47 (c. B.C. 127) ἀναγαγὼν ἐκ τοῦ ἰδίου ταύρους δύο καὶ καλλιερή [σας κτλ. : so elsewhere in this inscr. (= Cagnat IV. 294).

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ανάγαγε ανάγαγέ αναγαγειν αναγαγείν αναγάγειν ἀναγαγεῖν αναγάγετε αναγάγης αναγαγόντες αναγαγόντι αναγάγω αναγαγων αναγαγών ἀναγαγών ἀναγαγὼν ανάγει αναγεσθαι ανάγεσθαι ἀνάγεσθαι αναγομενοις αναγομένοις ἀναγομένοις ανάγον ανάγοντες αναγόντων ανάγουσα ανάγουσι ανάγω ανάγων ανάξει ανάξω Αναχθεντες αναχθέντες Ἀναχθέντες αναχθηναι αναχθήναι ἀναχθῆναι ανήγαγε ανήγαγέ ανήγαγεν ανήγαγες ανήγαγές ανηγάγετε ανηγαγον ανήγαγον ανήγαγόν ἀνήγαγον ανήγγειλαν ανηχθη ανήχθη ἀνήχθη ανηχθημεν ανήχθημεν ἀνήχθημεν ανηχθησαν ανήχθησαν ἀνήχθησαν anachthenai anachthênai anachthēnai anachthē̂nai Anachthentes Anachthéntes anagagein anagageîn anagagon anagagōn anagagṓn anagagṑn anagesthai anágesthai anagomenois anagoménois anechthe anēchthē anḗchthe anḗchthē anechthemen anēchthēmen anḗchthemen anḗchthēmen anechthesan anēchthēsan anḗchthesan anḗchthēsan anegagon anēgagon anḗgagon
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile