Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #1632 - ἐκχέω

Transliteration
ekchéō
Phonetics
ek-kheh'-o, ek-khoo'-no
Origin
from (G1537)
Parts of Speech
Verb
TDNT
2:467,220
Definition
Thayer's
  1. to pour out, shed forth
  2. metaph. to bestow or distribute largely
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2212 ‑ זָקַק (zaw‑kak');  2236 ‑ זָרַק (zaw‑rak');  3332 ‑ יָצַק (yaw‑tsak');  3341 ‑ יָצַת (yaw‑tsath');  4900 ‑ מָשַׁךְ (maw‑shak');  5413 ‑ נָתַךְ (naw‑thak');  5414 ‑ נָתַן (naw‑than');  5428 ‑ נָתַשׁ (naw‑thash');  6584 ‑ פָּשַׁט (paw‑shat');  7324 ‑ רוּק (rook);  7843 ‑ שָׁחַת (shaw‑khath');  8210 ‑ שָׁפַךְ (shaw‑fak');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (28)
Matthew
3
Mark
2
Luke
3
John
1
Acts
6
Romans
2
Titus
1
Jude
1
Revelation
9
HCS ( 0 )
HCS (27)
Matthew
3
Mark
1
Luke
3
John
1
Acts
6
Romans
2
Titus
1
Jude
1
Revelation
9
BSB (27)
Matthew
3
Mark
1
Luke
3
John
1
Acts
6
Romans
2
Titus
1
Jude
1
Revelation
9
ESV (24)
Matthew
3
Mark
1
Luke
3
John
1
Acts
5
Romans
1
Titus
1
Revelation
9
WEB (28)
Matthew
3
Mark
2
Luke
3
John
1
Acts
6
Romans
2
Titus
1
Jude
1
Revelation
9
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐκ-χύνω, v. cross ἐκχέω.

ἐκχέω (later ἐκφων-χύνω Matthew 23:35 (Pass.), etc., condemned by Luc. Pseudol. 29), fut. -χέω (v. χέω): aor. 1 ἐξέχεα (also imper. ἔκχυσον Hsch.); aor. Med. ἐκχευάμην Od. 24.178: pf. ἐκκέχῠκα Men. 915:

I

1. pour out, prop. of liquids, οἶνον Il. 3.296; αἷμ' ἐκχέας πέδοι A. Eu. 653, cf. Matthew 23:35 (Pass.); ἀναίτιον αἷμα SIG 1181.5 (Jewish, ii B.C.); πηγάς E. HF 941; δάκρυα Pl. Smp. 215e (Pass.), Plu. Alc. 6; ὁ οἶνος ἐκχεῖται is spilt, Matthew 9:17 : metaph., (in Med.) ταχέας δ[] ἐκχεύατ' ὀϊστούς he poured forth his arrows, Od. 22.3, 24.178; σοὶ.. δαίμονες.. ἐλπίδας ἐξέχεαν Pl. Epigr. 7.4. pour away: hence, spill, a vessel, ποδάνιπτρον Ar. Fr. 306; τὸν χόα Men.l.c.: Pass., to be drained, εἰς [διώρυχα ] PRyl. 154.18 (i A.D.).

2. of words, pour forth, utter, Ar. Th. 554; μολπάς E. Supp. 773; πολλὴν γλῶσσαν ἐκχέας μάτην S. Fr. 929, cf. A. Ag. 1029 (lyr.).

3. pour out like water, squander, waste, ὄλβον Id. Pers. 826; τὰ πάντα Id. Ch. 520, cf. S. El. 1291; πλοῦτον ἐξέχεεν εἰς δαπάνας AP 9.367 (Luc.); ἐ. τά τε αὑτοῦ καὶ ἑαυτόν Pl. R. 553b; spoil, τὸ πᾶν σόφισμα S. Ph. 13.

4. spread out, λίνα, ὀθόνας, A.R. 2.902 (tm.), Luc. Amos 6:1-14.

5. throw down, τινὰ κατὰ τοῦ κρηνοῦ D.H. 13.8, cf. 4.7, 14.10.

6. ὕπνον ἐ. shed, i.e. shake off sleep, Herod. 7.7.

7. = συγχέω, ὅρκια Hsch. s.v. ἐξέχεαν.

II Pass., used by Hom. mostly in plpf. ἐξεκέχυντο, as also in 3 sg. aor. ἐξέχῠτο or ἔκχῠτο, part. ἐκχύμενος [ ]: later fut. ἐκχῠθήσομαι Hero Aut. 4.1:

1. pour out, stream out or forth, prop. of liquids, Il. 21.300, Od. 19.504, etc.; ἐκ δ' ἄρα πᾶσαι χύντο χαμαὶ χολάδες Il. 4.525; so ἐξεχύθη τὰ σπλάγχνα Acts 1:18 : metaph., of persons, σφήκεσσιν ἐοικότες ἐξεχέοντο Il. 16.259; ἱππόθεν ἐκχύμενοι pouring from the [wooden] horse, Od. 8.515; ἐκχυθέντες ἁλέες ἐκ τοῦ τείχεος Hdt. 3.13: generally, to be spread out, πολλὰ δὲ [δέσματα].. μελαθρόφιν ἐξεκέχυντο Od. 8.279; σάρκες εἰς ὑπέρογκον ἐκκεχυμέναι πιότητα Luc. Am. 14.

2. metaph., ῥηθέντα ματαίως ἐκκέχυται στομάτων Emp. 39.3; to be cast away, forgotten, ἐκκέχυται φιλότης Thgn. 110; αἱ πρόσθεν ὁμολογίαι ἐκκεχυμέναι εἰσίν Pl. Cri. 49a.

3. give oneself up to any emotion, to be overjoyed, Ar. V. 1469 (lyr.); ἐ. εἰς ἑταίρας, εἰς τὸν κίνδυνον, give oneself up to.., Plb. 31.25.4, 3.19.1; ἐπὶ τὰ εὐτρεπισθέντα, of a glutton, Ph. 1.38; ἁβρὰ γελῶν ὄμμασιν ἐκκέχυσαι AP 12.156.

4. lie languidly, ib.5.54.8(Diosc.).

5. metaph., of Time, ἐ. κατὰ τὴν χρονικὴν παράτασιν Procl. Inst. 55.

6. extend, of a piece of land, CPR 1.8,al. (i A.D.).

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐκ -χέω ,

also Hellenistic, ἐκχύνω (in Th.: 2 Kings 14:14 *), and ἐκχύννω (q.v.),

[in LXX chiefly for H8210;]

to pour out: φιάλην , Revelation 16:1-4; Revelation 16:8; Revelation 16:10; Revelation 16:12; Revelation 16:17; κέρματα , John 2:15; αἷμα , Matthew 23:35 (cf. MM, Exp., xii), Luke 11:50, Acts 22:20, Romans 3:15 (LXX) Revelation 16:6. Pass., αἷμα , Matthew 26:28, Mark 14:24, Acts 22:20; οἶνος , Matthew 9:17, Luke 5:37; σπλάγχνα , Acts 1:18. Metaph., τ . πνεῦμα , Acts 2:17-18 (LXX), Acts 2:33; Acts 10:45, Titus 3:6; ἀγάπη , Romans 5:5 (cf. Sirach 36:8, ὀργήν ); pass., of persons (like Lat. effundor), to give oneself up to (RV, ran riotously in): Judges 1:11.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

With Matthew 23:35 cf. Syll 816.5 (ii/B.C.) (= Deissmann LAE p. 424) ἐγχέαντας αὐτῆς τὸ ἀναίτιον αἷμα ἀδίκως. For the subst. see P Tebt I. 86.9 (late ii/B.C.) ἐκχύ (σεως) Ἵππωνος βαλα (νείου), P Lond 1177.84 (A.D. 113) (= III. p. 183) ἐκχύσεων, and for a previously unknown adj. see P Oxy IX. 1220.16 (iii/A.D.) πέμψις μοι τοὺς ἐκχυσιαίους ἥλους, ";you will send me the nails for emptying (?)"; (Ed.). For other compound forms cf. P Ryl II. 154.14 (A.D. 66) λιβὸς διῶρυξ λεγομένηι Ἀρχείου δι᾽ οὗ (l. ἧς) ἀποχεῖεται (l. ἀποχεῖται) ὁ κλῆρ [ο ]ς, ";on the west the dyke called that of Archias by which the holding is drained,"; and .18 διῶρυξ εἰς ὃν (l. ἣν) εἰσχεῖτα [ι ] ὁ κλῆρ [ος, ";the dyke into which the holding drains.";

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εκκεχυμενον ἐκκεχυμένον εκκεχυμένου εκκεχυται εκκέχυται ἐκκέχυται εκχεαι εκχέαι ἐκχέαι εκχέατε έκχεε εκχεεί εκχεείς εκχεέις εκχεείτε εκχεετε εκχέετε ἐκχέετε εκχέη εκχέητε εκχείσθαι εκχειται εκχείται ἐκχεῖται εκχεόμενον έκχεον εκχέοντα εκχέοντος εκχεόντων εκχέουσα εκχέουσαι εκχεούσης εκχεούσι εκχέουσι εκχεούσιν εκχέουσιν εκχεω εκχεώ εκχέω ἐκχεῶ εκχέων εκχέωσιν εκχυθέντος εκχυθησεται εκχυθήσεται ἐκχυθήσεται εκχυννομενον ἐκχυννόμενον εκχυνόμενον εκχύσεως εξέχεα εξεχεαν εξέχεαν ἐξέχεαν εξέχεας εξέχεε εξεχεεν εξέχεεν ἐξέχεεν εξεχείτο εξεχυθη εξεχύθη ἐξεχύθη εξεχυθησαν εξεχύθησαν ἐξεχύθησαν εξεχυννετο ἐξεχύννετο ekcheai ekchéai ekcheete ekchéete ekcheitai ekcheîtai ekcheo ekcheô ekcheō ekcheō̂ ekchunnomenon ekchuthesetai ekchuthēsetai ekchynnomenon ekchynnómenon ekchythesetai ekchythēsetai ekchythḗsetai ekkechumenon ekkechutai ekkechymenon ekkechyménon ekkechytai ekkéchytai exechean exéchean execheen exécheen exechunneto exechuthe exechuthē exechuthesan exechuthēsan exechynneto exechýnneto exechythe exechythē exechýthe exechýthē exechythesan exechythēsan exechýthesan exechýthēsan
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ἐκφύω