Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #1921 - ἐπιγινώσκω

Transliteration
epiginṓskō
Phonetics
ep-ig-in-oce'-ko
Origin
from (G1909) and (G1097)
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:689,119
Definition
Thayer's
 1. to become thoroughly acquainted with, to know thoroughly
  1. to know accurately, know well
 2. to know
  1. to recognise
   1. by sight, hearing, of certain signs, to perceive who a person is
  2. to know i.e. to perceive
  3. to know i.e. to find out, ascertain
  4. to know i.e. to understand
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 995 ‑ בִּין (bene);  1846 ‑ דָּעַךְ (daw‑ak');  3045 ‑ יָדַע (yaw‑dah');  5234 ‑ נָכַר (naw‑kar');  7200 ‑ רָאָה (raw‑aw');  7919 ‑ שָׂכַל (saw‑kal');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (43)
Matthew
6
Mark
4
Luke
8
Acts
11
Romans
1
1 Corinthians
4
2 Corinthians
5
Colossians
1
1 Timothy
1
2 Peter
2
NAS (48)
Matthew
6
Mark
4
Luke
7
Acts
15
Romans
1
1 Corinthians
6
2 Corinthians
5
Colossians
1
1 Timothy
1
2 Peter
2
HCS (44)
Matthew
6
Mark
4
Luke
7
Acts
13
Romans
1
1 Corinthians
4
2 Corinthians
5
Colossians
1
1 Timothy
1
2 Peter
2
BSB (44)
Matthew
6
Mark
4
Luke
7
Acts
13
Romans
1
1 Corinthians
4
2 Corinthians
5
Colossians
1
1 Timothy
1
2 Peter
2
ESV (41)
Matthew
6
Mark
4
Luke
7
Acts
11
Romans
1
1 Corinthians
3
2 Corinthians
5
Colossians
1
1 Timothy
1
2 Peter
2
WEB (44)
Matthew
7
Mark
5
Luke
7
Acts
11
Romans
1
1 Corinthians
4
2 Corinthians
5
Colossians
1
1 Timothy
1
2 Peter
2
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐπιγινωìσκω

From G1909 and G1097

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐπι -γινώσκω ,

[in LXX chiefly for H5234: hi., also for H3045, etc.;]

"directive" of γινώσκω (AR, Eph., 249), as in cl.;

1. to observe, perceive, discern, recognize;

(a) absol.: Acts 25:10, 1 Corinthians 13:12; seq. ὅτι , Luke 1:22; τ . πνεύματι , seq. ὅτι , Mark 2:8;

(b) c. acc rei: Luke 1:4; Luke 5:22, Acts 12:14; Acts 27:39, Romans 1:32, 2 Corinthians 1:13, Colossians 1:6, 1 Timothy 4:3; ἐν ἐαυτῷ , Mark 5:30; seq. ὅτι , 1 Corinthians 14:37;

(c) c. acc pers.: Matthew 11:27; Matthew 14:36; Matthew 17:12, Mark 6:33 (T, αὐτούς , but LTr., WH, R, omit the prop., and LTr., WH, txt., read ἔγνωσαν ), Mark 6:54 Luke 24:16; Luke 24:31, 1 Corinthians 16:18, 2 Corinthians 1:14; seq. ἀπό , c. gen. rei, Matthew 7:16; Matthew 7:20; seq. ὅτι , Acts 3:10; Acts 4:13, 2 Corinthians 13:5; pass., 1 Corinthians 13:12; opp. to ἀγνοούμενοι , 2 Corinthians 6:9.

2. to discover, ascertain, determine: Acts 9:30; seq. ὅτι , Luke 7:37; Luke 23:7, Acts 19:34; Acts 22:29; Acts 24:11; Acts 28:1; c. acc rei, seq. quæst., Acts 23:28; δι᾿ ἣν αἰτίαν , Acts 22:24; παρά , c. gen. pers., seq. περ , c. gen. rei, Acts 24:8; τ . ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης , 2 Peter 2:21 (cf. Lft., Col., 136; Cremer, 159; M, Pr., 113; AR, Eph., 248 ff.).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

Dean Robinson’s careful study of this verb in Eph. p. 248 ff., in which he comes to the conclusion that the verb denotes not so much fuller or more perfect knowing, as knowing arrived at by the attention being directed to (ἐπί) a particular person or object, is on the whole borne out by the evidence of the papyri. Thus one of the letters in the Gemellus correspondence, P Fay 112.14 (A.D. 99), has—ἐπ ̣ι ̣γνοθι εἰ ἐσκάφη ὡ τῆς Διονυσιάδος ἐλαιών, ";find out whether the olive-yard at Dionysias was dug,"; while another letter in the same collection in a similar context has the simplexib. 110.16 (A.D. 94) γνῶθι εἰ πεπότισται ὁ [ ]λαιὼν δυσὶ ὕδασι : cf. Matthew 11:27 with Luke 10:22. See also P Tebt II. 297.9 (c. A.D. 123) where, in the account of legal proceedings concerning the purchase of a priestly office, the advocate, after recalling a report that the office ought to be sold, proceeds—τ ̣ο ̣υ ̣̑το ἐπιγνοὺς ὁ συνηγορούμενος ἐνέτυχε Τε ̣[ι ]μοκράτει, ";on learning this my client appealed to Timocrates";; and an application for division of property in the same volume, 319.11 (A.D. 248) ἔδοξεν δὲ νῦν αὐτοῖς ταύτας δι [αιρή ]σασθαι ἐπὶ τῷ ἕκαστον αὐτῶν ἐπιγεινώσκειν τ [ ] ἴδιον μ [έρος, ";they have now decided to divide these (sc. arourae) on the understanding that each should distinguish his own share"; (Edd.). Other examples where no intensive force can be claimed for the ἐπι —are P Oxy IX. 1188.16 (A.D. 13) ἐπιγνοὺς τὴν διάθε (σιν) καὶ ἐπιθεὶς τὴν ἐπ᾽ ἀλη (θείας) ἀξίαν προσφώνη (σον), ";after learning their condition and adding the true value furnish a report"; (Ed.), with reference to the purchase of logs, ib. VI. 930.14 (ii/iii A.D.) ἐμέλησε δέ μοι πέμψαι καὶ πυθέσθαι περὶ τῆς ὑγίας σου καὶ ἐπιγνῶναι τί ἀναγεινώσκεις, ";I took care to send and ask about your health and learn what you are reading"; (Edd.), ib. 932.8 (late ii/A.D.) ἐὰν δύνῃ ἀναβῆναι ἵνα ἐπιγνοῖς τὸν ὄνον, ";if you can go up to find out the ass, do so"; (Edd.) (for this omitted apodosis cf. Luke 19:42, 2 Thessalonians 2:3 f.), P Cairo Preis 48.3 (ii/A.D.) ἐπιγνοὺς ἐξ ἧς μοι ἔγραψας ἐπιστολῆς, ὅτι ἔρρωσαι, ἥσθην, ἀδελφέ, and Preisigke 4630.12 (ii/A.D.) καὶ γὰρ λείαν δακνόμεθα ἕως ἂν ἐπιγνῶμεν πῶς τὸν πόδα ἔχεις. In BGU IV. 1139.13 (B.C. 5) the writer has deleted ἐπιγνούς and inserted συνιδών above the line. P Lond 354.23 (c. B.C. 10) (= II. p. 165) ἐπιγνόντα ἀκρειβῶς ἕκαστα shows the force of the verb strengthened by means of an adverb : cf. Acts 25:10.

It may be added that the vernacular is rich in ἐπι - compounds of the kind Dean Robinson describes : cf. e. g. P Lips I. 37.23 (A.D. 389) ἡμιθανῆ αὐτὸν [πο ]ι ̣ήσαντες ὡς κα [ ] φαν ̣ε ̣[ρ ]ά ἐστιν τὰ προσφωνηθέντα ῢ ̣̣π ̣ο ̣, τῶν ἐπιθεωρησάντων τὰ πλήγματα, ";by those who inspected the blows,"; and P Tebt II. 406.24 (inventory of property—c. A.D. 266) καὶ ὧν ἐπικρατῖ δούλων, ";and the slaves he owns.";

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
επεγινωσκον επεγίνωσκον επεγίνωσκόν ἐπεγίνωσκον ἐπεγίνωσκόν επέγνω επεγνωκεναι ἐπεγνωκέναι επεγνωκοσι επεγνωκόσι ἐπεγνωκόσι επεγνωκόσιν επεγνωκότων επεγνωμεν ἐπέγνωμεν επέγνων επεγνωσαν επέγνωσαν ἐπέγνωσαν επεγνωσθην επεγνώσθην ἐπεγνώσθην επεγνώσθησαν επεγνωτε επέγνωτε ἐπέγνωτε επιγινωσκει επιγινώσκει ἐπιγινώσκει επιγινώσκειν επιγινωσκεις επιγινώσκεις ἐπιγινώσκεις επιγινωσκετε επιγινώσκετε ἐπιγινώσκετε επιγινωσκετω επιγινωσκέτω ἐπιγινωσκέτω επιγινωσκομενοι επιγινωσκόμενοι ἐπιγινωσκόμενοι επιγινώσκοντες επιγινώσκω επιγινώσκων επιγνοντες επιγνόντες ἐπιγνόντες επιγνους επιγνούς ἐπιγνοὺς επιγνουσα επιγνούσα ἐπιγνοῦσα επιγνουσιν επιγνούσιν ἐπιγνοῦσιν επιγνω επιγνώ ἐπιγνῷ επίγνωθι επιγνώμεν επιγνώμονες επιγνωμοσύνην επιγνώμων επιγνωναι επιγνώναι επιγνώναί ἐπιγνῶναι επιγνως επιγνώς ἐπιγνῷς επιγνωσεσθε επιγνώσεσθε ἐπιγνώσεσθε επιγνώσεται επιγνώση επιγνωσθήσεται επιγνωσθήση επιγνώσκετε επιγνωσομαι επιγνώσομαι ἐπιγνώσομαι επιγνώσονται epeginoskon epeginōskon epegínoskon epegínoskón epegínōskon epegínōskón epegnokenai epegnokénai epegnōkenai epegnōkénai epegnokosi epegnokósi epegnōkosi epegnōkósi epegnomen epegnōmen epégnomen epégnōmen epegnosan epegnōsan epégnosan epégnōsan epegnosthen epegnōsthēn epegnṓsthen epegnṓsthēn epegnote epegnōte epégnote epégnōte epiginoskei epiginōskei epiginṓskei epiginoskeis epiginōskeis epiginṓskeis epiginoskete epiginōskete epiginṓskete epiginosketo epiginoskéto epiginōsketō epiginōskétō epiginoskomenoi epiginoskómenoi epiginōskomenoi epiginōskómenoi epigno epignō epignôi epignō̂i epignôis epignō̂is epignonai epignônai epignōnai epignō̂nai epignontes epignóntes epignos epignōs epignosesthe epignōsesthe epignṓsesthe epignosomai epignōsomai epignṓsomai epignous epignoùs epignousa epignoûsa epignousin epignoûsin
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: