Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2722 - κατέχω

Transliteration
katéchō
Phonetics
kat-ekh'-o
Root Word (Etymology)
from (G2596) and (G2192)
Parts of Speech
verb
TDNT
2:829,286
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
κατεφίστημι
 
Next Entry
κατηγορέω
Definition   
Thayer's
 1. to hold back, detain, retain
  1. from going away
  2. to restrain, hinder (the course or progress of)
   1. that which hinders, Antichrist from making his appearance
   2. to check a ship's headway i.e. to hold or head the ship
  3. to hold fast, keep secure, keep firm possession of
 2. to get possession of, take
  1. to possess
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 270 ‑ אָחַז (aw‑khaz');  309 ‑ אָחַר (aw‑khar');  622 ‑ אָסַף (aw‑saf');  631 ‑ אָסַר (aw‑sar');  2388 ‑ חָזַק (khaw‑zak');  2505 ‑ חָלַק (khaw‑lak');  2631 ‑ חֲסַן (khas‑an');  3423 ‑ יָרֵשׁ (yaw‑rash', yaw‑raysh');  3427 ‑ יָשַׁב (yaw‑shab');  3920 ‑ לָכַד (law‑kad');  5157 ‑ נָחַל (naw‑khal');  5307 ‑ נָפַל (naw‑fal');  5702 ‑ עָגַן (aw‑gan');  6113 ‑ עָצַר (aw‑tsar');  7685 ‑ שָׂגָה (saw‑gaw');  8610 ‑ תָּפַשׂ (taw‑fas');  8630 ‑ תָּקַף (taw‑kaf');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (19)
Matthew 1
Luke 3
John 1
Acts 1
Romans 2
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
1 Thessalonians 1
2 Thessalonians 2
Philemon 1
Hebrews 3
NAS (25)
Luke 4
John 1
Acts 1
Romans 2
1 Corinthians 5
2 Corinthians 1
1 Thessalonians 2
2 Thessalonians 2
Philemon 1
Hebrews 6
CSB (17)
Luke 3
Acts 1
Romans 2
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
1 Thessalonians 1
2 Thessalonians 2
Philemon 1
Hebrews 3
BSB (17)
Luke 3
Acts 1
Romans 2
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
1 Thessalonians 1
2 Thessalonians 2
Philemon 1
Hebrews 3
ESV (15)
Luke 2
Acts 1
Romans 2
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
1 Thessalonians 1
2 Thessalonians 2
Hebrews 3
WEB (20)
Matthew 1
Luke 3
John 1
Acts 1
Romans 2
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
1 Thessalonians 1
2 Thessalonians 3
Philemon 1
Hebrews 3
Liddell-Scott-Jones Definitions

κατέχω,

fut. καθέξω (of duration) Il. 18.332, κατασχήσω (of momentary action) Hdt. 5.72, Th. 4.42: aor. κατέσχον, poet. κατέσχεθον Hes. Th. 575, S. El. 754; Ephesians 3:1-21 sg. κάσχεθε Il. 11.702, Aeol. κατέσκ [ εθε ] Alc. Supp. la.12; imper. κατάσχες E. Ba. 555 (lyr.), later κατάσχε Philostr. 38 (v.l.), PMag.Lond. 97.404; late aor. κατέσχα PGen. 54.22 (iv A.D.).

I

1. trans., hold fast, καλύπτρην χείρεσσι Hes. Th. 575. hold back, withhold, εἴ με βίῃ ἀέκοντα καθέξει Il. 15.186, cf. 11.702, Od. 15.200; ἐν κολεῷ ξίφος Pi. N. 10.6: check, restrain, bridle, ἑωυτόν Hdt. 6.129, cf. Pl. Chrm. 162c, Men. Sam. 112; [ γυναῖκε ] A. Pers. 190; ἱππικὸν δρόμον S. El. 754; δάκρυ A. Ag. 204 (lyr.); ὀργήν, θυμόν, ὕβριν, etc., S. El. 1011, OC 874, E. Ba. 555 (lyr.), etc.; δύνασιν S. Ant. 605 (lyr.); τὴν διάνοιαν Th. 1.130; κ. τὴν ἀγωγήν put it off, Id. 6.29; κ. τὸ πλῆθος ἐλευθέρως, ἰσχύϊ, Id. 2.65, 3.62; κ. τινὰ πολέμῳ Id. 1.103; τὰ δάκρυα Pl. Phd. 117d, al.; τὸν γέλωτα X. Cyr. 2.2.5, Pl. La. 184a, Thphr. Char. 2.4; οὖρον hold in, Gal. 8.407 (but - όμενα [οὖρα ] as a disease, Hp. Prorrh. 1.59, cf. Gal. 16.639); ἑαυτὸν κατέχει μὴ ἐπιπηδᾶν restrains himself from.., Pl. Phdr. 254a: Pass., to be held down, γλῶσσα κατείχετο Hp. Epid. 5.50; ἐπιθυμίας -ομένας Pl. R. 554c; to be bound, ὁρκίοισι μεγάλοισι Hdt. 1.29; ὑποσχέσει PAmh. 2.97.17 (ii A.D.); τοῖς τινων ὀφειλήμασιν PRyl. 117.13 (iii A.D.); of a nation, to be kept under (by tyrants), Hdt. 1.59. detain, κ. [αὐτοὺς] ἐνιαυτόν Id. 6.128, cf. 8.57, Th. 8.100; κ. [αὐτοὺς] ὥστε μὴ ἀπιέναι X. Mem. 2.6.11: Pass., to be detained, stay, Hdt. 8.117, S. Tr. 249; περὶ Κρήτην Th. 2.86, etc. in imprecations, inhibit (cf. καταδέω (A) 111), Tab.Defix.Aud. 50.11 (iv B.C.), PMag.Par. 1.2077; Μανῆν καταδῶ καὶ κατέχω Tab.Defix. 109. place under arrest, PFlor. 61.60 (i A.D.), etc. keep an oath, ὅρκον SIG 526.39 (Itanos, iii B.C.).

2. c.gen., gain possession of, be master of, τῶν ἐπιστημῶν μὴ πάνυ κ. Arist. Cat. 9a6; τῆς ὀργῆς Philem. 185 codd. Stob.; τῆς παραποταμίας βίᾳ κατέσχον D.S. 12.82, cf. Plb. 14.1.9; τῆς Ἀσίας ἐθνῶν App. Praef. 9; control, τινων LXX 1 Maccabees 6:27; ἑαυτῶν Erot.s.v. προπετής; μηκέτι κατέχων ἑαυτοῦ Hdn. 1.15.1, cf. 1.7.3; cling to, τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου LXX 3 Ki. 1.51.

II

1. possess, occupy, esp.of rulers, A. Th. 732 (lyr.), E. Hec. 81 (anap.); σῴζειν ἅπερ ἃν ἅπαξ κατάσχωσι whatever they have got, Isoc. 12.242; esp. of property. enjoy possession of, PTeb. 5.47 (ii B.C.), etc. (but also, sequestrate, PLille 3.16 (Pass., iii B.C.), etc.); ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες 2 Corinthians 6:10. dwell in, occupy, Ὀλύμπου αἴγλαν S. Ant. 609 (lyr.); esp. of tutelary gods, Παρνασίαν ὃς κ. πέτραν, of Dionysus, Ar. Nu. 603 (lyr.), cf. X. Cyr. 2.1.1, SIG 662.10 (Delos, ii B.C.), Luc. Alex. 10; of a place, μέσον ὀμφαλὸν γᾶς Φοίβου κ. δόμος E. Ion 223 (lyr.); of the dead. θήκας Ἰλιάδος γᾶς.. κατέχουσι occupy, A. Ag. 454 (lyr.), cf. S. Aj. 1167 (anap.).

2. of sound, fill, οἱ δ' ἀλαλητῷ πᾶν πεδίον κατέχουσι Il. 16.79; κ. στρατόπεδον δυσφημίαις fill it with his grievous cries, S. Ph. 10; οἰμωγὴ.. κατεῖχε πελαγίαν ἅλα A. Pers. 427, cf. E. Hipp. 1133 (lyr.): Pass., οἶκος κλαυθμῷ κατείχετο Hdt. 1.111.

3. πανδάκρυτον βιοτὰν κ. continue to live a life.., S. Ph. 690 (lyr.).

4. to be spread over, cover, νὺξ.. δνοφερὴ κάτεχ' οὐρανόν Od. 13.269; ἡμέρα πᾶσαν κατέσχε γαῖαν A. Pers. 387, cf. Ar. Nu. 572 (lyr.); τίνες αὖ πόντον κατέχουσ' αὖραι; Cratin. 138; ὀσμὴ.. κατὰ πᾶν ἔχει δῶ Hermipp. 82.9: Pass., σελήνη.. κατείχετο.. νεφέεσσιν Od. 9.145, cf. Il. 17.368, 644: Med., aor., κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα Od. 19.361; κατασχομένη ἑανῷ having covered her face, Il. 3.419.

5. of the grave, confine, cover, τοὺς δ' ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα 3.243, cf. Od. 11.301, Orac. ap. Hdt. 1.67; as a threat, πάρος τινὰ γαῖα καθέξει sooner shall earth cover many a one, Il. 16.629, cf. Od. 13.427, etc.

6. of circumstances, etc., hold fast, have one in their power, μιν κατὰ γῆρας ἔχει χεῖράς τε πόδας τε Od. 11.497; ὃν θάνατος δακρυόεις καθέχει (sic) IG 12.987; ἐχθρὰ Φάλαριν κ. φάτις Pi. P. 1.96; τινὰ.. λάθα κ. Id. N. 8.24; [ φθορὰ] κ. τὸν σὸν δόμον S. OC 370; τύχη, πόλεμος κ. τινά, Pl. Hp.Ma. 304c, 317a; κ. κίνδυνος Σικελίαν ib. 355d; συνέβη λοιμώδη νόσον κατασχεῖν τὴν Ἰταλίαν Hdn. 1.12.1: Pass., ὑπὸ μεγάλης ἀνάγκης κατεχόμενοι Pl. Lg. 858a: rarely in good sense, ὁ δ' ὄλβιος, ὃν φᾶμαι κατέχοντ' ἀγαθαί Pi. O. 7.10; μεγάλαι κ. τύχαι γένος ὀρνίθων Ar. Av. 1726 (lyr.); εὐμοιρίας -εχούσης τὸν βίον Hdn. 2.5.1. of circumstances, etc., prevail, prevail among, engage, ἄλλα τῶν κατεχόντων πρηγμάτων χαλεπώτερα Hdt. 6.40, cf. 1.65; μεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ' ἡμᾶς murmurs are rife among us, S. Aj. 142 (anap.); φήμης ἀθρόας -σχούσης τὸ Ἑλληνικόν a sudden rumour having overspread Greece, Philostr. VA 8.15.

7. seize, occupy, in right of conquest, τὸ Καδμείων πέδον dub. in S. OC 381; esp. in histor. writers, - σχήσειν [τὴν ἀκρόπολιν ] Hdt. 5.72; τὰ πρήγματα Id. 3.143; τὰ ἐχυρά X. Cyr. 3.1.27; τὰ κύκλῳ τῆς Ἀττικῆς ἁρμοσταῖς D. 18.96; φρουραῖς τὰς πόλεις Plu. 2.177d.

8. achieve, effect an object, Isoc. 2.25; πρᾶξιν Arist. Pol. 1312a33.

9. master, understand, οὐ κατέχω τί βούλει φράζειν Pl. Phlb. 26c, cf. Men. 72d, Ceb. 34; περὶ φύσεως κ. πάντας τοὺς λόγους Sosip. 1.17, cf. 33; κ. νοῦν στίχων grasp the sense of.., Puchstein Epigr.Gr. p.9. keep in mind, remember, χρήσιμον καὶ τοῦτο κατασχεῖν τὸ στοιχεῖον Epicur. Ephesians 1 p.10U., cf. Thphr. Char. 26.2, Men. Epit. 109; κ. τινὰ ὀψοφάγον Chrysipp.Tyan. ap. Ath. 1.5e; κ. ὅτι, διότι, PCair.Zen. 60.10 (iii B.C.), Phld. Herc. 1251.15: Pass., Epicur. Ephesians 1 p.31U.

10. possess, of a god, εἰ θεός ἐστιν ὁ σὰς κατέχων φρένας PLit.Lond. 52.12; τοιοῦτος ἔρως κατεῖχε τὴν ἄνθρωπον she was so infatuated, Plu. Alc. 23; of an actor, κ. τὸ θέατρον held the audience spellbound, Plu. Dem. 29 (but, kept the audience waiting, Phoc. 19); of poets, μύθοις [τοὺς ἀκούοντας] κ. Luc. JTr. 39 (v.l. κατηχοῦσι): mostly in Pass., of persons, to be possessed, inspired, Pl. Ion 533e; ἐξ Ὁμήρου ib. 536b; ἐκ θεῶν X. Smp. 1.10; κάρῳ Phld. D. 1.18; τὸ θέατρον κατείχετο the audience was spellbound, Eun. Hist. p.247 D.; of hydrophobia patients, Philum. Ven. 4.11; of a lover, τῷ αὐτῷ θεῷ (sc. Ἔρωτι) κατέσχημαι Luc. DMort. 19.1: also in aor. Med., Pl. Phdr. 244e.

III

1. follow close upon, press hard, X. Cyr. 1.4.22 (dub.l.), Cyn. 6.22: Pass., ib. 9.20. bring a ship to land, Hdt. 6.101, 7.59, Plu. 2.162a. intr., 1 (sc. ἑαυτόν) control oneself, S. OT 782; οὐκέτι καθέξω Men. Pk. 394; εἶπεν οὖν μὴ κατασχών Plu. Art. 15; οὐ κατέσχεν App. BC 3.43: c. inf., κ. τὸ μὴ δακρύειν Pl. Phd. 117c. stop, cease, of the wind, Ar. Pax 944 (lyr.).

2. come from the high sea to shore, put in (v. supr. IV), νηΐ Θορικόνδε h.Cer. 126; τῆς Μαγνησίης χώρης ἐς τὸν αἰγιαλόν Hdt. 7.188, cf. 6.101, Plb. 1.25.7, Plu. Thes. 21; τίνες ποτ' ἐς γῆν τήνδε.. κατέσχετε; S. Ph. 221, cf. 270, E. Heracl. 83 (lyr.), Antipho 5.21, etc.: c. acc. loci, E. Hel. 1206, Cyc. 223; of a journey by land, rest, προξένων δ' ἔν του κατέσχες; Id. Ion 551, cf. Plb. 5.71.2: metaph., εὖ κατασχήσει shall come safe to land, S. El. 503 (lyr.).

3. prevail, ὁ λόγος κ. the report prevails, Th. 1.10; κληδὼν ἐν ἁπάσῃ τῇ πόλει κατεῖχεν And. 1.130; σεισμῶν -εχόντων Th. 3.89; ὁ βορέας κατεῖχεν Arist. Mete. 345a1, cf. 360b33, Thphr. CP 1.5.1.

4. gain the upper hand, παρά τινι Thgn. 262; gain one's purpose, Lys. 3.42; ὁ δὲ κατεῖχε τῇ βοῇ Ar. Ec. 434; νομίζοντες ῥᾳδίως κατασχήσειν Arist. Pol. 1307b10.

I

1. Med., keep back for oneself, embezzle, [ τὰ χρήματα ] Hdt. 7.164.

2. cover oneself, v. supr. A. 11.4.

3. hold, contain, Plb. 9.26a. 7.

II

1. aor. Med., = κατέχω B. 2, Od. 3.284.

2. in pass. sense, τεαῖς ῥιπαῖσι κατασχόμενος subdued, Pi. P. 1.10; καρδίαν κατέσχετο ἔρωτι was seized with, possessed by, E. Hipp. 27; v. supr. A. 11.10.

Thayer's Expanded Definition

κατέχω; imperfect κατεῖχον; 2 aorist subjunctive κατάσχω; imperfect passive κατειχομην;

1. to hold back, detain, retain;

a. τινα, from going away, followed by τοῦ μή with an infinitive, Luke 4:42 (Buttmann, § 140, 16 β.; cf. Winer's Grammar, 604 (561)); τινα πρός ἐμαυτόν, Philemon 1:13. Passive (as often in Greek writings from Homer down; cf. Passow, under the word, p. 1677a; (Liddell and Scott, under the word, II. 6)), of some troublesome condition or circumstance by which one is held as it were bound: νοσήματι, John 5:4 (G T Tr WH omit the passage); ἐν τίνι, Romans 7:6.

b. to restrain, hinder (the course or progress of): τήν ἀλήθειαν ἐν ἀδικία, Romans 1:18; absolutely, τό κατέχον, that which hinders, namely, Antichrist from making his appearance (see ἀντίχριστος); the power of the Roman empire is meant; κατέχων, he that hinders, cheeks, namely, the advent of Antichrist, denotes the one in whom that power is lodged, the Roman emperor: 2 Thessalonians 2:6f (cf., besides DeWette and Lünemann at the passage (Lightfoot in B. D. under Thessalonians, Second Epistle to the), especially Schneckenburger in the Jahrbücher f. deutsche Theol. for 1859, p. 421f). κατέχω (namely, τήν ναῦν) εἰς τήν αἰγιαλόν, to check the ship's headway (better (cf. the preceding context) "to hold or head the ship, cf. Herodotus 7, 59.188 etc.; Bos, Ellips. (edited by Schaefer), p. 318; see, too, Odyssey 11, 455f (cf. Eustathius 1629, 18; Thomas Magister, Ritschl edition, p. 310, 7ff); but Passow (as below), et al., take the verb as intransitive in such a connection, viz. to make for; cf. Kypke, Observations, 2:144) in order to land, Acts 27:40 (Xenophon, Hell. 2, 1, 29 κατασχων ἐπί τήν Ἀβερνιδα; many other examples are given in Passow, under the word, II. 3; (Liddell and Scott, under the word, B. 2)).

c. to hold fast, keep secure, keep from possession of: with the accusative of the thing, τόν λόγον, Luke 8:15; followed by the orat. obliq., 1 Corinthians 15:2 (Buttmann, §§ 139,58; 150, 20; Winer's Grammar, 561 (522)); τάς παραδόσεις, 1 Corinthians 11:2; τό καλόν, 1 Thessalonians 5:21; τήν παρρησίαν (τήν ἀρχήν etc.) μέχρι τέλους βεβαίαν κατασχεῖν, Hebrews 3:6, 14; τήν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, Hebrews 10:23. 2. equivalent to Latinobtinere, i. e.

a. to get possession of, take: Matthew 21:38 R G; Luke 14:9.

b. to possess: 1 Corinthians 7:30; 2 Corinthians 6:10.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

κατ -έχω ,

[in LXX for H270, H2388 hi., etc.;]

1. perfective of ἔχω (M, Pr., 116; M, Th., 155),

(a) to possess, hold fast: Luke 8:15, John 5:4, Romans 1:18 (Lft., Notes, 251), 1 Corinthians 7:30; 1 Corinthians 11:2, 2 Corinthians 6:10, 1 Thessalonians 5:21, Hebrews 3:6; Hebrews 3:14; Hebrews 10:23;

(b) to lay hold of, get possession of: Luke 14:9.

2. to hold back, detain, restrain (M, Th., 156 f.): c. acc seq. τοῦ μή c. inf., Luke 4:42; seq. πρός , c. acc, Philemon 1:13; absol., τὸ κατέχον (ὁ κ .), 2 Thessalonians 2:6-7.

3. Intrans., as nautical term, to put in, make for (LS, s.v.): Acts 27:40.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

(1) In enumerating the varied meanings of this interesting verb, it may be well to begin with it as the perfective of ἔχω = ";possess,"; as in 1 Corinthians 7:30, 2 Corinthians 6:10 ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. To this last passage a good parallel is afforded by Magn 105.51 (ii/B.C.) ἵνα ἔχωσιν κατε ̣χωσίν τε καρπί [ζ ]ω ̣νταί τε, with reference to the right of possessing certain territory. The citation also prepares us for some of the more technical uses of the verb, as in P Tebt I. 5.47 (aroyal ordinance—B.C. 118) κρατεῖ ]ν ὧν κατεσχήκασι κλη ̣(ρων), ";shall have the legal ownership of the lands which they have possessed"; (Edd.), P Oxy II. 237viii. 22 (A.D. 186) διαζητοῦντί μοι μαθεῖν ἐκ τίνος ὑποθέσεως ἐτελεῖτο τὰς Αἰγυπτιακὰς γυναῖκ ̣α ̣ς ̤ κατὰ ἐνχώριον νόμι ̣μα (l. νόμισμα) κατέχειν τ ̣ ̣ ὑπάρχο ̣ν ̣τ ̣α ̣ τῶν ἀνδρῶν διὰ τῶν γαμικῶν συνγραφῶν κτλ., ";when I wished to know on what pretext it came about that Egyptian wives have by native Egyptian law a claim upon their husbands’ property through their marriage contracts"; etc. (Edd.). Cf. also P Oxy IV. 713.15 (A.D. 97) where the parents κατέσχον τῇ ἐξ ἀλλήλων γενεᾷ τὰ ἑαυτῶν πάντα, ";settled upon their joint issue the whole of their property"; (Edd.). (2) From this it is an easy transition to the meaning ";lay hold of,"; ";take possession of,"; as in Luke 14:9 : see e.g. P Amh II. 30.26 (ii/B.C.) where in an official report regarding the ownership of a house, proofs were adduced to establish that a certain Marres κατεσχηκέναι τὴν οἰκίαν, ";had become owner of the house,"; P Oxy I, 118 verso.11 (late iii/A.D.) ἐπέμψαμέν σοι ἐπίσταλμα ἵνα. . . [κα ]τ ̣άσχῃς ἃ δεῖ, ";we accordingly send you this message, in order that you may procure what is necessary"; (Edd.), and for the subst. κατοχή = bonorum Possfssio, BGU 140.24 (time of Hadrian) ὅμως κατ [ο ]χὴ [ν ] [πα ]ρχόντων ἐξ ἐκείνου τοῦ μέ [ρ ]ους τοῦ διατάγματος. In the same way the κάτοχοι of the Serapeum are often regarded as those";possessed"; by the spirit of the god, see especially Preuschen Mönchtum und Serapiskult.2 (Giessen, 1903), and cf. in support of this view Priene 195.29 (c. B.C. 200) ἀπὸ δὲ τῶν τραπεζῶν ὧν ἂν δῆμ [ος κοσμῆι, δεδόσθω τ ]οῖς κατεχομένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ (cited by Wilcken Archiv iv. p. 207). If, on the other hand, they are to be thought of as a species of monks living for the time being ἐν κατοχῇ within the templeprecincts (cf. P Lond 42.27 (B.C. 168) (= I. p. 31, Selections,p. 11) ὑπὲρ τοῦ ἀπολελύσθαι σε ἐκ τῆς κατοχῆς), this prepares us for a further modification in the meaning of κατέχω viz. ";arrest,"; ";seize."; (3) Of this meaning (cf. Genesis 39:20) a good ex. is afforded by P Flor I. 61.60 (A.D. 85) (= Chrest.II.p. 89) ἄξιος μ [ ]ν ἦς μαστιγωθῆναι, διὰ σεαυτοῦ [κ ]ατασχὼν ἄνθρωπον εὐσχήμονα καὶ γυν [αῖ ]καν. Similarly in BGU II. 372i. 16 (A.D. 154) we read of a man κατεχόμενον ";arrested,"; as a tramp, and in the fragmentary P Lond 422 (c. A.D. 350) (= II. p. 318) of directions to arrest another and ";put him in irons"; (σιδηρῶσαι αὐτόν) for selling stolen camels : it is added that his wife is already arrested—.3 κατέχεται ἡ γυνή. Cf. the use of the subst. in P Amh II. 80.9 (A.D. 232–3) ἵν [α ] . . . [ ]γλύσωσίν με [τῆς κα ]τ ̣οχῆς. The verb is common in this connexion in respect of arrest for non-payment of debts, as in the late P Amh II. 144.4 (v/A.D.) where a man writes to his wife that a creditor finding him at Alexandria—κατέσχεν με καὶ οὐδὲν εὗρον δοῦναι αὐτῷ, and suggests that she might raise money to help him by a mortgage on a young slave. For the closely related meaning ";seize"; cf. the important rescript regarding the Third Syrian War, in which Ptolemy III. relates how certain ships sailed along the coast of Cilicia to Soli, and took on board τὰ ἐ [κεῖ ?]σε κατασκεθέντ [α χρή ]ματα, ";the money that had been seized there"; (P Petr II. 45ii. 4, cf. III. p. 335 f.), and P Oxy XII. 1483.18 (ii/iii A.D.) ἐὰν μὴ διὰ τάχους π ̣α ̣ͅν ̣ τ ̣ε ̣λ ̣ῇς ̣ . . . τὸν ἐγγυητήν σου κατέχω, ";unless you pay all quickly, I shall seize your security"; (Edd.). Hence too the metaphorical usage that appears in such passages as P Amh II. 97.17 (A.D. 180–192) οὐ κατασχε [θ ]ήσομαι τῇ [ ]ποσχέσει, ";I will not be bound by rny promise"; (Edd.), P Oxy III. 532.23 (ii/A.D.) ὑπὸ κακοῦ συνειδότος κατεχόμενος, ";being oppressed by an evil conscience"; (Edd.), P Ryl II. 117.13 (A.D. 269) μὴ κατέχεσθαι τοῖς ἐκείνων ὀφε ̣[ιλήμασι ]ν, ";not be beld responsible for their debts"; (Edd.), and PSI IV. 299.8 (iii/A.D.) κ ̣ατεσχέθην νόσῳ, ";I was held fast by disease"; (cf. John 5:4). In Michel 1325.1 (iv-ii/B.C.) the verb is used of binding by a curse—Μανῆν καταδῶ καὶ κατέχω. (4) The verb is also = ";lay hands on,"; ";impress"; for some public duty, as in P Giss I. 11.9 (A.D. 118) κατεσχέτ (= θ)ην ὑπὸ τοῦ ἐπιτρόπου ὥστε εἱερατεύειν τοῦ χειρεισμοῦ τῶν κυβερνητ (ῶν), and P Lond 342.7 (A.D. 185) (= II. p. 174) where a charge is laid against one Sempronius of attempting to lay hands on the relatives of the petitioner as boat-overseers—προφάσι τοῦ κατέχειν ἐπιπ ̣λόους τοὺς συνγενεῖς μου. (5) There still remains the common NT meaning ";hold back,"; ";detain,"; ";restrain,"; as e.g. in Luke 4:42, Romans 1:18, 2 Thessalonians 2:6 f., Philemon 1:18. The following may serve as illustrations—PSI V. 525.9 (iii/B.C.) where a man complains that having been ";detained"; (κατασχεθείς) in town, he has spent his money, BGU IV. 1205.27 (B.C. 28) μὴι κατάσχῃς Ἀχειλλέα ἀλλὰ δὸς αὐτῶι τὰ δύο πλοῖα διὰ τὸ πορεύεισθαι εἰς Ἑρμοῦ πόλιν, ib. I. 37.6 (A.D. 50) (as amended p. 353) ὅρα οὖν μὴ αὐτὸν κατάσχῃς · οἶδας γὰρ πῶς αὐτοῦ ἑκάστης ὥρας χρήζωι, P Fay109.11 (early i/A.D.) μὴ κατάσχῃς Κλέωνα καὶ συνπροσ [γενοῦ Κ ]λέωνι, ";don't keep Cleon waiting, but go and meet him"; (Edd.), P Giss I. 70.3 (ii/A.D.) ἡ ἀναγραφὴ Τετραγώνου κατέσχεν ήμ [ᾶς ] μέχρι ὥρας ἕκτης, P Oxy III. 527.7 (ii/iii A.D.) where a man writes to his brother telling him to send and fetch a certain fuller if he requires his services—ὅρα μὴ ἀμελήσῃς, ἐπεὶ γὰρ ἐγὼ αὐτὸν κατέχω, ";do not neglect this, as I am keeping him"; (Edd.), and P Leid Wxviii. 10 (ii/iii A.D.) κατάσχες τὰ ὄμματα τῶν ἀντιδικούντων ἐμοὶ πάντων. Reference may also be made, in view of its intrinsic interest, to the heathen (Archiv ii. p. 173) charm which Crum prints in his Coptic Ostraca p. 4, No. 522 : it begins— Κρόνος ὁ κατέχων τὸν θυμὸν ὅλον τῶν ἀνθρώπων, κάτεχε τὸν θυμὸν Ὥρι κτλ. In some of the southern islands of Greece κατέχω is still used, as in Plato, = καταλαμβάνω, in the sense of ";know.";

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
καθέξει καθέξουσί καθέξουσιν κατάσχε κατασχεθήσεσθε κατασχεθήτω κατασχείν κατασχωμεν κατάσχωμεν κατειχετο κατείχετο κατειχομεθα κατειχόμεθα κατειχον κατείχον κατεῖχον κατέσχε κατέσχεν κατέσχον κατέχει κατεχειν κατέχειν κατεχετε κατέχετε κατεχόμενος κατεχον κατέχον κατέχοντα κατέχονται κατεχοντες κατέχοντες κατεχοντων κατεχόντων κατέχουσι κατεχουσιν κατέχουσιν κατεχωμεν κατέχωμεν κατεχων κατέχων kataschomen kataschōmen katáschomen katáschōmen katechein katéchein katechete katéchete katechomen katechōmen katéchomen katéchōmen katechon katechōn katéchon katéchōn katechontes katéchontes katechonton katechontōn katechónton katechóntōn katechousin katéchousin kateicheto kateichometha kateichómetha kateichon kateîchon
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile