Attention!
10 million Ukrainians without power because of Russia. Help us purchase electrical generators for churches.
Consider helping today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #1097 - γινώσκω

Transliteration
ginṓskō
Phonetics
ghin-oce'-ko
Origin
a prolonged form of a primary verb
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:689,119
Definition
Thayer's
 1. to learn to know, come to know, get a knowledge of perceive, feel
  1. to become known
 2. to know, understand, perceive, have knowledge of
  1. to understand
  2. to know
 3. Jewish idiom for sexual intercourse between a man and a woman
 4. to become acquainted with, to know
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 559 ‑ אָמַר (aw‑mar');  995 ‑ בִּין (bene);  2372 ‑ חָזָה (khaw‑zaw);  3045 ‑ יָדַע (yaw‑dah');  3259 ‑ יָעַד (yaw‑ad');  3289 ‑ יָעַץ (yaw‑ats');  3615 ‑ כָּלָה (kaw‑law');  3947 ‑ לָקַח (law‑kakh');  4672 ‑ מָצָא (maw‑tsaw');  5046 ‑ נָגַד (naw‑gad');  5234 ‑ נָכַר (naw‑kar');  7200 ‑ רָאָה (raw‑aw');  8085 ‑ שָׁמַע (shaw‑mah');  8505 ‑ תָּכַן (taw‑kan');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (245)
Matthew
23
Mark
13
Luke
32
John
63
Acts
19
Romans
12
1 Corinthians
14
2 Corinthians
8
Galatians
4
Ephesians
2
Philippians
6
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Timothy
3
Hebrews
5
James
4
2 Peter
2
1 John
25
2 John
1
Revelation
7
NAS (220)
Matthew
20
Mark
12
Luke
25
John
56
Acts
16
Romans
9
1 Corinthians
16
2 Corinthians
8
Galatians
4
Ephesians
3
Philippians
5
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Timothy
3
Hebrews
5
James
3
2 Peter
2
1 John
26
2 John
1
Revelation
4
HCS (219)
Matthew
20
Mark
12
Luke
28
John
55
Acts
16
Romans
9
1 Corinthians
16
2 Corinthians
7
Galatians
4
Ephesians
3
Philippians
5
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Timothy
3
Hebrews
4
James
3
2 Peter
2
1 John
25
2 John
1
Revelation
4
BSB (221)
Matthew
20
Mark
12
Luke
28
John
56
Acts
16
Romans
9
1 Corinthians
16
2 Corinthians
8
Galatians
4
Ephesians
3
Philippians
5
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Timothy
3
Hebrews
4
James
3
2 Peter
2
1 John
25
2 John
1
Revelation
4
ESV (207)
Matthew
13
Mark
12
Luke
24
John
55
Acts
15
Romans
8
1 Corinthians
15
2 Corinthians
8
Galatians
4
Ephesians
3
Philippians
5
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Timothy
3
Hebrews
4
James
3
2 Peter
2
1 John
26
Revelation
5
WEB (248)
Matthew
24
Mark
13
Luke
33
John
64
Acts
19
Romans
12
1 Corinthians
14
2 Corinthians
8
Galatians
4
Ephesians
3
Philippians
6
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Timothy
3
Hebrews
5
James
3
2 Peter
2
1 John
27
2 John
1
Revelation
5
Verse Results
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

γινώσκω

(= γιγν -: v. previous word G1096. So also vulgar Attic, in Inscr., v. Thumb, MGV, 207),

[in LXX chiefly for H3045;]

to be taking in knowledge, come to know, recognize, perceive, understand; in past tenses to know, realize; pass., to become known: c. acc, Matthew 22:18, Mark 5:43, Colossians 4:8, 1 Thessalonians 3:5, al. Pass., Matthew 10:26, Philippians 4:5, al.; seq. ὅτι , Matthew 21:45, John 4:1, al.; τί Matthew 6:3; ἀπό , Mark 15:45; , Romans 7:15; τ . λεγόμενα , Luke 18:34; τ . θέλημα , Luke 12:47; τ . καρδίας , Luke 16:15; c. acc pers., of recognition by God, 1 Corinthians 8:3, Galatians 4:9; by Christ, neg., Matthew 7:23; freq. of the knowledge of divine things, of God and Christ; τ . θεόν , Romans 1:21, Galatians 4:9; Τ . πατέρα , John 8:55; τ . κύριον , Hebrews 8:11 (LXX); νοῦν κυρίου , Romans 11:34; Χριστόν , John 17:3, 1 John 3:6; τὰ τοῦ πνεύματος , 1 Corinthians 2:14; τ . πνεύμα , 1 John 4:6; τ . ἀλήθειαν , John 8:32; of Christ's knowledge of the Father (ἐπιγ .), Matthew 11:27 (Dalman, Words, 282 ff.). In Hellenistic writers [LXX for Heb. H3045, Galatians 4:1, al.], of sexual intercourse, to know carnally: Matthew 1:25, Luke 1:34 (Cremer, 153).

SYN.: γ ., to know by observation and experience is thus prop. disting. from οἶδα , to know by reflection (a mental process, based on intuition or information); cf. also ἐφίστημι , συνίημι . (Cf. ἀνα -, δια -, ἐπι -, κατα -, προ -γινώσκω .)


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For γ . followed by ὅτι , see P Par 47.14 (c. B.C. 153) (= Selections, p. 22) γίνωσ (l. γίνωσκε ) ὅτι πιράσεται ὁ δ ̣ρ ̣απέ [τη ]ς μὴ ἀφῖναι ἡμᾶς ἐ ̣[πὶ τ ]ῶν τόπων ἶναι , ";know that the runaway will try not to allow us to remain on the spot,"; ib. 49.33 (B.C. 164–58) γίνωσκε σαφῶς ὅτι , ἐὰν ἀναβῶ κἀγὼ προσκυνῆσαι , πρός σε οὐ μ [ ] ἐπέλθω . In ib. 32.5 (B.C. 162) γινώσκετε . . . μὴ ἐσχολα [κέν ]αι με , we have the acc. and inf. : so ib. 44.4 (B.C. 153) γίνωσκέ με πεπορεῦσθαι εἰς κτλ . For the common epistolary phrase γινώσκειν σε θέλω ὅτι , see P Oxy IV. 743.27 (B.C. 2) ὥστ᾽ ἂν τοῦτό σε θέλω γεινώσκειν , ὅτι ἐγὼ αὐτῶι διαστολὰς δεδώκειν , BGU III. 846.5 (ii/A.D.) γεινώσκειν σαι θέλω , ὅτι ̣ οὐχ [ἥλπ ]ιζον , ὅτι ἀναβένις εἰς τὴν μητρόπολιν , ";I wish you to know that I had no hope that you would come up to the metropolis,"; ib. I. 27.4 (ii/A.D.) γινώσκειν σε θέλω ὅτει εἰς γῆν ἐλήλυθα τῇ ϛ ̄- τοῦ Ἐπεὶφ μηνός , ";I wish you to know that I arrived at land on the 6th of the month Epeiph,"; P Grenf II. 73.6 (late iii/A.D.), P Lond 417.5 (c. A.D. 346) (= II. p. 299), P Giss I. II.4 (A.D. 118), P Lond 973b.7 (iii/A.D.) (= III. p. 213), al. It will be noticed that the phrase does not come into regular use till early ii/A.D., which accounts for the NT showing a phrase (οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν in Paul) with the same meaning but with form not yet crystallized.

On the progressive displacement of the old participial object clause after γινώτκειν and other verbs of ";knowing,"; see Proleg. p. 229. To the instances of γινώσκειν with partic. add P Oxy VIII. 1118.7 (i/ii A.D.) ὅπ ]ως . . . γεινώσκωσι ἐμβαδεύσον [τά μ ]ε εἰς τὰ ὑπ [ο ]τεθειμένα καὶ καθέξον [τα κτλ . (other future participles), ";that they may know that I shall enter on the mortgaged property,"; etc. (Ed.).

Grimm’s ";Hebraistic euphemism"; in Matthew 1:25 is rather surprising when chronicled in the same breath with ";Grk writ. fr. the Alexandrian age down"; : coincidence of idiom between two entirely different languages is common enough. This use is found earliest in Menander : see this and other references in B. D. Durham, Vocabulary of Menander (Princeton, 1913), p. 51.

Some miscellaneous uses may be noted. P Tebt II. 279 (B.C. 231), a contract for the engagement of a nurse, ends ἔγν ̣ωκεν Σποννῆσις Ωρου Φανήσει Νεχθύριος . The editors translate ";made (?) between Sponnesis, daughter of Horus, and Phanesis, son of Nechthuris,"; but regard ἔγνωκεν as ";very difficult."; In the same collection, 289.5 (A.D. 23), we find a strategus, in demanding from a subordinate a supplementary report of tax-payments, writing οὕτως γὰρ γνώσομαι πότερον ἐπὶ τόπων σε ἐάσω πράττοντά τι , ";for I shall thus know whether I shall leave you in employment where you are"; (Edd.). In the passive we may quote P Oxy X. 1252 verso.33 (A.D. 288–95) γνωσθέντα ὀφείλειν λοιπὸν μῆνα τ ̣η ̣̑ς εὐθη [νιαρχείας , ";from whom, it was ascertained, a month more of his superintendence of provision was due"; (Edd.), P Giss I. 48.9 (A.D. 202–3) ἐγνώσθη τὰ κατὰ χρόνους δοθέντα ἐπιθέματα . . . παρεγράφη : we may suppose the writer was meaning to finish with a participle, and so did not insert ὅτι after ἐγνώσθη . The perfect passive appears in the (classical) sense ";determined"; in Syll 929.84 (B.C. 139 ?) ἐγνωσμένων τῶν καθόλου πραγμάτων ὑπὸ Ῥωμαίων .

For the forms of the verb, see Proleg. pp. 55, 193. The older Attic γιγνώσκω occurs fairly often in the new uncial W, and in Atticising documents among papyri and inscrr., as does γίγνομαι . For the aor. subj. γνοῖ , cf. P Oxy VI. 932.8 (late ii/A.D.) ἵνα ἐπιγνοῖς , ib. VII. 1062.13 f. (ii/A.D.) ἵνα αὐτὴν ἀναγνοῖς νήφων καὶ σαυτοῦ καταγνοῖς , P Giss I. 79iii. 8 (c. A.D. 117) ἵν᾽ ἐπ ̣ιγνοῖ σε σπουδά [σαι , and from new literature, P Oxy III. 413.160 (ii/A.D.—a mime) νῦν τοῦ γέροντ (ος ) ἐνκρατὴς θέλω γενέσ (θαι ) πρίν τι τούτ (ων ) ἐπιγνοῖ .

 

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
γινώκσω γινωσκε γίνωσκε γινωσκει γινώσκει γινωσκειν γινώσκειν γινωσκεις γινώσκεις γινωσκεται γινώσκεται γινωσκετε γινώσκετε γινωσκετω γινωσκέτω γινωσκη γινώσκη γινώσκῃ γινωσκητε γινώσκητε γινώσκομαι γινωσκομεν γινώσκομεν γινωσκομενη γινωσκομένη γινώσκοντά γινώσκοντας γινωσκοντες γινώσκοντες γινώσκουσαν γινωσκουσι γινώσκουσι γινώσκουσί γινωσκουσιν γινώσκουσιν γινωσκω γινώσκω γινώσκωμεν γινωσκων γινώσκων γινωσκωσι γινώσκωσι γινώσκωσί γινώσκωσιν γλαύκα γνοι γνοῖ γνοίη γνοίην γνοντα γνόντα γνοντες γνόντες γνους γνούς γνοὺς γνω γνώ γνῷ γνῶ Γνωθι γνώθι Γνῶθι γνώμεν γνωναι γνώναι γνώναί γνῶναι γνῶναί γνως γνώς γνῷς γνώσει γνώσεις γνωσεσθε γνώσεσθε γνωσεται γνώσεται γνωση γνώση γνώσῃ γνωσθεντες γνωσθέντες γνωσθη γνωσθή γνωσθῇ γνωσθησεται γνωσθήσεται γνωσθήση γνωσθήσομαι γνωσθήσομαί γνωσθήσονται γνωσθητω γνωσθήτω γνώσι γνωσιν γνώσιν γνῶσιν γνωσομαι γνώσομαι γνωσομεθα γνωσόμεθα γνωσονται γνώσονται γνωτε γνώτε γνῶτε γνωτω γνώτω γνώτωσαν εγίνωσκε εγινωσκεν εγίνωσκεν ἐγίνωσκεν εγινωσκον εγίνωσκον ἐγίνωσκον εγνω έγνω ἔγνω εγνωκα έγνωκα ἔγνωκα εγνωκαμεν εγνώκαμεν ἐγνώκαμεν εγνωκαν έγνωκαν ἔγνωκαν εγνωκας έγνωκάς ἔγνωκάς εγνωκατε εγνώκατε ἐγνώκατε ἐγνώκατέ έγνωκε εγνωκειτε εγνώκειτε εγνώκειτέ ἐγνώκειτε ἐγνώκειτέ εγνωκεν έγνωκεν ἔγνωκεν εγνωκεναι ἐγνωκέναι εγνωκότας εγνωκοτες εγνωκότες ἐγνωκότες έγνωμεν εγνων έγνων ἔγνων εγνως έγνως ἔγνως εγνωσαν έγνωσαν έγνωσάν ἔγνωσαν εγνωσθη εγνώσθη ἐγνώσθη εγνώσθην εγνώσθης εγνωσται έγνωσται ἔγνωσται έγνωτε ἐπέγνωσαν eginosken eginōsken egínosken egínōsken eginoskon eginōskon egínoskon egínōskon egno egnō égno égnō egnoka egnōka égnoka égnōka egnokamen egnōkamen egnṓkamen egnokan egnōkan égnokan égnōkan egnokas egnōkas égnokás égnōkás egnokate egnōkate egnṓkate egnṓkaté egnokeite egnōkeite egnṓkeite egnoken egnōken égnoken égnōken egnokenai egnokénai egnōkenai egnōkénai egnokotes egnokótes egnōkotes egnōkótes egnon egnōn égnon égnōn egnos egnōs égnos égnōs egnosan egnōsan égnosan égnōsan egnostai egnōstai égnostai égnōstai egnosthe egnōsthē egnṓsthe egnṓsthē epegnosan epegnōsan epégnosan epégnōsan ginoske ginōske ginōskē gínoske gínōske ginoskei ginōskei ginṓskei ginṓskēi ginoskein ginōskein ginṓskein ginoskeis ginōskeis ginṓskeis ginosketai ginōsketai ginṓsketai ginoskete ginōskete ginōskēte ginṓskete ginṓskēte ginosketo ginoskéto ginōsketō ginōskétō ginosko ginōskō ginṓsko ginṓskō ginoskomen ginōskomen ginōskōmen ginṓskomen ginṓskōmen ginoskomene ginoskoméne ginōskomenē ginōskoménē ginoskon ginōskōn ginṓskon ginṓskōn ginoskontes ginōskontes ginṓskontes ginoskosin ginōskōsin ginṓskosin ginṓskōsin ginoskousi ginōskousi ginṓskousí ginoskousin ginōskousin ginṓskousin gno gnô gnō gnō̂ gnoi gnoî gnôi gnō̂i gnôis gnō̂is gnonai gnônai gnônaí gnōnai gnō̂nai gnō̂naí gnonta gnónta gnontes gnóntes gnos gnōs gnose gnōsē gnṓsei gnṓsēi gnosesthe gnōsesthe gnṓsesthe gnosetai gnōsetai gnṓsetai gnosin gnôsin gnōsin gnō̂sin gnosomai gnōsomai gnṓsomai gnosometha gnosómetha gnōsometha gnōsómetha gnosontai gnōsontai gnṓsontai gnosthe gnōsthē gnosthêi gnōsthē̂i gnosthentes gnosthéntes gnōsthentes gnōsthéntes gnosthesetai gnosthḗsetai gnōsthēsetai gnōsthḗsetai gnostheto gnosthḗto gnōsthētō gnōsthḗtō gnote gnôte gnōte gnō̂te Gnothi Gnôthi Gnōthi Gnō̂thi gnoto gnōtō gnṓto gnṓtō gnous gnoùs
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2023. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
γίνομαι
Next Entry
γλεῦκος